Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Operacyjny Polska Cyfrowa"— Zapis prezentacji:

1 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020
„Ochrona zdrowia w inteligentnym mieście - konferencja śląskiego klastra ICT” Maciej Turek Departament Koordynacji Programów Regionalnych i Cyfryzacji Katowice, 25 listopada 2013 r.

2 Cele POPC Cel główny: + + + +
Wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju. Zgodnie z Umową Partnerstwa, jako fundamenty te przyjęto: szeroki dostęp do szybkiego internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne oraz stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa. + + + +

3 Cele POPC c.d. Oś I powszechny dostęp do szybkiego internetu Oś II e-administracja i otwarty rząd Oś III cyfrowa aktywizacja społeczeństwa ograniczenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach podniesienie dostępności i jakości e-usług publicznych poprawa cyfrowej efektywności urzędów zwiększenie dostępności i wykorzystania informacji sektora publicznego e-integracja i e-aktywizacja na rzecz zwiększenia aktywności oraz jakości korzystania z internetu pobudzanie potencjału uzdolnionych programistów dla zwiększenia zastosowania rozwiązań cyfrowych w gospodarce i administracji 1 2 5 3 6 4

4 Oś I powszechny dostęp do szybkiego internetu
1 cel szczegółowy ograniczenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach zakres wsparcia - działania umożliwiające jak najszerszy dostęp do sieci szerokopasmowych na obszarach, gdzie nie można zapewnić dostępu do internetu na warunkach rynkowych, - projekty w zakresie budowy, rozbudowy lub przebudowy sieci infrastruktury telekomunikacyjnej zapewniających głównie szerokopasmowy dostęp do szybkiego internetu, tj. o parametrach 30 Mb/s i więcej główne typy beneficjentów - przedsiębiorcy telekomunikacyjni, - jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia (w przypadkach, gdy przedsiębiorcy telekomunikacyjni nie będą zainteresowani realizacją inwestycji na danym obszarze);

5 Oś II e-administracja i otwarty rząd
2 cel szczegółowy podniesienie dostępności i jakości e-usług publicznych zakres wsparcia wsparcie podmiotów publicznych w tworzeniu i rozwoju nowoczesnych usług świadczonych drogą elektroniczną, ze szczególnym uwzględnieniem usług o wysokim poziomie e-dojrzałości oraz integracji usług na wspólnej platformie elektronicznych usług administracji publicznej, wzrost interoperacyjności systemów informatycznych i rejestrów publicznych, optymalizacja wykorzystania infrastruktury, zapewnienie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych oraz przechowywania i ochrony danych, dodatkowo – premiowanie profesjonalnego przygotowania informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystania (np. poprzez udostępnienie interfejsu dla programistów, tzw. API) główne typy beneficjentów jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe, sądy i jednostki prokuratury, konsorcja uprawnionych podmiotów z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi lub podmiotami leczniczymi o charakterze ponadregionalnym

6 Oś II e-administracja i otwarty rząd c.d.
3 cel szczegółowy poprawa cyfrowej efektywności urzędów zakres wsparcia wdrożenie rekomendacji i dobrych praktyk „cyfrowego urzędu”, opracowanych przez MAiC (m.in. polityka bezpieczeństwa teleinformatycznego, przetwarzanie danych osobowych, upowszechnienie systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją, systemów klasy ERP oraz innych rozwiązań teleinformatycznych, kwalifikacje kadr IT, udostępnianie informacji) główne typy beneficjentów urzędy administracji rządowej, w przypadku urzędów posiadających jednostki terenowe beneficjentem aplikującym o wsparcie będzie urząd, natomiast wsparciem objęte mogą być również podległe mu jednostki terenowe

7 Oś II e-administracja i otwarty rząd c.d.2
4 cel szczegółowy zwiększenie dostępności i wykorzystania informacji sektora publicznego zakres wsparcia zwiększenie dostępności informacji sektora publicznego oraz zasobów kultury (m.in. udostępnienie informacji on-line za pomocą profesjonalnych narzędzi, digitalizacja, opisywanie metadanymi, poprawa jakości danych, poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych zgodnie ze standardami WCAG 2.0, budowa lub rozbudowa infrastruktury na potrzeby przechowywania udostępnianych informacji), tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego główne typy beneficjentów jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe, państwowe i współprowadzone z MKiDN instytucje kultury, archiwa państwowe, spółki prawa handlowego działające w sferze audiowizualnej, konsorcja uprawnionych beneficjentów z przedsiębiorstwami, jednostkami badawczymi lub organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, jednostki naukowe

8 Oś III cyfrowa aktywizacja społeczeństwa
5 cel szczegółowy e-integracja i e-aktywizacja na rzecz zwiększenia aktywności oraz jakości korzystania z internetu zakres wsparcia wykorzystanie lokalnych centrów aktywności do działań z zakresu cyfrowej integracji i aktywizacji: rozwój podstawowych kompetencji osób z grup zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, umożliwienie korzystania z internetu (w tym z e-administracji i usług rynkowych), tworzenie podstaw dla dalszego rozwoju umiejętności np. poprzez samokształcenie, wsparcie dla inicjatyw o charakterze prospołecznym i ponadregionalnym: podnoszenie kompetencji cyfrowych z nastawieniem na praktyczne ich wykorzystanie, w tym głównie wśród grup wymagających szczególnego rodzaju wsparcia; animowanie innowacyjnych działań budujących kapitał społeczny (w tym postawy partycypacyjne) z wykorzystaniem technologii cyfrowych; stworzenie innowacyjnych narzędzi podnoszenia umiejętności cyfrowych wśród osób o średnim poziomie kompetencji, kampanie edukacyjno-informacyjne popularyzujące technologie cyfrowe główne typy beneficjentów jst oraz ich związki i stowarzyszenia, organizacje pozarządowe i ich partnerstwa, organizacje pozarządowe i ich konsorcja z jst, instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku, beneficjent projektu pozakonkursowego

9 Oś III cyfrowa aktywizacja społeczeństwa c.d.
6 cel szczegółowy pobudzanie potencjału uzdolnionych programistów dla zwiększenia zastosowania rozwiązań cyfrowych w gospodarce i administracji zakres wsparcia konkursy dla uzdolnionych studentów kierunków z zakresu ICT (działających indywidualnie lub w ramach interdyscyplinarnych zespołów studentów) na projekty innowacyjnych produktów/usług do wykorzystania w działalności społecznej, biznesowej lub administracji publicznej. Edycje konkursów będą obejmowały wybrane obszary istotnych kwestii społecznych. Laureaci konkursów otrzymają m.in. wsparcie finansowe, doradcze, coaching oraz możliwość udziału w warsztatach, seminariach, stażach, czy też wizytach studyjnych

10 Oś IV pomoc techniczna 7 8 cel
szczegółowy wsparcie procesu zarządzania i wdrażania programu 8 cel szczegółowy informacja, promocja i doradztwo

11 Podział środków 45,55% 46,10% 2 255,60 mln euro 2,59% 5,76% + razem
Indykatywny podział alokacji na poszczególne osie priorytetowe 45,55% 46,10% + razem 2 255,60 mln euro 2,59% 5,76%

12 Wsparcia e-zdrowia w ramach POPC
2 cel szczegółowy podniesienie dostępności i jakości e-usług publicznych cel wsparcia Poszerzenie spraw, które obywatele i przedsiębiorcy mogą załatwić drogą elektroniczną. Jednym z priorytetów wsparcia, określonych na podstawie Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa jest sektor ochrony zdrowia. potrzeby Dostępne badania pokazują, że dla 81% użytkowników duże znaczenie ma możliwość zapisania się na wizytę lekarską przez internet, a dla 77% dostęp on-line do historii zdrowia czy chorób, zaś sprawy związane ze zdrowiem są drugą najczęściej poszukiwaną informacją na stronach podmiotów publicznych.

13 Wsparcia e-zdrowia w ramach POPC c.d.
2 cel szczegółowy podniesienie dostępności i jakości e-usług publicznych cel wsparcia PZIP wskazuje na konieczność rozwoju w kierunku m.in. e-zarządzania indywidualną dokumentacją medyczną przez pacjenta, e-dostępu pracowników medycznych i pacjenta do pełnej dokumentacji medycznej, e-recepty, e-skierowania, e-zwolnienia, e-rejestracja na wizytę lekarską, czy konsultacji elektronicznych usług telemedycyny. PZIP Wiele z powyższych funkcjonalności powinno zostać uruchomionych w wyniku realizacji projektów z POIG, zatem w POPC niezbędny jest dalszy rozwój działań zmierzających do realizacji Programu Informatyzacji Ochrony Zdrowia, w tym e-dokumentacji medycznej usługodawców, rozwoju funkcjonalności elektronicznych platform obsługujących System Informacji Medycznej (SIM), wdrożenia platformy usług telemedycznych czy dostosowania ponadregionalnych podmiotów leczniczych do współpracy z SIM.

14 Wsparcie e-zdrowia w ramach POPC c.d.2
cel szczegółowy podniesienie dostępności i jakości e-usług publicznych sposób wyboru projektów Tryb pozakonkursowy wyboru projektów. Kryteria wyboru będą odnosić się m.in. Do uruchom konkretnych e-usług dla obywateli lub przedsiębiorców, posiadanie przez projekt mierzalnych celów, analizy potrzeb w danym zakresie oraz zgodności propozycji z zapisami PZIP i celami POPC, jak również wykonalności technicznej i finansowej projektu. wydatki kwailifikowane Wydatki kwalifikowalne obejmą m.in. zakup oprogramowania, sprzętu, budowę infrastruktury oraz jako element projektu szkolenie kadr i działania informacyjne i promocyjne. Zgodnie z podziałem wsparcia na poziom krajowy i regionalny projekty realizowane w POPC będą musiały mieć charakter ogólnokrajowy.

15 Inne programy operacyjne w perspektywie 2014-2020
e-zdrowie i zdrowie Projekty z zakresu e-zdrowia oraz zdrowia wykorzystujące technologie ICT, znajda się również w innych programach operacyjnych. krajowe programy operacyjne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój (POIR) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIŚ) regionalne 16 Regionalnych Programów Operacyjnych

16 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Program Operacyjny Polska Cyfrowa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google