Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sposoby na oszczędzanie wody. Nigdy nie wylewaj niepotrzebnie wody, kiedy mo ż na jej u ż y ć np.: do podlewania kwiatów, ogrodu, czy sprz ą tania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sposoby na oszczędzanie wody. Nigdy nie wylewaj niepotrzebnie wody, kiedy mo ż na jej u ż y ć np.: do podlewania kwiatów, ogrodu, czy sprz ą tania."— Zapis prezentacji:

1 Sposoby na oszczędzanie wody

2 Nigdy nie wylewaj niepotrzebnie wody, kiedy mo ż na jej u ż y ć np.: do podlewania kwiatów, ogrodu, czy sprz ą tania.

3 Napraw kapi ą ce krany wymieniaj ą c uszczelki. Je ż eli kran kapie z cz ę stotliwo ś ci ą 1 kropli na sekund ę mo ż na oczekiwa ć utraty litrów wody rocznie. Zostanie to dodane do kosztów Twojego rachunku za wod ę i ś cieki.

4 Bierz szybki prysznic. Zast ą p natrysk wersj ą oszcz ę dno ś ciow ą, z małym strumieniem.

5 Nie pozwól, aby woda była odkr ę cana, kiedy golisz si ę lub myjesz twarz.

6 U ż ywaj zmywarki i pralki tylko wtedy, kiedy j ą uzupełnisz lub ustaw na program oszcz ę dno ś ciowy, zu ż ywaj ą cy wod ę w ilo ś ci adekwatnej do wielko ś ci załadunku.

7 Nie u ż ywaj bie żą cej wody do rozmra ż ania mi ę sa lub mro ż onek. Odmra ż aj jedzenie przez noc w lodówce lub mikrofalówce.

8 Rozwa ż zainstalowanie natychmiastowego podgrzewacza wody do kuchni, aby nie odkr ę ca ć wody, czekaj ą c na jej podgrzanie. To obni ż y koszty w Twoim gospodarstwie.

9 Nie wyrzucaj do toalety resztek jedzenia, fusów z kawy czy herbaty, chusteczek higienicznych. Jedno spłukanie to ś rednio 6 litrów zmarnowanej wody.

10 Dokr ę cajmy kran i wymieniajmy uszczelki! Straty spowodowane ci ą głym kapaniem wody z kranu mog ą wynie ść nawet 90L tygodniowo!

11 Mycie z ę bów pod bie żą c ą wod ą mo ż e spowodowa ć straty si ę gaj ą ce nawet 9 litrów na minut ę, w skali całego kraju daje to zawrotn ą ilo ść 132 mld litrów wody rocznie (47 tys. basenów olimpijskich).

12 Za ka ż dym razem, gdy gotujemy jajka, schłodzon ą wod ę mo ż emy wykorzysta ć do podlania kwiatków. Substancje uwolnione ze skorupek podczas gotowania dobrze zrobi ą naszym kwiatkom!

13 Postarajmy si ę o własny wodomierz. To pozwoli nam kontrolowa ć zu ż ycie wody oraz wydatki z nimi zwi ą zane.

14 Zbieraj wod ę deszczow ą, któr ą mo ż na wykorzysta ć do podlewania trawnika, ro ś lin w ogrodzie czy sprz ą tania podwórka.

15 Oszcz ę dno ść wody to tylko cz ęść mo ż liwo ś ci. Wszyscy zanieczyszczaj ą wod ę. Ty tak ż e mo ż esz co ś zrobi ć aby to zmniejszy ć :

16 Wykonali: Patryk Kozak Kacper Loch Michał Szymański Technikum Samochodowe przy Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy R.Szk.2008/2009

17 Zastanów si ę co mo ż esz jeszcze zrobi ć by oszcz ę dzi ć wod ę i unikn ąć jej zanieczyszczenia.


Pobierz ppt "Sposoby na oszczędzanie wody. Nigdy nie wylewaj niepotrzebnie wody, kiedy mo ż na jej u ż y ć np.: do podlewania kwiatów, ogrodu, czy sprz ą tania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google