Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Raport z badania sondażowego PIŁA W OCZACH JEJ MIESZKAŃCÓW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Raport z badania sondażowego PIŁA W OCZACH JEJ MIESZKAŃCÓW"— Zapis prezentacji:

1 Raport z badania sondażowego PIŁA W OCZACH JEJ MIESZKAŃCÓW
Lokalna Grupa Społeczna OBYWATELE PRZECIW KORUPCJI Piła, ul. Walki Młodych 30, pok. 6 telefax , tel

2 Cele badania Piła w oczach jej mieszkańców
Zaangażowanie ludzi do dyskusji o problemach lokalnych, stworzenie przestrzeni dla publicznej debaty z kandydatami do Samorządu oraz zachęcenie ludzi do udziału w wyborach samorządowych. Poznanie opinie mieszkańców Piły dotyczących powodów zarówno zadowolenia jak i braku satysfakcji z miejsca zamieszkania oraz zdefiniowanie najważniejszych problemów, z jakimi borykają się mieszkańcy Piły. Mamy nadzieję, że przedstawione wyniki będą stanowiły wskazówkę dla władz samorządowych podczas podejmowania decyzji.

3 Metodologia badania Piła w oczach jej mieszkańców
Badanie sondażowe zostało przeprowadzony przez Lokalną Grupę Społeczną OBYWATELE PRZECIW KORUPCJI w okresie od października 2006 – września 2007 Dla przeprowadzenia badania posłużono się ankietą. W badaniu wzięło udział 144 mieszkańców Piły w wieku 18 – 80. Wśród przebadanych 66% stanowiły kobiety, a 34% mężczyźni. W kategorii wiekowej, najliczniej reprezentowana była grupa osób od 18 do 22 roku życia, stanowiąca ponad połowę respondentów biorących udział w badaniu (47%). W badanej grupie dominowali respondenci o wykształceniu średnim, stanowili oni 48% badanych.

4 Główne wnioski Wśród głównych problemów wpływających na funkcjonowanie miasta, badani wskazali smród, małą liczbę atrakcji kulturalnych, problemy na rynku pracy oraz słabą infrastrukturę drogową. Mieszkańcy Piły są raczej zadowoleni ze swego miejsca zamieszkania Jako największą zaletę mieszkania w Pile, osoby zadowolone ze swego miejsca zamieszkania, uznały kameralność miasta oraz dużą ilość zieleni. Wśród głównych przyczyn swego niezadowolenia z miejsca zamieszkania osoby uznały niewielka ilość atrakcji kulturalnych oraz miejsc, w których można spędzić wolny czas.

5 Główne wnioski Wśród mieszkańców przeważa opinia, iż Piła nie jest miastem ani lepszym ani gorszym w porównaniu do innych znanych im miast. Jako największą zaletę Piły, w porównaniu do innych miast, mieszkańcy uznali jej kameralność oraz dużą ilość zieleni. Jako największą wadę, w porównaniu do innych miast, uznali małą liczbę wydarzeń kulturalnych w mieście oraz smród. Większość mieszkańców Piły wzięłaby udział działaniach mających na celu rozwiązanie konkretnego problemu występującego w mieście.

6 Główne wnioski Wśród głównych powodów niewłączania się w działania mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu występującego w mieście mieszkańcy uznali brak czasu oraz brak wiary w powodzenie działań. Zdecydowana większość respondentów wyrażała chęć udziału w wyborach samorządowych.

7 Stosunek mieszkańców do Piły
Większość respondentów jest zadowolona z życia w Pile (55%).

8

9

10

11 Ocena różnych dziedzin życia
W dziedzinie oświaty ankietowani mieszkańcy Piły najlepiej ocenili dostęp do Internetu (63%) oraz kompetencje nauczycieli (54%). Najwięcej zastrzeżeń ankietowani mieszkańcy mieli w odniesieniu do wyposażenia szkol w pomoce dydaktyczne (38%) oraz niedopasowanie programu nauczania do potrzeb rynku pracy (34%). Wśród kwestii związanych z ochroną środowiska najwięcej negatywnych opinii dotyczy edukacji ekologicznej społeczeństwa (54%), kontroli przestrzegania ochrony środowiska przez mieszkańców (49%) oraz możliwości uczestniczenia w selektywnej zbiórce odpadów (45%). Najlepiej ankietowani mieszkańcy Piły ocenili wywóz odpadów komunalnych (38%).

12 Ocena różnych dziedzin życia
W dziedzinie kultury, sportu i rekreacji pozytywnie mieszkańcy ocenili dostęp do bibliotek (65%). Pozostałe aspekty ocenione zostały zdecydowanie negatywnie. Najsłabiej oceniona została promocja turystyki (57%), troska władz o organizacje i kluby sportowe (52%) oraz organizacja imprez przez instytucje gminne (51%). Większość ankietowanych mieszkańców Piły pozytywnie ocenia funkcjonowanie na terenie miasta istniejącą sieć aptek (84%). Pozostałe aspekty związane z ochroną zdrowia nie są oceniane tak pozytywnie. Dotyczy to w szczególności działalności profilaktycznej w szkołach, którą negatywnie oceniało 40% mieszkańców oraz wyposażenia w sprzęt medyczny Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz dostęp do lekarza poza godzinami przyjęć w ZOZ (36%).

13 Ocena różnych dziedzin życia
W ocenie funkcjonowania pomocy społecznej mieszkańcy zwrócili uwagę na niedostateczne działania podejmowane w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu (47%), dostęp do noclegowni oraz posiłków dla bezdomnych (42%) oraz istniejące cały czas bariery architektoniczne na terenie gminy (39%). Mieszkańcy Piły raczej negatywnie oceniają działania podejmowane w zakresie wspierania przedsiębiorczości w mieście. Szczególnie negatywnie ocenione zostały działania (lub też ich brak) podejmowane w celu przeciwdziałania bezrobociu (59%). Ponad 40% ankietowanych mieszkańców Piły negatywnie ocenia informowanie na temat możliwości inwestowania na terenie gminy oraz wspieranie przedsiębiorczości (44%), jak i działalność organizacji wspierających przedsiębiorczość na terenie gminy (43%).

14 Ocena różnych dziedzin życia
Oceny mieszkańców Piły dotyczące wyglądu miasta pokrywają się w dużej mierze z problemami miasta, jakie wcześniej zostały zidentyfikowane przez ankietowanych. Dotyczy to szczególnie utrzymania dróg oraz stanu dróg gminnych (odpowiednio 63% i 61% ocen negatywnych). Jednocześnie ponad połowa mieszkańców Piły dobrze ocenia prace związane z utrzymaniem terenów zielonych. Duża ilość zieleni była już wcześniej wskazywana przez mieszkańców Piły jako jedna z największych zalet miasta.

15 Ocena różnych dziedzin życia
Prawie we wszystkich aspektach działalności władz miasta wśród mieszkańców przeważają oceny „ani dobrze ani źle”. Podkreślić należy, iż spora część ankietowanych oceniła negatywnie politykę informacyjną miasta (35%), w tym informowanie na temat posiedzeń Rady Gminy (42%). Ważną informacją dla władz lokalnych powinna być również opinia mieszkańców dotycząca strategii rozwoju miasta, gdyż aż 38 % ankietowanych mieszkańców miasta oceniło ją raczej źle lub bardzo źle.

16 Aktywność społeczna mieszkańców Piły
Połowa respondentów (50%) zadeklarowała chęć wzięcia udziału w działaniach mających na celu rozwiązanie konkretnego problemu występującego w Pile.

17

18

19

20 PIŁA W OCZACH JEJ MIESZKAŃCÓW
Dziękujemy za uwagę Lokalna Grupa Społeczna OBYWATELE PRZECIW KORUPCJI 64 – 920 Piła, ul. Walki Młodych 30, pokój 6 Tel


Pobierz ppt "Raport z badania sondażowego PIŁA W OCZACH JEJ MIESZKAŃCÓW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google