Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DANE SZKOŁY Nazwa szkoły:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DANE SZKOŁY Nazwa szkoły:"— Zapis prezentacji:

1

2 DANE SZKOŁY Nazwa szkoły:
Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Mieścisku ID grupy: 98/31_p_g1 Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Unia Europejska – szanse i zagrożenia Polski jako członka UE po sześciu latach członkostwa. Semestr/rok szkolny: 2009/2010

3 Cele projektu Poznanie korzyści jakie Polska uzyskała po przystąpieniu do Unii Europejskiej 1 maja 2004 r. Wyszukanie informacji na temat Unii Europejskiej jako organizacji międzynarodowej Analiza skutków członkostwa Polski w UE 3

4 Tematyka prezentacji Wzrost gospodarczy Polski
Swoboda handlu zagranicznego Inwestycje zagraniczne Bezrobocie w Polsce Podwyższenie bezpieczeństwa Wykorzystanie funduszy unijnych 4

5 Co Polska zyskała po wejściu do UE?

6 Nastąpił wzrost gospodarczy
Wzrost gospodarczy jest wtedy, gdy zwiększa się roczna produkcja dóbr i usług w danym kraju. Wzrost gospodarczy w czwartym kwartale 2009 r. wyniósł 3,1% mierzony w PKB. Był zdecydowanie większy niż w poprzednich okresach - podał GUS. 6

7 Rozwijamy się szybciej niż większość państw europejskich
Dane o polskiej gospodarce wyprzedzają nawet prognozy analityków. Według Głównego Urzędu Statystycznego, Produkt Krajowy Brutto wzrósł, w IV kwartale aż o 3,1 %. Eksperci uważali, że wzrost gospodarczy będzie o 0,2 % niższy. W ujęciu nominalnym PKB wyniósł ,2 mln zł. 7

8 Zniesienie granic w UE i swoboda handlu zagranicznego
Polska po otwarciu granic otrzymała swobodny dostęp do handlu jak i podróży za granice dzięki podpisaniu traktatu z Schengen. Został on zawarty w 1985 roku (modyfikowany w późniejszych latach). Znosi on kontrolę na wewnętrznych granicach państw, które podpisały dokument. Pod względem ekonomicznym export i import towarów stał się bardziej opłacalny dla przedsiębiorstw. Według GUS eksport był także głównym motorem wzrostu gospodarczego. Jego wpływ na tempo wzrostu oszacowano na poziomie 2,2%. 8

9 Przyciągamy do Polski nowych inwestorów zagranicznych.
W 2009 r. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych rozpatrzyła pozytywną decyzją 29 projektów inwestycyjnych o łącznej wartości 767,9 mln Euro. Dzięki inwestycjom powstanie nowych miejsc pracy. PAIiIZ uhonorował trzech największych zagranicznych inwestorów mijającego roku w kategoriach: Największa inwestycja, nagroda dla firmy Cargotec Poland Inwestycja, która utworzyła najwięcej miejsc pracy, nagroda dla firmy IBM Polska Sp. z o.o. Najważniejsza inwestycja w sektorze nowoczesnych technologii nagroda dla firmy Woodward Governor Poland Sp. z o.o. 9

10 Zmniejszyło się bezrobocie w Polsce
Wskaźnikiem jest tu stopa bezrobocia – jako stosunek liczby osób bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie. Stopa bezrobocia w Polsce przed akcesją wynosiła około 20%. W tej chwili utrzymuje się na średnim poziomie 12%. 10

11 Emigracje Polaków w poszukiwaniu pracy w UE
W momencie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej dla Polaków otworzył się rynek pracy w państwach członkowskich. Polacy zaczęli emigrować w celu poszukiwania pracy lub zmiany pracy na lepiej płatną. Najwcześniej Polacy mogli legalnie pracować w Irlandii i Anglii. Migracja przyczyniła się do spadku stopy bezrobocia w Polsce. 11

12 Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa i obrony narodowej.
Udział Polski w realizacji Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (European Security and Defence Policy – ESDP) pozostaje drugim, obok członkostwa w NATO, podstawowym założeniem polskiej polityki bezpieczeństwa. Główną przesłanką leżącą u podstaw ESDP jest wzmocnienie potencjału UE w dziedzinie zarządzania kryzysowego, w sytuacji „gdy NATO jako całość nie jest zaangażowane”. Tym samym, dzięki rozwojowi ESDP Unia Europejska zyskuje większą zdolność do autonomicznego działania, opartą na odpowiednich strukturach organizacyjnych w ramach UE oraz siłach i zdolnościach obronnych dostarczanych przez państwa członkowskie. W realizacji tej polityki uczestniczą 24 państwa UE (z wyjątkiem Danii). 12

13 Możemy otrzymywać i wykorzystywać fundusze strukturalne
Fundusze strukturalne są instrumentami Polityki Strukturalnej Unii Europejskiej. Ich zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i modernizacji gospodarek krajów UE. W ten sposób wpływa się na zwiększenie spójności ekonomicznej i społecznej Unii. Fundusze kierowane są do tych sektorów gospodarki i regionów, które bez pomocy finansowej nie są w stanie dorównać do średniego poziomu ekonomicznego w UE. Polityka Strukturalna i Fundusze mają pomóc władzom centralnym i regionalnym słabiej rozwiniętych regionów w rozwiązaniu ich najważniejszych problemów gospodarczych. W latach istniały cztery Fundusze strukturalne, realizujące cele polityki spójności UE:  Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa 13

14 Fundusze europejskie po przystąpieniu Polski do UE w latach 2004 - 2006
W latach 2004 – 2006 Polska otrzymała 16,85 mld euro przeznaczonych na realizację projektów operacyjnych, z których największym był Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego. 14

15 Wykorzystanie funduszy w latach 2004 - 2006
15

16 Fundusze europejskie do wykorzystania przez Polskę w latach 2007 - 2013
W latach nasz kraj otrzyma łącznie ponad 67,3 mld euro w ramach funduszy strukturalnych z budżetu Unii Europejskiej. Środki te mają podnieść konkurencyjność polskiej gospodarki – z funduszy unijnych zostaną sfinansowane nowe drogi, lotniska, autostrady. Zostaną też zmodernizowane wschodnie regiony kraju oraz obszary wiejskie. 16

17 Programy operacyjne i dotacje
Na lata 2007 – 2013 opracowano 5 programów krajowych i 16 programów regionalnych (wojewódzkich). Krajowe Programy Operacyjne: Infrastruktura i środowisko 27,9 mld euro Kapitał Ludzki 9,7 mld euro Innowacyjna gospodarka 8,3 mld euro Rozwój Polski wschodniej 2,3 mld euro Pomoc techniczna 0,5 mld euro 17

18 Otrzymujemy dofinansowania z Unii Europejskiej
Liczba dotacji i wartość dofinansowania z środków UE w poszczególnych województwach w Polsce: 18

19 Otrzymujemy dofinansowania z Unii Europejskiej
Szczegółowy podział dotacji z UE na województwa w Polsce: 19

20 Wykorzystanie funduszy europejskich w województwach - stan na 2009 r.

21 Na członkostwie w UE najbardziej korzystają rolnicy i przedsiębiorcy
Wspólna Polityka Rolna (WPR) w procesie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich podkreśla znaczenie zrównoważonego rozwoju rolnictwa z uwzględnieniem potrzeb ochrony środowiska. Co finansowane jest w ramach II filaru WPR? poprawa struktury w gospodarstwach rolnych służących przetwórstwu i sprzedaży produktów rolnych konwersja i reorientacja potencjału produkcji rolniczej, wprowadzanie nowych technologii i poprawa jakości produktów zachęcanie do prowadzenia produkcji innej niż produkcja żywności 21

22 Na członkostwie w UE najbardziej korzystają rolnicy i przedsiębiorcy c
Na członkostwie w UE najbardziej korzystają rolnicy i przedsiębiorcy c.d. Co finansowane jest w ramach II filaru WPR? utrzymanie i promocja niskonakładowych systemów gospodarowania rolniczego zróżnicowanie działalności w celu wprowadzenia uzupełniających się bądź alternatywnych form działalności utrzymanie i wzmocnienie struktur społecznych na terenach wiejskich rozwój działalności gospodarczej, utrzymanie i tworzenie miejsc pracy w celu zapewnienia lepszego wykorzystania istniejącego potencjału zrównoważony rozwój lasów 22

23 Nastąpiły inwestycje na obszarach wiejskich
W Unii Europejskiej rozpoczął się proces przeprowadzania zmian w programach rozwoju obszarów wiejskich w państwach członkowskich w odpowiedzi na przyjęte w nieodległym czasie 2 dokumenty: wynik przeglądu unijnej polityki rolnej – tzw. Health Check oraz plan odnowy gospodarki. Przewidziane zostały w nich dodatkowe środki, które udostępnione zostaną poszczególnym krajom na wsparcie rozwoju obszarów wiejskich poprzez realizację priorytetów związanych z wyzwaniami stojącymi przed obszarami wiejskimi czy rozwojem infrastruktury szerokopasmowego Internetu. 23

24 Podsumowanie Dzięki funduszom europejskim można zrealizować projekty z zakresu: Szkoleń Renowacji zabytków Ochrony środowiska Kultury i nauki Rozwoju przedsiębiorczości Zakładaniu działalności gospodarczej Pomoc techniczna 24

25 Ocena członkostwa Polski w UE wg RCIE
25

26 Strony internetowe z których wykorzystano informacje
26


Pobierz ppt "DANE SZKOŁY Nazwa szkoły:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google