Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZEŚCIOLATEK W SZÓSTCE. REFORMA EDUKACJI Wyrównywanie szans edukacyjnych upowszechnienie wychowania przedszkolnego obniżenie wieku obowiązku szkolnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZEŚCIOLATEK W SZÓSTCE. REFORMA EDUKACJI Wyrównywanie szans edukacyjnych upowszechnienie wychowania przedszkolnego obniżenie wieku obowiązku szkolnego."— Zapis prezentacji:

1 SZEŚCIOLATEK W SZÓSTCE

2 REFORMA EDUKACJI Wyrównywanie szans edukacyjnych upowszechnienie wychowania przedszkolnego obniżenie wieku obowiązku szkolnego Podniesienie jakości edukacji nowa podstawa programowa

3 Od 1 września 2009 r. prawo dziecka pięcioletniego do edukacji przedszkolnej. Od 1 września 2011 r. obowiązek edukacji przedszkolnej dla dziecka pięcioletniego.

4 OBNIŻENIE WIEKU OBOWIĄZKU SZKOLNEGO Od 1 września 2009 r. prawo dziecka sześcioletniego do edukacji w I klasie szkoły podstawowej. Warunki przyjęcia do szkoły: wniosek rodziców, wcześniejsze objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym, dla dzieci nieobjętych wychowaniem przedszkolnym pozytywna opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, warunki organizacyjne szkoły, decyzja dyrektora szkoły.

5 Od 1 września 2014 r. obowiązek edukacji dziecka sześcioletniego w I klasie szkoły podstawowej.

6 NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Od 1 września 2009 r. obowiązuje nowa podstawa programowa, która jest realizowana: w przedszkolu i innych formach wychowania przedszkolnego, klasie I szkoły podstawowej, klasie I gimnazjum.

7 Reforma programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego opiera się na precyzyjnym opisie efektów kształcenia na każdym etapie edukacyjnym oraz zwiększeniu autonomii szkół w kierowaniu efektywnym procesem kształcenia.

8 Połączenie podstaw programowych i standardów egzaminacyjnych w jeden dokument – podstawę programową, sformułowaną w języku wymagań, dzięki któremu nauczyciele będą wiedzieć czego mają nauczyć, a rodzice, co powinno umieć dziecko.

9 PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Intencją autorów podstawy programowej była troska o zapewnienie dzieciom możliwości wspólnej zabawy i nauki, w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do potrzeb rozwojowych. Jednym ze sposobów osiągnięcia tego celu jest proporcjonalne zagospodarowanie czasu pobytu dziecka w przedszkolu na zabawę, gry i zabawy na świeżym powietrzu, zajęcia dydaktyczne oraz czynności opiekuńcze, samoobsługowe organizacyjne i inne.

10 Zagospodarowanie czasu podczas pobytu dziecka w przedszkolu Zabawa Zajęcia na świeżym powietrzu Zajęcia dydaktyczne Organizacyjne i inne Czynności samoobsługowe

11 Zgodnie z nową podstawą programową, dziecko kończące przedszkole posiada następujące umiejętności w zakresie gotowości do nauki czytania i pisania: 1.Potrafi określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru, rozumie polecenia typu: narysuj szlaczek, zaczynając od lewej strony kartki, narysuj koło w górnym lewym rogu; 2.Potrafi uważnie patrzeć, aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest na obrazkach; 3.Dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo- ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania; 4.Interesuje się czytaniem i pisaniem, jest gotowe do nauki czytania i pisania. 5.Słucha, np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich; interesuje się książkami; 6.Układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby, wyodrębnia głoski w słowach; 7.Rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków oraz często stosowanych oznaczeń i symboli, np. w przedszkolu, na ulicy, na dworcu.

12 DIAGNOZA PRZEDSZKOLNA Od 1 września 2009 r. zadaniem nauczyciela jest przeprowadzenie obserwacji i analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna), w roku poprzedzającym rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej.

13 Wyniki obserwacji prowadzonej przez nauczyciela mogą pomóc: rodzicom w poznaniu gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole i wspieraniu jego rozwoju, nauczycielowi w opracowaniu indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, pracownikom poradni psychologiczno- pedagogicznej, w razie konieczności dokonania pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dziecka.

14 PODSTAWA PROGRAMOWA KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ Wyodrębnienie treści nauczania dla I klasy szkoły podstawowej, ma zapewnić ciągłość procesu edukacji rozpoczętego w przedszkolu, kontynuowanego w szkole podstawowej. Istotnym zadaniem szkoły jest realizowanie programu nauczania skoncentrowanego na dziecku, na jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się.

15 Nauczyciel realizując treści podstawy programowej powinien ułatwiać dzieciom uczenie się przez działanie, przeżywanie, doświadczanie, odkrywanie.

16 Czego dziecko będzie uczyć się w klasie pierwszej? Obok nauki czytania i pisania oraz podstaw liczenia wprowadzane są nowe zagadnienia, które mają kształtować u ucznia postawy etyczne i obywatelskie, pomagać w uzyskaniu przez niego dojrzałości społecznej. Właściwej komunikacji, kulturalnego zwracania się do innych, dostosowywać ton głosu do sytuacji. Odróżniać dobro od zła i tego, że warto być prawdomównym i odważnym, że nie wolno wyśmiewać słabszych, należy szanować odmienność, żyć zdrowo i ekologicznie.

17 Uczyć się hymnu w ramach edukacji patriotycznej, rysować godło i flagę, rozmawiać o znaczeniu UE. Poznawać cyfry i zapisywać nimi liczby, dodawać i odejmować, ustawiać przedmioty według ich rozmiaru, tworzyć rozmaite zbiory, rozwiązywać życiowe sytuacje, np. wydawać resztę, odmierzać odpowiednie ilości płynu, rysować linie o wskazanej długości. Wiedzieć jak korzystać z komputera. Po roku nauki dziecko ma znać wszystkie litery alfabetu, odczytywać krótkie teksty, wiedzieć czym jest wyraz, sylaba, głoska, samodzielnie pisać, zgodnie z zasadami kaligrafii. Urządzać teatrzyki, tworzyć proste rekwizyty wystukiwać rytm na instrumentach, pląsać do muzyki, słuchać utworów muzyki poważnej, opowiadać o swoich odczuciach

18 OFERTA SZÓSTKI

19 Warunki lokalowe Zajęcia klas edukacji wczesnoszkolnej odbywają się w wydzielonej części szkoły, czyli segmencie D. Każda klasa ma swoją salę lekcyjną. Wyposażenie sal jest systematycznie wzbogacane w pomoce dydaktyczne. Pomieszczenia i sprzęt szkolny są sukcesywnie modernizowane. Zajęcia odbywają się w systemie jednozmianowym. W szkole istnieją sale gimnastyczne, salka do gimnastyki korekcyjnej, salka rehabilitacyjna, sala zabaw.

20 Kadra Grono pedagogiczne jest wszechstronnie i fachowo przygotowane do pracy z dziećmi o różnych potrzebach, zainteresowaniach, zdolnościach. Zapewniamy wysoki poziom nauczania stosując różnorodne metody nauczania.

21 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Dzieciom i rodzicom wsparciem i pomocą służy szkolny zespół pomocy psychologiczno- pedagogicznej (dwóch pedagogów i psycholog). Dla dzieci wymagających korekty różnych dysfunkcji organizowane są zajęcia wyrównawcze, logopedyczne, rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne oraz gimnastyka korekcyjna.

22 Zajęcia dodatkowe Dzieci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań poprzez uczestnictwo w kołach: matematycznym plastycznym przyrodniczym teatralnym origami tanecznym sportowych (gry i zabawy), narty arteterapeutycznym Pierwszaki uczestniczą w programie Jestem za.

23 Świetlica szkolna Młodsi uczniowie objęci są opieką świetlicy, która działa w godzinach od 6.00 do Dla dzieci oddziału przedszkolnego i klas pierwszych (dzieci sześcioletnie), świetlica jest odrębnym pomieszczeniem. Przy sprzyjającej pogodzie zajęcia realizowane są na świeżym powietrzu.

24 Żywienie W szkole działa stołówka, w której dzieci mogą zakupić napoje i smaczne obiady. W stołówce uczniowie spożywają śniadanie. Szkoła bierze udział w programach: Szklanka mleka i Owoce w szkole.

25 Opieka medyczna Uczniowie mogą korzystać z doraźnej pomocy pielęgniarki szkolnej. Przeprowadzane są działania w zakresie profilaktyki zdrowotnej.

26 Szkoła zapewnia dzieciom bezpieczeństwo poprzez różne działania oraz monitoring.

27 Nabór wstępny – Od 25 lutego do 8 marca 2013 Przyjmowane będą zgłoszenia do klas sportowych w SP 6 -Od 28 lutego do 18 marca 2013 Odbywać się będą gry i zabawy w celu określenia predyspozycji psychoruchowych dziecka (dotyczy zgłoszeń do klas sportowych) -21 marca 2013 godzina Szkoły ogłoszą listy przyjętych uczniów do oddziałów sportowych oraz do oddziałów o poszerzonym zakresie zajęć sportowych.

28 Nabór właściwy -Od 11 do 18 marca 2013 Przyjmowanie przez szkoły podstawowe zgłoszeń z przedszkoli i od rodziców starających się o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej (dotyczy placówek niepublicznych i spoza gminy). -Od 19 do 23 marca 2013 wprowadzanie do systemu danych z kart zgłoszeń. -25 marca 2013 Pobranie raportów o dzieciach zapisanych do wszystkich szkół podstawowych. - Od 3 do 10 kwietnia 2013 Ustalenie przez dyrektora szkoły w porozumieniu z WO liczby przyjętych uczniów do klas pierwszych. -22 kwietnia 2013 godzina Wywieszenie list uczniów przyjętych do klasy pierwszej.

29 Nabór do klas integracyjnych Do oddziałów integracyjnych przyjmowani są uczniowie zamieszkujący na terenie miasta Poznania oraz posiadający aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z tytułu niepełnosprawności wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Nie dotyczy to orzeczeń wydanych z tytułu niedostosowania społecznego i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

30 Drzwi otwarte Odbędą się: 27 lutego 2013 r. o godz w holu szkoły. Zapraszamy serdecznie rodziców ze swoimi pociechami.


Pobierz ppt "SZEŚCIOLATEK W SZÓSTCE. REFORMA EDUKACJI Wyrównywanie szans edukacyjnych upowszechnienie wychowania przedszkolnego obniżenie wieku obowiązku szkolnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google