Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lubiewo Krainą Trzech Wież nad Borami Rozwój społeczeństwa informacyjnego w mikroskali – szansą powodzenia działań podejmowanych w makroskali.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lubiewo Krainą Trzech Wież nad Borami Rozwój społeczeństwa informacyjnego w mikroskali – szansą powodzenia działań podejmowanych w makroskali."— Zapis prezentacji:

1 Lubiewo Krainą Trzech Wież nad Borami Rozwój społeczeństwa informacyjnego w mikroskali – szansą powodzenia działań podejmowanych w makroskali.

2 Gmina Lubiewo - charakterystyka Gmina Lubiewo położona jest w północno- zachodniej części województwa kujawsko- pomorskiego w powiecie tucholskim, przy drodze wojewódzkiej Łódź-Świecie- Chojnice-Koszalin. Zajmuje południową część największego w Europie kompleksu leśnego – Bory Tucholskie. Gmina ma charakter wielofunkcyjny, a najważniejsze funkcje pełnią rolnictwo, turystyka i agroturystyka. Głównymi atutami gminy są: bogate walory krajobrazowo- przyrodnicze (lasy zajmują 42% powierzchni gminy) rzeka Brda, 21 jezior rozległy Zalew Koronowski, liczne jeziora i czyste powietrze.

3 Charakterystyka gminy c.d. Pod względem administracyjnym gmina podzielona jest na 11 sołectw, w których zamieszkuje 5780 mieszkańców. Główną funkcję instytucjonalną spełniają dwie największe wsie: Lubiewo i Bysław. Na terenie gminy znajdują się między innymi: 2 zespoły szkół, 2 ośrodki zdrowia, bank spółdzielczy, posterunek policji i szereg innych instytucji. Nadleśnictwo zarządzające lasami na terenie 11 gmin. Władze gminy mają swoją siedzibę w Lubiewie.

4 Charakterystyka gminy c.d. Powyższe atuty przesądziły o lokalizacji, głównie nad Zalewem Koronowskim kilku ośrodków wczasowych, które zapraszają na wczasy kolonie, obozy żeglarskie czy konferencje. Predyspozycje środowiska przyrodniczego sprzyjają sportom żeglarskim, oraz turystyce kajakowej. Przebiega tędy odcinek spływu kajakowego Szlak Brdy. Na terenie gminy rozwija się działalność agroturystyczna, obecnie istnieje 17 takich gospodarstw, które należą do największego w kraju Stowarzyszenia Gospodarstw Agroturystycznych Bory Tucholskie. Ogółem Gmina Lubiewo dysponuje ponad 1000 miejsc noclegowych, co stanowi ponad 40% ogółu miejsc noclegowych całego powiatu Tucholskiego.

5 Inwestycje infrastrukturalne w gminie Gmina Lubiewo wyprzedza pod względem poziomu infrastruktury wszystkie sąsiednie gminy. Przykładem tego może być bardzo wysoki poziom zwodociągowania, skanalizowania, częściowej gazyfikacji gminy, własna oczyszczalnia ścieków i wysypisko odpadów komunalnych, sala gminastyczna w Lubiewie, druga sala gminastyczna w Bysławiu w budowie, gminna sieć internetowa (radiowa). Niewątpliwie do realizacji naszych inwestycji potrafiliśmy wykorzystać wejście Polski do Unii Europejskiej i związane z tym nowe źródło finansowania. W okresie 2002-2006 ogółem pozyskaliśmy 4 715 461 zł pochodzących ze środków unijnych. Wykorzystaliśmy pogramy SAPARD, ZPORR, PAOW, SPO Rolnictwo, EFS, LEADER+.

6 Etapy rozwoju społeczeństwa informacyjnego w gminie Lubiewo Informatyzacja Urzędu Gminy sieć LAN łącząca 2 budynki, szkolenia z obsługi komputera wszystkich pracowników urzędu. Integracja systemów finansowo-księgowych, kadry-płace, przetargi, POMOST, Poprzez BIP - udostępnienie kart usług dla interesantów, Uruchomienie systemu elektronicznego systemu obsługi bankowej gminy, Utworzenie bazy e-mail mieszkańców – powszechny dostęp do informacji. Wyróżnienie indywidualne w konkursie Krzemowa Gminna – 2002r. Nominacja w konkursie Lider Informatyki 2005. Organizacja konferencji e-Region na szczebluj gminy organizowanej przy udziale Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej. Szkolne pracownie internetowe Na tej bazie uruchomiono cykle szkoleniowe obsługi komputera dla mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem rolników i przedsiębiorców, dla których poszerzono zakres szkolenia o elementy małej księgowości i rachunkowości. e-Region Kujawsko-Pomorski na szczeblu gminy

7 Etapy rozwoju społeczeństwa informacyjnego w gminie Lubiewo – c.d. Publiczne Punkty dostępu do Internetu Ikonka – 2. Jako jedna z trzech gmin województwa kujawsko-pomorskiego otrzymaliśmy sprzęt na wyposażenie dwóch punktów. Gminne Centrum Informacji w Lubiewie między innym pełni rolę edukacyjną w ciągu swego istnienia skorzystały ze szkoleń – 44 osoby Centrum Komunikacji Społecznej w Suchej. Dzięki współpracy Gminy i Poczty Polskiej udało się utworzyć w małej wsi, instytucję, która nie tylko zapewnia usługi pocztowe, ale również spełnia rolę publicznego punktu dostępu do Internetu, ksero, fax i biblioteki publicznej. Z publicznych punktów dostępu do Internetu rocznie korzysta ponad 4000 mieszkańców. Korzystanie z dostępu do Internetu jest bezpłatne!

8 I etap budowy sieci bezprzewodowej Sieć Inter net Węzeł w Bysławiu Węzeł – centrum w Lubiewie Węzeł w Klonowie Biblioteki SP Filia w Such ej Etapy rozwoju społeczeństwa informacyjnego w gminie Lubiewo – c.d. Modernizacja pracowni komputerowej w Zespole Szkół w Lubiewie. Dzięki wykorzystani środków pochodzących z Kontraktu Wojewódzkiego zwiększono liczbę stanowisk w pracowni komputerowej z 12 do 20. Wyposażono pracownię komputerową w nowoczesny sprzęt komputerowy i multimedialny. Gminna Niekomercyjna Sieć Informacyjna – rozprowadzana drogą radiową, obsługuje: 15 jednostek podległych Gminie Lubiewo 65 odbiorców indywidualnych (w tym 11 przedsiębiorców) Włączenie społeczeństwa gminy Lubiewo w działania budowy portalu internetowego www.lubiewo.plwww.lubiewo.pl

9 Informatyka motorem aktywizacji lokalnej społeczności Zaproszenie Gminy Lubiewo jako jednej z 4 gmin w Polsce do pilotażowego programu Rzeczpospolita internetow@. Pomysł projektu budowy portalu internetowego istniał już wcześniej, ale z uwagi na brak środków finansowych nie mógł doczekać się realizacji. Powierzenie przez Wójta Gminy Lubiewo opracowania i realizacji projektu przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Lubiewo BORY. Pozytywna ocena projektu przez organizatorów Fundację TP S.A. i Organizację UNDP przy ONZ zaowocowała otrzymaniem najwyższej nagrody o wartości 20 tys. zł oraz sprzętu multimedialnego.

10 Cele projektu 1. Zaangażowanie do współpracy jak największej liczby osób ze wszystkich grup społecznych i wiekowych, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży, do szukania i opracowywania informacji o zasobach gminy Lubiewo. 2. Uświadomienie mieszkańcom gminy Lubiewo wartości posiadanych zasobów krajobrazowo – turystycznych, dziedzictwa kulturowego, lokalnej kultury, folkloru i tradycji oraz możliwości połączenia tych wartości z programem ożywienia ekonomicznego wsi poprzez odpowiednie ich wykorzystanie. 3. Zwiększenie dostępu do informacji umożliwiających rozwój turystyki, agroturystyki i rolnictwa, a także wykorzystanie portalu do promocji zasobów gminy, wydarzeń kulturalno -sportowo-rekreacyjnych oraz prezentacji osiągnięć lokalnych organizacji formalnych i nieformalnych jako bodziec do działania dla innych.

11 Realizacja projektu - c.d. Zorganizowano lokalną grupę działania liczącą ok. 120 osób. Grupę podzielono na zespołu zajmujące się poszczególnymi działami tematycznymi W ramach projektu założono organizację Klubu Młodego Dziennikarza, którego zadaniem jest uczestnictwo w przygotowywaniu, opracowywaniu i wprowadzaniu informacji do portalu. Dla uatrakcyjnienia warsztatów Stowarzyszenie złożyło wniosek pn. WAKACYJNA PRZYGODA Z DZIENNIKARSTWEM do Fundacji Wspomagania Wsi w ramach konkursu Pożyteczne wakacje 06. W ten sposób pozyskaliśmy środki na zakup niezbędnych materiałów do realizacji projektu i organizację gorących posiłków dla młodych dziennikarzy. Zajęcia warsztatowe odbywały się w terminie od 17.07.2006r. do 30.07.2006r. Zorganizowano również oddzielne zajęcia warsztatowe dla starszej młodzieży uczestniczącej w projekcie, które obejmowały zagadnienia z fotografii cyfrowej, filmu i z grafiki komputerowej oraz przygotowywania i wprowadzania informacji do portalu. W sumie stworzona została grupa młodych dziennikarzy, licząca ok. 45 osób

12 Wakacyjna przygoda z dziennikarstwem Fotografie obrazujące pracę młodych dziennikarzy: spotkanie z dziennikarzami redakcji Zbliżeń -TVP Bydgoszcz, wyjazdy plenerowe, itd

13 Efekty pracy młodych dziennikarzy opracowywanie pocztówek, obsługa fotoreporterska gminnych imprez.

14 Nieplanowane rezultaty projektu Nie było jeszcze projektu, który pozwalał zaangażować tak dużą rzeszę społeczeństwa. Pozytywne opinie społeczne, których się nie spodziewaliśmy, Zapraszając kolejne osoby do nowych przedsięwzięć, odczuwa się zadowolenie, że ktoś ich dostrzega i potrzebuje. Pozyskanie dodatkowych środków z programu Pożyteczne wakacje 06 realizowanego przez Fundację Wspomagania Wsi, które pozwoliło na uatrakcyjnienie dwu tygodniowych warsztatów dziennikarskich, w których uczestniczyła młodzież z Klubu Młodego Dziennikarza, Zdobycie bogatych doświadczeń przy organizacji festynu podsumowującego realizację projektu, Zaangażowanie młodzieży z Klubu Wolontariusza przy obsłudze imprez. Promocja Gminy i Stowarzyszenia poprzez liczny patronat mediów.

15 Realizacja projektu zaspokoiła następujące potrzeby społeczeństwa Gminy Lubiewo: Nasz projekt pozwolił na częściowe rozwiązanie problemu naszej społeczności, jakim jest marazm społeczny. Do Lokalnej Grupy Działania oprócz znanych aktywistów, zostały włączone osoby, które wciąż mogą służyć swojemu środowisku, ale po przejściu na emeryturę (np. byli nauczyciele) nie angażują się w lokalne działania. Dzięki uruchomieniu portalu i właściwej jego promocji udało się wzbudzić wśród osób dotychczas nie mających nic wspólnego z komputerem i Internetem, zainteresowanie tym narzędziem, które może tylko ułatwić życie. W przyszłości po wprowadzeniu elektronicznego obiegu dokumentów, dla naszych mieszkańców nie będzie to już czarna magia, ale będą umieli to we właściwy sposób wykorzystać. Pojawiło się nowe źródło informacji dla wszystkich potrzebujących wiedzy o naszej gminie, dziś studenci czy uczniowie nie muszą zbierać szczątkowych informacji z poszczególnych działów Urzędu Gminy, tylko mogą korzystać z informacji zawartych z portalu.

16 Uruchomienie portalu www.lubiewo.pl www.lubiewo.pl Podsumowanie projektu – uroczyste uruchomienie portalu

17 Obecne działania … Redakcja portalu www.lubiewo.pl została powierzona lokalnej społeczności – nie urzędnicy decydują o jego zawartości, lecz tylko służą pomocą.www.lubiewo.pl Poprzez utworzenie bazy e-mail informacja zawarta w portalu dociera bezpośrednio do mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i innych jednostek działających na terenie gminy. Z informacji umieszczanych w portalu korzystają lokalne media, efektem czego jest dalsze rozpropagowanie istotnych informacji w prasie. Z czego korzystają osoby nie posiadające dostępu do Internetu. Od momentu uruchomienia portalu odnotowujemy systematyczny wzrost odwiedzających internautów, szczególnie dotyczy to dziedziny turystyki, jak i możliwości pozyskiwania środków finansowych. Możliwość prezentacji swoich osiągnięć przez organizacje pozarządowe zmobilizowała niektóre z nich do aktywniejszego działania. Odnotowujemy zwiększone zapotrzebowanie naszych mieszkańców na dostęp do Internetu (w każdym miesiącu przyjmujemy po kilka zgłoszeń o przyłączenie do sieci radiowej).

18 Nasze plany na przyszłość Rozwój infrastruktury teleinformatycznej umożliwiającej m.in.: szerokopasmowy dostęp do Internetu, telefonii IP, e-praca, e-sklep, e-nauka, monitoring, itp.. Elektroniczny urząd: przyjazny dla obywatela; wspomagający petenta w zakresie wyszukiwania informacji, załatwianiu spraw; umożliwiający dostęp do funkcji urzędu przez całą dobę. Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w szkołach (rozbudowa okablowania strukturalnego w szkołach - w każdej klasie dostęp do Internetu). Publiczne punkty dostępu do Internetu w każdej wsi. Pozyskiwanie sprzętu komputerowego w celu wyposażenia biedniejszej części społeczeństwa gminy i osób niepełnosprawnych, ich edukacja, jako jeden z elementów walki z wykluczeniem społecznym. Pozyskiwanie środków na zajęcia wyrównawcze dla dzieci i młodzieży nie posiadających komputerów w domu. Upowszechnienie wśród przedsiębiorców korzystania z rozwiązań IT w celach prowadzenia firmy i jej promocji. Realizacja powyższych zamierzeń stanie się realna dzięki środkom pozabudżetowym, o które będziemy się ubiegać.

19 Podsumowanie Dla przeciwdziałania marginalizacji terenów wiejskich, samorząd, który naprawdę dba o los swojej społeczności powinien podejmować wszelkie działania zmierzające do zapewnienia powszechnego, szybkiego i bezpiecznego dostępu do informacji za pośrednictwem Internetu. Kwestia zapewnienia dostępu do Internetu nie powinna podlegać dyskusji, ale należy sobie w tym miejscu odpowiedzieć na pytanie: w jaki sposób realizować ten cel, aby wszyscy mieszkańcy mieli nieograniczone możliwości korzystania z szerokopasmowego dostępu do Internetu. W dużych ośrodkach, dostęp do Internetu nie stanowi żadnego problemu, jednak na obszarach wiejskich, gdzie społeczeństwo jest biedne, a miejscowości mocno rozproszone, realizacja tego zadania staje się dużym wyzwaniem. Budowa Gminnej Niekomercyjnej Sieci Informacyjnej przyspieszyła budowę kolejnego elementu infrastruktury gminnej, równie ważnej jak wodociąg, prąd, kanalizacja czy gaz, itp.. Do tej pory firmom telekomunikacyjnym i innym dostawcom Internetu nie opłacało się inwestować w takich miejscach, ale poprzez nasze działania w tym zakresie sytuacja ta zaczyna się zmieniać. Jako samorząd otrzymujemy propozycje współpracy i inwestowania w infrastrukturę telefinormatyczną. W przypadku naszej gminy, propozycje Telekomunikacji Polskiej S.A., jak i możliwości współpracy z Kujawsko-Pomorską Siecią Informacyjną dają realne szanse osiągnięcia naszych zamierzeń. Ludzie pozbawieni informacji są mniej otwarci na wszelkie nowości, mniej pomysłowi, mniej mobilni zawodowo. Dla nich właśnie, to prawdziwe okno na świat. Wielką zaletą Internetu jest fakt, że bardzo szybko można nauczyć się jego obsługi.

20 Dziękujemy za uwagę i żegnamy się borowiackim pozdrowieniem Las Was przywita, a ludzie ugoszczą Zapraszamy do gminy Lubiewo. Wioletta Szymczak ug.szymczak@lubiewo.pl Łucja Koniarska informatyk@lubiewo.pl


Pobierz ppt "Lubiewo Krainą Trzech Wież nad Borami Rozwój społeczeństwa informacyjnego w mikroskali – szansą powodzenia działań podejmowanych w makroskali."

Podobne prezentacje


Reklamy Google