Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Przyszłość europejskiego dialogu społecznego”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Przyszłość europejskiego dialogu społecznego”"— Zapis prezentacji:

1 „Przyszłość europejskiego dialogu społecznego”
Seminarium „Przyszłość europejskiego dialogu społecznego” Łódź – 18 lutego 2009 r., Krynica Morska – 13 marca 2009 r. Dialog społeczny na poziomie MOP realizowane w ramach projektu „KOMPETENTNY UCZESTNIK DIALOGU SPOŁECZNEGO” Prowadzący: Zdzisław Śladowski

2 Zdzisław Śladowski KPP
WITAM UCZESTNIKÓW SPOTKANIA Zdzisław Śladowski KPP

3 Dialog społeczny na poziomie MOP
Kompetentny Uczestnik Dialogu Społecznego Dialog społeczny na poziomie MOP Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS

4 Dialog Społeczny na poziomie MOP
Definicja dialogu „Proces stałej interakcji między partnerami społecznymi w celu osiągnięcia porozumień dot. kontroli działań w sferze gospodarczej i społecznej” Def. Komisji Europejskiej „Pewien typ relacji między wyodrębnionymi grupami, nazwanymi aktorami społecznymi lub partnerami, z udziałem państwa jako partnera dialogu” B.Gąciarz, W.Pańków – „Dialog społeczny po polsku” – ISP Wa-wa, 2001 „Wszystkie formy negocjacji, konsultacji bądź wymiany informacji między reprezentantami rządu, pracodawców i pracobiorców dot. zagadnień z obszaru polityk gospodarczej i społecznej” Def. MOP

5 Dialog Społeczny na poziomie MOP
MISJA MOP Ustanawianie międzynarodowych standardów pracy w celu promocji godnych warunków pracy Podstawowym zadaniem MOP była poprawa warunków życia i pracy poprzez ustanowienie wszechstronnego kodeksu prawa i praktyki.

6 Dialog Społeczny na poziomie MOP
Korzenie MOP – Robert Owen Historycznie MOP jest wytworem dziewiętnastowiecznej myśli społecznej Pomysł powołania do życia międzynarodowego prawa pracy jako gałęzi prawa, opartej na międzynarodowych źródłach, które spełniają rolę standardów, do przestrzegania których zobowiązane są państwa członkowskie stowarzyszone w organizacji międzynarodowej – Międzynarodowej Organizacji Pracy, ma ponad 180 lat. Jako inicjatora międzynarodowego prawa pracy wymienia się brytyjskiego przedsiębiorcę i filantropa Roberta Owena, który w 1818 r. zgłosił propozycję powołania Komisji Pracy Kongresu Świętego Przymierza. Robert Owen ( )

7 Dialog Społeczny na poziomie MOP
Korzenie MOP – Legrand i Wilhelm II Daniel Legrand, alzacki przemysłowiec przekazał w latach rządom uprzemysłowionych państw europejskich szereg propozycji z zakresu ochrony pracowników przed eksploatacją przedsiębiorców. Szwajcaria – pierwszy kraj w Europie, który podjął działania mające na celu ochronę pracowników Porozumienie między władzami dwóch kantonów o czasie pracy i zatrudnieniu w porze nocnej Daniel Legrand (1783 – 1859) Inicjator konferencji w Berlinie ( państw ) na temat możliwości ustanowienia i stosowania przez uprzemysłowione państwa europejskie międzynarodowych standardów ochrony pracy Cesarz Wilhelm II (1859 – 1941)

8 Korzenie MOP – pierwsze konwencje
Dialog Społeczny na poziomie MOP Korzenie MOP – pierwsze konwencje 1897 Bruksela – I Międzynarodowy Kongres Ustawodawstwa Pracy Utworzono Międzynarodowe Biuro Ochrony Pracy. 1900 Paryż – II MKUP. Przyjęto Statut Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawnej Ochrony Pracowników. Siedziba Stowarzyszenia – Bazylea. Stowarzyszenie uważa się za protoplastę MOP. (Tłumaczenia i publikacja prawa pracy z różnych krajów) 1905 i 1906 Berno – Konferencje Międzynarodowe – uchwalono dwie pierwsze konwencje dot. zakazu używania białego fosforu do produkcji zapałek oraz ochrony pracy kobiet w porze nocnej. (Rząd Polski przystąpił w dniu 14 stycznia 1921 do konwencji ) 1912 – Stowarzyszenie POP – inicjatywa uchwalenia dwóch kolejnych konwencji: o zakazie pracy w nocy młodocianych w przemyśle i ustanowienie dobowej normy czasu pracy 10 godz. dla kobiet i dzieci. Konferencje przedstawicieli organizacji związkowych w Leeds(1916), Sztokholm(1917), Berno(1917), Londyn(1918). Powołanie Komisji Pracy. Cel: przygotowanie udziału przedstawicieli pracowników w Konferencji Pokojowej z zamierzeniem włączenia do Traktatu Pokojowego zagadnień poświęconych międzynarodowemu prawu pracy.

9 Dialog Społeczny na poziomie MOP
Powstanie MOP Konferencja Pokojowa Paryż – – Powołanie Rady Dziesięciu Komisja Pracy przyjmuje projekt brytyjski i z poprawkami stanowił XIII Rozdział Traktatu Wersalskiego. [Obecna Konstytucja MOP wraz z Dekl. Filadelfijską] Traktat Wersalski. Powołanie autonomicznej organizacji MOP stowarzyszonej z Ligą Narodów. X Waszyngton - Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Pracy . Wybrany został wówczas pierwszy Dyrektor nowego Międzynarodowego Biura Pracy Albert Thomas. Funkcję sprawował do 1932 r. Założyciele MOP: Belgia, Kuba, Czechosłowacja, Francja, Japonia, USA, Wielka Brytania oraz Polska. Albert Thomas ( )

10 Dialog Społeczny na poziomie MOP
Powstanie MOP Podczas II Wojny Światowej MOP przeniósł czasowo swoją siedzibę do Montrealu w Kanadzie. Międzynarodowa Konferencja Pracy, która odbyła się w Filadelfii w 1944 r. po pięcioletniej przerwie, ponownie zdefiniowała cele i zadania Organizacji przyjmując Deklarację Filadelfijską i pomogła przygotować MOP do czekających ją po wojnie problemów Pomiędzy dwoma Wojnami Światowymi MOP była autonomiczną częścią Ligi Narodów Po drugiej wojnie światowej stała się organizacją afiliowaną przy ONZ Siedzibą MOP jest Genewa Podstawowym zadaniem MOP była poprawa warunków życia i pracy poprzez ustanowienie wszechstronnego kodeksu prawa i praktyki. Założyciele Organizacji uznali, że standardy uchwalone wspólnym wysiłkiem rządów, pracodawców i pracowników będą realistyczne, trwałe i szeroko stosowane. Zadania realizuje za pomocą międzynarodowych instrumentów prawa pracy - Konwencji i Zaleceń. Genewa

11 Dialog Społeczny na poziomie MOP
Konstytucja MOP POKÓJ POWSZECHNY I TRWAŁY MOŻE BYĆ ZBUDOWANY JEDYNIE NA ZASADACH SPRAWIEDLIWOŚCI SPOŁECZNEJ; DEKLARACJA FILADELFIJSKA (10 maja 1944) Zamierzenia i cele Międzynarodowej Organizacji Pracy, Zasady, na których Organizacja się opiera: praca nie jest towarem; wolność słowa i stowarzyszeń są zasadnicze dla trwałego postępu; nędza gdziekolwiek, stanowi zagrożenie dla dobrobytu wszędzie; wojna przeciwko niedostatkowi wymaga prowadzenia jej z nieubłaganą siłą w każdym kraju oraz przez ciągły i zgodny międzynarodowy wysiłek, z udziałem reprezentanci pracowników i pracodawców, ciesząc się statusem równym jakie mają rządy, łączą się z nimi w swobodnej dyskusji i demokratycznej decyzji z wizją promowania powszechnego dobrobytu, wszyscy ludzie, bez względu na rasę, wyznanie czy płeć mają prawo dążyć zarówno do materialnego dobrobytu jak i do rozwoju duchowego w warunkach wolności i godności

12 Dialog Społeczny na poziomie MOP
Konstytucja MOP c.d. Konferencja uznaje uroczysty obowiązek Międzynarodowej Organizacji Pracy popierania, wśród różnych narodów świata, programów zapewniających realizowanie: pełni zatrudnienia i podniesienia poziomów życia; efektywnego korzystania z prawa do rokowań zbiorowych, współpracy zarządu z pracownikami w celu ciągłego ulepszania efektywności produkcji, współpracy pracowników z pracodawcami w przygotowaniu i stosowaniu zamierzeń społecznych i gospodarczych; poszerzenia działań w zakresie zabezpieczenia socjalnego, by zapewnić podstawowe dochody wszystkim, którzy tego potrzebują oraz wszechstronnej opieki medycznej;

13 Dialog Społeczny na poziomie MOP
Członkostwo w MOP Art.1,p.3. Konstytucji: „Każdy pierwotny Członek Narodów Zjednoczonych i każde Państwo, dopuszczone do członkostwa Narodów Zjednoczonych postanowieniem Ogólnego Zgromadzenia stosownie do przepisów Karty, może stać się Członkiem Międzynarodowej Organizacji Pracy przez powiadomienie Dyrektora Generalnego Międzynarodowego Biura Pracy o formalnym przyjęciu przez siebie zobowiązań, płynących z Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy”.

14 Międzynarodowy Kodeks Pracy MOP
Dialog Społeczny na poziomie MOP Międzynarodowy Kodeks Pracy MOP Konwencje i Zalecenia tworzą Międzynarodowy Kodeks Pracy Konwencje i Zalecenia wprowadzają zastosowanie znacznej liczby zasad wyrażonych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka* oraz Paktach Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych ** przez włączenie ich do porozumień o światowym zasięgu. * (rezolucja Zgromadzenie Ogólne ONZ z w Paryżu) ** (umowa m-nar. ZO ONZ z w N. Jorku) od do przyjęto 188 Konwencji i 199 Zaleceń

15 ORGANIZACJE PRACOWNIKÓW
Dialog Społeczny na poziomie MOP Trójpartyzm w MOP PAŃSTWA Konsensus Głosowanie KONWENCJA ORGANIZACJE PRACOWNIKÓW ORGANIZACJE PRACODAWCÓW

16 Dialog Społeczny na poziomie MOP
Konwencja MOP Każda Konwencja jest instrumentem prawnym regulującym pewne aspekty administracji pracy, dobrobytu społecznego lub praw człowieka Niespotykaną gdzie indziej cechą Konwencji MOP jest to, że treść każdej konwencji powstaje w zgodnej współpracy rządów, przedsiębiorców i pracowników. Brak zgody którejś ze stron praktycznie wyklucza powstanie konwencji. Ich ratyfikacja powoduje podwójne zobowiązanie państwa członkowskiego: jest to formalna zgoda na stosowanie ustaleń Konwencji, wykazanie chęci akceptacji międzynarodowych środków nadzoru. Członek, który otrzyma zgodę władzy lub władz kompetentnych, zakomunikuje swoją formalną ratyfikację konwencji Dyrektorowi Generalnemu i przedsięweźmie środki niezbędne dla wprowadzenia w życie przepisów tej konwencji;

17 Dialog Społeczny na poziomie MOP
Zalecenie MOP Zalecenie jest podobne do Konwencji wyjąwszy to, że nie podlega ratyfikacji, oraz określa bardziej szczegółowe dyrektywy. Zarówno Konwencje jak Zalecenia definiują standardy, określają i stymulują model dla prawodawstwa i praktyki w państwach członkowskich. 1919 – Zalecenie nr 4 dot. ochrony kobiet i dzieci przed zatruciem ołowiem Zalecenie nr 91 dotyczące układów zbiorowych 1967 – Zalecenie nr 129 dot. utrzymywania łączności między dyrekcją a pracownikami w przedsiębiorstwie 2007 – Zalecenie nr 199 dot. pracy w sektorze rybołówstwa

18 Obowiązki kraju - członka MOP
Dialog Społeczny na poziomie MOP Obowiązki kraju - członka MOP Każdy z Członków zobowiązuje się przedkładać Międzynarodowemu Biuru Pracy roczne sprawozdanie co do środków, jakie przedsięwziął w celu wykonania konwencji, do których przystąpił. W żadnym razie przyjęcie przez Konferencję konwencji lub zalecenia lub ratyfikacja konwencji przez Członka nie mogą być uważane jako mające wpływ na jakąkolwiek ustawę, decyzję, zwyczaj lub umowę, zapewniające zainteresowanym pracownikom bardziej korzystne warunki aniżeli te, które przewiduje konwencja lub zalecenie.

19 ZESPOŁY MULTIDYSCYPLINARNE KORESPONDENCI KRAJOWI
Dialog Społeczny na poziomie MOP Struktura MOP ZGROMADZENIE OGÓLNE MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA PRACY TRÓJSTRONNE DELEGACJE 182 KRAJÓW CZŁONKOWSKICH RADA WYKONAWCZA RADA ADMINISTRACYJNA MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT BADAŃ NAD PRACĄ CENTRUM SZKOLENIOWE W TURYNIE DYREKTOR GENERALNY SEKRETARIAT MIĘDZYNARODOWE BIURO PRACY REGIONALNE ZESPOŁY MULTIDYSCYPLINARNE BIURA REGIONALNE KORESPONDENCI KRAJOWI

20 Rada Administracyjna MOP
Dialog Społeczny na poziomie MOP Rada Administracyjna MOP Rada Administracyjna składa się z 56osób: 28 reprezentujących rządy, 14 reprezentujących pracodawców, 14 reprezentujących pracowników. Rada Administracyjna ustala porządek dzienny sesji Konferencji MOP Polskę w Grupie Rządowej reprezentuje Ambasador Zdzisław Rapacki z Polskiej Stałej Misji przy ONZ w Genewie. Obecnie jest przewodniczącym Rady. Jest to niezmiernie ważny moment, bowiem MOP w 2009 roku obchodzić będzie 90-lecie istnienia i tę uroczystą 98 Sesję Międzynarodowej Konferencji Pracy w 2009 roku otworzy Pan Ambasador. Pani Anna Wolańska z Solidarności w Grupie Pracowniczej jest od członkiem Rady Administracyjnej MBP Komitet Wolności Związkowej (9 os.) przy Radzie Administracyjnej bada skargi w tej dziedzinie. (od 1951 r. zbadał ponad 2300 spraw)

21 Dyrekcja Generalna MBP
Dialog Społeczny na poziomie MOP Dyrekcja Generalna MBP Na czele Międzynarodowego Biura Pracy stoi Dyrektor Generalny, Do działalności Międzynarodowego Biura Pracy należy głównie zbieranie i udzielanie wszelkiego rodzaju informacji, dotyczących międzynarodowego uregulowania położenia robotników i warunków pracy, a w szczególności badanie spraw, które mają być przedłożone pod obrady Konferencji w celu zawarcia konwencji międzynarodowych Personel Biura pochodzi z około 110 narodów Rada Administracyjna Międzynarodowego Biura Pracy podczas 303 Sesji ( ) wybrała ambasadora Chile Juana Somavię na funkcję Dyrektora Generalnego MBP na lata Jest to kolejna, trzecia pięcioletnia kadencja Juana Somavii.

22 Centrum Szkoleniowe MOP w Turynie
Dialog Społeczny na poziomie MOP Centrum Szkoleniowe MOP w Turynie SESJA SESJA SPECJALNA SESJA FLEXICURITY WPROWADZANIE TEORII W PRAKTYKĘ PROGRAM GODZIWEJ PRACY A EUROPEJSKI MODEL SPOŁECZNY: ZAAWANSOWANE DZIAŁANIA GLOBALIZACJA I ZARZADZANIE ZMIANĄ W ŚWIECIE PRACY MODERNIZACJA MODELU SPOŁECZNEGO UE DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

23 Badania MOP MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT BADAŃ NAD PRACĄ
Dialog Społeczny na poziomie MOP Badania MOP MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT BADAŃ NAD PRACĄ UTWORZONY 1960 GENEWA Intencją badań MOP jest rzucenie nowego światła na problemy pracy, sugerowanie sposobów ich rozwiązywania, a także wskazywania środków przy pomocy których rozwiązania te mogą być wprowadzone w życie. Badania są wykorzystywane m.in. przy przygotowywaniu raportów dla Międzynarodowej Konferencji Pracy Bieżące priorytety uwzględniają : strategie dla godziwej pracy w okresie wychodzenia z kryzysu eliminację pracy dzieci, równość kobiet i mężczyzn w pracy oraz ochronę środowiska.

24 Dialog Społeczny na poziomie MOP
Publikacje MOP International Labour Review Kwartalnik Official Bulletin Labour Law Documents Year Book of Labour Statistics Bulletin of Labour Statistics. Ustawodawstwa pracy z różnych krajów Biblioteka MOP zawiera ponad 2 miliony książek i otrzymuje regularnie ponad 8000 periodyków i dokumentów prawnych z większości krajów PC

25 Dialog Społeczny na poziomie MOP
Biura Regionalne MOP REGION EUROPY ŚRODKOWO WSCHODNIEJ BUDAPESZT

26 Międzynarodowa Konferencja Pracy
Dialog Społeczny na poziomie MOP Międzynarodowa Konferencja Pracy MIĘDZYNARODOWY PARLAMENT PRACY Każda delegacja składa się: Dwóch delegatów Rządu Po jednym delegacie pracodawców i pracowników Z-ca delegata i dwóch doradców dla delegata Delegaci pracodawców i pracobiorców są nominowani przez swoje reprezentatywne organizacje. Każdy delegat ma te same prawa i wszyscy mogą dowolnie je wyrażać i głosować według swoich stanowisk. Zdarza się, że delegaci pracodawców i pracowników czasami głosują przeciwko przedstawicielom Rządu lub nawzajem przeciwko sobie. Te rozbieżne stanowiska nie zapobiegają decyzji przyjęcia postanowień MKP przez większość, w wielu przypadkach nawet jednomyślnie 97 SESJA 28 MAJA – 10 CZERWCA 2008

27 Międzynarodowa Konferencja Pracy
Dialog Społeczny na poziomie MOP Międzynarodowa Konferencja Pracy MIĘDZYNARODOWY PARLAMENT PRACY Konferencja jest forum gdzie kwestie społeczne i z zakresu pracy w znaczeniu całego świata są dyskutowane swobodnie – czasami pasjonująco. Delegaci zgłębiają kierunki postępu społecznego w świecie, ale zasadniczym tematem jest raport prezentowany przez Dyrektora Generalnego O wszystkich sprawach Konferencja decyduje zwykłą większością głosów obecnych na Konferencji delegatów o ile Konstytucja nie mówi inaczej, Do przyjęcia przez Konferencję w głosowaniu ostatecznym konwencji lub zalecenia wymagana jest większość dwóch trzecich głosów delegatów obecnych. Konferencja Ogólna Międzynarodowej Organizacji Pracy może przyjąć do Organizacji Członków głosami 2/3 ogólnej liczby delegatów uczestniczących w sesji, włączając w to 2/3 delegatów rządowych, obecnych i głosujących Konferencja także zatwierdza Rezolucje, które dostarczają wytycznych dla głównej polityki i przyszłych działań MOP.

28 Raporty Dyrektora Generalnego:
Dialog Społeczny na poziomie MOP Kontekst globalizacji w pracach MOP Raporty Dyrektora Generalnego: Obrona wartości, promocja zmian: 1994-Sprawiedliwość społeczna w gospodarce globalnej 1995-Promocja zatrudnienia w gospodarce globalnej, 1997-MOP, ustanawianie standardów a globalizacja 1999-Godziwa praca 2001-Redukcja deficytu godziwej pracy: Wyzwania globalne 2004-Uczciwa globalizacja: Tworzenie szans dla wszystkich

29 Dialog Społeczny na poziomie MOP
Uczciwa globalizacja „Globalizacja jest zjawiskiem, które budzi powszechne zainteresowanie, niekiedy silne emocje, liczne kontrowersje, obawy i nadzieje.” George Soros, jeden z największych „światowych graczy finansowych”

30 Dialog Społeczny na poziomie MOP
Uczciwa globalizacja "GLOBALIZACJA NIESIE ZE SOBĄ NOWE MOŻLIWOŚCI, LECZ TAKŻE ZAGROŻENIA” Jan Peter Balkenende – Premier Holandii

31 Dialog Społeczny na poziomie MOP
Uczciwa globalizacja GLOBALIZACJA , TO… …DYKTAT WYDAJNOŚCI (Benjamin R. Barber – amerykański politolog, doradca m.in.. prezydenta B. Clintona)

32 Dialog Społeczny na poziomie MOP
Uczciwa globalizacja …UCZCIWA GLOBALIZACJA Idea Godziwej Pracy. Cel MOP: Promocja możliwości dla kobiet i mężczyzn w uzyskaniu przyzwoitej i owocnej pracy w warunkach: wolności, równości, bezpieczeństwa i ludzkiej godności . Decent Work, ILO Report – 87th Session,Geneva,1999) Uczciwa globalizacja: Tworzenie możliwości dla wszystkich. Trójstronność i dialog społeczny: żywotne mechanizmy w poszukiwaniu dziedzin porozumienia i wspólnych zobowiązań w kontekście globalizacji Fair Globalization, 92nd Session ILO, Geneva, 2004

33 Dąży do wzrostu gospodarczego drogą Spójne połączenie celów
Dialog Społeczny na poziomie MOP Program Godziwej Pracy GODZIWA PRACA Dąży do wzrostu gospodarczego drogą sprawiedliwości społecznej poprzez GOSPODARCZYCH SPOŁECZNYCH Spójne połączenie celów Zatrudnienie – zasadnicza droga wykluczająca ubóstwo to wydajna praca, Prawa – bez nich, kobiety i mężczyźni nie będą upełnomocnieni do wyjścia z ubóstwa, Ochrona – ochrona społeczna chroni przed ubóstwem, Dialog – kluczowe uczestnictwo organizacji pracowników i pracodawców w kształtowaniu polityki rządu dla eliminacji ubóstwa.

34 Dialog Społeczny na poziomie MOP
Uczciwa globalizacja „CYWILIZACJE NIE BĘDĄ PROWADZIĆ ZE SOBĄ WOJEN. MIEJSCE KONFLIKTU ZAJMIE WYMIANA, MIEJSCE STARCIA –DIALOG” Anwar Ibrahim – intelektualista malezyjski, autor „Azjatycki renesans „

35 Dialog Społeczny na poziomie MOP
Uczciwa globalizacja 97 MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA PRACY GENEWA 28 MAJA – 13 CZERWCA 2008 Raporty Przewodniczącego Rady Administracyjnej i Dyrektora Generalnego (fundamentalne zasady i prawo w pracy, wolność zrzeszania się i uznania prawa do rokowań zbiorowych,) Dyskusje plenarne nad raportami, Dyskusja ogólna; Kwalifikacje na rzecz zwiększania produktywności, wzrostu zatrudnienia i rozwoju Komitety: Wzmocnienie kompetencji MOP w celu pomocy Członkom w wysiłkach na rzecz realizacji celów Organizacji w kontekście globalizacji, Komitet wnioskowy Komitet regulaminowy Komitet pełnomocnictw (credentials committee) Specjalne wydarzenia - Światowy Dzień walki z pracą dzieci Raporty, deklaracje

36 Międzynarodowa Konferencja Pracy
Dialog Społeczny na poziomie MOP Międzynarodowa Konferencja Pracy TRÓJSTRONNE DELEGACJE 182 KRAJÓW CZŁONKOWSKICH 97 SESJA 28 MAJA – 10 CZERWCA 2008 DEKLARACJA MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI PRACY DOTYCZĄCA SPRAWIEDLIWOŚCI SPOŁECZNEJ NA RZECZ UCZCIWEJ GLOBALIZACJI „Dialog społeczny i praktyka trójstronności między rządami oraz reprezentatywnymi organizacjami pracowników i pracodawców w kraju i ponad granicami, są obecnie istotniejsze dla wypracowania dobrych rozwiązań, a także budowania spójności społecznej oraz rządów prawa między innymi przez międzynarodowe standardy pracy” „MOP musi pomagać Członkom w zaspokajaniu potrzeb zgłaszanych na szczeblu krajowym w drodze pełnej trójstronnej dyskusji, przez zapewnianie wysokiej jakości informacji”

37 Międzynarodowa Konferencja Pracy
Dialog Społeczny na poziomie MOP Międzynarodowa Konferencja Pracy REZOLUCJA DOTYCZĄCA WZMOCNIENIA POTENCJAŁU MOP W CELU POMOCY CZŁONKOM W WYSIŁKACH NA RZECZ REALIZACJI CELÓW ORGANIZACJI W KONTEKŚCIE GLOBALIZACJI Wzywa Dyrektora Generalnego do przedłożenia, na zasadach priorytetowych, Radzie Administracyjnej: konkretne propozycje na temat: wzmocnienia potencjału badawczego, bazy wiedzy oraz przygotowywania analiz opartych na faktach, w tym sposobów współpracy z innymi instytucjami badawczymi i ekspertami zewnętrznymi, monitorowania i oceny realizacji krajowych programów na rzecz godnej pracy; lepszego rozwoju zasobów ludzkich i przystosowania ich do potrzeb Członków w zakresie wiedzy, propozycji dotyczących współpracy z innymi międzynarodowymi i regionalnymi organizacjami oraz ważnymi aktorami pozapaństwowymi;

38 Delegacja polska na 97 Sesji MOP
Dialog Społeczny na poziomie MOP Delegacja polska na 97 Sesji MOP Ambasador Zdzisław Rapacki z Polskiej Stałej Misji przy ONZ w Genewie (drugi z lewej) Podsekretarz Stanu w MPiPS Radosław Mleczko (pierwszy z lewej) Izabela Opęchowska – ZRP, z-ca delegata pracodawców(trzecia z lewej) Tomasz Wójcik – NSZZ „S” (czwarty z lewej) Zdzisław Śladowski – Konfederacja Pracodawców Polskich (w drugim rzędzie)

39 Delegacja polska na 97 Sesji MOP
Dialog Społeczny na poziomie MOP Delegacja polska na 97 Sesji MOP

40 VIII Europejskie Spotkanie Regionalne
Dialog Społeczny na poziomie MOP VIII Europejskie Spotkanie Regionalne Lizbona 9-13 luty 2009, Udział 45 krajów regionu Brak przedstawicieli 6 krajów LISBOA

41 VIII Europejskie Spotkanie Regionalne
Dialog Społeczny na poziomie MOP VIII Europejskie Spotkanie Regionalne Lizbona 9-13 luty 2009, udział 45 krajów regionu „STAWIENIE CZOŁA KRYZYSOWI: WDRAŻANIE GODZIWEJ PRACY W EUROPIE I AZJI CENTRALNEJ” SESJE PLENARNE (DYSKUSJE NAD RAPORTEM) SESJE GRUP RZĄDY PRACODAWCY PRACOWNICY DYSKUSJE TEMATYCZNE KOMITET WNIOSKÓW SESJE GRUP PRZYJĘCIE RAPORTÓW, WNIOSKÓW, REZOLUCJI

42 VIII Europejskie Spotkanie Regionalne
Dialog Społeczny na poziomie MOP VIII Europejskie Spotkanie Regionalne PANEL MINISTERIALNY „STAWIENIE CZOŁA KRYZYSOWI: WDRAŻANIE GODZIWEJ PRACY W EUROPIE I AZJI CENTRALNEJ” DYSKUSJE TRÓJSTRONNE Kontekst ekonomiczny i sytuacja zatrudnieniowa Nowe wyzwania związane z wynagrodzeniami Podstawowe prawa w pracy Polityki rynku pracy - pogodzenie elastyczności i pewności zatrudnienia Dialog społeczny Jakość życia zawodowego/ochrona życia społecznego

43 VIII Europejskie Spotkanie Regionalne
Dialog Społeczny na poziomie MOP VIII Europejskie Spotkanie Regionalne PANEL MINISTERIALNY „STAWIENIE CZOŁA KRYZYSOWI: WDRAŻANIE GODZIWEJ PRACY W EUROPIE I AZJI CENTRALNEJ” „Działania podjęte w regionie Europy w zakresie reform społecznych i reorganizacji systemu finansowego powinny wpłynąć na rozwój nowych systemów globalnego rządzenia, które rozprzestrzenią godziwą pracę” V.Spidla-Komisarz UE ds. Zatrudnienia i Spraw Społecznych Vladimir Spidla

44 OSIĄGNIĘCIA DIALOGU SPOŁECZNEGO
Dialog Społeczny na poziomie MOP VIII Europejskie Spotkanie Regionalne OSIĄGNIĘCIA DIALOGU SPOŁECZNEGO Zmiana mapy stosunków przemysłowych w Europie w ostatnich 20 latach Zbieżność i wielostronność dialogu społecznego w formach narodowych Współudział w regionalnej integracji UE i EMU (unia gospodarczo-monetarna) Udział w rozwoju rynku pracy Udane przejście do gospodarki rynkowej i demokracji

45 DIALOG SPOŁECZNY W CZASIE KRYZYSU DOŚWIADCZENIA PRZESZŁE
Dialog Społeczny na poziomie MOP VIII Europejskie Spotkanie Regionalne DIALOG SPOŁECZNY W CZASIE KRYZYSU DOŚWIADCZENIA PRZESZŁE Recesja lat ’70-’80. Kryzys azjatycki ’97. Przejście do gospodarki rynkowej w latach ‘90. Wyzwanie: przystosować się do nowych okoliczności Możliwość: budować, jako pilną konieczność, solidarność i współpracę Trójpartyzm na poziomie krajowym, ustępstwa w rokowaniach zbiorowych na poziomie przedsiębiorstw

46 DIALOG SPOŁECZNY W CZASIE KRYZYSU KONSULTACJE NA POZIOMIE KRAJOWYM
Dialog Społeczny na poziomie MOP VIII Europejskie Spotkanie Regionalne DIALOG SPOŁECZNY W CZASIE KRYZYSU KONSULTACJE NA POZIOMIE KRAJOWYM Wczesne reakcje w Hiszpanii, Irlandii, Belgii, Holandii, Rosji Przyspieszenie dialogu od grudnia 2008 Formy: trójstronne grupy, spotkania ad-hoc, spotkania na szczycie dot. rynku pracy, spotkania dwustronne, specjalne gremia Treść: bezpieczeństwo zatrudnienia i dochodów ale także większe problemy gospodarcze; szkolenia, restrukturyzacja

47 DIALOG SPOŁECZNY W CZASIE KRYZYSU POZIOM SEKTOROWY/PRZEDSIEBIORSTW
Dialog Społeczny na poziomie MOP VIII Europejskie Spotkanie Regionalne DIALOG SPOŁECZNY W CZASIE KRYZYSU POZIOM SEKTOROWY/PRZEDSIEBIORSTW Zbyt wcześnie na ocenę trendów w układach zbiorowych Ochrona miejsc pracy jako znaczący problem Poświęcenie płacy a korzyści ochrony m-c pracy Tymczasowe postoje w pracy, obowiązkowe urlopy, skrócenie godzin pracy itp.. Łagodzenie konsekwencji społecznych w działaniach restrukturyzacyjnych Pracownicy tymczasowi: pierwsze ofiary regresu

48 KONKLUZJE VIII KONFERENCJI REGIONALNEJ
Dialog Społeczny na poziomie MOP VIII Europejskie Spotkanie Regionalne KONKLUZJE VIII KONFERENCJI REGIONALNEJ Kraje Europy muszą odpowiedzieć na problemy jakie wykreowała globalizacja, Pokój społeczny i gospodarczy to wyzwania dla rządów, Europa jest gotowa prowadzić i budować nowy finansowy porządek gospodarczy Rządy muszą usiąść z partnerami społecznymi przy stole Pracodawcy ze związkami zawodowymi na poziomie firmy Nowe regulacje w obszarze finansowym powinny chronić przed przyszłymi zawirowaniami

49 KONKLUZJE VIII KONFERENCJI REGIONALNEJ
Dialog Społeczny na poziomie MOP VIII Europejskie Spotkanie Regionalne KONKLUZJE VIII KONFERENCJI REGIONALNEJ Uczestnicy spotkania z uznaniem podkreślają wzrost wysiłków o zasięgu silnie społecznym i rynku zatrudnienia w celu pokonania kryzysu, pobudzenia zrównoważonego odrobienia strat i kształtu uczciwej globalizacji Zgromadzenie wzywa do silnej roli MOP w różnych formach dyskusji i decyzji obejmującej zarówno grupy państw G-8 i G-20 jak i Narodów Zjednoczonych czy systemów wielostronnych Uczestnicy podkreślili, że w obliczu wrzawy gospodarczej i społecznej, kraje nie powinny porzucić ani rozrzedzić istotnych wartości MOP; czterech celów MOP: promocji zatrudnienia rozwoju i wzmocnienia środków ochrony społecznej promocji dialogu społecznego i trójpartyzmu szacunku, promocji i realizacji fundamentalnych zasad praw pracy

50 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Z. Śladowski KPP

51 Strona internetowa projektu:
Biuro projektu: Aleje Jerozolimskie 91, piętro VI Warszawa tel fax:


Pobierz ppt "„Przyszłość europejskiego dialogu społecznego”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google