Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

AKADEMICKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PRZYKŁADEM PROWADZENIA I WSPIERANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ŚRODOWISKU NAUKOWYM Krzysztof Zasiadły Stowarzyszenie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "AKADEMICKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PRZYKŁADEM PROWADZENIA I WSPIERANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ŚRODOWISKU NAUKOWYM Krzysztof Zasiadły Stowarzyszenie."— Zapis prezentacji:

1 AKADEMICKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PRZYKŁADEM PROWADZENIA I WSPIERANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ŚRODOWISKU NAUKOWYM Krzysztof Zasiadły Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce Ogólnopolska konferencja naukowa Przedsiębiorczość akademicka. Stan i możliwości rozwoju w województwie opolskim Opole, 26 marca 2009 r. 2009-03-261 Wykorzystaj potencjał uczelni - załóż firmę

2 INKUBATOR INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Ośrodek/instytucja rozwoju ekonomicznego i społecznego powołana do selekcji, organizowania oraz przyśpieszania wzrostu i sukcesu nowych przedsiębiorczych firm poprzez kompleksowy program wspierania biznesu Kluczowe elementy: Zarząd, który organizuje środki i rozwija związki biznesowe, marketingowe, menedżerskie odpowiednio do potrzeb przedsiębiorstw Dobór klientów i proces przyśpieszonego rozwoju, w wyniku czego przedsiębiorstwa stają się bardziej samodzielne oraz przygotowane do wyjścia z inkubatora Pomoc w uzyskaniu środków finansowych niezbędnych do rozwoju przedsiębiorstwa Wspólne usługi biurowe, szkoleniowe zaplecze techniczne i wyposażenie Powierzchnia produkcyjna, biurowa i magazynowa wynajmowana na elastycznych warunkach 2009-03-262Wykorzystaj potencjał uczelni - załóż firmę

3 CEL GŁÓWNY Pomóc przedsiębiorstwu osiągnąć sukces, a przez to tworzyć dobrobyt społeczeństwa i miejsca pracy CELE SZCZEGÓŁOWE przyśpieszenie procesu tworzenia i rozwoju przedsiębiorstwa wdrażanie innowacji i nowych technologii rozwój nowych produktów dostęp do lokalnej sieci wspierania biznesu wzmacnianie kultury biznesu aktywizowanie grup słabszych społecznie: kobiet, młodzieży, inwalidów, mniejszości narodowych obniżenie odsetka upadających przedsiębiorstw kooperacja małych i dużych przedsiębiorstw wspieranie osób powracających z zagranicy lub imigrantów rozwój przedsiębiorstw non profit, trzeciego sektora przezwyciężenie wąskich gardeł i barier regulacyjnych wspieranie zagranicznych przedsiębiorców w rozpoczęciu biznesu w kraju 2009-03-263Wykorzystaj potencjał uczelni - załóż firmę

4 2009-03-26 Wykorzystaj potencjał uczelni - załóż firmę 4 INKUBACJA INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI INKUBATOR INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PROCES INKUBACJI SZEROKIE ŚRODOWISKO INKUBACJI

5 AKADEMICKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości specyficzny typ Inkubatora Przedsiębiorczości stanowiący przedłużenie procesu dydaktycznego/badawczego, stwarzający możliwość przygotowania do praktycznego działania na rynku oraz weryfikacji wiedzy i umiejętności poprzez własną działalność gospodarczą studentów i pracowników uczelni Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości regionalna jednostka Fundacji realizująca zadania statutowe AIP. przestrzeń użytkowa (biuro) utworzona przy współpracującej Uczelni na podstawie odrębnego porozumienia w celu wykorzystania potencjału intelektualnego oraz wsparcia w prowadzeniu działalności gospodarczej środowiska akademickiego. 2009-03-265Wykorzystaj potencjał uczelni - załóż firmę

6 AKADEMICKIE INKUBATORY PRZEDSIEBIORCZOŚCI CELE AKADEMICKIE INKUBATORY PRZEDSIEBIORCZOŚCI CELE Uniwersytet Zielonogórski Tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu i rozwojowi małych i średnich przedsiębiorstw. Oferta Inkubatora skierowana jest do osób o dużym potencjale wiedzy, kreatywności i innowacji, który odpowiednio zagospodarowany może stać się w przyszłości dominującym czynnikiem, wpływającym na rozwój gospodarczy naszego regionu Uniwersytet Szczeciński Aktywna walka z bezrobociem poprzez pomoc studentom I absolwentom wyższych uczelni, mającym pomysł na własny biznes, w założeniu i prowadzeniu firmy Fundacja AIP Stworzenie idealnych warunków do rozwoju pomysłu biznesowego. Umożliwienie każdej młodej osobie do 30 roku życia sprawdzenia swojego pomysłu biznesowego bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów i ryzyka Politechnika Opolska Działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, innowacyjności, transferu wiedzy, komercjalizacji wyników prac naukowo-badawczych oraz w celu nawiązywania współpracy Uczelni z przedsiębiorcami, instytutami badawczo-rozwojowymi, instytucjami otoczenia biznesu, samorządem terytorialnym czy organizacjami zainteresowanymi współpracą. 2009-03-266Wykorzystaj potencjał uczelni - załóż firmę

7 AKADEMICKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ZADANIA AKADEMICKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ZADANIA Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym Dz.U. 05.164.1395 z dnia 27.07.2005 W celu lepszego wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego uczelni oraz transferu wyników prac naukowych do gospodarki, uczelnie mogą prowadzić Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości oraz Centra Transferu Technologii Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości tworzy się w celu wsparcia działalności gospodarczej środowiska akademickiego lub pracowników i studentów będących przedsiębiorcami utworzony: w formie jednostki ogólnouczelnianej działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez senat uczelni w formie spółki handlowej lub fundacji, działa w oparciu o odpowiednie dokumenty ustrojowe Ministerstwa Gospodarki Zadaniem Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości (AIP) jest tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości oraz nowych, atrakcyjnych miejsc pracy, a także aktywizacja i podnoszenie kwalifikacji absolwentów, studentów i pracowników naukowych. 2009-03-267Wykorzystaj potencjał uczelni - załóż firmę

8 AKADEMICKIEINKUBATORY PRZEDSIEBIORCZOŚCI W POLSCE Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości w strukturze państwowych szkół wyższych Preinkubatory działające w ramach Parków i Inkubatorów Technologicznych Preinkubatory założone przez organizacje studenckie, stowarzyszenia i fundacje Liczba AIP w styczniu 2009 roku – 55 –w tym 34 Fundacji AIP 2009-03-268Wykorzystaj potencjał uczelni - załóż firmę

9 SOJUSZNICY INKUBATORA Uniwersytet/Szkoła wyższa Urząd Miasta Urząd Wojewódzki Urząd Marszałkowski Wojewódzki Urząd Pracy Organizacja Pracodawców Agencja Rozwoju Regionalnego Centrum Transferu Technologii Fundacja Akademickie Inkubator Przedsiębiorczości Organizacje studenckie Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce Przedsiębiorcy 2009-03-269Wykorzystaj potencjał uczelni - załóż firmę

10 USŁUGI AIP Powierzchnia biurowa Wspólny sekretariat Dostęp do urządzeń biurowych: ksero, faks, komputer, drukarka Czasowe korzystanie z miejsca pracy /Hot desks/ Laboratoria innowacji/ kreatywności Internet, poczta elektroniczna, konto e-mailowe, strona internetowa Ekspedycja i odbieranie poczty oraz korzystanie z adresu korespondencyjnego inkubatora, Doradztwo finansowe, prawne, technologiczne, marketingowe, menadżerskie Specjalistyczne programy: konkursy biznes planów, spotkania z liderami biznesu, kursy, badania rynku, Kampania Wspieraj Młody Biznes, itp. Pre-inkubacja Promocja i reklama Pomoc w prowadzeniu księgowości Pomoc w przygotowaniu dokumentów Szkolenia Spotkania biznesowe Pomoc w dostępie do dotacji, stypendiów na rozwój, kredytów, inwestorów kapitałowych Dostęp do specjalistycznej prasy, opracowań biznesowych i bazy danych Dostęp do infrastruktury uczelni: laboratoria, sale seminaryjne, biblioteka Nawiązanie kontaktów z partnerami biznesowymi w regionie, kraju i za granicą Pomoc w pozyskaniu zleceń i kontraktów Korzystanie z logo inkubatora Możliwość korzystania z konta bankowego AIP 2009-03-2610Wykorzystaj potencjał uczelni - załóż firmę

11 PRE – INKUBACJA Preinkubacja techniczne i organizacyjne formy pomocy osobom fizycznym w przygotowaniu i tworzeniu przedsięwzięcia gospodarczego Pre-inkubatory Przedsiębiorczości pomieszczenia biurowe dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą W ramach pre-inkubatora świadczona jest pomoc prawna oraz menadżerska dla kandydatów chcących podjąć działalność gospodarczą w ramach AIP 2009-03-2611Wykorzystaj potencjał uczelni - załóż firmę

12 JAK MOŻNA ROZPOCZĄĆ DZIAŁALNOŚĆ W AIP ? Pomysł Opracowanie wniosku Konkurs Ocena wniosku przez Radę AIP Podpisanie umowy Rozpoczęcie działalności 2009-03-2612Wykorzystaj potencjał uczelni - załóż firmę

13 ZASADY DZIAŁANIA AIP Beneficjenci AIP działają na własny rachunek i własne ryzyko. AIP nie jest wspólnikiem Beneficjenta w prowadzonej działalności gospodarczej i nie ponosi w stosunku do osób trzecich odpowiedzialności za jego działania lub zaniechania Pomoc AIP udzielana jest maksymalnie przez okres 24-36 miesięcy AIP przyznaje pomoc przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą we wszelkich prawem dozwolonych formach oraz osobom fizycznym, które zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Czynności nadzorczych dokonują: Dyrektor AIP, Biuro Zarządu AIP, Rada AIP a także powołani przez nich audytorzy. Beneficjent deklaruje, iż w miarę możliwości i potrzeb będzie korzystał w ramach prowadzonej działalności z ofert innych Beneficjentów pomocy, co jednak nie może prowadzić do ograniczenia wolnej i uczciwej konkurencji. W trakcie okresu inkubacji Beneficjent jest zobowiązany do realizowania przedsięwzięć określonych we wniosku oraz sporządzania sprawozdań i raportów, podlegających ocenie w szczególności Dyrektora AIP. Beneficjent jest zobowiązany do wnoszenia na rzecz AIP comiesięcznych opłat na zasadach określonych w umowie. 2009-03-2613Wykorzystaj potencjał uczelni - załóż firmę

14 AKADEMICKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING I PROMOCJA Trzy uzupełniające się i zachodzące na siebie fazy Faza organizowania AIP Badanie rynku, promocja koncepcji inkubatora, prezentacja korzyści dla użytkowników i społeczeństwa Potencjalni sponsorzy Potencjalni użytkownicy AIP: studenci, pracownicy uczelni, absolwenci, innowatorzy spoza środowiska naukowego Pomoc dla klientów/beneficjentów Identyfikowanie możliwości prowadzenia działalności gospodarczej Budowanie sieci współpracowników, sponsorów, klientów Promocja i wspieranie przedsiębiorstw wychodzących z inkubatora Wspieranie rozwoju przedsiębiorstw i organizowanie poparcia lokalnego Budowanie sieci biznesowych 2009-03-2614Wykorzystaj potencjał uczelni - załóż firmę

15 AKADEMICKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POLITECHNIKA OPOLSKA Cele i zadania AIP Tworzenie korzystnych warunków do powstania i rozwijania przedsiębiorczości środowiska akademickiego Politechniki Opolskiej oraz propagowanie idei innowacyjności, w szczególności: organizacja szkoleń, seminariów, konferencji, warsztatów, promocja rozwiązań innowacyjnych oraz transferu wiedzy w ramach realizowanych zadań (projektów). Opracowanie baz danych i mechanizmów sprzyjających transferowi wiedzy i innowacji ze środowiska akademickiego do gospodarki regionu. Stworzenie mechanizmów i organizacja staży zawodowych dla absolwentów oraz praktyk dla studentów ostatnich lat. Inspirowanie współpracy środowiska naukowego i gospodarczego regionu dla wzrostu konkurencyjności i innowacyjności województwa opolskiego. Tworzenie warunków organizacyjnych sprzyjających rozwojowi karier i powstawaniu nowych miejsc pracy oraz wspieranie absolwentów w poszukiwaniu miejsc pracy lub samozatrudnieniu. Inicjowanie i współtworzenie mechanizmów oraz wspieranie procesów komercjalizacji, sprzedaży i udostępniania wyników prac naukowo – badawczych oraz rozwiązań z zakresu ochrony własności intelektualnej. Promowanie Politechniki Opolskiej jako centrum wdrażania nowych technologii i metod zarządzania w regionie opolskim. AIP realizuje swoją misję, cele i zadania poprzez działania podejmowane w ramach trzech Platform Programowych oraz poprzez Akademickie Biuro Karier (ABK) 2009-03-2615Wykorzystaj potencjał uczelni - załóż firmę

16 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA AIP Aport rzeczowy Wkład finansowy Centralne programy i fundusze rozwoju innowacji, przedsiębiorczości i transferu technologii Programy Unii Europejskiej Własny wkład klientów/lokatorów inkubatora Dochody z usług świadczonych klientom Dochody z czynszu Programy i fundusze pożyczkowe lub gwarancyjne tworzone przez władze i środowiska lokalne 2009-03-2616Wykorzystaj potencjał uczelni - załóż firmę

17 ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA AIP Program Operacyjny Kapitał Ludzki 8.2.1. Promocja i wsparcie akademickiej przedsiębiorczości: szkolenia i doradztwo 6.2. Wsparcie, promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia: szkolenia i doradztwo, dotacja inwestycyjna do 40 tys.PLN, wsparcie pomostowe do 13 tys.PLN Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 3.1. Inicjowanie działalności innowacyjnej 5.2. Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 1. Wzmocnienie atrakcyjności regionu 1.1 Rozwój przedsiębiorczości 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu 1.1.2 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach 2. Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości 3. Innowacje, badania, rozwój technologiczny 1.3.1 Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw 1.3.2 Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach 2009-03-2617Wykorzystaj potencjał uczelni - załóż firmę

18 POZNAŃ WIRTUALNY INQBATOR www.wirtualny-inqbator.pl 2009-03-2618Wykorzystaj potencjał uczelni - załóż firmę

19 2009-03-26Wykorzystaj potencjał uczelni - załóż firmę19 POZNAŃSKI AKADEMICKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI www.paip.poznan.pl Co to jest biznes akademicki Wiedza dla sukcesu – dotacja UE Inventree Doradztwo dla start – up Przygotowanie wniosków o grant UE Audyt technologiczny Poradniki

20 WROCŁAW DOLNOŚLĄSKI AKADEMICKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI www.technologpark.pl 2009-03-2620Wykorzystaj potencjał uczelni - załóż firmę

21 WROCŁAW DOLNOŚLĄSKI AKADEMICKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Inicjatywa Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechniki Wrocławskiej oraz Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Cel: systematyczny wzrost liczby firm akademickich Oferta: –Preferencyjny dostęp do sprzętu laboratoryjnego i powierzchni biurowej –Bliskość innych, dojrzalszych firm innowacyjnych –Obsługa organizacyjno biura –Opieka naukowa i doradztwo biznesowe –Wspieranie transferu technologii –Promocja produktów –Komfort i bezpieczeństwo –Przyjazne otoczenie –Dobry adres 2009-03-2621Wykorzystaj potencjał uczelni - załóż firmę

22 FUNDACJA AKADEMICKIE INKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Województwo Dolnośląskie (3 FAIP) Województwo Kujawsko-pomorskie(2FAIP) Województwo Lubelskie(2FAIP) Województwo Łódzkie(2FAIP) Województwo Małopolskie(1FAIP) Województwo Mazowieckie (6FAIP) Województwo Opolskie(1FAIP) - Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu - oddział Opole ul. Barlickiego 1745-083 Opole Województwo Podkarpackie (1FAIP) Województwo Podlaskie(2FAIP) Województwo Pomorskie (1FAIP) Województwo Śląskie (4FAIP) Województwo Świętokrzyskie (1FAIP) Województwo Warmińsko-Mazurskie(1FAIP) Województwo Wielkopolskie (1FAIP) Województwo Zachodniopomorskie (1FAIP) 2009-03-2622Wykorzystaj potencjał uczelni - załóż firmę

23 AKADEMICKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI 2 sale konferencyjne Recepcja/sekretariat 18 pomieszczeń biurowych Pomieszczenie socjalne 2009-03-2623Wykorzystaj potencjał uczelni - załóż firmę

24 ŁÓDŹ AKCELERATOR TECHNOLOGII UNIWERYSTETU ŁÓDZKIEGO 2009-03-26 Wykorzystaj potencjał uczelni - załóż firmę www.at.uni.lodz.pl

25 WNIOSKI ETAP PLANOWANIA INKUBATORA Ustanowić realistyczne cele i dobrać silnych partnerów Inicjować politykę władz i wsparcie legislacyjne Zapewnić cierpliwe pieniądze na funkcjonowanie inkubatora, w tym kapitał społeczny na początku działalności Przygotować solidne studium wykonalności i biznes plan Wybrać lokalizację z dobrą infrastrukturą biznesową Zbudować powiązania z badaniami, nauką i profesjonalnymi doradcami Zaplanować obiekt inkubatora tak, żeby zapewniał interakcje i kreatywność Wykorzystywać technologie informacyjne i komunikacyjne 2009-03-2625Wykorzystaj potencjał uczelni - załóż firmę

26 INKUBATORY INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KIERUNKI ROZWOJU Inkubatory innowacji i nowych technologii Inkubatory Akademickie Pre – inkubatory Inkubatory i parki wirtualne oraz wykorzystujące technologie informacyjne i komunikacyjne Inkubatory specjalistyczne Inkubatory sieciowe Inkubatory franchisingowe Klastry Międzynarodowe Inkubatory Technologiczne 2009-03-2626Wykorzystaj potencjał uczelni - załóż firmę

27 Dziękuje za uwagę Krzysztof Zasiadły zaza@sooipp.org.pl 2009-03-26Wykorzystaj potencjał uczelni - załóż firmę27


Pobierz ppt "AKADEMICKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PRZYKŁADEM PROWADZENIA I WSPIERANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ŚRODOWISKU NAUKOWYM Krzysztof Zasiadły Stowarzyszenie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google