Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI Wpływ Regionalnej Strategii Innowacji na rozwój społeczno-gospodarczy Województwa Opolskiego Przemysław Burtny - Opolskie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI Wpływ Regionalnej Strategii Innowacji na rozwój społeczno-gospodarczy Województwa Opolskiego Przemysław Burtny - Opolskie."— Zapis prezentacji:

1 OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI Wpływ Regionalnej Strategii Innowacji na rozwój społeczno-gospodarczy Województwa Opolskiego Przemysław Burtny - Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki Opole, 25 stycznia 2010 r.

2 OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI Polityka wzmacniania innowacyjności regionu W krajach Unii Europejskiej podstawowym instrumentem kształtowania polityki innowacyjnej na poziomie regionalnym są regionalne strategie innowacji. Regionalne strategie innowacji mają na celu budowanie efektywnego systemu wspierania innowacyjności w regionach, stąd też stanowią podstawę budowania sprawnych regionalnych systemów innowacji.

3 OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI Koncepcja Regionalnego Systemu Innowacji Regionalny system innowacji (RSI) określany jest jako sieć instytucji prywatnych i publicznych, których działanie i współpraca umożliwia wytwarzanie, adaptację, modyfikację oraz rozpowszechnianie innowacji w regionie (Źr. Miedziński M. 2001: Koordynacja procesów innowacji na przykładzie polskiego województwa)

4 OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI Regionalna Strategia Innowacji Województwa Opolskiego na lata 2004-2013 MISJA: Innowacyjność filarem konkurencyjności województwa opolskiego WIZJA: Gospodarka województwa opolskiego oparta na wiedzy, wskutek trwałego partnerstwa pomiędzy podmiotami gospodarczymi, jednostkami naukowo-badawczymi, instytucjami okołobiznesowymi, administracją publiczną i partnerami społecznymi. Istnieje klimat sprzyjający rozwojowi badań naukowych, innowacyjności i wspieraniu przedsiębiorczości w duchu zrównoważonego rozwoju. Odczuwalny i mierzalny jest wzrost jakości życia mieszkańców, a twórcza i aktywna Opolszczyzna jest konkurencyjna na płaszczyźnie europejskiej i światowej

5 OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI I. Efektywny Regionalny System Wsparcia Innowacyjności II. Zwiększenie Wykorzystania Potencjału Instytucji Naukowo-Badawczych III. Wzmocnienie Konkurencyjności RegionuPRIORYTETY CELE STRATEGICZNE CELE OPERACYJNE Schemat Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego

6 OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI zwiększenie popytu na innowacje i innowacyjność wzmocnienie i rozwój bazy technicznej istniejących przedsiębiorstw zwiększenie stopnia wykorzystania nowoczesnych systemów zarządzania zwiększenie stopnia wykorzystania wydatków publicznych na wspieranie innowacyjności rozwój edukacji nastawionej na przedsiębiorczość kształcenie dla potrzeb innowacji i innowacyjności rozwój systemu wsparcia dla zarodków innowacyjności stworzenie systemu wsparcia (motywacji) dla młodych, kreatywnych, szczególnie uzdolnionych naukowców wzrost udziału przedsiębiorstw w finansowaniu badań naukowych wzrost udziału przedsiębiorstw w tworzeniu wspólnych wizji rozwojowych wsparcie dla firm innowacyjnych z udziałem pracowników naukowych lub jednostek naukowych kreowanie postaw innowacyjnych w środowisku naukowym rozwój i unowocześnienie bazy badawczej jednostek sektora B+R integracja środowisk naukowych Opolszczyzny celem zwiększenia podaży innowacji zwiększenie udziału opolskiej nauki w europejskiej przestrzeni badawczej zwiększenie atrakcyjności ofert nauki dla przedsiębiorców promocja postaw innowacyjnych rozwój programów promujących kulturę innowacyjności promowanie nowoczesnych produktów i usług powstających w regionie stworzenie systemu zintegrowanej informacji o działaniach firm, jednostek sektora B+R i instytucji okołobiznesowyc h podniesienie efektywności mechanizmów finansowania działań innowacyjnych rozwój instytucji pośredniczących pomiędzy B+R a MSP integracja środowisk społeczno- gospodarczych na rzecz innowacji udoskonalenie modeli współpracy twórców i odbiorców innowacji rozwój współpracy firm w obszarze innowacji Cele operacyjne Zwiększenie innowacyjności MSP województwa Tworzenie warunków do powstawania nowych firm innowacyjnych Wprowadzenie mechanizmów wykorzystania badań naukowych w przedsiębiorstwach Rozwój systemu badań naukowych ukierunkowanych na wzrost gospodarczy regionu Promocja innowacji i innowa- cyjności Stworzenie nowoczesnej struktury wdrażania innowacji Rozwój partnerstwa na rzecz innowacyjności Cele strategiczne WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI FIRM REGIONU ZWIĘKSZENIE WYKORZYSTANIA POTENCJAŁU INSTYTUCJI NAUKOWO-BADAWCZYCH W WOJEWÓDZTWIE EFEKTYWNY REGIONALNY SYSTEM WSPARCIA INNOWACYJNOŚCI Priorytety

7 OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI Efektywny Regionalny System Wsparcia Innowacyjności PRIORYTET I CELE STRATEGICZNY I.1. CEL OPERACYJNY I.1.2. Rozwój partnerstwa na rzecz innowacyjności Rozwój współpracy firm w obszarze innowacyjności PROJEKTPROJEKTPROJEKTPROJEKTPROJEKT

8 OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI W CZYM POWINIEN SIĘ PRZEJAWIAĆ WPŁYW STRATEGII? łatwiejszy dostęp do finansowania zewnętrznego, rozwinięte usługi sektora badawczo- rozwojowego, tanie usługi internetowe, przyjazna, odbiurokratyzowana administracja, szeroka oferta usług wsparcia biznesu

9 OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI JAK MIERZYĆ WDRAŻANIE STRATEGII? Do potrzeb tworzenia strategii innowacyjnej oraz do oceny efektów ich wdrażania potrzebny jest monitoring innowacyjności regionów. W Polsce nie są prowadzone badania porównawcze umożliwiające dokonywanie okresowych ocen innowacyjności regionów.

10 OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI JAK MIERZYĆ WDRAŻANIE STRATEGII? System pomiaru innowacyjności regionu powinien zapewnić ciągłość i kompleksowość procesu monitorowania wskaźników. Źródła danych: statystyki GUS, bank danych regionalnych (BDR – GUS) bazy DG Regio Eurostatu (EVA – Eurostat Visual Application) European Innovation Scoreboard (EIS) European Regional Innovation Scoreboard (RIS)

11 OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI Konwergencja poziomu innowacyjności pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej według EIS 2009

12 OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI Analiza porównawcza innowacyjności regionów w Polsce w oparciu o metodologię European Innovation Scoreboard Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2008

13 OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI W bazie danych dla pomiaru innowacyjności regionów przyjęto osiem grup wskaźników: 1. Zasoby ludzkie, 2. Działalność B+R, 3. Działalność innowacyjna przemysłu i usług, 4. Finansowanie innowacji, 5. Patentowanie i ICT, 6. Wyposażenie techniczne/Nowoczesność, 7. Infrastruktura wspierająca działalność innowacyjna, 8. Infrastruktura gospodarcza. Źr. Analiza porównawcza innowacyjności regionów w Polsce w oparciu o metodologię European Innovation Scoreboard, Radom 2008

14 OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI

15

16

17

18 WPŁYW INTERWENCJI PUBLICZNEJ NA WDRAŻANIE RSI 2004-2006 ZPORR 2.6 2007-2013 RPO WO, POKL, POIG

19 OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI Działanie 8.2 Transfer wiedzy PROJEKTY SYSTEMOWE - tworzenie, rozwój i aktualizacja Regionalnych Strategii Innowacji (RSI) poprzez: - studia, analizy, ekspertyzy, - wsparcie szkoleniowo-doradcze dla podmiotów odpowiedzialnych za opracowanie i wdrażanie RSI -tworzenie i rozbudowę systemu monitorowania RSI PROJEKTY KONKURSOWE - wsparcie tworzenia i rozwoju sieci współpracy i wymiany informacji między badaczami naukowymi a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii pomiędzy przedsiębiorstwami a instytucjami badawczo-rozwojowymi, uczelniami i innymi podmiotami na poziomie regionalnym i lokalnym, poprzez m.in.: - kampanie informacyjne i imprezy służące kojarzeniu partnerów i promocji transferu wiedzy i innowacji - rozwój systemu komunikowania się i wymiany informacji, - stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa (określonych w RSI)

20 OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI Nazwa Beneficjenta Nazwa projektuWartość projektu (PLN) Zakres wsparcia Politechnika OpolskaStypendia dla słuchaczy technicznych studiów doktoranckich w Politechnice Opolskiej 790 000 PLNstypendia dla doktorantów kierunków technicznych PO Uniwersytet OpolskiUniwersytecki Program Stypendialny 2008-2010 szansa dla młodych naukowców 840 000 PLNstypendia dla doktorantów UO Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej Blachownia Platforma Innowacji Technologicznej Regionu Opolszczyzny II 700 000 PLN1. seminaria tematyczne, 2. targi Wiedzy Technologicznej, 3. zapewnienie dostępu do naukowych baz danych. Wykaz projektów przyjętych do realizacji w ramach POKL 8.2.1 konkurs w roku 2008

21 OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI Nazwa Beneficjenta Nazwa projektuWartość projektu (PLN) Zakres wsparcia Politechnika Opolska Przedsiębiorczy naukowiec645 000 PLN1. rozbudowa bazy ofert stażowych, 2. aktualizacja Banku Prac Dyplomowych, 3. aktualizacja Bazy Ofert Technologicznych, 4. organizacja staży dla pracowników naukowych, 5. seminaria branżowe, 6. szkolenia z zakresu spółek spin- off. Uniwersytet OpolskiDobry staż680 000 PLN1. organizacja staży, 2. opracowanie platformy współpracy naukowo-badawczej, 3. tworzenie warunków dla powstawania w ramach uczelni firm typu spin off i spin out. Opolski Park Naukowo- Technologiczny Sp. z o.o. Regionalne Biuro Promocji Klastrów – etap II 520 000 PLNspecjalistyczne szkolenia, warsztaty dla branżowych inicjatyw klastrowych, strony internetowe dla inicjatyw klastrowych.

22 OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI Nazwa Beneficjenta Nazwa projektuWartość projektu (PLN) Zakres wsparcia Instytut Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych Odnawialne Źródła Energii Opolszczyzny 645 000 PLN1. opracowanie, uruchomienie i administrowanie portalu internetowego, 2. doradztwo techniczne ekspertów w zakresie OZE, 3. udział w targach branżowych OZE. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji Wykorzystaj potencjał uczelni-załóż firmę 500 000 PLN1. dostarczenie i upowszechnienie wiedzy na temat specyfiki przedsiębiorczości akademickiej realizowanej w formie spin off/out, 2. doradztwo i konsultacje dla uczestników projektu, 3. warsztaty na temat biznes planów, usług marketingowych i promocji firm typu spin off/out. Wartość projektów w 2008 ogółem PLN - 5 085 000

23 OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI Nazwa Beneficjenta Nazwa projektuWartość projektu (PLN) Zakres wsparcia Politechnika OpolskaStypendia dla wyróżniających się doktorantów Politechniki Opolskiej 824 000 PLNstypendia dla doktorantów kierunków technicznych PO Uniwersytet OpolskiUniwersytecki Program Stypendialny 2008-2010 szansa dla młodych naukowców 711 988 PLNstypendia dla doktorantów UO ATMOTERM SAOpolskie Ekoforum250 000 PLN1.stworzenie i utrzymanie strony internetowej, 2. organizacja 2 cykli spotkań, posiedzeń Rady Naukowej, 3.zredagowanie i publikacja książki. Wykaz projektów przyjętych do realizacji w ramach POKL 8.2.1 konkurs w roku 2009

24 OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI Nazwa Beneficjenta Nazwa projektuWartość projektu (PLN) Zakres wsparcia Politechnika OpolskaPrzedsiębiorczy naukowiec PLUS 628 110 PLN1. rozbudowa bazy ofert stażowych, 2. aktualizacja Banku Prac Dyplomowych, 3. aktualizacja Bazy Ofert Technologicznych, 4. organizacja staży dla pracowników naukowych, 5. seminaria branżowe, 6. szkolenia z zakresu spółek spin-off. Business Acceleration Center BAC Sp. z o.o. Stymulowanie rozwoju firm spin off i out w województwie opolskim SPINACZ 199 800 PLN1.szkolenia pracowników naukowych, warsztaty 2.wsparcie doradcze, 3.szkolenie z zakładania i prowadzenia firm spin off i spin out. Opolski Park Naukowo- Technologiczny Sp. z o.o. Regionalna Platforma Współpracy 591 840 PLN1.organizacja punktu konsultacyjnego, 2.zorganizowanie warsztatów i szkoleń, 3.utworzenie koncepcji 2 stron internetowych, 4.wizyty studyjne, 5.audycja/film o innowacyjnej Opolszczyźnie, 6.badania dot. sieci współpracy na Opolszczyźnie.

25 OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI Nazwa Beneficjenta Nazwa projektuWartość projektu (PLN) Zakres wsparcia Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji Strategia skutecznej promocji przedsiębiorczości akademickiej w województwie opolskim 735 128,25 PLN1.organizacja szkoleń z zakresu spin off i spin out, 2.realizacja kampanii promocyjnej, 3.wydanie publikacji. Pro Media Sp. z o.o.AKADEMICKA- BIZNES - kampania informacyjne na rzecz przedsiębiorczości akademickiej 199 920 PLN1.kampania informacyjna na rzecz przedsiębiorczości akademickiej, 2.rozszerzenie druku wkładki informacyjnej Akademicka w NTO, 3.rozszerzenie portalu internetowego, 4.przeprowadzenie w NTO konkursu o tematyce gospodarczej. Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej Blachownia Platforma Innowacji Technologicznej Regionu Opolszczyzny III 777 392,15 PLN1. seminaria tematyczne, 2. targi Wiedzy Technologicznej, 3. zapewnienie dostępu do naukowych baz danych. Wartość projektów w 2009 ogółem PLN -4 918 516,20

26 OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI Inicjatywy wpisujące się w RSI Inicjatywa klastrowa EKOENERGIA OPOLSZCZYZNY BEJ - konsorcjum przemysłowo-naukowe na rzecz produkcji urządzeń dla energetyki jądrowej Inicjatywa klastrowa TERMOMAX Sieć inkubatorów przedsiębiorczości Rozbudowa Opolskiego Parku Naukowo-Technologicznego

27 OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI Inicjatywy wpisujące się w RSI Śląski Klaster Drzewny Inicjatywa klastrowa Dla Odry i Kanału Gliwickiego Sieć Innowacji KIGNET Giełdy Innowacji / Tematyczne Konkursy Innowacyjne Konkursy: Liderzy Innowacji / TerraSol

28 OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI Otwieranie Regionalnego Sysytemu Innowacji Województwa Opolskiego (ORIS) - projekt systemowy Poddziałanie 8.2.2 POKL - okres realizacji: kwiecień 2009 – kwiecień 2009

29 OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI Partner projektu: jest liderem europejskim we wdrażaniu regionalnej polityki innowacji : The Award of Excellence for Innovative Regions - Komisja Europejska Award for Europes most Innovative Region - Assembly of European Regions Regio Stars Awards – Innovation Assistant Realizator projektu: Rząd Dolnej Austrii, Departament Gospodarki Turystyki i Technologii

30 OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI Adaptacja programu Innovation Assistant w województwie opolskim Asystenci Innowacji Małe i Średnie Przedsiębiorstwa 1. Wzmocnienie współpracy między sferą nauki i biznesu na Opolszczyźnie 2. Stymulowanie MŚP do podejmowania działań innowacyjnych i planowania rozwoju firmy 3. Podniesienie poziomu innowacyjności i świadomości innowacyjnej MŚP w województwie opolskim

31 OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI Działania OCRG w 2010 roku Mapowanie regionalnych aktorów RSI Plan Działań na lata 2010-2013 Badania potencjału innowacyjnego

32 OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI PRZYGOTOWANIE DO PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2014-2020 intensyfikacja działań typu foresight, polegających na przeprowadzeniu szerokich konsultacji społecznych i zebraniu wiedzy eksperckiej budowanie najbardziej prawdopodobnych scenariuszy rozwoju regionu oraz wskazanie strategicznych, przyszłościowych sektorów regionalnej gospodarki dla realizacji celów innowacyjnej polityki.

33 OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI NISZE TECHNOLOGICZNE REGIONÓW -MAPA WIEDZY Perspektywa Technologiczna Kraków-Małopolska 2020 Krakowski Park Technologiczny

34 OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI Mapa Wiedzy Małopolski 10 tysięcy artykułów publikowanych w języku angielskim z AGH, Politechniki Krakowskiej oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 2006-2008 Analiza struktury gospodarczej regionu

35 OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI

36 ul. Spychalskiego 1a 45-716 Opole tel: 077 40 33 662 fax: 077 40 33 609 e-mail: rsi@ocrg.opolskie.pl www.ocrg.opolskie.pl Zapraszamy do współpracy !


Pobierz ppt "OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI Wpływ Regionalnej Strategii Innowacji na rozwój społeczno-gospodarczy Województwa Opolskiego Przemysław Burtny - Opolskie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google