Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONCEPCJA DZIAŁANIA I ROZWOJU

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONCEPCJA DZIAŁANIA I ROZWOJU"— Zapis prezentacji:

1 KONCEPCJA DZIAŁANIA I ROZWOJU
Miejskiego Przedszkola Nr 14 w Zielonej Górze na lata

2 Priorytety działalności kierowanej jednostki oświatowej
Wprowadzenie w pracę przedszkola elementów teorii pedagogicznej Marii Montessori. Rodzic – przyjacielem i partnerem przedszkola. Przedszkolak zdrowy i bezpieczny – działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dziecka w przedszkolu oraz promowania zdrowego stylu życia wychowanków. Doskonalenie zawodowe – zdobycie kwalifikacji do pracy metodą Marii Montessori. Public Relations.

3 PRIORYTET 1 Wprowadzenie w pracę przedszkola elementów teorii pedagogicznej Marii Montessori.
Wszystko co najlepsze dla najmłodszego – Maria Montessori i jej koncepcja w pracy przedszkola. Poszukując nowych, alternatywnych rozwiązań doszłam do wniosku, że należy podążać w kierunku stylizacji działań edukacyjno – wychowawczych. Będąc dyrektorem przedszkola zamierzam wprowadzić do pracy pedagogicznej elementy teorii M. Montessori. Założenia montessoriańskie pomagają w rozwijaniu u dzieci indywidualnych cech osobowości, w formułowaniu prawidłowego charakteru, zdobywaniu wiedzy, umiejętności szkolnych, i współdziałania; a więc wszystko to, co każdy z nas wykorzystuje przez całe swoje życie.

4 Cel ten realizowałabym poprzez pomoc dziecku w :
rozwijaniu samodzielności i wiary we własne siły, wypracowaniu szacunku do porządku i do pracy, wypracowaniu zamiłowania do ciszy i w tej atmosferze do pracy indywidualnej i zbiorowej, osiąganiu długotrwałej koncentracji nad wykonywanym zadaniem, wypracowaniu postawy posłuszeństwa opartego na samokontroli, a nie na zewnętrznym przymusie, uniezależnienie od nagrody, formowaniu postawy wzajemnej pomocy bez rywalizacji, szacunku do pracy innych, osiąganiu spontanicznej samodyscypliny wynikającej z dziecięcego posłuszeństwa.

5 Jestem zwolenniczką systemu tworzonego przez Marię Montessori i uważam, że pedagogika ta zasługuje na rozgłos i rozpowszechnianie, dlatego że: Daje możliwość pełnego rozwoju zarówno psychiki dziecka jak i jego intelektu poprzez samodzielne poszukiwanie, dążenie do celu. Bardzo wymowne jest hasło tej włoskiej pisarki: „Pomóż mi, a zrobię to sam” Dziecko potrafi samo dojść do wniosków, poszukiwać najlepszych rozwiązań, ale czasem potrzebna jest mu pomoc, która nie polega na podawaniu przez nauczyciela gotowych rozwiązań – to zniechęca dzieci do twórczego myślenia, a na umiejętnym kierowaniu rozumowaniem dzieci, motywowaniu do pracy, wzmacnianiu.

6 Wprowadzenie w pracę przedszkola elementów teorii pedagogicznej Marii Montessori.
Lp. Zadania Termin realizacji 1. Zdobywanie wiedzy i doświadczenia związanego z praca metodą M. Montessori Okres całej kadencji (2010 – 2015) 2. Przygotowanie otoczenia do pracy w/w metodą /otoczenie materialne, osobowe, strukturalno – dynamiczne/. 3. Zaangażowanie rodziców do współuczestnictwa w innowacji. Rok szkolny 4. Realizacja zadań zawartych w innowacji pedagogicznej. Rok szkolny 5. Ewaluacja innowacji. VI 2011 r. 6. Gromadzenie materiału rozwojowego. 7. Pedagogizacja rodziców w zakresie pedagogiki M. Montessori. 8. Uruchomienie w miarę możliwości kolejnej grupy do pracy tą metodą. Lata 2011 – 2015

7 ZDJĘCIA Z SALI MONTESSORIAŃSKIEJ W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 14
PRAKTYCZNY DZIEŃ

8 SENSORYKA I MATEMATYKA
KOSMOS SENSORYKA I MATEMATYKA

9 PRIORYTET 2 Rodzic – przyjacielem i partnerem przedszkola.
Działania przedszkola są oparte na współpracy z rodzicami. Rodzic – dziecko – nauczyciel to trzy najważniejsze filary nowoczesnego przedszkola. Preferuję rodzaj współpracy oparty na partnerstwie edukacyjnym, gdzie między stronami odrzuca się postawę roszczeniowo – życzeniową, pełną wzajemnych pouczeń i pretensji dotyczących wymiany usług a, propaguje się ideę wspólnotowości, wzięcia na siebie odpowiedzialności za całość kształcenia i wychowania.

10 Główne moje założenia dotyczące współpracy z rodzicami to:
Wykorzystać w procesie dydaktycznym umiejętności, pasje i kontakty rodziców – jako niezależnych ekspertów. Aktywność i wolny czas rodziców ukierunkować na zadaniowość, aby mieli możliwość bliżej poznać rzeczywistość przedszkolną. Włączyć rodziców aktywnie w proces opracowania wewnątrzprzedszkolnych projektów i programów. Organizować zajęcia otwarte, w których rodzice będą pełnić rolę nie tylko obserwatorów, ale i moderatorów. Włączyć rodziców w aktywne życie przedszkola, powołując np. grupy zadaniowe, wykorzystując przekazywanie informacji drogą elektroniczną.

11 Lp. Zadania Termin realizacji 1. Powołać grupy zadaniowe w poszczególnych oddziałach. Od IX 2010 r. –kontynuacja w kolejnych latach kadencji (2010 – 2015) 2. Założyć klub „Akademia dialogu” – spotkania mające na celu podnoszenie świadomości pedagogicznej rodziców, partnerstwa. Włączenie rodziców w działania klubu. Od IX 2010 r. – kontynuacja w kolejnych latach kadencji (2010 – 2015) 3. Zapoznać rodziców z ich prawami i obowiązkami Okres całej kadencji (2010 – 2015) 4. Wspierać rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, społecznej. 5. Zachęcać rodziców do udziału we wszystkich wydarzeniach przedszkolnych. 6. Prezentacja przez rodziców hobby i zainteresowań. 7. Poszukiwanie efektywnych sposobów komunikacji z rodziną (stałe konsultacje, gazetki grupowe,, zajęcia otwarte, aktywizowanie członków Rady Rodziców do przekazywania informacji pozostałym rodzicom o planowanych działaniach przedszkola, itp.).

12 PRIORYTET 3 Przedszkolak zdrowy i bezpieczny – działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dziecka w przedszkolu oraz promowania zdrowego stylu życia wychowanków. Zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia dziecka w przedszkolu to podstawowe zadanie dyrektora i nauczycieli. Wszelkie działania w przedszkolu mają służyć jednemu celowi - zapewnieniu i poprawieniu bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu. Do moich obowiązków należy dbanie i utrzymanie w sprawności technicznej wyposażenia, urządzeń technicznych, a także terenu wokół placówki. Drugim obszarem działań związanych z omawianym priorytetem jest praca dydaktyczno – wychowawcza. Wspólnie z nauczycielami realizowałyśmy zadania związane z promocją zdrowego i bezpiecznego stylu życia wśród przedszkolaków. Przedszkole w 2007 r. zdobyło certyfikat „Szkoły Promującej Zdrowie”.

13 Lp. Zadania Termin realizacji 1. Kontrola i monitoring stanu bezpieczeństwa budynku i terenu przedszkola. Usuwanie ewentualnych zagrożeń. Okres całej kadencji (2010 – 2015) 2. Przestrzeganie procedur związanych z bezpiecznym pobytem dziecka w przedszkolu: Procedura bezpieczeństwa Procedura postępowania w przypadku zdarzenia wypadkowego Procedura organizacji wycieczek Procedura ewakuacji 3. Kontynuacja współpracy z Komendą Policji, Strażą Pożarną. 4. Współpraca z rodzicami w zakresie bezpieczeństwa dzieci. 5. Ubieganie się o wojewódzki certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Lata 2010 – 2012 6. Realizacja programu prewencyjnego LUPO, Przyjaciel Zippiego 2010 – 2012

14 PRIORYTET 4 Doskonalenie zawodowe – zdobycie kwalifikacji do pracy metodą Marii Montessori.
O sukcesie placówki decyduje zaangażowanie jej pracowników, a sukces w pracy najczęściej osiągają ludzie, którzy wykonują ją z pasją i zadowoleniem. Chcąc zachęcić nauczycieli do podejmowania wysiłku związanego z doskonaleniem zawodowym, moje działania będą skoncentrowane na uświadomieniu potrzeby uczenia się, stworzeniu atmosfery zaufania i bezpieczeństwa, jasnej i otwartej komunikacji oraz udzielaniu wsparcia. Zakres dokształcania związany jest z kierunkiem rozwoju przedszkola, tj. zdobyciem kwalifikacji i doświadczenia w pracy metodą Marii Montessori.

15 Doskonalenie zawodowe – zdobycie kwalifikacji do pracy metodą Marii Montessori.
Lp. Zadania Termin realizacji 1. Podjęcie przez nauczycieli działań związanych z awansem zawodowym na stopień nauczyciela mianowanego i stażysty. 2. Rozpoczęcie doskonalenia na kursach związanych z pracą metodą Marii Montessori. /2 etapy/ 3. Udział w szkoleniach w ramach WDN oraz szkoleniowych radach pedagogicznych. Okres całej kadencji (2010 – 2015) 4. Samodoskonalenie nauczycieli. . 5. Doskonalenie nauczycieli współfinansowane przez środki z Unii Europejskiej. XII.2010 – XII.2011r

16 PRIORYTET 5 Public Relations
W związku z obecnie panującą sytuacją ekonomiczną w naszym kraju, bardzo ważne dla funkcjonowania placówki oświatowej jest jej odpowiednie przystosowanie i współdziałanie z potrzebami rynkowymi. Do osiągnięcia sukcesu rynkowego niezbędne jest przekazywanie informacji o ofercie jaką proponuje przedszkole i przekonanie konsumentów czyli rodziców i ich dzieci, co do jej wyższości nad propozycjami innych przedszkoli. Będę kontynuowała współpracę z mediami, za pośrednictwem których przekażę informacje charakteryzujące walory przedszkola, w porównaniu z korzyściami oferowanymi przez konkurencję.

17 Lp. Zadania Termin realizacji 1. Kontynuacja współpracy i utrzymywanie pozytywnych relacji ze środowiskiem lokalnym, organem prowadzącym i LKO. Okres całej kadencji (2010 – 2015) 2. Organizowanie imprez promocyjnych: festyny, dni otwarte, prezentacje, konkursy, itp. 3. Działania ukierunkowane na komunikację z mediami. 4. Pozyskiwanie sponsorów. 5. Rozbudowanie strony internetowej. 2011 r. 6. Założenie gazetki promującej przedszkole. X.2010r. 7. Nadanie imienia placówce. 2014 8. Podtrzymywanie działań promocyjnych. 9. Zorganizowanie obchodów 50-lecia istnienia placówki. 2014 r.


Pobierz ppt "KONCEPCJA DZIAŁANIA I ROZWOJU"

Podobne prezentacje


Reklamy Google