Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRACA DOMOWA UCZNIA Autor: Beata Słowińska. Współpraca dwóch najważniejszych środowisk wychowawczych – domu i szkoły – jest konieczna. Podstawowymi warunkami.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRACA DOMOWA UCZNIA Autor: Beata Słowińska. Współpraca dwóch najważniejszych środowisk wychowawczych – domu i szkoły – jest konieczna. Podstawowymi warunkami."— Zapis prezentacji:

1 PRACA DOMOWA UCZNIA Autor: Beata Słowińska

2 Współpraca dwóch najważniejszych środowisk wychowawczych – domu i szkoły – jest konieczna. Podstawowymi warunkami efektywnej współpracy są: przekonanie obu stron o konieczności takiej współpracy, systematyczna wymiana informacji o dziecku, jego postępach i trudnościach oraz o sposobach ich przezwyciężania, zaangażowanie nauczycieli i rodziców w stworzenie przyjaznej atmosfery w klasie, w szkolnej społeczności, w grupie rówieśniczej, wspólna dbałość o stworzenie optymalnych warunków materialnych do nauki.

3 Bardzo ważną formą współpracy z nauczycielem jest uczestniczenie w odrabianiu prac domowych. Dlaczego zadajemy pracę domową? Praca domowa jest drugą po lekcji formą pracy dydaktyczno – wychowawczej, która nie może być spełniona (głównie ze względów czasowych) w czasie zajęć w szkole. Samodzielna nauka dziecka nazywana odrabianiem pracy domowej stanowi niezwykle ważne ogniwo procesu nauczania i wychowania. Jest ona przygotowaniem dziecka do samokształcenia.

4 Celem pracy domowej jest: Utrwalenie i pogłębienie wiadomości ucznia; Pobudzenie jego zainteresowań; Rozwijanie samodzielności myślenia i posługiwania się wiedzą; Wzbudzanie pragnienia wiedzy, chęci uczenia się, zrozumienia czegoś, zdobycia określonych kompetencji; Rozwijanie samodzielności myślenia i działania, umiejętności samodzielnego realizowania zadań, według własnych pomysłów i przez siebie kontrolowanych; Rozwijanie sprawności w uczeniu się przez stosowanie różnych technik oraz racjonalną organizację pracy; Kształtowanie nawyków systematycznego, dokładnego i chętnego podejmowania zadań; Rozwijanie inicjatywy, pomysłowości, zdolności twórczych; Budzenie pozytywnych emocji, wiary we własne siły, możliwości, pozytywnego stosunku do nauki;

5 Pomoc rodzica powinna polegać na: rozmawianiu o tym, co wydarzyło się dziś w szkole, czego dziecko się nauczyło, co przeżyło, jak zostało ocenione i jak samo ocenia swoją pracę; rozmawianiu o niepokojach i problemach, a także o sposobach ich eliminowania; przypominaniu dziecku o konieczności wykonywania zadań domowych; sprawdzeniu, czy wykonało je poprawnie; dodatkowo ćwiczeniu tych umiejętności, które sprawiają problemy; zapytaniu, co potrzebne będzie na następne zajęcia.

6 Bezpośrednią pomoc w wykonywaniu zadań domowych należy ograniczyć do: wyjaśniania bardziej zawiłych treści; wspólnego zastanawiania się nad problemami; pokazywaniu dobrych wzorów ( np. pisanie); uczenia dziecka korzystania z różnych źródeł informacji (źródłem takim może być słownik, encyklopedia, czasopisma, programy komputerowe, Internet, ale także książki z biblioteki publicznej, wywiad z dziadkiem, sąsiadem, obserwacje poczynione w czasie spaceru itp.); uczeniu dociekliwości poznawczej ( należy starać się znaleźć odpowiedź na każde pytanie); wspólnym czytaniu tekstów czytanek, słuchaniu czytającego na głos dziecka.

7 Rola rodzica sprowadza się też do stworzenia odpowiednich warunków wpływających na efektywność pracy domowej: · wyznaczenie kącika do nauki – stałego miejsca pracy; · odpowiednie oświetlenie i kąt padania światła; · porządek i ład na biurku oraz w otoczeniu; · określone stałe godziny na pracę domową; · cisza i spokój · życzliwa atmosfera panująca w domu · ustalenie odpowiedniej metody odrabiania pracy domowej · opracowanie planu pracy i nauki dostosowanego do możliwości danej rodziny · ustalenie czytelnych reguł dla dzieci i rodziców · konsekwencja w przestrzeganiu ustaleń · urozmaicone posiłki o odpowiednich porach dnia · odpoczynek po zajęciach na świeżym powietrzu · umiejętne regulowanie proporcji pomiędzy czasem nauki odpoczynku w domu · odpowiednia ilość snu w nocy (około 10 godzin)

8 Zdarza się, że rodzice bagatelizują sprawy związane ze szkołą – tłumacząc brakiem czasu, przepracowaniem, pozostawiając dziecko z problemem, z którym nie potrafi sobie poradzić. Taki uczeń może stopniowo nabierać lekceważącego stosunku do nauki szkolnej i samej szkoły. Innym, skrajnym przypadkiem są nadmierne ambicje rodziców, mające często negatywny wpływ na kształtujący się charakter dziecka. Dziecko nie może osiągać bardzo dobrych wyników kosztem swego zdrowia, utraty więzi z kolegami, dużego stresu wywołanego rozbieżnością między jego potencjalnymi możliwościami, a wygórowanymi oczekiwaniami rodziców.

9 Pomiędzy tymi dwiema postawami istnieje złoty środek, z którego roztropni rodzice zdają sobie sprawę. Wiedzą oni, że najlepsze efekty przynosi: · ciągły kontakt rodzica z dzieckiem · wykazywanie zainteresowania nie tylko postępami w nauce · motywowanie do nauki · zachęcanie do samodzielności w myśleniu i wykonywaniu poszczególnych zadań; · wyjaśnianie tego, co jest niezrozumiałe – najlepiej po trzykrotnym przejrzeniu materiału przez dziecko · udzielanie dodatkowych wskazówek; · zalecanie dodatkowych ćwiczeń prowadzących do zrozumienia problemu i pokonania pojawiających się trudności; · dopingowanie i chwalenie za postępy, wytrwałość · ukazywanie celowości nauki w szkole i w domu

10 PAMIĘTAJMY Nie wolno podawać gotowych rozwiązań, a jedynie naprowadzać dziecko na rozwiązanie, np. za pomocą pytań i poleceń nakierowujących Poważniejsze kłopoty z samodzielnym wykonywaniem prac domowych należy zgłosić nauczycielowi Korzystajmy z pomocy specjalistów: psychologów, pedagogów i logopedów z poradni pedagogiczno – psychologicznej Należy wyeliminować pomoc czasochłonną polegającą na siedzeniu przy dziecku przez cały czas odrabiania lekcji czy też wyręczaniu go Na wszystko jest swój czas - jeżeli dziecko przystępuje do odrabiania lekcji bezpośrednio po powrocie ze szkoły, będzie pracowało dłużej i mniej efektywnie Uczyć się dobrze to uczyć się ze zrozumieniem. Trzeba więc przyzwyczajać dziecko, że jeśli czegoś nie rozumie, powinno pytać, sygnalizować to dorosłym i to zarówno w szkole, jak i w domu.

11 Należy uczyć się nie po to, aby zostać uczonym, ale po to, aby lepiej żyć. Lew Tołstoj


Pobierz ppt "PRACA DOMOWA UCZNIA Autor: Beata Słowińska. Współpraca dwóch najważniejszych środowisk wychowawczych – domu i szkoły – jest konieczna. Podstawowymi warunkami."

Podobne prezentacje


Reklamy Google