Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja nr 1 Partnerstwo lokalne – teoria i praktyka

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja nr 1 Partnerstwo lokalne – teoria i praktyka"— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja nr 1 Partnerstwo lokalne – teoria i praktyka

2 Czym jest partnerstwo lokalne?
platforma współpracy pomiędzy różnymi partnerami, którzy wspólnie w sposób systematyczny, trwały i z wykorzystaniem innowacyjnych metod i środków, realizują określone działania na rzecz zbiorowości lokalnej współpraca przy realizacji działań w trakcie funkcjonowania partnerstwa powinien bowiem zostać wypracowany system trwałych więzi i relacji łączących poszczególnych partnerów.

3 Czym jest partnerstwo lokalne?
Cechą charakterystyczną efektywnych partnerstw jest zaangażowanie się w ich prace różnorodnych partnerów działających na rzecz lokalnego środowiska społecznego w rozmaitych obszarach. Istotne jest aby w partnerstwie znajdowali się przedstawiciele głównych sektorów: lokalnej administracji samorządowej (wraz z jej agendami odpowiedzialnymi za politykę zatrudnienia), instytucji rynku pracy, firm i pracodawców oraz NGO

4 POTENCJALNI PARTNERZY SKUPIENI W PARTNERSTWIE LOKALNYM
Ośrodki szkoleniowe Instytucje rynku pracy, publiczne służby zatrudnienia Organizacje pozarządowe Zrzeszenia przedsiębiorców Agencje usług socjalnych LIDER Wybrany spośród członków partnerstwa Prywatni przedsiębiorcy Władze lokalne ZESPÓŁ PARTNERSTWA LOKALNEGO Izby handlowe Biura pośrednictwa pracy Związki zawodowe

5 Model Partnerstwa Lokalnego
Biura Pośrednictwa Pracy Ośrodki szkoleniowe Izby Handlowe Władze lokalne Związki zawodowe 2. Szybkie Reagowanie Zrzeszenia przedsiębiorców Prywatne przedsiębiorstwo 1. Lokalne Ożywienie Gospodarcze 3. Konkurencyjność przedsiębiorstw Organizacje pozarządowe Firmy konsultingowe Agencje usług socjalnych

6 Korzyści z funkcjonowania w partnerstwie
zwiększona skuteczność działania na poziomie lokalnym wynikającą z lepszego i pełniejszego wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację ściśle określonych działań opracowanych na podstawie precyzyjnych celów i potrzeb (efekt synegrii) komplementarność podejmowanych działań pozwalającą na zapewnienie ich kompleksowego charakteru i zwiększenie zasięgu oddziaływania prowadzonych działań.

7 Kryteria efektywności działania partnerstwa
zróżnicowane, kompetentne zasoby ludzkie oparte na wykorzystaniu lokalnych źródeł partnerskich elastyczność w rozwiązywaniu problemów na poziomie lokalnym stosowanie w działaniach innowacyjnych metod i rozwiązań.

8 Prezentacja Nr 2 Partnerstwa w kontekście realizacji projektów unijnych

9 Małe pakty przeciwko wielkim problemom
Czasy wielkich umów społecznych wydają się już przeszłością, choć i tu zdarzają się jeszcze duże pakty w skali krajowej. Obecnie priorytetem Unijnym są Lokalne Pakty na rzecz Zatrudnienia. Komisja Europejska uznała je za jeden z kluczowych instrumentów, mogących poprawić sytuację na rynku pracy. Powinny być one zawierane w skali miasta, aglomeracji czy regionu lub na obszarach działania organizacji społeczno-ekonomicznych .

10 Małe pakty przeciwko wielkim problemom
Poprzez takie działanie, może to być jednym z motorów umożliwiających dokonanie niezbędnych reform społeczno-gospodarczych, które są konieczne do realizacji Strategii Lizbońskiej. W ten sposób dialog społeczny ma stać się kluczem do pogodzenia dwóch, pozornie przeciwstawnych celów: zachowania europejskiego modelu społecznego w stanie możliwie nie naruszonym i równocześnie skutecznego konkurowania na coraz bardziej zglobalizowanym rynku światowym.

11 Jakie zadania realizują partnerstwa lokalne
Wszystko zależy od potrzeb lokalnej społeczności i inicjatywy partnerów. Nie można z góry limitować dziedzin aktywności partnerstw, bo to one same mają je wybierać, aby centralne, czy międzynarodowe wsparcie trafiało do najbardziej istotnych obszarów społecznych. Z praktyki widać, że lokalne partnerstwo może np.: realizować programy socjalne, promujące zatrudnienie, czy inne, aby efektywniej odpowiedzieć na lokalne problemy bezrobocia, biedy i wykluczenia społecznego; rozwijać kulturę współpracy na poziomie lokalnym, poprzez szukanie wspólnej perspektywy dla partnerów reprezentujących różne interesy;

12 Jakie zadania realizują partnerstwa lokalne
dostarczać lokalnych ram instytucjonalnych, które mogą - zgodnie z interesami lokalnych społeczności oraz grup społecznie wyłączonych - zaangażować i wzmocnić kluczowych aktorów; poprawić realizowanie centralnych programów np. ekonomicznych, socjalnych czy ekologicznych na szczeblu lokalnym i regionalnym poprzez dostosowanie ich do lokalnych potrzeb i potencjału; działać jako forum dla innowacji i eksperymentowania poprzez wykorzystanie posiadanych lokalnych zasobów i poprzez wytwarzanie nowych zasobów; bronić interesów swojego obszaru, działają jako jego rzecznik, wpływając na szersze programy powstające na poziomie narodowym i europejskim.

13 Prezentacja nr 3 Partnerstwo i współpraca w gminie, powiecie i regionie”

14 Partnerstwo jest pojęciem dynamicznym, ciągle ulegającym zmianom.
Partnerstwa stanowią centrum koordynacji działań dla różnych partnerów, godzących się współpracować w określonym przedziale czasu po to, aby wspólnie diagnozować lokalne potrzeby i ustalić najlepsze sposoby osiągania zakładanych celów. Specyfika partnerstwa powinna każdorazowo odnosić się do rozwiązania lokalnych lub regionalnych problemów z wykorzystaniem własnych zasobów.

15 W rozwiniętych formułach partnerstwa współdziałanie może obejmować:
właścicieli firm, menedżerów i pracowników i ich organizacje, władze samorządowe i jednostki samorządowe, instytucje finansowe, urzędy skarbowe, zakłady ubezpieczeń, organizacje pozarządowe, agendy rządowe, szkoły wszystkich szczebli, tym publiczne i niepubliczne, środki masowego przekazu, media, związki wyznaniowe, związki zawodowe, mieszkańców – społeczność.

16 NGO’s, organizacje społeczne Administracja samorządowa
Sektor społeczny NGO’s, organizacje społeczne Sektor publiczny Administracja samorządowa Szkoły, PUP itp Sektor biznesu organizacje biznesu przedsiębiorców

17 Zasady partnerstwa Włączenie różnych grup społecznych
Potrzeba włączenia różnych społeczności, także tych, które dotychczas były marginalizowane. Określenie roli władz lokalnych w partnerstwie. Sprawozdawczość Potrzeba regularnych informacji zwrotnych – proces dwukierunkowy. Zasada rozliczalności. Usprawnienie funkcjonowania demokracji Zapewnienie zgodności z prawem. Uwzględnienie kluczowej roli władz lokalnych.

18 Zasady partnerstwa Wysiłek dobrowolny
Partnerstwa pozwalają wykorzystać dobrowolną chęć działania ze strony obywateli (bez zapłaty). Potrzeba określenia adekwatnych form uznania. Prostota Określenie prostych i jasnych struktur. Unikanie dublowania wysiłków. Potrzeba przejrzystego określenia kompetencji. Wartość za rozsądną cenę Jak najlepsza koordynacja środków, usług i inicjatyw. Ograniczenie powielania funkcji. Skierowanie środków na rzeczywiste potrzeby.

19 Zasady partnerstwa Zaangażowanie i otwartość na zmiany
Samorząd terytorialny powinien wspierać uczestnictwo społeczności. Ocena tradycyjnych metod podejmowania decyzji i rozwoju przez partnerów. Publiczne zobowiązanie do podejmowania wspólnych działań. Spójność Programy lokalne powinny być zgodne z założeniami polityki państwa oraz z programami regionalnymi, priorytetami nadrzędnymi.

20 Zasady partnerstwa Nowe rozwiązania dla starych problemów
Nowe rozwiązania dla starych problemów Wspólne podejmowanie działań bardziej skuteczne. Usprawnienie i lepsza koordynacja usług publicznych i rynkowych. Możliwość zmiany stosunków pomiędzy władzami lokalnymi a społecznością lokalną. Elastyczność Dostosowanie struktur działań do przyszłych potrzeb. Skupienie się na obszarach, które wymagają poprawy.

21 Uzasadnienie partnerstwa przy projektach EFS –
odpowiedź na rzeczywiste problemy i potrzeby lokalne /zidentyfikowane, zbadane i opisane Programowanie i planowanie na poziomie lokalnym – ścisły związek z regionalnym i krajowym planem strategicznym

22 Prezentacja nr 4 Metodyka i praktyczne aspekty tworzenia partnerstw „

23 Etapy powstawania Grupy Partnerskiej – cechy wspólne różnych podejść
Inicjowanie partnerstwa; Organizowanie partnerstwa; Zarządzanie partnerstwem

24 Prezentacja nr 5 Pożądane cechy uczestnika i animatora partnerstwa „

25 W partnerstwie muszą brać udział osoby najbardziej aktywne, zdolne do skutecznego działania, posiadające pewne właściwości i cechy. Pożądane cechy uczestnika partnerstwa lokalnego Uczestnik procesów partnerstwa, to osoba o określonych cechach. Osoba, której obecność i zaangażowanie sprzyjać będzie procesom współpracy, a nie wprowadzać destrukcję i marazm. Uważa się, że osoba taka odznacza się: umiejętnością zdefiniowania potrzeb i celów rozwoju lokalnego, w szczególności posiadaniem sprecyzowanej wizji dotyczącej rozwoju całości lub pewnych dziedzin układu lokalnego; reprezentowaniem interesów istotnych z punktu widzenia społeczności lokalnej, nawet gdy nie przyjmują one formy zinstytucjonalizowanej; reprezentowaniem instytucji czy organizacji ważnej z punktu widzenia społeczności lokalnej; posiadaniem istotnych zasobów do wykorzystania kapitału, środków materialnych, kompetencji, energii, kontaktów i powiązań.

26 Do bardzo ważnych cech uczestnika partnerstwa lokalnego należą:
kooperatywność, skłonność do myślenia i działania w skali szerszej niż wąsko pojmowany interes własny, zainteresowanie i motywacja do działania na rzecz społeczności lokalnej, pogoda ducha i dowcip, umiejętność rozładowywania napięć i rozwiązywania konfliktów.

27 Praca w partnerstwie wymaga zaangażowania, czasami poświęcenia na rzecz dobra ogółu, co nie jest sprawą prostą w dzisiejszych czasach ciągłej pogoni, naglących terminów i dbania o własny interes. Działanie w ramach partnerstwa wymaga uświadomienia sobie konieczności przyjmowania perspektywy długookresowej w aspekcie oczekiwanych efektów. Efekty nie są natychmiastowe. Stąd częste zniechęcenie władz lokalnych czy regionalnych, nie dostrzegających szybkich wymiernych efektów partnerstwa jako potencjalnych „punktów” w przyszłych wyborach, z pewnością mniej namacalnych aniżeli wybudowanie lub remont odcinka drogi, kanalizacji lub oczyszczalni. Partnerstwo buduje kapitał na lata, nie jest zamierzeniem

28 Jednym z podstawowych powodów budowania partnerstwa jest uzyskanie efektu synergii pomiędzy osobami indywidualnymi, organizacjami oraz sektorami, które w normalnym trybie nie utrzymywałyby ze sobą kontaktów służbowych. Sukces jaki może przynieść partnerstwo, uzależniony jest od zmiany nastawienia wszystkich jego uczestników. Musi zostać wypracowane porozumienie dotyczące woli współpracy w kierunku osiągnięcia wspólnych celów, wysoki poziom wzajemnego zaufania, chęć współpracy i podział odpowiedzialności.

29 Prezentacja nr 6 Czynniki skuteczności partnerstw ”

30 Praktyka wdrażania partnerstwa lokalnego w Polsce i na świecie pozwala sformułować najważniejsze czynniki określające skuteczność działań partnerskich. Oto one: wspólna wizja wynikająca z autentycznych konsultacji, jasno, wspólnie określone cele, zaangażowanie i kompetencje uczestników, zbudowanie zespołu na wczesnym etapie partnerstwa, poczucie wspólnoty i koleżeństwa oraz wzajemnych zależności, przyjęcie odpowiedniej metodologii realizacji działań partnerskich, dobre kontakty interpersonalne, skoncentrowanie się na ludziach,

31 określenie korzyści dla wszystkich partnerów,
jasne struktury decyzyjne, wspólnie uzgodniona strategia wycofania się, wiedza, kiedy zadanie zostało zakończone, elastyczność, szczerość, otwartość, chęć rozwijania nowych umiejętności i wiedzy fachowej w celu pełnego włączenia się do nowego sposobu działania, sprawność działania, poszerzenie wiedzy o partnerach, docenienie zróżnicowania partnerów, wszyscy partnerzy powinni dokładnie wiedzieć, czego się od nich oczekuje, koncentrowanie się na kluczowych zagadnieniach.

32 Podstawą w partnerstwie są ludzie!!
Bardzo ważnym wyznacznikiem skuteczności działań podejmowanych w partnerstwie są zasoby ludzkie. To od ludzi, ich kreatywności i innowacyjności oraz charyzmatycznego lidera zależą rezultaty całego podjętego w ramach partnerstwa przedsięwzięcia. Charyzma ta nie może oznaczać bezwzględnego narzucania zdania przez lidera i autorytarnego zarządzania. Jak wskazuje praktyka współczesnego zarządzania dzisiejsze warunki gospodarcze wymagają raczej lidera – koordynatora, potrafiącego sprawnie wykorzystywać indywidualne potencjały i mocne strony innych aniżeli zarządzania narzucającego sposoby działania w każdej kwestii.  

33 Najwyższa skuteczność partnerstwa pojawia się w mniejszych społecznościach
Kolejnym aspektem skuteczności działań partnerskich jest kryterium zasięgu jego działania - obszar geograficzny, na którym ono funkcjonuje. Doświadczenia wskazują, że bardziej skutecznie działają partnerstwa zlokalizowane w mniejszych regionach (gmina, powiat). W środowiskach tych łatwiej się komunikować, inna jest również skala problemów do rozwiązania i możliwości skoordynowanego działania.


Pobierz ppt "Prezentacja nr 1 Partnerstwo lokalne – teoria i praktyka"

Podobne prezentacje


Reklamy Google