Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

AKADEMICKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PRZYKŁADEM PROWADZENIA I WSPIERANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ŚRODOWISKU NAUKOWYM Krzysztof Zasiadły Stowarzyszenie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "AKADEMICKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PRZYKŁADEM PROWADZENIA I WSPIERANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ŚRODOWISKU NAUKOWYM Krzysztof Zasiadły Stowarzyszenie."— Zapis prezentacji:

1 AKADEMICKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PRZYKŁADEM PROWADZENIA I WSPIERANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ŚRODOWISKU NAUKOWYM Krzysztof Zasiadły Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce Ogólnopolska konferencja naukowa Przedsiębiorczość akademicka. Stan i możliwości rozwoju w województwie opolskim Opole, 26 marca 2009 r. Wykorzystaj potencjał uczelni - załóż firmę

2 INKUBATOR INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Ośrodek/instytucja rozwoju ekonomicznego i społecznego powołana do selekcji, organizowania oraz przyśpieszania wzrostu i sukcesu nowych przedsiębiorczych firm poprzez kompleksowy program wspierania biznesu Kluczowe elementy: Zarząd, który organizuje środki i rozwija związki biznesowe, marketingowe, menedżerskie odpowiednio do potrzeb przedsiębiorstw Dobór klientów i proces przyśpieszonego rozwoju, w wyniku czego przedsiębiorstwa stają się bardziej samodzielne oraz przygotowane do wyjścia z inkubatora Pomoc w uzyskaniu środków finansowych niezbędnych do rozwoju przedsiębiorstwa Wspólne usługi biurowe, szkoleniowe zaplecze techniczne i wyposażenie Powierzchnia produkcyjna, biurowa i magazynowa wynajmowana na elastycznych warunkach Wykorzystaj potencjał uczelni - załóż firmę

3 CEL GŁÓWNY CELE SZCZEGÓŁOWE
Pomóc przedsiębiorstwu osiągnąć sukces, a przez to tworzyć dobrobyt społeczeństwa i miejsca pracy CELE SZCZEGÓŁOWE przyśpieszenie procesu tworzenia i rozwoju przedsiębiorstwa wdrażanie innowacji i nowych technologii rozwój nowych produktów dostęp do lokalnej sieci wspierania biznesu wzmacnianie kultury biznesu aktywizowanie grup słabszych społecznie: kobiet, młodzieży, inwalidów, mniejszości narodowych obniżenie odsetka upadających przedsiębiorstw kooperacja małych i dużych przedsiębiorstw wspieranie osób powracających z zagranicy lub imigrantów rozwój przedsiębiorstw non profit, trzeciego sektora przezwyciężenie wąskich gardeł i barier regulacyjnych wspieranie zagranicznych przedsiębiorców w rozpoczęciu biznesu w kraju Wykorzystaj potencjał uczelni - załóż firmę

4 INKUBACJA INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
INKUBATOR INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PROCES INKUBACJI SZEROKIE ŚRODOWISKO INKUBACJI Wykorzystaj potencjał uczelni - załóż firmę

5 AKADEMICKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości specyficzny typ Inkubatora Przedsiębiorczości stanowiący przedłużenie procesu dydaktycznego/badawczego, stwarzający możliwość przygotowania do praktycznego działania na rynku oraz weryfikacji wiedzy i umiejętności poprzez własną działalność gospodarczą studentów i pracowników uczelni Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości regionalna jednostka Fundacji realizująca zadania statutowe AIP. przestrzeń użytkowa (biuro) utworzona przy współpracującej Uczelni na podstawie odrębnego porozumienia w celu wykorzystania potencjału intelektualnego oraz wsparcia w prowadzeniu działalności gospodarczej środowiska akademickiego. Wykorzystaj potencjał uczelni - załóż firmę

6 AKADEMICKIE INKUBATORY PRZEDSIEBIORCZOŚCI CELE
Uniwersytet Zielonogórski Tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu i rozwojowi małych i średnich przedsiębiorstw. Oferta Inkubatora skierowana jest do osób o dużym potencjale wiedzy, kreatywności i innowacji, który odpowiednio zagospodarowany może stać się w przyszłości dominującym czynnikiem, wpływającym na rozwój gospodarczy naszego regionu Uniwersytet Szczeciński Aktywna walka z bezrobociem poprzez pomoc studentom I absolwentom wyższych uczelni, mającym pomysł na własny biznes, w założeniu i prowadzeniu firmy Fundacja AIP Stworzenie idealnych warunków do rozwoju pomysłu biznesowego. Umożliwienie każdej młodej osobie do 30 roku życia sprawdzenia swojego pomysłu biznesowego bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów i ryzyka Politechnika Opolska Działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, innowacyjności, transferu wiedzy, komercjalizacji wyników prac naukowo-badawczych oraz w celu nawiązywania współpracy Uczelni z przedsiębiorcami, instytutami badawczo-rozwojowymi, instytucjami otoczenia biznesu, samorządem terytorialnym czy organizacjami zainteresowanymi współpracą. Wykorzystaj potencjał uczelni - załóż firmę

7 AKADEMICKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ZADANIA
Ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym” Dz.U z dnia W celu lepszego wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego uczelni oraz transferu wyników prac naukowych do gospodarki, uczelnie mogą prowadzić Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości oraz Centra Transferu Technologii Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości tworzy się w celu wsparcia działalności gospodarczej środowiska akademickiego lub pracowników i studentów będących przedsiębiorcami utworzony: w formie jednostki ogólnouczelnianej działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez senat uczelni w formie spółki handlowej lub fundacji, działa w oparciu o odpowiednie dokumenty ustrojowe Ministerstwa Gospodarki Zadaniem Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości (AIP) jest tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości oraz nowych, atrakcyjnych miejsc pracy, a także aktywizacja i podnoszenie kwalifikacji absolwentów, studentów i pracowników naukowych. Wykorzystaj potencjał uczelni - załóż firmę

8 AKADEMICKIEINKUBATORY PRZEDSIEBIORCZOŚCI W POLSCE
Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości w strukturze państwowych szkół wyższych Preinkubatory działające w ramach Parków i Inkubatorów Technologicznych Preinkubatory założone przez organizacje studenckie, stowarzyszenia i fundacje Liczba AIP w styczniu 2009 roku – 55 w tym 34 Fundacji AIP Wykorzystaj potencjał uczelni - załóż firmę

9 SOJUSZNICY INKUBATORA
Uniwersytet/Szkoła wyższa Urząd Miasta Urząd Wojewódzki Urząd Marszałkowski Wojewódzki Urząd Pracy Organizacja Pracodawców Agencja Rozwoju Regionalnego Centrum Transferu Technologii Fundacja Akademickie Inkubator Przedsiębiorczości Organizacje studenckie Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce Przedsiębiorcy Wykorzystaj potencjał uczelni - załóż firmę

10 Wykorzystaj potencjał uczelni - załóż firmę
USŁUGI AIP Powierzchnia biurowa Wspólny sekretariat Dostęp do urządzeń biurowych: ksero, faks, komputer, drukarka Czasowe korzystanie z miejsca pracy /Hot desks/ Laboratoria innowacji/ kreatywności Internet, poczta elektroniczna, konto owe, strona internetowa Ekspedycja i odbieranie poczty oraz korzystanie z adresu korespondencyjnego inkubatora, Doradztwo finansowe, prawne, technologiczne, marketingowe, menadżerskie Specjalistyczne programy: konkursy biznes planów, spotkania z liderami biznesu, kursy, badania rynku, Kampania „Wspieraj Młody Biznes”, itp. Pre-inkubacja Promocja i reklama Pomoc w prowadzeniu księgowości Pomoc w przygotowaniu dokumentów Szkolenia Spotkania biznesowe Pomoc w dostępie do dotacji, stypendiów na rozwój, kredytów, inwestorów kapitałowych Dostęp do specjalistycznej prasy, opracowań biznesowych i bazy danych Dostęp do infrastruktury uczelni: laboratoria, sale seminaryjne, biblioteka Nawiązanie kontaktów z partnerami biznesowymi w regionie, kraju i za granicą Pomoc w pozyskaniu zleceń i kontraktów Korzystanie z logo inkubatora Możliwość korzystania z konta bankowego AIP Wykorzystaj potencjał uczelni - załóż firmę

11 Wykorzystaj potencjał uczelni - załóż firmę
PRE – INKUBACJA Preinkubacja techniczne i organizacyjne formy pomocy osobom fizycznym w przygotowaniu i tworzeniu przedsięwzięcia gospodarczego Pre-inkubatory Przedsiębiorczości pomieszczenia biurowe dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą W ramach pre-inkubatora świadczona jest pomoc prawna oraz menadżerska dla kandydatów chcących podjąć działalność gospodarczą w ramach AIP Wykorzystaj potencjał uczelni - załóż firmę

12 JAK MOŻNA ROZPOCZĄĆ DZIAŁALNOŚĆ W AIP ?
Pomysł Opracowanie wniosku Konkurs Ocena wniosku przez Radę AIP Podpisanie umowy Rozpoczęcie działalności Wykorzystaj potencjał uczelni - załóż firmę

13 Wykorzystaj potencjał uczelni - załóż firmę
ZASADY DZIAŁANIA AIP Beneficjenci AIP działają na własny rachunek i własne ryzyko. AIP nie jest wspólnikiem Beneficjenta w prowadzonej działalności gospodarczej i nie ponosi w stosunku do osób trzecich odpowiedzialności za jego działania lub zaniechania Pomoc AIP udzielana jest maksymalnie przez okres miesięcy AIP przyznaje pomoc przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą we wszelkich prawem dozwolonych formach oraz osobom fizycznym, które zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Czynności nadzorczych dokonują: Dyrektor AIP, Biuro Zarządu AIP, Rada AIP a także powołani przez nich audytorzy. Beneficjent deklaruje, iż w miarę możliwości i potrzeb będzie korzystał w ramach prowadzonej działalności z ofert innych Beneficjentów pomocy, co jednak nie może prowadzić do ograniczenia wolnej i uczciwej konkurencji. W trakcie okresu inkubacji Beneficjent jest zobowiązany do realizowania przedsięwzięć określonych we wniosku oraz sporządzania sprawozdań i raportów, podlegających ocenie w szczególności Dyrektora AIP. Beneficjent jest zobowiązany do wnoszenia na rzecz AIP comiesięcznych opłat na zasadach określonych w umowie. Wykorzystaj potencjał uczelni - załóż firmę

14 AKADEMICKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING I PROMOCJA
Trzy uzupełniające się i zachodzące na siebie fazy Faza organizowania AIP Badanie rynku, promocja koncepcji inkubatora, prezentacja korzyści dla użytkowników i społeczeństwa Potencjalni sponsorzy Potencjalni użytkownicy AIP: studenci, pracownicy uczelni, absolwenci, innowatorzy spoza środowiska naukowego Pomoc dla klientów/beneficjentów Identyfikowanie możliwości prowadzenia działalności gospodarczej Budowanie sieci współpracowników, sponsorów, klientów Promocja i wspieranie przedsiębiorstw wychodzących z inkubatora Wspieranie rozwoju przedsiębiorstw i organizowanie poparcia lokalnego Budowanie sieci biznesowych Wykorzystaj potencjał uczelni - załóż firmę

15 Wykorzystaj potencjał uczelni - załóż firmę
AKADEMICKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POLITECHNIKA OPOLSKA Cele i zadania AIP Tworzenie korzystnych warunków do powstania i rozwijania przedsiębiorczości środowiska akademickiego Politechniki Opolskiej oraz propagowanie idei innowacyjności, w szczególności: organizacja szkoleń, seminariów, konferencji, warsztatów, promocja rozwiązań innowacyjnych oraz transferu wiedzy w ramach realizowanych zadań (projektów). Opracowanie baz danych i mechanizmów sprzyjających transferowi wiedzy i innowacji ze środowiska akademickiego do gospodarki regionu. Stworzenie mechanizmów i organizacja staży zawodowych dla absolwentów oraz praktyk dla studentów ostatnich lat. Inspirowanie  współpracy  środowiska  naukowego i gospodarczego  regionu  dla wzrostu konkurencyjności i innowacyjności województwa opolskiego. Tworzenie warunków organizacyjnych sprzyjających rozwojowi karier i powstawaniu nowych miejsc pracy oraz wspieranie absolwentów w poszukiwaniu miejsc pracy lub samozatrudnieniu. Inicjowanie i współtworzenie mechanizmów oraz wspieranie procesów komercjalizacji, sprzedaży i udostępniania wyników prac naukowo – badawczych oraz rozwiązań z zakresu ochrony własności intelektualnej. Promowanie Politechniki Opolskiej jako centrum wdrażania nowych technologii i metod zarządzania w regionie opolskim. AIP realizuje swoją misję, cele i zadania poprzez działania podejmowane w ramach trzech Platform Programowych oraz poprzez Akademickie Biuro Karier (ABK) Wykorzystaj potencjał uczelni - załóż firmę

16 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA AIP
Aport rzeczowy Wkład finansowy Centralne programy i fundusze rozwoju innowacji, przedsiębiorczości i transferu technologii Programy Unii Europejskiej Własny wkład klientów/lokatorów inkubatora Dochody z usług świadczonych klientom Dochody z czynszu Programy i fundusze pożyczkowe lub gwarancyjne tworzone przez władze i środowiska lokalne Wykorzystaj potencjał uczelni - załóż firmę

17 ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA AIP
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Promocja i wsparcie akademickiej przedsiębiorczości: szkolenia i doradztwo Wsparcie, promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia: szkolenia i doradztwo, dotacja inwestycyjna do 40 tys.PLN, wsparcie pomostowe do 13 tys.PLN Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 3.1. Inicjowanie działalności innowacyjnej 5.2. Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego Wzmocnienie atrakcyjności regionu Rozwój przedsiębiorczości 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu 1.1.2 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości Innowacje, badania, rozwój technologiczny 1.3.1 Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw 1.3.2 Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach Wykorzystaj potencjał uczelni - załóż firmę

18 POZNAŃ WIRTUALNY INQBATOR
Wykorzystaj potencjał uczelni - załóż firmę

19 POZNAŃSKI AKADEMICKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Co to jest biznes akademicki Wiedza dla sukcesu – dotacja UE Inventree Doradztwo dla start – up Przygotowanie wniosków o grant UE Audyt technologiczny Poradniki Wykorzystaj potencjał uczelni - załóż firmę

20 WROCŁAW DOLNOŚLĄSKI AKADEMICKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Wykorzystaj potencjał uczelni - załóż firmę

21 WROCŁAW DOLNOŚLĄSKI AKADEMICKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Inicjatywa Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechniki Wrocławskiej oraz Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Cel: systematyczny wzrost liczby firm akademickich Oferta: Preferencyjny dostęp do sprzętu laboratoryjnego i powierzchni biurowej Bliskość innych, dojrzalszych firm innowacyjnych Obsługa organizacyjno biura Opieka naukowa i doradztwo biznesowe Wspieranie transferu technologii Promocja produktów Komfort i bezpieczeństwo Przyjazne otoczenie Dobry adres Wykorzystaj potencjał uczelni - załóż firmę

22 FUNDACJA AKADEMICKIE INKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Województwo Dolnośląskie (3 FAIP) Województwo Kujawsko-pomorskie(2FAIP) Województwo Lubelskie(2FAIP) Województwo Łódzkie(2FAIP) Województwo Małopolskie(1FAIP) Województwo Mazowieckie (6FAIP) Województwo Opolskie(1FAIP) - Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu - oddział Opole ul. Barlickiego Opole Województwo Podkarpackie (1FAIP) Województwo Podlaskie(2FAIP) Województwo Pomorskie (1FAIP) Województwo Śląskie (4FAIP) Województwo Świętokrzyskie (1FAIP) Województwo Warmińsko-Mazurskie(1FAIP) Województwo Wielkopolskie (1FAIP) Województwo Zachodniopomorskie (1FAIP) Wykorzystaj potencjał uczelni - załóż firmę

23 AKADEMICKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI
Recepcja/sekretariat 2 sale konferencyjne AKADEMICKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Pomieszczenie socjalne 18 pomieszczeń biurowych Wykorzystaj potencjał uczelni - załóż firmę

24 ŁÓDŹ AKCELERATOR TECHNOLOGII UNIWERYSTETU ŁÓDZKIEGO
Wykorzystaj potencjał uczelni - załóż firmę

25 WNIOSKI ETAP PLANOWANIA INKUBATORA
Ustanowić realistyczne cele i dobrać silnych partnerów Inicjować politykę władz i wsparcie legislacyjne Zapewnić „cierpliwe” pieniądze na funkcjonowanie inkubatora, w tym „kapitał społeczny” na początku działalności Przygotować solidne studium wykonalności i biznes plan Wybrać lokalizację z dobrą infrastrukturą biznesową Zbudować powiązania z badaniami, nauką i profesjonalnymi doradcami Zaplanować obiekt inkubatora tak, żeby zapewniał interakcje i kreatywność Wykorzystywać technologie informacyjne i komunikacyjne Wykorzystaj potencjał uczelni - załóż firmę

26 INKUBATORY INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KIERUNKI ROZWOJU
Inkubatory innowacji i nowych technologii Inkubatory Akademickie Pre – inkubatory Inkubatory i parki wirtualne oraz wykorzystujące technologie informacyjne i komunikacyjne Inkubatory specjalistyczne Inkubatory sieciowe Inkubatory franchisingowe Klastry Międzynarodowe Inkubatory Technologiczne Wykorzystaj potencjał uczelni - załóż firmę

27 Wykorzystaj potencjał uczelni - załóż firmę
Dziękuje za uwagę Krzysztof Zasiadły Wykorzystaj potencjał uczelni - załóż firmę


Pobierz ppt "AKADEMICKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PRZYKŁADEM PROWADZENIA I WSPIERANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ŚRODOWISKU NAUKOWYM Krzysztof Zasiadły Stowarzyszenie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google