Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Opracowanie modelu użytkownika energii (budynku lub grupy budynków mieszkalnych), uwzględniającego zróżnicowane parametry techniczne, funkcjonalne i.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Opracowanie modelu użytkownika energii (budynku lub grupy budynków mieszkalnych), uwzględniającego zróżnicowane parametry techniczne, funkcjonalne i."— Zapis prezentacji:

1 1 Opracowanie modelu użytkownika energii (budynku lub grupy budynków mieszkalnych), uwzględniającego zróżnicowane parametry techniczne, funkcjonalne i ekonomiczne w aspekcie możliwości substytucji konwencjonalnych źródeł energii na OZE Zadanie badawcze nr 3: Zwiększenie wykorzystania energii z odnawialnych źródeł (OZE) w budownictwie GLIWICE, grudzień 2011 rok

2 2 Cel prac nad modelem uzytkownika Model użytkownika energii (budynku lub grupy budynków mieszkalnych), uwzględniający zróżnicowane parametry techniczne, funkcjonalne i ekonomiczne w aspekcie możliwości substytucji konwencjonalnych źródeł energii na OZE OKREŚLENIE ZMIENNOSCI POTRZEB ENERGETYCZNYCH UZYTKOWNIKA W KONTEKSCIE MOZLIWOSCI ICH ZASPOKOJENIA OZE WSPARCIE ANALIZ, JAKIE PROWADZĄ WŁAŚCICIELE I INWESTORZY OBIEKTÓW MIESZKANIOWYCH W MOMENCIE PODEJMOWANIA DECYZJI O ZMIANIE LUB O WYBORZE ŹRÓDŁA ENERGII. WSKAZANIE MOZLIWYCH KORZYŚCI WYNIKAJĄCYCH Z ZASTOSOWANIA OZE.

3 3 Założenia ogólne modelu Model ma być użyteczny na wstępnym etapie przygotowania przedsięwzięcia, to jest na etapie podejmowania decyzji o sposobie rozwiązania systemu zaopatrzenia budynku w energię. Rozwiązanie zaopatrzenia budynku w energię obejmuje ogół instalacji służących pokryciu potrzeb energetycznych systemu budowlanego (bryły obiektu). Model użytkownika powinien uwzględniać ocenę sposobu zaopatrzenia w energię wg kryteriów ekonomicznych, technicznych, ekologicznych i socjologicznych Model użytkownika energii (budynku lub grupy budynków mieszkalnych), uwzględniający zróżnicowane parametry techniczne, funkcjonalne i ekonomiczne w aspekcie możliwości substytucji konwencjonalnych źródeł energii na OZE

4 4 Założenia ogólne modelu System energetyczno-budowlany (bryła + instalacje obiektu) rozpatrywać należy z uwzględnieniem preferencji inwestora lub eksploatatora. W modelu należy uwzględnić profile użytkowania ciepła i energii elektrycznej w aspekcie zróżnicowanego ich rozkładu w czasie oraz rocznego sumarycznego zużycia. Dla modelu użytkownika należy opracować bazy danych o lokalnych możliwościach wykorzystania OZE, dostępnych rozwiązaniach - parametry techniczne ekonomiczne oraz zapewnić możliwość aktualizacji tych baz. Model użytkownika energii (budynku lub grupy budynków mieszkalnych), uwzględniający zróżnicowane parametry techniczne, funkcjonalne i ekonomiczne w aspekcie możliwości substytucji konwencjonalnych źródeł energii na OZE

5 5 Model użytkownika energii Model rzeczowy: Zapotrzebowanie energii dla ogrzewania, chłodzenia i wentylacji. Zapotrzebowanie energii dla przygotowania ciepłej wody. Zapotrzebowanie energii elektrycznej. Rozwiązania zaopatrzenia użytkownika w energię. Model preferencji: Ocena rezultatów decyzji w zróżnicowanych stanach otoczenia. Analiza wielokryterialna z wykorzystaniem różnych funkcji korzyści. Model użytkownika energii (budynku lub grupy budynków mieszkalnych), uwzględniający zróżnicowane parametry techniczne, funkcjonalne i ekonomiczne w aspekcie możliwości substytucji konwencjonalnych źródeł energii na OZE

6 Założenia do określenia modelu na zapotrzebowanie energii do ogrzewania, chłodzenia i wentylacji Model użytkownika zależy m.in. od rodzaju użytkownika. Użytkownik ten ma możliwość wyboru (nastawy) temperatury we wnętrzu pomieszczeń. Zmienność wartości temperatury we wnętrzu budynku można określić krzywą komfortu cieplnego. Krzywa ta jest uzależniona od funkcji i potrzeb użytkownika i ustalana jest dla każdego pomieszczenia oddzielnie. Model użytkownika energii (budynku lub grupy budynków mieszkalnych), uwzględniający zróżnicowane parametry techniczne, funkcjonalne i ekonomiczne w aspekcie możliwości substytucji konwencjonalnych źródeł energii na OZE

7 Przykładowe krzywe komfortu cieplnego dla: 1.osób pracujących, 2.osób niepracujących, 3.osób posiadających dzieci, 4.osób posiadających niesprecyzowany tryb życia z możliwością nastawienia temperatury pomieszczeń o różnej temperaturze projektowej

8 Dane wejściowe: -zapotrzebowanie na ciepło grzewcze wynikające ze struktury budynku dla każdej godziny roku – etap 9 -dane pomiarowe o zużyciu energii w poprzednich sezonach grzewczych – jeżeli istnieją -zapotrzebowanie na ciepło grzewcze uzyskane z analizy wskaźników EKco -miejscowość – temperatura zewnętrzna z bazy meteorologicznej -powierzchnia całkowita i powierzchnia ogrzewana analizowanego budynku -kubatura części ogrzewanej -powierzchnia pomieszczeń o różnych temperaturach projektowych -kubatura pomieszczeń o różnych temperaturach projektowych -zadane temperatury dla dni świątecznych i roboczych dla wszystkich rodzajów pomieszczeń o różnej temperaturze pokojowej -godziny trwania wybranych temperatur opisanych w poprzednim pkt. -temperaturę graniczną poniżej, której włączane będzie źródło ciepła, do obliczeń przykładowych założono g =12 o C

9 Procedura obliczeniowa zapotrzebowania na ciepło grzewcze uwzględniająca preferencje użytkownika 1.obliczenia udziałów objętościowych, liczonych jako stosunek kubatury ogrzewanej o jednakowej temperaturze projektowej do całkowitej kubatury ogrzewanej, 2.obliczenia stopniogodzin dla każdej z powierzchni, uwzględniając preferencje użytkownika dla standardowego sezonu grzewczego trwającego od 15 września do 15 maja, 3.obliczenia stopniogodzin dla każdej z powierzchni, uwzględniając preferencje użytkownika dla sezonu grzewczego liczonego dla dni o temperaturze mniejszej od g=12 o C (wartość temperatury g należy zadać w danych wejściowych), 4.obliczenia stopniogodzin dla danej godziny roku dla całego budynku, jako suma ważona stopniogodzin dla wszystkich składowych objętości budynku liczona po udziałach, 5.obliczenia stopniogodzin dla całego budynku w roku, liczona jako suma wszystkich stopniogodzin dla każdej godziny roku. 6.obliczenia godzinowego zapotrzebowania na ciepło grzewcze dla wszystkich kubatur ogrzewanych składających się na cała kubaturę ogrzewaną budynku, 7.obliczenia zapotrzebowania na ciepło grzewcze dla całej kubatury ogrzewanej.

10 Dane wyjściowe

11

12

13

14 Godzinowe zapotrzebowanie na ciepło grzewcze, MJ Całkowite natężenie promieniowania słonecznego na pow. S_45, kJ Temperatura zewnętrzna, o C

15 Godzinowe zapotrzebowanie na energię do wytworzenia CWU, MJ Całkowite natężenie promieniowania słonecznego na pow. S_45, MJ

16

17 Stopniogodziny dla chłodu, o C·h Temperatura zewnętrzna, o C

18 Dane wejściowe Wybór krzywej komfortu termicznego (temperatur w pomieszczeniach i czasu ich trwania, czasu dochodzenia do zadanej temperatury po jej wcześniejszym obniżeniu) Czy liczyć dla sezonu standardowego? Obliczenie Stopniogodzin Sg dla każdej godziny roku sezonu standardowego Wybór temperatury granicznej z zakresu g 5-18 o C Obliczenie Stopniogodzin Sg dla każdej godziny sezonu grzewczego liczonego dla g > air Baza danych meteo Obliczenie godzinowego zapotrzebowania na ciepło grzewcze z uwzględnieniem modelu użytkownika Wyznaczenie różnicy w zapotrzebowaniu na ciepło grzewcze liczone dla temperatur standardowych i modelu użytkownika Dane wyjściowe End

19 19 Zapotrzebowanie energii dla ogrzewania, chłodzenia i wentylacji – obliczenia wskaźnikowe Analiza wskaźników E kCO obejmowała następujący podział: według daty oddania do eksploatacji, według kubatury kWh/(m 3 rok) lub powierzchni kWh/(m 2 rok), dla budynku przed i po termomodernizacji, wskaźniki przeliczano dla III strefy klimatycznej, uwzględniono sprawność systemu grzewczego. Opierała się na 2170 rekordach z rożnych stref klimatycznych. Model użytkownika energii (budynku lub grupy budynków mieszkalnych), uwzględniający zróżnicowane parametry techniczne, funkcjonalne i ekonomiczne w aspekcie możliwości substytucji konwencjonalnych źródeł energii na OZE

20 20 Zapotrzebowanie energii dla ogrzewania, chłodzenia i wentylacji – obliczenia wskaźnikowe Przykład dopasowania – budynki bez termomodernizacji Model użytkownika energii (budynku lub grupy budynków mieszkalnych), uwzględniający zróżnicowane parametry techniczne, funkcjonalne i ekonomiczne w aspekcie możliwości substytucji konwencjonalnych źródeł energii na OZE

21 21 Zapotrzebowanie energii dla ogrzewania, chłodzenia i wentylacji – obliczenia wskaźnikowe Dopasowanie dla budynków o powierzchni < 500 m 2 Model użytkownika energii (budynku lub grupy budynków mieszkalnych), uwzględniający zróżnicowane parametry techniczne, funkcjonalne i ekonomiczne w aspekcie możliwości substytucji konwencjonalnych źródeł energii na OZE

22 22 Zapotrzebowanie energii dla ogrzewania, chłodzenia i wentylacji – obliczenia wskaźnikowe Porównanie uzyskanych wskaźników z danymi literaturowymi Model użytkownika energii (budynku lub grupy budynków mieszkalnych), uwzględniający zróżnicowane parametry techniczne, funkcjonalne i ekonomiczne w aspekcie możliwości substytucji konwencjonalnych źródeł energii na OZE

23 23 Zapotrzebowanie energii dla przygotowania ciepłej wody – analizy wstępne Zadanie badawcze nr 3: Zwiększenie wykorzystania energii z odnawialnych źródeł (OZE) w budownictwie Charakterystyki uzyskane z odczytu zdalnego w systemie AIUT budynków wielorodzinnych (96,128,236,278 mieszkańców) wykazały niską efektywność wykorzystania jego możliwości.

24 24 Zapotrzebowanie energii dla przygotowania ciepłej wody - założenia - możliwość określenia ilości zużywanej w skali roku ciepłej wody, - uwzględnia się sprawność wykorzystania i zużycie ciepłej wody, - skorzystano z danych pomiarowych publikowanych, dla typowego odbiorcy indywidualnego, - model rozróżnia typowe rozkłady dla dni roboczych w każdym miesiącu, wolnych, - w modelu rozróżnia się doby świąteczne i robocze, - obciążenia odbiorców są uśredniane w przedziałach godzinowych. Model użytkownika energii (budynku lub grupy budynków mieszkalnych), uwzględniający zróżnicowane parametry techniczne, funkcjonalne i ekonomiczne w aspekcie możliwości substytucji konwencjonalnych źródeł energii na OZE

25 Zapotrzebowanie energii dla przygotowania ciepłej wody - procedura Dane wejściowe: - liczba odbiorców, - dobowe zużycie ciepłej wody, - procentowe ograniczenie na wskutek racjonalizacji zużycia Procedura obliczeniowa: - dopasowanie modelowych krzywych rozkładu, - dla przebiegu dobowego zastosowano korelację Model użytkownika energii (budynku lub grupy budynków mieszkalnych), uwzględniający zróżnicowane parametry techniczne, funkcjonalne i ekonomiczne w aspekcie możliwości substytucji konwencjonalnych źródeł energii na OZE

26 26 Zapotrzebowanie energii dla przygotowania ciepłej wody – procedura -cd Procedura obliczeniowa -cd: - sporządzone zostały rozkłady poboru godzinowego dla dnia roboczego i dni wolnych, - dla budynków wielorodzinnych i grup budynków wykorzystano współczynnik jednoczesności poboru, - procedura uwzględnia budynki projektowane i istniejące o znanym zapotrzebowaniu. Model użytkownika energii (budynku lub grupy budynków mieszkalnych), uwzględniający zróżnicowane parametry techniczne, funkcjonalne i ekonomiczne w aspekcie możliwości substytucji konwencjonalnych źródeł energii na OZE

27 27 Zapotrzebowanie energii dla przygotowania ciepłej wody – procedura -cd Dane wyjściowe: godzinowe zapotrzebowanie ciepła użytkowego dla przygotowania ciepłej wody użytkowej. Model użytkownika energii (budynku lub grupy budynków mieszkalnych), uwzględniający zróżnicowane parametry techniczne, funkcjonalne i ekonomiczne w aspekcie możliwości substytucji konwencjonalnych źródeł energii na OZE

28 28 Referuje: P. Mocek Schemat blokowy - obliczanie godzinowego zapotrzebowania CWU Dane wejściowe T_cw, T_zw, c_w, Typ budynku Oblicz zapotrzebowanie dobowe mieszkania jednorodzinnywielorodzinny Dane V_cwUd, V_cwmp, Dane V_cwUd, V_cwmp, Budynek istnieje? nie tak Podaj dane: N, L(N) Podaj U(N), N Określenie U(N) Zapotrzebowanie dla j-tego mieszkania Oblicz parametry krzywej zapotrzebowania godzinowego j=N tak nie Oblicz krzywą budynku Podaj dane: L nie Określenie U Podaj U Oblicz V_cwmd Oblicz parametry krzywej zapotrzebowania godzinowego Oblicz Q, Q_h, V_cwhi stop Oblicz krzywą budynku

29 29 Zapotrzebowanie na energię elektryczną użytkownika - założenia Model symulacyjny został opracowany w oparciu o analizy statystyczne danych pomiarowych uzyskanych z przedsiębiorstwa energetycznego. Odbiorców podzielono na klasy związane ze zużywaną rocznie energią elektryczną, wynikające z analizy funkcjonalnej. W modelu rozróżnia się doby świąteczne i robocze. Uwzględnia się zróżnicowanie sezonowe w podziale na poszczególne miesiące. Podstawowym parametrem charakteryzującym odbiorcę przypisanego do danej klasy jest zużywana energia roczna. Obciążenia odbiorców są uśredniane w przedziałach 1-godzinnych. Model uwzględnia klasę odbiorcy energii jakim jest samochód elektryczny. Model użytkownika energii (budynku lub grupy budynków mieszkalnych), uwzględniający zróżnicowane parametry techniczne, funkcjonalne i ekonomiczne w aspekcie możliwości substytucji konwencjonalnych źródeł energii na OZE

30 30 Dane wejściowe: ilość odbiorców, klasy odbiorców, roczne zużycie energii przez odbiorców. Procedura obliczeniowa: matematyczną postacią modelu jest proces losowy, w którym poszczególne zmienne losowe będące obciążeniem odbiorcy w danej godzinie w ciągu roku posiadają rozkład logarytmiczno-normalny o określonej wartości oczekiwanej i współczynniku zmienności, w procesie występuje również określona funkcja autokorelacji, Dane wyjściowe: godzinowe obciążenie pojedynczego odbiorcy generowane losowo, obciążenie większej liczby odbiorców (np. obciążenie wielorodzinnego budynku lub grupy budynków) symulowane jest dla każdego odbiorcy (mieszkania), a następnie sumowane dla każdej godziny w ciągu roku. Zapotrzebowanie na energię elektryczną użytkownika - procedura Model użytkownika energii (budynku lub grupy budynków mieszkalnych), uwzględniający zróżnicowane parametry techniczne, funkcjonalne i ekonomiczne w aspekcie możliwości substytucji konwencjonalnych źródeł energii na OZE

31 31 Zapotrzebowanie na energię elektryczną użytkownika – wyniki symulacji Budynek jednorodzinny A f =177,8 m 2, "Przygoda" Budynek jednorodzinny A f =177,8 m 2, "Przygoda" z samochodem elektrycznym Model użytkownika energii (budynku lub grupy budynków mieszkalnych), uwzględniający zróżnicowane parametry techniczne, funkcjonalne i ekonomiczne w aspekcie możliwości substytucji konwencjonalnych źródeł energii na OZE

32 32 Zapotrzebowanie na energię elektryczną użytkownika – wyniki symulacji Grupa 16 budynków jednorodzinnych A f =177,8 m 2, "Przygoda" Grupa 16 budynków jednorodzinnych A f =177,8 m 2, "Przygoda" z samochodem elektrycznym w 8 budynkach Model użytkownika energii (budynku lub grupy budynków mieszkalnych), uwzględniający zróżnicowane parametry techniczne, funkcjonalne i ekonomiczne w aspekcie możliwości substytucji konwencjonalnych źródeł energii na OZE

33 33 Rozwiązanie zaopatrzenia użytkownika w energię - założenia Ocena rozwiązani dla obiektu będzie każdorazowo wynikiem porównania efektów decyzji. Uproszczony dobór rozwiązania zaopatrzenia prowadzony jest dla zapotrzebowania energii określonego na poziomie źródłowym. Użytkownik przyjmuje jeden z zaproponowanych typowych schematów instalacji zasilającej. Do spopularyzowania przyjęto rozwiązania OZE z wykorzystaniem: kotłów i kominków na biomasę, kolektorów słonecznych, pomp ciepła, mikrowiatraków oraz ogniw fotowoltaicznych, z których możliwości produkcji energii w układzie godzinowym stanowią przedmiot analiz w Etapie 17 zadania badawczego. Wynikiem analiz części rzeczowej modelu są rezultaty decyzji użytkownika w postaci zużycia energii oraz kosztów poszczególnych systemów i podsystemów zasilających obiekt. 33 Model użytkownika energii (budynku lub grupy budynków mieszkalnych), uwzględniający zróżnicowane parametry techniczne, funkcjonalne i ekonomiczne w aspekcie możliwości substytucji konwencjonalnych źródeł energii na OZE

34 34 Rozwiązanie zaopatrzenia użytkownika w energię – przykładowy schemat Oznaczenia: PC – pompa ciepła, ZB – zbiornik buforowy, WC – wymiennik ciepła, OF – ogniwo fotowoltaiczne, W – wiatrak, G – grzałka elektryczna, z.w. – dopływ zimnej wody, c.w.u. – odbiór ciepłej wody. Dobór rozwiązania realizować będzie użytkownik w oparciu o bazy danych urządzeń i uproszczone metody ich doboru wg przyjętego przez użytkownika schematu instalacji Model użytkownika energii (budynku lub grupy budynków mieszkalnych), uwzględniający zróżnicowane parametry techniczne, funkcjonalne i ekonomiczne w aspekcie możliwości substytucji konwencjonalnych źródeł energii na OZE

35 35 Model rzeczowy i preferencji Model użytkownika energii (budynku lub grupy budynków mieszkalnych), uwzględniający zróżnicowane parametry techniczne, funkcjonalne i ekonomiczne w aspekcie możliwości substytucji konwencjonalnych źródeł energii na OZE Model rzeczowy to model wiedzy o danej sytuacji decyzyjnej, jest to odwzorowanie decyzji w rezultaty (model energetyczny obiektu). Model preferencji to model celów, wykorzystuje oceny (funkcje) i wagi tych ocen dla całkowitej oceny poszczególnych opcji decyzji.

36 36 Funkcje korzyści OznaczenieOpis Funkcje techniczne (T) EKRoczne jednostkowe zapotrzebowania na energię końcową w obiekcie wg Rozporządzenia EPRoczne jednostkowe zapotrzebowania na energię pierwotną w obiekcie wg Rozporządzenia EP ELE Roczne jednostkowe zapotrzebowania na energię elektryczną dla urządzeń i oświetlenia w obiekcie, przeliczone na energię pierwotną Funkcje ekonomiczne (E) CICałkowity koszt inwestycyjny realizacji rozwiązania zaopatrzenia w energię CECałkowity koszt eksploatacji rozwiązania zaopatrzenia w energię w okresie analiz LCCSuma kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych w cyklu życia NPVWartość zaktualizowana netto Funkcje środowiskowe (S) m CO 2 Roczna emisja bezpośrednia CO 2 dla wszystkich systemów obiektu ErEr Emisja równoważna (CO, NO x,CO 2,pył) przeliczona na SO 2 dla wszystkich systemów obiektu Kryteria inne niemierzalne (I) Oddz.Oddziaływanie na otoczenie rozwiązania (3 podkryteria) Wyg.Wygoda użytkowania rozwiązania (7 podkryteriów) Bezp.Bezpieczeństwo realizacji i użytkowania rozwiązania (3 podkryteria) Model użytkownika energii (budynku lub grupy budynków mieszkalnych), uwzględniający zróżnicowane parametry techniczne, funkcjonalne i ekonomiczne w aspekcie możliwości substytucji konwencjonalnych źródeł energii na OZE

37 37 Analiza wielokryterialna w modelu preferencji - założenia ogólne Podejmowanie decyzji ma charakter hierarchiczny. Kryteria w analizie traktowane są jako równorzędne. Kryteria niemierzalne zostają poddane ocenie indywidualnie z wykorzystaniem porównania rozwiązań parami. Poszczególnym kryteriom przyporządkowano ich wagi z wykorzystaniem ich porównania parami. Ranking rozwiązań rozpatrywany może być jako ranking wg indywidualnego kryterium wybranego przez decydenta lub jako ocena zbiorcza z wykorzystaniem zaproponowanej wielokryterialnej optymalizacji decyzyjnej. W wielokryterialnej optymalizacji decyzji wykorzystane zostały zasady metod PROMENTREE i AHP. Model użytkownika energii (budynku lub grupy budynków mieszkalnych), uwzględniający zróżnicowane parametry techniczne, funkcjonalne i ekonomiczne w aspekcie możliwości substytucji konwencjonalnych źródeł energii na OZE

38 38 Analiza wielokryterialna - procedura 1.Wybór przez decydenta kryteriów mierzalnych i niemierzalnych. 2.Wyznaczenie ocen rozwiązań dla kryteriów przy uwzględnieniu scenariusza bazowego stanów otoczenia zewnętrznego. 3.Wyznaczenie wartości funkcji preferencji dla wszystkich par ocen. 4.Normalizacja wartości funkcji preferencji. 5.Wyznaczenie wag (ocen) poszczególnych kryteriów na drodze porównania. 6.Sprawdzenie spójności ocen. 7.Wyznaczenie wielokryteriowych indeksów preferencji. 8.Wyznaczenie przepływów dominacji (wyjścia (Φ + ), wejścia (Φ - ) i netto(Φ)) dla każdego z rozwiązań. 9.Ustalenie rankingu rozwiązań na podstawie przepływów dominacji netto. 10.Badanie wrażliwości uzyskanych rankingów na zmianę scenariuszy stanu otoczenia zewnętrznego oraz parametrów modelu rzeczowego użytkownika. Model użytkownika energii (budynku lub grupy budynków mieszkalnych), uwzględniający zróżnicowane parametry techniczne, funkcjonalne i ekonomiczne w aspekcie możliwości substytucji konwencjonalnych źródeł energii na OZE

39 39 Analiza wielokryterialna – przykład obliczeń Analizy preferencji użytkownika względem rozwiązań zaopatrzenia w energię wykonano w oparciu o wyniki analiz techniczno- ekonomicznych jak w Etapie 5 zadania badawczego. Rysunek obok prezentuje przyjętą do analiz strukturę hierarchiczną procesu decyzyjnego. Do analiz wybrano kryteria oceny (funkcje): EP; EP ELE ; CI; CE; Wyg. i Bezp. Model użytkownika energii (budynku lub grupy budynków mieszkalnych), uwzględniający zróżnicowane parametry techniczne, funkcjonalne i ekonomiczne w aspekcie możliwości substytucji konwencjonalnych źródeł energii na OZE

40 40 Analiza wielokryterialna – przykład obliczeń Tabele poniżej prezentują wyniki ocen rezultatów decyzji odnośnie wyboru rozwiązania zaopatrzenia w energię budynku jednorodzinnego Pogoda poddanego opcjonalnej termomodernizacji (M 1, M 2, M 3 ). Model użytkownika energii (budynku lub grupy budynków mieszkalnych), uwzględniający zróżnicowane parametry techniczne, funkcjonalne i ekonomiczne w aspekcie możliwości substytucji konwencjonalnych źródeł energii na OZE

41 41 Analiza wielokryterialna – przykład obliczeń W analizie przyjęto przykładowe charakterystyki preferencji użytkowników w kategorii właściciel i developer. Założenia odnośnie preferencji użytkownika dla analizy zostały przyjęte hipotetycznie, toteż wyników analizy nie można przyjąć jako charakterystycznych dla całej kategorii użytkowników. Preferencje poszczególnych kryteriów – użytkownik właściciel Preferencje poszczególnych kryteriów – użytkownik deweloper Model użytkownika energii (budynku lub grupy budynków mieszkalnych), uwzględniający zróżnicowane parametry techniczne, funkcjonalne i ekonomiczne w aspekcie możliwości substytucji konwencjonalnych źródeł energii na OZE

42 42 Analiza wielokryterialna – przykład obliczeń Scenariusz bazowy uwzględnia najbardziej prawdopodobne zmiany w czasie kosztów nośników energii w kolejnych latach analizy. W analizie wzięto pod uwagę użytkowników: M 1, M 2, M 3 o różnym stanie termomodernizacji obiektu – zmiana modelu rzeczowego. Tabele pokazują wartości przepływów dominacji dla użytkowników jw. przy charakterystyce preferencji właściciel. Model użytkownika energii (budynku lub grupy budynków mieszkalnych), uwzględniający zróżnicowane parametry techniczne, funkcjonalne i ekonomiczne w aspekcie możliwości substytucji konwencjonalnych źródeł energii na OZE

43 43 Analiza wielokryterialna – przykład obliczeń Dla scenariusza bazowego jw. i użytkownika: M 1, M 2, M 3 o różnym stanie termomodernizacji obiektu – zmiana modelu rzeczowego. Tabele prezentują wartości przepływów dominacji przy charakterystyce preferencji deweloper. Model użytkownika energii (budynku lub grupy budynków mieszkalnych), uwzględniający zróżnicowane parametry techniczne, funkcjonalne i ekonomiczne w aspekcie możliwości substytucji konwencjonalnych źródeł energii na OZE

44 44 Analiza wielokryterialna – przykład obliczeń Poniżej wyniki analizy dla scenariusza I zakładającego wzrost cen energii elektrycznej o 100% oraz scenariusza II zakładającego wzrost cen jw. i gazu ziemnego o 50% do roku Użytkownik właściciel. Scenariusz III przewiduje dotację 50% dla OZE, pozostałe założenia wg scenariusza bazowego. Użytkownik właściciel. Model użytkownika energii (budynku lub grupy budynków mieszkalnych), uwzględniający zróżnicowane parametry techniczne, funkcjonalne i ekonomiczne w aspekcie możliwości substytucji konwencjonalnych źródeł energii na OZE

45 45 Model użytkownika – wnioski Opracowany model użytkownika daje możliwość: 1.Zasymulowania, z wykorzystaniem modelu rzeczowego generującego charakterystyki godzinowe zapotrzebowania, zmian warunków eksploatacji (okresowe obniżenie nastawy temperatury, ograniczenie zużycia ciepłej wody i energii elektrycznej), które zmieniając parametry modelu rzeczowego mogą uatrakcyjnić rozwiązanie zaopatrzenia w energię, w tym z OZE 2.Uwzględnienia w symulacjach i analizach realizowanych z jego wykorzystaniem różnych kryteriów oceny rozwiązania z grupy zaproponowanych w niniejszym algorytmie lub uzupełnienie ich o wskazane przez potencjalnego użytkownika. 3.Uwzględnienia w symulacjach i analizach realizowanych z jego wykorzystaniem różnych preferencji użytkownika względem poszczególnych kryteriów oceny rozwiązania zaopatrzenia w energię obiektu poprzez ich porównanie parami i określenie wag (np. użytkownik: właściciel; deweloper). 4.Zasymulowania zmian czynników wewnętrznych i zewnętrznych wpływających na model rzeczowy oraz stanów otoczenia wpływających na model preferencji przy nie zmienionych ocenach wykonanych poprzez użytkownika,. Takie symulacje obrazują na ile warunki zewnętrzne (relacje kosztów energii i jej nośników, warunki finansowania rozwiązań) mogą zmienić wynik oceny przy niezmienionych, wyrażonych w wykonanych wcześniej ocenach, preferencjach użytkownika. Model użytkownika energii (budynku lub grupy budynków mieszkalnych), uwzględniający zróżnicowane parametry techniczne, funkcjonalne i ekonomiczne w aspekcie możliwości substytucji konwencjonalnych źródeł energii na OZE


Pobierz ppt "1 Opracowanie modelu użytkownika energii (budynku lub grupy budynków mieszkalnych), uwzględniającego zróżnicowane parametry techniczne, funkcjonalne i."

Podobne prezentacje


Reklamy Google