Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013"— Zapis prezentacji:

1 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013
Twardogóra, 06 luty 2008r. Dorota Chmielowiec - Tyszko Paweł Antoniewicz Fundacja Doliny Baryczy Działania realizowane w ramach projektu „Dolina Baryczy- rozwój w harmonii z przyrodą” finansowanego ze środków UE, S P O „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich ”Pilotażowy Program LEADER + Schemat II

2

3 Fundacja Doliny Baryczy powołana została jako LGD
do realizacji działań na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. W skład Rady Programowej Fundacji a następnie Zarządu weszli przedstawiciele 8 gmin z województw dolnośląskiego i wielkopolskiego znajdujących się na terenie Doliny Baryczy Działania realizowane w ramach projektu „Dolina Baryczy- rozwój w harmonii z przyrodą” finansowanego ze środków UE, S P O „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich ”Pilotażowy Program LEADER + Schemat II

4 Fundacji Doliny Baryczy
KROŚNICE TWARDOGÓRA MILICZ ODOLANÓW Terenem działania Fundacji Doliny Baryczy są gminy: CIESZKÓW PRZYGODZICE ŻMIGRÓD SOŚNIE

5 Struktura PROW Instrumenty PROW podzielono na 4 osie priorytetowe: Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego Oś 2 Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gosp. Wiejskiej Oś 4 LEADER gospodarcza środowiskowa społeczna Działania realizowane w ramach projektu „Dolina Baryczy- rozwój w harmonii z przyrodą” finansowanego ze środków UE, S P O „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich ”Pilotażowy Program LEADER + Schemat II

6 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gosp. wiejskiej Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej (SW) Odnowa i rozwój wsi (SW) Działania realizowane w ramach projektu „Dolina Baryczy- rozwój w harmonii z przyrodą” finansowanego ze środków UE, S P O „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich ”Pilotażowy Program LEADER + Schemat II

7 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Wdrażanie projektów współpracy
Oś 4 LEADER (SW) Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Wdrażanie projektów współpracy Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Działania realizowane w ramach projektu „Dolina Baryczy- rozwój w harmonii z przyrodą” finansowanego ze środków UE, S P O „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich ”Pilotażowy Program LEADER + Schemat II

8 „Odnowa i rozwój wsi” Działania realizowane w ramach projektu „Dolina Baryczy- rozwój w harmonii z przyrodą” finansowanego ze środków UE, S P O „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich ”Pilotażowy Program LEADER + Schemat II

9 Opis działania „Odnowa i rozwój wsi”
Pomocy finansowej udziela się podmiotom z tytułu inwestycji w zakresie: 1) Budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów: pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe, służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury 2) Kształtowania obszaru przestrzeni publicznej; 3) Budowy, remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych; Działania realizowane w ramach projektu „Dolina Baryczy- rozwój w harmonii z przyrodą” finansowanego ze środków UE, S P O „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich ”Pilotażowy Program LEADER + Schemat II

10 Kultywowania tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów.
Zakupu obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie, w tym budynków będących zabytkami, z przeznaczeniem na cele publiczne; 4) Odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych, budynków będących zabytkami lub miejsc pamięci; 5) 6) Kultywowania tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów. Działania realizowane w ramach projektu „Dolina Baryczy- rozwój w harmonii z przyrodą” finansowanego ze środków UE, S P O „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich ”Pilotażowy Program LEADER + Schemat II

11 kościół lub inny związek wyznaniowy,
Beneficjent: Osoba prawna: gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, kościół lub inny związek wyznaniowy, organizacja pozarządowa mająca status organizacji pożytku publicznego (w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie). Działania realizowane w ramach projektu „Dolina Baryczy- rozwój w harmonii z przyrodą” finansowanego ze środków UE, S P O „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich ”Pilotażowy Program LEADER + Schemat II

12 maksymalnie 75% kosztów kwalifikowalnych projektu
Poziom pomocy maksymalnie 75% kosztów kwalifikowalnych projektu nie może być niższy niż zł, a maksymalnie wynosi zł na jedną miejscowość w okresie realizacji Programu. Działania realizowane w ramach projektu „Dolina Baryczy- rozwój w harmonii z przyrodą” finansowanego ze środków UE, S P O „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich ”Pilotażowy Program LEADER + Schemat II

13 Pomoc jest przyznawana na operację:
która nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych, z wyjątkiem: współfinansowania z krajowych środków publicznych będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury w ramach Programu Operacyjnego Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z Funduszu Kościelnego, ze środków własnych jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm. 3)); Działania realizowane w ramach projektu „Dolina Baryczy- rozwój w harmonii z przyrodą” finansowanego ze środków UE, S P O „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich ”Pilotażowy Program LEADER + Schemat II

14 realizowaną w miejscowości należącej do:
gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub miejscowości należących do gmin miejskich, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców; której realizacja nie została rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy Działania realizowane w ramach projektu „Dolina Baryczy- rozwój w harmonii z przyrodą” finansowanego ze środków UE, S P O „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich ”Pilotażowy Program LEADER + Schemat II

15 Najważniejszy załącznik do wniosku: Plan Odnowy Miejscowości
Charakterystyka miejscowości ... Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości... POM Ocena słabych i mocnych stron miejscowości... Opis planowanych zadań... Działania realizowane w ramach projektu „Dolina Baryczy- rozwój w harmonii z przyrodą” finansowanego ze środków UE, S P O „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich ”Pilotażowy Program LEADER + Schemat II

16 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
Działania realizowane w ramach projektu „Dolina Baryczy- rozwój w harmonii z przyrodą” finansowanego ze środków UE, S P O „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich ”Pilotażowy Program LEADER + Schemat II

17 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.
Kto może uzyskać pomoc: rolnik, małżonek rolnika lub domownik - w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Max. wysokość pomocy udzielona jednemu beneficjentowi, na jedno gospodarstwo rolne: do PLN. Poziom wsparcia: 50 % kosztów kwalifikowalnych. Warunki uzyskania pomocy: Projekt uzasadniony ekonomicznie. Spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tego projektu. Projekt realizowany na obszarze wiejskim (działalność i inwestycja). Istnieje możliwość zatrudnienia. Gospodarstwo pobierało w roku poprzednim płatności bezpośrednie. Projekt jest realizowany w ramach osi 4, uzyskał akceptację Lokalnej Grupy Działania. Działania realizowane w ramach projektu „Dolina Baryczy- rozwój w harmonii z przyrodą” finansowanego ze środków UE, S P O „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich ”Pilotażowy Program LEADER + Schemat II

18 Zakres podejmowanej lub rozwijanej działalności:
1) usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa; 2) usługi dla ludności; 3) sprzedaży hurtowej i detalicznej, 4) rzemiosło lub rękodzielnictwo; 5) roboty i usługi budowlane oraz instalacyjne; 6) usługi turystyczne oraz związane ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem; 7) usługi transportowe; 8) usługi komunalne; 9) przetwórstwo produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych; 10) magazynowanie lub przechowywanie towarów; 11) wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy; 12) rachunkowość, doradztwo lub usługi informatyczne. Działania realizowane w ramach projektu „Dolina Baryczy- rozwój w harmonii z przyrodą” finansowanego ze środków UE, S P O „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich ”Pilotażowy Program LEADER + Schemat II

19 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
Działania realizowane w ramach projektu „Dolina Baryczy- rozwój w harmonii z przyrodą” finansowanego ze środków UE, S P O „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich ”Pilotażowy Program LEADER + Schemat II

20 2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Kto może uzyskać pomoc:
osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi (podejmuje) działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób i mające obrót nieprzekraczający równowartości w zł 2 mln EUR. Max. pomoc: PLN dla jednego beneficjenta. Dla przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych do PLN. Poziom dofinansowania: 50 % kosztów kwalifikowalnych. Działania realizowane w ramach projektu „Dolina Baryczy- rozwój w harmonii z przyrodą” finansowanego ze środków UE, S P O „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich ”Pilotażowy Program LEADER + Schemat II

21 1. Projekt uzasadniony ekonomicznie.
Warunki: 1. Projekt uzasadniony ekonomicznie. 2. Spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tego projektu. 3. Projekt jest realizowany w miejscowości do 5 tys. mieszkańców, w gminie wiejskiej lub miejsko-wiejskiej, w której znajduje się siedziba przedsiębiorcy lub 20 tys. (grupy producentów rolnych). 4. Utworzone zostanie min. 1 miejsce pracy. 5. Przedsiębiorca nie uzyskał pomocy w ramach PO KL. 6. Projekt jest realizowany w ramach osi 4, uzyskał akceptację Lokalnej Grupy Działania. Działania realizowane w ramach projektu „Dolina Baryczy- rozwój w harmonii z przyrodą” finansowanego ze środków UE, S P O „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich ”Pilotażowy Program LEADER + Schemat II

22 „Małe projekty” Działania realizowane w ramach projektu „Dolina Baryczy- rozwój w harmonii z przyrodą” finansowanego ze środków UE, S P O „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich ”Pilotażowy Program LEADER + Schemat II

23 Beneficjentami „małych projektów” mogą być: 
osoby fizyczne: pełnoletnie, które są obywatelami Unii Europejskiej; które nie mają ustalonego prawa do okresowej lub stałej renty przyznanej w związku z całkowitą niezdolnością do pracy lub z tytułu niezdolności do pełnienia służby; zameldowane lub prowadzące działalność na obszarze działania LGD; osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które posiadają siedzibę lub prowadzą działalność na obszarze działania LGD; osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, które posiadają siedzibę lub prowadzą działalność na obszarze działania LGD.

24 Zakres pomocy w ramach „małych projektów” obejmuje:
Wysokość pomocy na operacje z zakresu „małych projektów” wynosić będzie maksymalnie 70% kosztów kwalifikowanych operacji nie więcej jednak niż 25 tys. zł; przy czym całkowity koszt operacji nie może być niższy niż 4,5 tys. zł oraz wyższy, niż 100 tys. zł. Wnioski o pomoc będą składane w siedzibie właściwej terytorialnie LGD. Nabory wniosków prowadzone będą w trybie zamkniętym w terminach ogłoszonych przez samorząd województwa (SW) na wniosek LGD. LGD będzie oceniać wnioski pod względem zgodności operacji z lokalną strategią rozwoju (LSR) wg kryteriów określonych w LSR. Tylko wnioski o przyznanie pomocy na operacje zgodne z LSR mogą być wybrane do finansowania i przesłane do SW w celu oceny formalnej. Pomoc wypłacana będzie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w formie refundacji.

25 „Małe projekty” 1. Podnoszenie świadomości społeczności lokalnej, w tym poprzez organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla ludności z obszaru objętego LSR; (Dotyczy przedsięwzięć innych niż realizowane w ramach działania 1.1 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie.) Działania realizowane w ramach projektu „Dolina Baryczy- rozwój w harmonii z przyrodą” finansowanego ze środków UE, S P O „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich ”Pilotażowy Program LEADER + Schemat II

26 „Małe projekty” 2. Podnoszenie jakości życia ludności na obszarze działania LGD, w tym poprzez: udostępnianie na potrzeby społeczności lokalnej urządzeń i sprzętu komputerowego, w tym urządzeń i sprzętu umożliwiającego dostęp do Internetu; organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych na obszarze objętym działalnością LGD; Działania realizowane w ramach projektu „Dolina Baryczy- rozwój w harmonii z przyrodą” finansowanego ze środków UE, S P O „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich ”Pilotażowy Program LEADER + Schemat II

27 3. Rozwój aktywności społeczności lokalnej, w tym poprzez:
„Małe projekty” 3. Rozwój aktywności społeczności lokalnej, w tym poprzez: promocję lokalnej twórczości ludowej, kulturalnej i artystycznej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz przyrodniczego; kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów; kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła; Działania realizowane w ramach projektu „Dolina Baryczy- rozwój w harmonii z przyrodą” finansowanego ze środków UE, S P O „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich ”Pilotażowy Program LEADER + Schemat II

28 „Małe projekty” 4. Rozwój agroturystyki i turystyki na obszarze realizacji LSR , w tym poprzez: utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej oraz stron WWW, przygotowanie i wydanie folderów i innych publikacji informacyjnych dla obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju; budowę/odbudowę małej infrastruktury turystycznej, w szczególności punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych i biwakowych, tras narciarstwa biegowego i zjazdowego, tras rowerowych, ścieżek spacerowych, dydaktycznych; Działania realizowane w ramach projektu „Dolina Baryczy- rozwój w harmonii z przyrodą” finansowanego ze środków UE, S P O „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich ”Pilotażowy Program LEADER + Schemat II

29 „Małe projekty” 5. Zachowanie lub odtworzenie, zabezpieczenie i oznakowanie cennego dziedzictwa przyrodniczego i krajobrazowego ze szczególnym wskazaniem na obszary chronione w tym obszary objęte siecią Natura 2000; Działania realizowane w ramach projektu „Dolina Baryczy- rozwój w harmonii z przyrodą” finansowanego ze środków UE, S P O „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich ”Pilotażowy Program LEADER + Schemat II

30 6. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym poprzez:
„Małe projekty” 6. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym poprzez: prowadzenie badań, gromadzenie danych, odbudowę lub renowację, zabezpieczanie, uporządkowanie i oznakowanie obiektów kulturowych i historycznych ważnych lub charakterystycznych dla danej miejscowości, odnawianie, uporządkowanie i oznakowanie prywatnych budynków i obiektów charakterystycznych dla budownictwa i krajobrazu danego regionu, remont świetlic wiejskich i ich wyposażenie; Działania realizowane w ramach projektu „Dolina Baryczy- rozwój w harmonii z przyrodą” finansowanego ze środków UE, S P O „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich ”Pilotażowy Program LEADER + Schemat II

31 „Małe projekty” 7. Rozwój lokalnej aktywności i współpracy gospodarczej poprzez inicjowanie powstawania, rozwoju, przetwarzania, wprowadzenia na rynek oraz podnoszenia jakości produktów i usług bazujących na lokalnych zasobach, w tym naturalnych surowcach i produktach rolnych i leśnych oraz tradycyjnych sektorach gospodarki Działania realizowane w ramach projektu „Dolina Baryczy- rozwój w harmonii z przyrodą” finansowanego ze środków UE, S P O „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich ”Pilotażowy Program LEADER + Schemat II

32 Finansowanie projektów
informacja o zawarciu umowy Samorząd Wojewódzki - podmiot wdrażający Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Agencja Płatnicza wnioski o pomoc wybrane do finansowania wnioski o pomoc wybrane do finansowania w zależności od działań Organ decyzyjny LGD wybór wniosków do finansowania w ramach LSR LGD LGD Lokalna Grupa Działania LSR Lokalna Strategia Rozwoju weryfikacja wniosku oraz ocena zgodności ze LSR, sprawdzenie dostępności środków umowa o dofinansowanie projektu wniosek o pomoc umowa o dofinansowanie projektu Wnioskodawca

33 Opis osi 4: „Leader” – aktywizacja szczebla lokalnego
Działania: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Wdrażanie projektów współpracy Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja

34 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
Kryteria dostępu: partnerstwo trójsektorowe składające się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego, na poziomie decyzyjnym partnerstwa przynajmniej 50% stanowią partnerzy gospodarczy i społeczni, w tym przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności: rolnicy, kobiety wiejskie, młodzi ludzie oraz ich stowarzyszenia, LGD przygotowuje Lokalna Strategię Rozwoju: obszar objęty strategia jest spójny i obejmuje gminy wiejskie lub miejsko-wiejskie z wyłączeniem miast powyżej 20 tys. mieszkańców, obszar, na którym jest realizowana LSR, liczy co najmniej 10 tys. i nie więcej niż 150 tys. mieszkańców Dopuszcza się możliwość działania jednej LGD na danym obszarze LGD musi posiadać potencjał administracyjny do zarządzania środkami publicznymi i wdrożenia LSR

35 (Odnowa wsi, mikroprzedsiębiorstwa, różnicowanie, małe projekty)
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (LSR) – max. 132 zł. na jednego mieszkańca zameldowanego na pobyt stały na terenie LGD (Odnowa wsi, mikroprzedsiębiorstwa, różnicowanie, małe projekty) Wdrażanie projektów współpracy – max. 4 zł. na mieszkańca terenu LGD Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja – max. 33 zł. na mieszkańca terenu LGD Działania realizowane w ramach projektu „Dolina Baryczy- rozwój w harmonii z przyrodą” finansowanego ze środków UE, S P O „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich ”Pilotażowy Program LEADER + Schemat II

36 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
Pracownicy LGD pomagają wnioskodawcom w przygotowaniu projektów zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju. Lokalna Strategia Rozwoju określa m.in. ilość środków przeznaczonych w poszczególnych latach w okresie , w rozbiciu na: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” 50% „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 50% „Odnowa i rozwój wsi” 75% „Małe projekty” 70%

37 Wdrażanie projektów współpracy
Beneficjent: Lokalne Grupy Działania W ramach działania pomoc jest przyznawana dla LGD na realizację projektów współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej zawartych w LSR oraz nie uwzględnionych w niej, ale zgodnych z celami LSR, opracowanej i realizowanej przez LGD. Działania realizowane w ramach projektu „Dolina Baryczy- rozwój w harmonii z przyrodą” finansowanego ze środków UE, S P O „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich ”Pilotażowy Program LEADER + Schemat II

38 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja
Cel działania Działanie zapewni sprawną i efektywna pracę LGD wybranych w ramach realizacji osi 4 PROW oraz doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji LSR.

39 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja
W ramach działania pomoc może w szczególności dotyczyć: szkolenie kadr biorących udział w wdrażaniu LSR, informowania o obszarze działania LGD oraz LSR, wydarzeń o charakterze promocyjnym związanych z obszarem działania LGD i LSR badań nad obszarem objętym LSR, animowania społeczności lokalnych; kosztów bieżących LGD ( max 15% wartości wszystkich działań przeprowadzonych przez LGD)

40 Budowa lokalnej grupy działania
Biuro LGD Organ decyzyjny LGD Zarząd LGD obsługa wniosków min. 50% stanowią partnerzy społeczni i gospodarczy lokalna grupa działania sektor publiczny sektor gospodarczy sektor społeczny lokalna społeczność wiejska

41 Kontakt Fundacja Doliny Baryczy ul. Trzebnicka 4 b, Milicz
tel Działania realizowane w ramach projektu „Dolina Baryczy- rozwój w harmonii z przyrodą” finansowanego ze środków UE, S P O „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich ”Pilotażowy Program LEADER + Schemat II


Pobierz ppt "Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013"

Podobne prezentacje


Reklamy Google