Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZEŚCIOLATEK W „SZÓSTCE”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZEŚCIOLATEK W „SZÓSTCE”"— Zapis prezentacji:

1 SZEŚCIOLATEK W „SZÓSTCE”

2 REFORMA EDUKACJI Wyrównywanie szans edukacyjnych
upowszechnienie wychowania przedszkolnego obniżenie wieku obowiązku szkolnego Podniesienie jakości edukacji nowa podstawa programowa

3 Od 1 września 2009 r. prawo dziecka pięcioletniego do edukacji przedszkolnej.
Od 1 września 2011 r. obowiązek edukacji przedszkolnej dla dziecka pięcioletniego.

4 OBNIŻENIE WIEKU OBOWIĄZKU SZKOLNEGO
Od 1 września 2009 r. prawo dziecka sześcioletniego do edukacji w I klasie szkoły podstawowej. Warunki przyjęcia do szkoły: wniosek rodziców, wcześniejsze objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym, dla dzieci nieobjętych wychowaniem przedszkolnym pozytywna opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, warunki organizacyjne szkoły, decyzja dyrektora szkoły.

5 Od 1 września 2014 r. obowiązek edukacji dziecka sześcioletniego w I klasie szkoły podstawowej.

6 NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA
Od 1 września 2009 r. obowiązuje nowa podstawa programowa, która jest realizowana: w przedszkolu i innych formach wychowania przedszkolnego, klasie I szkoły podstawowej, klasie I gimnazjum.

7 Reforma programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego opiera się na precyzyjnym opisie efektów kształcenia na każdym etapie edukacyjnym oraz zwiększeniu autonomii szkół w kierowaniu efektywnym procesem kształcenia.

8 Połączenie podstaw programowych i standardów egzaminacyjnych w jeden dokument – podstawę programową, sformułowaną w języku wymagań, dzięki któremu nauczyciele będą wiedzieć czego mają nauczyć, a rodzice, co powinno umieć dziecko.

9 PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
Intencją autorów podstawy programowej była troska o zapewnienie dzieciom możliwości wspólnej zabawy i nauki, w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do potrzeb rozwojowych. Jednym ze sposobów osiągnięcia tego celu jest proporcjonalne zagospodarowanie czasu pobytu dziecka w przedszkolu na zabawę, gry i zabawy na świeżym powietrzu, zajęcia dydaktyczne oraz czynności opiekuńcze, samoobsługowe organizacyjne i inne.

10 Zagospodarowanie czasu podczas pobytu dziecka w przedszkolu
Zabawa Zajęcia na świeżym powietrzu Zajęcia dydaktyczne Organizacyjne i inne Czynności samoobsługowe

11 Zgodnie z nową podstawą programową, dziecko kończące przedszkole posiada następujące umiejętności w zakresie gotowości do nauki czytania i pisania: Potrafi określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru, rozumie polecenia typu: narysuj szlaczek, zaczynając od lewej strony kartki, narysuj koło w górnym lewym rogu; Potrafi uważnie patrzeć, aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest na obrazkach; Dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania; Interesuje się czytaniem i pisaniem, jest gotowe do nauki czytania i pisania. Słucha, np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich; interesuje się książkami; Układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby, wyodrębnia głoski w słowach; Rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków oraz często stosowanych oznaczeń i symboli, np. w przedszkolu, na ulicy, na dworcu.

12 DIAGNOZA PRZEDSZKOLNA
Od 1 września 2009 r. zadaniem nauczyciela jest przeprowadzenie obserwacji i analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna), w roku poprzedzającym rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej.

13 Wyniki obserwacji prowadzonej przez nauczyciela mogą pomóc:
rodzicom w poznaniu gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole i wspieraniu jego rozwoju, nauczycielowi w opracowaniu indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej, w razie konieczności dokonania pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dziecka.

14 PODSTAWA PROGRAMOWA KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Wyodrębnienie treści nauczania dla I klasy szkoły podstawowej, ma zapewnić ciągłość procesu edukacji rozpoczętego w przedszkolu, kontynuowanego w szkole podstawowej. Istotnym zadaniem szkoły jest realizowanie programu nauczania skoncentrowanego na dziecku, na jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się.

15 Nauczyciel realizując treści podstawy programowej powinien ułatwiać dzieciom uczenie się przez działanie, przeżywanie, doświadczanie, odkrywanie.

16 Czego dziecko będzie uczyć się w klasie pierwszej?
Obok nauki czytania i pisania oraz podstaw liczenia wprowadzane są nowe zagadnienia, które mają kształtować u ucznia postawy etyczne i obywatelskie, pomagać w uzyskaniu przez niego dojrzałości społecznej. Właściwej komunikacji, kulturalnego zwracania się do innych, dostosowywać ton głosu do sytuacji. Odróżniać dobro od zła i tego, że warto być prawdomównym i odważnym, że nie wolno wyśmiewać słabszych, należy szanować odmienność, żyć zdrowo i ekologicznie.

17 Uczyć się hymnu w ramach edukacji patriotycznej, rysować godło i flagę, rozmawiać o znaczeniu UE.
Poznawać cyfry i zapisywać nimi liczby, dodawać i odejmować, ustawiać przedmioty według ich rozmiaru, tworzyć rozmaite zbiory, rozwiązywać życiowe sytuacje, np. wydawać resztę, odmierzać odpowiednie ilości płynu, rysować linie o wskazanej długości. Wiedzieć jak korzystać z komputera. Po roku nauki dziecko ma znać wszystkie litery alfabetu, odczytywać krótkie teksty, wiedzieć czym jest wyraz, sylaba, głoska, samodzielnie pisać, zgodnie z zasadami kaligrafii. Urządzać teatrzyki, tworzyć proste rekwizyty wystukiwać rytm na instrumentach, pląsać do muzyki, słuchać utworów muzyki poważnej, opowiadać o swoich odczuciach

18 OFERTA „SZÓSTKI”

19 Warunki lokalowe Zajęcia klas edukacji wczesnoszkolnej odbywają się w wydzielonej części szkoły, czyli segmencie D. Każda klasa ma swoją salę lekcyjną. Wyposażenie sal jest systematycznie wzbogacane w pomoce dydaktyczne. Pomieszczenia i sprzęt szkolny są sukcesywnie modernizowane. Zajęcia odbywają się w systemie jednozmianowym. W szkole istnieją sale gimnastyczne, salka do gimnastyki korekcyjnej, salka rehabilitacyjna, sala zabaw.

20 Kadra Grono pedagogiczne jest wszechstronnie i fachowo przygotowane do pracy z dziećmi o różnych potrzebach, zainteresowaniach, zdolnościach. Zapewniamy wysoki poziom nauczania stosując różnorodne metody nauczania.

21 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Dzieciom i rodzicom wsparciem i pomocą służy szkolny zespół pomocy psychologiczno- pedagogicznej (dwóch pedagogów i psycholog). Dla dzieci wymagających korekty różnych dysfunkcji organizowane są zajęcia wyrównawcze, logopedyczne, rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne oraz gimnastyka korekcyjna.

22 Zajęcia dodatkowe Dzieci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań poprzez uczestnictwo w kołach: matematycznym plastycznym przyrodniczym teatralnym origami tanecznym sportowych (gry i zabawy), narty arteterapeutycznym Pierwszaki uczestniczą w programie „Jestem za”.

23 Świetlica szkolna Młodsi uczniowie objęci są opieką świetlicy, która działa w godzinach od 6.00 do Dla dzieci oddziału przedszkolnego i klas pierwszych (dzieci sześcioletnie), świetlica jest odrębnym pomieszczeniem. Przy sprzyjającej pogodzie zajęcia realizowane są na świeżym powietrzu.

24 Żywienie W szkole działa stołówka, w której dzieci mogą zakupić napoje i smaczne obiady. W stołówce uczniowie spożywają śniadanie. Szkoła bierze udział w programach: „Szklanka mleka” i „Owoce w szkole”.

25 Opieka medyczna Uczniowie mogą korzystać z doraźnej pomocy pielęgniarki szkolnej. Przeprowadzane są działania w zakresie profilaktyki zdrowotnej.

26 Szkoła zapewnia dzieciom bezpieczeństwo poprzez różne działania oraz monitoring.

27 Nabór wstępny Od 25 lutego do 8 marca 2013
Przyjmowane będą zgłoszenia do klas sportowych w SP 6 Od 28 lutego do 18 marca 2013 Odbywać się będą gry i zabawy w celu określenia predyspozycji psychoruchowych dziecka (dotyczy zgłoszeń do klas sportowych) 21 marca 2013 godzina 12.00 Szkoły ogłoszą listy przyjętych uczniów do oddziałów sportowych oraz do oddziałów o poszerzonym zakresie zajęć sportowych.

28 Nabór właściwy Od 11 do 18 marca 2013
Przyjmowanie przez szkoły podstawowe zgłoszeń z przedszkoli i od rodziców starających się o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej (dotyczy placówek niepublicznych i spoza gminy). Od 19 do 23 marca 2013 wprowadzanie do systemu danych z kart zgłoszeń. 25 marca 2013 Pobranie raportów o dzieciach zapisanych do wszystkich szkół podstawowych. - Od 3 do 10 kwietnia 2013 Ustalenie przez dyrektora szkoły w porozumieniu z WO liczby przyjętych uczniów do klas pierwszych. 22 kwietnia 2013 godzina 12.00 Wywieszenie list uczniów przyjętych do klasy pierwszej.

29 Nabór do klas integracyjnych
Do oddziałów integracyjnych przyjmowani są uczniowie zamieszkujący na terenie miasta Poznania oraz posiadający aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z tytułu niepełnosprawności wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Nie dotyczy to orzeczeń wydanych z tytułu niedostosowania społecznego i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

30 Drzwi otwarte Odbędą się: 27 lutego 2013 r. o godz w holu szkoły. Zapraszamy serdecznie rodziców ze swoimi pociechami.


Pobierz ppt "SZEŚCIOLATEK W „SZÓSTCE”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google