Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Międzynarodowe stosunki gospodarcze Prof. dr hab. Jolanta Zieziula 30 godzin wykładów – semestr zimowy zaliczenie 15 godzin wykładów – semestr letni egzamin.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Międzynarodowe stosunki gospodarcze Prof. dr hab. Jolanta Zieziula 30 godzin wykładów – semestr zimowy zaliczenie 15 godzin wykładów – semestr letni egzamin."— Zapis prezentacji:

1 Międzynarodowe stosunki gospodarcze Prof. dr hab. Jolanta Zieziula 30 godzin wykładów – semestr zimowy zaliczenie 15 godzin wykładów – semestr letni egzamin Podręcznik Międzynarodowe stosunki gospodarcze. 1996. Red. A. Budnikowski, E. Kawecka-Wyrzykowska, PWE

2 Zasady zaliczeń wykładów oraz egzaminu 1) Na każdym wykładzie wejściówka - oddanie wszystkich wejściówek => ocena z egzaminu podniesiona o jeden stopień - brak trzech wejściówek w semestrze zimowym lub letnim => ocena z egzaminu podniesiona o pół stopnia - inne opcje nie mają wpływu na wynik egzaminu

3 Zasady zaliczeń wykładów oraz egzaminu – cd. 2) W ciągu roku przygotowana praca przejściowa - grupowa (nie więcej niż trzy osoby) - temat do uzgodnienia z wykładowcą 3) Egzamin pisemny – test z elementami wyjaśnień 4) Ocena końcowa uwzględnia 1, 2, 3 oraz w przypadku wątpliwości ocenę z ćwiczeń

4 Pojęcie międzynarodowych i zagranicznych stosunków gospodarczych Międzynarodowe stosunki gospodarcze to zjawiska gospodarcze ujmowane globalnie, czyli dla świata jako całości Zagraniczne stosunki gospodarcze to powiązania danego kraju z innymi, czyli z zagranicą.

5 Pojęcie teorii międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz międzynarodowej lub zagranicznej polityki gospodarczej Teoria międzynarodowych stosunków gospodarczych zajmuje się badaniami praw ekonomicznych rządzących procesami zachodzącymi w gospodarce światowej. Międzynarodowa lub zagraniczna polityka gospodarcza określa metody i środki osiągania określonych celów poprzez współpracę z zagranicą.

6 Międzynarodowe stosunki gospodarcze jako dyscyplina naukowa Międzynarodowe stosunki gospodarcze jako dyscyplina naukowa bazują na podstawach metodologicznych teorii ekonomii ale: - inny jest jednak główny nurt badań - występują też odrębności metodologiczne oraz istotne idee i założenia tj. koncepcja korzyści komparatywnych

7 Międzynarodowe stosunki gospodarcze jako dyscyplina naukowa – cd. - ponieważ państwo narodowe stanowi dominującą jednostkę polityczną, to bariery przeciwdziałające pełnej mobilności produktów / czynników produkcji są większe niż w obrębie krajów / państw (różne waluty i kursy wymiany, możliwość utrudnień nakładania ograniczeń na import) - utrudnienia w przepływie dóbr, pracy i kapitału - różnice kulturowe - różnice warunków gospodarczych i uprawianej polityki gospodarczej

8 Konieczność badań z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych nasila się gdyż: - gospodarka światowa jest bardziej niestabilna niż dawniej

9 7 ważnych zagadnień 1) korzyści z wymiany międzynarodowej 2) struktura handlu międzynarodowego 3) problemy protekcjonizmu gospodarczego 4) treść i struktura bilansu płatniczego 5) czynniki kształtujące kurs walutowy 6) koordynacja międzynarodowa polityki gospodarczej 7) międzynarodowy rynek kapitałowy

10 Konieczność badań międzynarodowych stosunków gospodarczych - rośnie współzależność gospodarcza pomiędzy krajami, grupami krajów i kontynentami - przyrost ludności powoduje zagęszczenie świata - postęp techniczny (spadek jednostkowego kosztu, czasu przewozu dóbr i ludzi na duże odległości, wzrost możliwości komunikowania się, decydowania, wzrost nauki stwarza możliwość wszechstronnego rozwoju ludzkości

11 Trudności i niebezpieczeństwa Podstawowe problemy świata: - wyczerpują się tradycyjne zasoby materiałów - środowisko naturalne jest coraz bardziej zagrożone (problemy ekologiczne – zanieczyszczenia, zachwianie równowagi) - eksplozja demograficzna - problemy głodu i niedożywienia

12 Waga studiowania teorii i polityki międzynarodowych stosunków gospodarczych - poszerzenie horyzontów myślowych ludzi - unaocznienie komplementarności pomiędzy poszczególnymi gospodarkami narodowymi - zrozumienie roli w rozwoju poszczególnych gospodarek narodowych międzynarodowego transferu kapitału i pracy i potrzeby wymiennego świadczenia usług na zasadach ekwiwalentności

13 Waga studiowania teorii i polityki międzynarodowych stosunków gospodarczych – cd. - odkrywanie terenów wyobraźni międzynarodowej przed politykami i ekonomistami aby lepiej zrozumieć zachodzące procesy i właściwie je ukierunkowywać, zapobiegać konfliktom narodowym (konfliktowym narodowym programom polityki gospodarczej) - wskazanie możliwości rozwiązywania wielu problemów wyłącznie w kooperacji międzynarodowej

14 Współpraca gospodarcza międzynarodowa i dobrobyt narodowy idą w parze!! Studia w zakresie międzynarodowych stosunków gospodarczych oprócz walorów naukowych mają duże walory praktyczne!

15 Pojęcie międzynarodowego podziału pracy Międzynarodowy podział pracy jest zjawiskiem historycznym i stanowi szczególną formę ewolucji społecznego podziału pracy, dokonującego się między podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą w obrębie różnych organizmów państwowych.

16 Przesłanki międzynarodowego podziału pracy - trwała nadwyżka produkcyjna - rozwój wymiany handlowej z innym krajem (krajami) - (następnie) powstały też inne rodzaje powiązań gospodarczych - możliwości długotrwałego przechowywania produktów i przemieszczania na duże odległości - niezbędny rozwój infrastruktury organizacyjno-ekonomicznej i technicznej

17 Czynniki kształtujące międzynarodowy podział pracy I. Czynniki wewnętrzne (wiążą się ze specyficznymi właściwościami gospodarki konkretnych krajów) II. Czynniki zewnętrzne (efekt rozwoju międzynarodowego podziału pracy, wynik przekształceń strukturalnych w gospodarce światowej)

18 Czynniki wewnętrzne 1. Warunki naturalne istotne z punktu widzenia możliwości specjalizacji (dawniej decydujące, dziś tworzą ramy) - położenie geograficzne (góry, doliny, wody itp.) - klimat, warunki glebowe, - zasoby naturalne, - czynniki demograficzne (liczba i struktura ludności)

19 Czynniki wewnętrzne – cd. 2. Osiągnięty poziom rozwoju gospodarczego i struktura gospodarki - stan infrastruktury - zgromadzony kapitał - poziom technologiczny aparatu wytwórczego - nowoczesność rozwiązań instytucjonalno-systemowych itp. O możliwościach inwestycyjnych decydują posiadane zasoby a o ich efektywności – zdolności innowacyjne gospodarki (możliwość ponoszenia nakładów na badania naukowe, kształcenie kadr, opracowanie rozwiązań organizacyjnych, śledzenie dorobku zagranicy, szybkie wdrażanie rozwiązań do produkcji).

20 Czynniki wewnętrzne – cd. 3. Rośnie rola postępu technicznego 4. system gospodarczo-polityczny (w tym społeczny) 5. zdarzenia nieprzewidywalne (tj. wojna, zaburzenia społeczne, klęski żywiołowe) 6. religia, kultura i tradycja

21 Czynniki zewnętrzne Oddziaływanie krajów o różnym poziomie rozwoju, potencjale ekonomicznym i demograficznym, różnych systemach społeczno-ekonomicznych itp.

22 Gospodarka światowa i jej ewolucja Gospodarka światowa to system trwałych powiązań ekonomicznych, włączających gospodarki narodowe poszczególnych krajów w procesy produkcji i wymiany o zasięgu globalnym. Zasięg i intensywność tych powiązań ulegają ewolucji wraz z postępem technicznym.

23 Ewolucja gospodarki światowej - Powstanie gospodarki europejskiej (XV/XVI w.) (międzygałęziowy podział pracy – przemysł a rolnictwo) - Rozkwit kolonializmu (XVIII/XIX w.) w Azji, Afryce i Ameryce Łacińskiej

24 Czynniki kształtujące międzygałęziowy podział pracy - rewolucja przemysłowa => gwałtowny wzrost produkcji, możliwość przechowywania i transportu na duże odległości - wywóz kapitału - migracja ludności - aktywna polityka państw (kolonialnych) - skala i dynamika przeobrażeń (w latach 1820-1900, produkcja przemysłu świata wzrosła ponad 29 razy a handel 31 razy!)

25 Tradycyjny międzynarodowy podział pracy a nowoczesny międzynarodowy podział pracy tradycyjny międzynarodowy podział pracy = międzygałęziowy podział pracy nowoczesny międzynarodowy podział pracy = wewnątrzgałęziowy podział pracy


Pobierz ppt "Międzynarodowe stosunki gospodarcze Prof. dr hab. Jolanta Zieziula 30 godzin wykładów – semestr zimowy zaliczenie 15 godzin wykładów – semestr letni egzamin."

Podobne prezentacje


Reklamy Google