Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działania realizowane w ramach projektu Dolina Baryczy- rozwój w harmonii z przyrodą finansowanego ze środków UE, S P O Restrukturyzacja i modernizacja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działania realizowane w ramach projektu Dolina Baryczy- rozwój w harmonii z przyrodą finansowanego ze środków UE, S P O Restrukturyzacja i modernizacja."— Zapis prezentacji:

1 Działania realizowane w ramach projektu Dolina Baryczy- rozwój w harmonii z przyrodą finansowanego ze środków UE, S P O Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006Pilotażowy Program LEADER + Schemat II Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 Twardogóra, 06 luty 200 8 r. Dorota Chmielowiec - Tyszko Paweł Antoniewicz Fundacja Doliny Baryczy

2

3 Działania realizowane w ramach projektu Dolina Baryczy- rozwój w harmonii z przyrodą finansowanego ze środków UE, S P O Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006Pilotażowy Program LEADER + Schemat II Fundacja Doliny Baryczy powołana została jako LGD do realizacji działań na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. W skład Rady Programowej Fundacji a następnie Zarządu weszli przedstawiciele 8 gmin z województw dolnośląskiego i wielkopolskiego znajdujących się na terenie Doliny Baryczy

4 Terenem działania Fundacji Doliny Baryczy są gminy: MILICZ KROŚNICE TWARDOGÓRA ODOLANÓW CIESZKÓW ŻMIGRÓD SOŚNIE PRZYGODZICE

5 Działania realizowane w ramach projektu Dolina Baryczy- rozwój w harmonii z przyrodą finansowanego ze środków UE, S P O Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006Pilotażowy Program LEADER + Schemat II Instrumenty PROW 2007-2013 podzielono na 4 osie priorytetowe: Struktura PROW 2007-2013 Oś 1Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego Oś 2Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich Oś 3Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gosp. Wiejskiej Oś 4LEADER gospodarcza środowiskowa społeczna

6 Działania realizowane w ramach projektu Dolina Baryczy- rozwój w harmonii z przyrodą finansowanego ze środków UE, S P O Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006Pilotażowy Program LEADER + Schemat II Oś 3Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gosp. wiejskiej Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej (SW) Odnowa i rozwój wsi (SW)

7 Działania realizowane w ramach projektu Dolina Baryczy- rozwój w harmonii z przyrodą finansowanego ze środków UE, S P O Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006Pilotażowy Program LEADER + Schemat II Oś 4LEADER (SW) Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Wdrażanie projektów współpracy Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja

8 Działania realizowane w ramach projektu Dolina Baryczy- rozwój w harmonii z przyrodą finansowanego ze środków UE, S P O Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006Pilotażowy Program LEADER + Schemat II Odnowa i rozwój wsi

9 Działania realizowane w ramach projektu Dolina Baryczy- rozwój w harmonii z przyrodą finansowanego ze środków UE, S P O Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006Pilotażowy Program LEADER + Schemat II Opis działania Opis działania Odnowa i rozwój wsi pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe, służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury Pomocy finansowej udziela się podmiotom z tytułu inwestycji w zakresie: 1) Budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów: 2) Kształtowania obszaru przestrzeni publicznej; 3) Budowy, remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych;

10 Działania realizowane w ramach projektu Dolina Baryczy- rozwój w harmonii z przyrodą finansowanego ze środków UE, S P O Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006Pilotażowy Program LEADER + Schemat II Zakupu obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie, w tym budynków będących zabytkami, z przeznaczeniem na cele publiczne; Odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych, budynków będących zabytkami lub miejsc pamięci; Kultywowania tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów. 4) 5) 6)

11 Działania realizowane w ramach projektu Dolina Baryczy- rozwój w harmonii z przyrodą finansowanego ze środków UE, S P O Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006Pilotażowy Program LEADER + Schemat II Beneficjent : Osoba prawna: gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, kościół lub inny związek wyznaniowy, organizacja pozarządowa mająca status organizacji pożytku publicznego (w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie).

12 Działania realizowane w ramach projektu Dolina Baryczy- rozwój w harmonii z przyrodą finansowanego ze środków UE, S P O Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006Pilotażowy Program LEADER + Schemat II Poziom pomocy maksymalnie 75% kosztów kwalifikowalnych projektu nie może być niższy niż 25 000 zł, a maksymalnie wynosi 500 000 zł na jedną miejscowość w okresie realizacji Programu.

13 Działania realizowane w ramach projektu Dolina Baryczy- rozwój w harmonii z przyrodą finansowanego ze środków UE, S P O Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006Pilotażowy Program LEADER + Schemat II Pomoc jest przyznawana na operację: która nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych, z wyjątkiem : współfinansowania z krajowych środków publicznych będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury w ramach Programu Operacyjnego Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z Funduszu Kościelnego, ze środków własnych jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm. 3));

14 Działania realizowane w ramach projektu Dolina Baryczy- rozwój w harmonii z przyrodą finansowanego ze środków UE, S P O Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006Pilotażowy Program LEADER + Schemat II realizowaną w miejscowości należącej do: gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub miejscowości należących do gmin miejskich, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców; której realizacja nie została rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy

15 Działania realizowane w ramach projektu Dolina Baryczy- rozwój w harmonii z przyrodą finansowanego ze środków UE, S P O Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006Pilotażowy Program LEADER + Schemat II Charakterystyka miejscowości... POM Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości... Ocena słabych i mocnych stron miejscowości... Opis planowanych zadań... Najważniejszy załącznik do wniosku: Plan Odnowy Miejscowości

16 Działania realizowane w ramach projektu Dolina Baryczy- rozwój w harmonii z przyrodą finansowanego ze środków UE, S P O Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006Pilotażowy Program LEADER + Schemat II Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

17 Działania realizowane w ramach projektu Dolina Baryczy- rozwój w harmonii z przyrodą finansowanego ze środków UE, S P O Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006Pilotażowy Program LEADER + Schemat II Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. Kto może uzyskać pomoc: rolnik, małżonek rolnika lub domownik - w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Max. wysokość pomocy udzielona jednemu beneficjentowi, na jedno gospodarstwo rolne: do 100 000 PLN. Poziom wsparcia: 50 % kosztów kwalifikowalnych. Warunki uzyskania pomocy: Projekt uzasadniony ekonomicznie. Spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tego projektu. Projekt realizowany na obszarze wiejskim (działalność i inwestycja). Istnieje możliwość zatrudnienia. Gospodarstwo pobierało w roku poprzednim płatności bezpośrednie. Projekt jest realizowany w ramach osi 4, uzyskał akceptację Lokalnej Grupy Działania.

18 Działania realizowane w ramach projektu Dolina Baryczy- rozwój w harmonii z przyrodą finansowanego ze środków UE, S P O Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006Pilotażowy Program LEADER + Schemat II Zakres podejmowanej lub rozwijanej działalności: 1) usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa; 2) usługi dla ludności; 3) sprzedaży hurtowej i detalicznej, 4) rzemiosło lub rękodzielnictwo; 5) roboty i usługi budowlane oraz instalacyjne; 6) usługi turystyczne oraz związane ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem; 7) usługi transportowe; 8) usługi komunalne; 9) przetwórstwo produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych; 10) magazynowanie lub przechowywanie towarów; 11) wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy; 12) rachunkowość, doradztwo lub usługi informatyczne.

19 Działania realizowane w ramach projektu Dolina Baryczy- rozwój w harmonii z przyrodą finansowanego ze środków UE, S P O Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006Pilotażowy Program LEADER + Schemat II Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

20 Działania realizowane w ramach projektu Dolina Baryczy- rozwój w harmonii z przyrodą finansowanego ze środków UE, S P O Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006Pilotażowy Program LEADER + Schemat II 2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Kto może uzyskać pomoc: osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi (podejmuje) działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób i mające obrót nieprzekraczający równowartości w zł 2 mln EUR. Max. pomoc: 300 000 PLN dla jednego beneficjenta. Dla przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych do 100 000 PLN. Poziom dofinansowania: 50 % kosztów kwalifikowalnych.

21 Działania realizowane w ramach projektu Dolina Baryczy- rozwój w harmonii z przyrodą finansowanego ze środków UE, S P O Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006Pilotażowy Program LEADER + Schemat II Warunki: 1. Projekt uzasadniony ekonomicznie. 2. Spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tego projektu. 3. Projekt jest realizowany w miejscowości do 5 tys. mieszkańców, w gminie wiejskiej lub miejsko-wiejskiej, w której znajduje się siedziba przedsiębiorcy lub 20 tys. (grupy producentów rolnych). 4. Utworzone zostanie min. 1 miejsce pracy. 5. Przedsiębiorca nie uzyskał pomocy w ramach PO KL. 6. Projekt jest realizowany w ramach osi 4, uzyskał akceptację Lokalnej Grupy Działania.

22 Działania realizowane w ramach projektu Dolina Baryczy- rozwój w harmonii z przyrodą finansowanego ze środków UE, S P O Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006Pilotażowy Program LEADER + Schemat II Małe projekty

23 Beneficjentami małych projektów mogą być: osoby fizyczne: pełnoletnie, które są obywatelami Unii Europejskiej; które nie mają ustalonego prawa do okresowej lub stałej renty przyznanej w związku z całkowitą niezdolnością do pracy lub z tytułu niezdolności do pełnienia służby; zameldowane lub prowadzące działalność na obszarze działania LGD; osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które posiadają siedzibę lub prowadzą działalność na obszarze działania LGD; osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, które posiadają siedzibę lub prowadzą działalność na obszarze działania LGD.

24 Zakres pomocy w ramach małych projektów obejmuje: Wysokość pomocy na operacje z zakresu małych projektów wynosić będzie maksymalnie 70% kosztów kwalifikowanych operacji nie więcej jednak niż 25 tys. zł; przy czym całkowity koszt operacji nie może być niższy niż 4,5 tys. zł oraz wyższy, niż 100 tys. zł. Wnioski o pomoc będą składane w siedzibie właściwej terytorialnie LGD. Nabory wniosków prowadzone będą w trybie zamkniętym w terminach ogłoszonych przez samorząd województwa (SW) na wniosek LGD. LGD będzie oceniać wnioski pod względem zgodności operacji z lokalną strategią rozwoju (LSR) wg kryteriów określonych w LSR. Tylko wnioski o przyznanie pomocy na operacje zgodne z LSR mogą być wybrane do finansowania i przesłane do SW w celu oceny formalnej. Pomoc wypłacana będzie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w formie refundacji.

25 1. Podnoszenie świadomości społeczności lokalnej, w tym poprzez organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla ludności z obszaru objętego LSR; (Dotyczy przedsięwzięć innych niż realizowane w ramach działania 1.1 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie.) Małe projekty Działania realizowane w ramach projektu Dolina Baryczy- rozwój w harmonii z przyrodą finansowanego ze środków UE, S P O Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006Pilotażowy Program LEADER + Schemat II

26 2. Podnoszenie jakości życia ludności na obszarze działania LGD, w tym poprzez: udostępnianie na potrzeby społeczności lokalnej urządzeń i sprzętu komputerowego, w tym urządzeń i sprzętu umożliwiającego dostęp do Internetu; organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych na obszarze objętym działalnością LGD; Małe projekty Działania realizowane w ramach projektu Dolina Baryczy- rozwój w harmonii z przyrodą finansowanego ze środków UE, S P O Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006Pilotażowy Program LEADER + Schemat II

27 3.Rozwój aktywności społeczności lokalnej, w tym poprzez: promocję lokalnej twórczości ludowej, kulturalnej i artystycznej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz przyrodniczego; kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów; kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła; Małe projekty Działania realizowane w ramach projektu Dolina Baryczy- rozwój w harmonii z przyrodą finansowanego ze środków UE, S P O Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006Pilotażowy Program LEADER + Schemat II

28 4. Rozwój agroturystyki i turystyki na obszarze realizacji LSR, w tym poprzez: utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej oraz stron WWW, przygotowanie i wydanie folderów i innych publikacji informacyjnych dla obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju; budowę/odbudowę małej infrastruktury turystycznej, w szczególności punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych i biwakowych, tras narciarstwa biegowego i zjazdowego, tras rowerowych, ścieżek spacerowych, dydaktycznych; Małe projekty Działania realizowane w ramach projektu Dolina Baryczy- rozwój w harmonii z przyrodą finansowanego ze środków UE, S P O Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006Pilotażowy Program LEADER + Schemat II

29 5. Zachowanie lub odtworzenie, zabezpieczenie i oznakowanie cennego dziedzictwa przyrodniczego i krajobrazowego ze szczególnym wskazaniem na obszary chronione w tym obszary objęte siecią Natura 2000; Małe projekty Działania realizowane w ramach projektu Dolina Baryczy- rozwój w harmonii z przyrodą finansowanego ze środków UE, S P O Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006Pilotażowy Program LEADER + Schemat II

30 6. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym poprzez: prowadzenie badań, gromadzenie danych, odbudowę lub renowację, zabezpieczanie, uporządkowanie i oznakowanie obiektów kulturowych i historycznych ważnych lub charakterystycznych dla danej miejscowości, odnawianie, uporządkowanie i oznakowanie prywatnych budynków i obiektów charakterystycznych dla budownictwa i krajobrazu danego regionu, remont świetlic wiejskich i ich wyposażenie; Małe projekty Działania realizowane w ramach projektu Dolina Baryczy- rozwój w harmonii z przyrodą finansowanego ze środków UE, S P O Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006Pilotażowy Program LEADER + Schemat II

31 7. Rozwój lokalnej aktywności i współpracy gospodarczej poprzez inicjowanie powstawania, rozwoju, przetwarzania, wprowadzenia na rynek oraz podnoszenia jakości produktów i usług bazujących na lokalnych zasobach, w tym naturalnych surowcach i produktach rolnych i leśnych oraz tradycyjnych sektorach gospodarki Małe projekty Działania realizowane w ramach projektu Dolina Baryczy- rozwój w harmonii z przyrodą finansowanego ze środków UE, S P O Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006Pilotażowy Program LEADER + Schemat II

32 Finansowanie projektów Wnioskodawca LGD Organ decyzyjny LGD Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Agencja Płatnicza informacja o zawarciu umowy wnioski o pomoc wybrane do finansowania wybór wniosków do finansowania w ramach LSR weryfikacja wniosku oraz ocena zgodności z e LSR, sprawdzenie dostępności środków wniosek o pomoc umowa o dofinansowanie projektu LGD Lokalna Grupa Działania LSR Lokalna Strategia Rozwoju Samorząd Wojewódzki - podmiot wdrażający Samorząd Wojewódzki - podmiot wdrażający umowa o dofinansowanie projektu wnioski o pomoc wybrane do finansowania w zależności od działań

33 Opis osi 4: Leader – aktywizacja szczebla lokalnego Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Wdrażanie projektów współpracy Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Działania:

34 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Kryteria dostępu: partnerstwo trójsektorowe składające się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego, na poziomie decyzyjnym partnerstwa przynajmniej 50% stanowią partnerzy gospodarczy i społeczni, w tym przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności: rolnicy, kobiety wiejskie, młodzi ludzie oraz ich stowarzyszenia, LGD przygotowuje Lokalna Strategię Rozwoju: obszar objęty strategia jest spójny i obejmuje gminy wiejskie lub miejsko-wiejskie z wyłączeniem miast powyżej 20 tys. mieszkańców, obszar, na którym jest realizowana LSR, liczy co najmniej 10 tys. i nie więcej niż 150 tys. mieszkańców Dopuszcza się możliwość działania jednej LGD na danym obszarze LGD musi posiadać potencjał administracyjny do zarządzania środkami publicznymi i wdrożenia LSR

35 Działania realizowane w ramach projektu Dolina Baryczy- rozwój w harmonii z przyrodą finansowanego ze środków UE, S P O Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006Pilotażowy Program LEADER + Schemat II Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (LSR) – max. 132 zł. na jednego mieszkańca zameldowanego na pobyt stały na terenie LGD (Odnowa wsi, mikroprzedsiębiorstwa, różnicowanie, małe projekty) Wdrażanie projektów współpracy – max. 4 zł. na mieszkańca terenu LGD Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja – max. 33 zł. na mieszkańca terenu LGD

36 Pracownicy LGD pomagają wnioskodawcom w przygotowaniu projektów zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju. Lokalna Strategia Rozwoju określa m.in. ilość środków przeznaczonych w poszczególnych latach w okresie 2009-2015, w rozbiciu na: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 50% Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 50% Odnowa i rozwój wsi 75% Małe projekty 70%

37 Wdrażanie projektów współpracy W ramach działania pomoc jest przyznawana dla LGD na realizację projektów współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej zawartych w LSR oraz nie uwzględnionych w niej, ale zgodnych z celami LSR, opracowanej i realizowanej przez LGD. Beneficjent: Lokalne Grupy Działania Działania realizowane w ramach projektu Dolina Baryczy- rozwój w harmonii z przyrodą finansowanego ze środków UE, S P O Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006Pilotażowy Program LEADER + Schemat II

38 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Działanie zapewni sprawną i efektywna pracę LGD wybranych w ramach realizacji osi 4 PROW 2007-2013 oraz doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji LSR. Cel działania

39 W ramach działania pomoc może w szczególności dotyczyć: szkolenie kadr biorących udział w wdrażaniu LSR, informowania o obszarze działania LGD oraz LSR, wydarzeń o charakterze promocyjnym związanych z obszarem działania LGD i LSR badań nad obszarem objętym LSR, animowania społeczności lokalnych; kosztów bieżących LGD ( max 15% wartości wszystkich działań przeprowadzonych przez LGD) Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja

40 Budowa lokalnej grupy działania Biuro LGDOrgan decyzyjny LGDZarząd LGD obsługa wnioskówmin. 50% stanowią partnerzy społeczni i gospodarczy lokalna grupa działania sektor publicznysektor gospodarczysektor społeczny lokalna społeczność wiejska

41 Działania realizowane w ramach projektu Dolina Baryczy- rozwój w harmonii z przyrodą finansowanego ze środków UE, S P O Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006Pilotażowy Program LEADER + Schemat II Kontakt Fundacja Doliny Baryczy ul. Trzebnicka 4 b, Milicz tel. 71 38 30 432 fundacja@barycz.plfundacja@barycz.pl, www.barycz.plwww.barycz.pl


Pobierz ppt "Działania realizowane w ramach projektu Dolina Baryczy- rozwój w harmonii z przyrodą finansowanego ze środków UE, S P O Restrukturyzacja i modernizacja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google