Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 KONFERENCJA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Uwagi Gdańsk, 23-27 sierpnia 2010 roku KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 KONFERENCJA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Uwagi Gdańsk, 23-27 sierpnia 2010 roku KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU."— Zapis prezentacji:

1 1 KONFERENCJA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Uwagi Gdańsk, 23-27 sierpnia 2010 roku KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU

2 2 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Art. 34. 2. W przypadku stwierdzenia niedostatecznych efektów kształcenia lub wychowania w szkole lub placówce organ sprawujący nadzór pedagogiczny poleca dyrektorowi szkoły lub placówki opracowanie, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania. Wdrożenie programu następuje w terminach określonych w harmonogramie, zaakceptowanych przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Program musi uwzględnić uwagi i wnioski zgłoszone przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Z ustawy o systemie oświaty

3 3 KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Art. 34. 2a. Jeżeli dyrektor szkoły lub placówki nie usuniew wyznaczonym terminie uchybień, o których mowa w ust. 1, nie opracuje lub nie wdroży w określonych w harmonogramie terminach programu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania albo nie uwzględni w tym programie zgłoszonych uwag i wniosków, organ sprawujący nadzór pedagogiczny występuje do organu prowadzącego szkołę lub placówkę z wnioskiem o odwołanie dyrektora szkoły lub placówki z końcem albo w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia. Wniosek złożony w tej sprawie przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny jest wiążący dla organu prowadzącego szkołę lub placówkę. Z ustawy o systemie oświaty

4 4 KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Tematy zadań wojewódzkich i ich realizatorzy (odnoszące się do kształcenia ) w roku szkolnym 2010/2011. Analiza wyników sprawdzianów i egzaminów. Analiza wyników kształcenia i egzaminów zewnętrznych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego. Planowanie pracy szkoły z uwzględnieniem wyników diagnozy osiągnięć uczniów. Motywowanie ucznia do nauki. Praca z uczniem zagrożonym niskimi osiągnięciami. Praca z uczniem ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. Praca z uczniem zdolnym. Indywidualizacja procesu nauczania. Doskonalenie umiejętności pisania oraz czytania ze zrozumieniem. Podnoszenie efektywności kształcenia matematycznego poprzez dobór właściwych metod i form pracy. Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy - szkolenie zakończone egzaminem - skierowane do nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa.

5 5 KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU PLANOWANE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Planowane zadania KO wspomagające szkoły w ich dążeniach do poprawy efektów kształcenia 1.Konferencje i narady dla dyrektorów w celu upowszechniania osiągnięć, tych powiatów, gmin, szkół i placówek, które poprawiają wyniki kształcenia mierzone sprawdzianami i egzaminami zewnętrznymi lub parametrem EWD. 2.Gromadzenie i analiza informacji o potrzebach szkół i placówek w zakresie dokształcania nauczycieli w związku działaniami podejmowanymi przez nauczycieli na rzecz poprawy efektywności procesu dydaktycznego. 3.Upowszechnianie na stronach KO wniosków z konferencji, narad oraz analizy potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia oraz ich wykorzystanie do przygotowywania oferty tematycznej szkoleń w ramach wojewódzkich zadań edukacyjnych. 4.Wydawanie dyrektorom tych szkół i placówek ustawowych zaleceń dotyczących przygotowania i wdrożenia programów naprawczych, w których zostaną stwierdzone niedostateczne efekty kształcenia (art. 34, ust. 2, uso), Uwaga do dyrektorów w imieniu OKE – W związku z decyzjami dyrektora OKE dotyczącymi przypadków unieważnień sprawdzianów i egzaminów, prośba o szczególny nadzór nad pracą szkolnych komisji egzaminacyjnych w czasie trwania egzaminu, ponieważ daje się zauważyć tendencja wzrostowa wspomnianych przypadków.

6 6 KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Programy krajowe i rządowe 1. Narodowy Plan Działania na rzecz Dzieci 2004-2012 (MEN) 2. Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii 2006-2010 3. Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2006-2010 (Ministerstwo Zdrowia) 4. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2006-2016 5. Program Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród dzieci i Młodzieży 2004-2014 (MSWiA) 6.Program Ograniczenia Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce 2008-2011 7. Rządowy Program Bezpieczna i przyjazna szkoła 2008-2013 (MEN) 8. Rzadowy Program Ograniczenia Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem bezpieczniej 2007-2015 (MSWiA) 9. Program Rozwoju Edukacji na obszarach wiejskich 2008-2013 (MEN) 10. Program Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży 2007-2013. 11. Program zwalczania AIDS i zapobiegania zakażeniom HIV na lata 2007-2011. 12. Program Szkoła Promująca Zdrowie (MEN, MZ, MSiT).

7 7 KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Sprawy różne 1.Ogłoszenie III edycji konkursu Otwarta szkoła – z dniem 01.09.2010 2.Szkolenie na Liderów zmian w obszarze kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – do 20.09.2010 3.Przeprowadzenie przez CKE ogólnopolskiego, dobrowolnego badania wiadomości i umiejętności uczniów klasy trzeciej szkoły podstawowej – w maju 2011 r. 4.Przeprowadzenie badania stanu szkolnictwa zawodowego przez GfK Polonia – wrzesień – grudzień 2010 – w ramach projektu Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru 5.Konferencja Zdrowy Pomorzanin – jak zapobiegać zaburzeniom odżywiania – 20.09.2010 6.Zmiany statutów – do 30.11.2010


Pobierz ppt "1 KONFERENCJA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Uwagi Gdańsk, 23-27 sierpnia 2010 roku KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google