Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WITAMY W PRZEDSZKOLU ROK SZKOLNY 2013/2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WITAMY W PRZEDSZKOLU ROK SZKOLNY 2013/2014."— Zapis prezentacji:

1 WITAMY W PRZEDSZKOLU ROK SZKOLNY 2013/2014

2 Publiczne Przedszkole nr 4 w Jastrzębiu – Zdroju
telefon: 32/ przedszkola: nasza strona internetowa: adres przedszkola: Publiczne Przedszkole nr 4 ul. Kurpiowska 15 A Jastrzębie – Zdrój dyrektor przedszkola: mgr Jolanta Kuchciak wicedyrektor przedszkola: mgr Jolanta Rozmysłowicz

3 ORGANIZACJA PRACY GRUPA I – od godziny 6:30 do godziny 16:00 nauczyciele – mgr Małgorzata Prusaczyk mgr Jolanta Kuchciak mgr Ewa Majchrzak mgr Jolanta Rozmysłowicz lic. Edyta Hadam GRUPA II – od godziny 7:30 do godziny 15:30 nauczyciele – mgr Marzena Kliber GRUPA III – od godziny 8:00 do godziny 15:00 nauczyciele – mgr Anna Burzyńska mgr Anna Drabik (katecheta)

4 GRUPA IV – od godziny 8:00 do godziny 14:00
nauczyciele – mgr Małgorzata Musiewicz mgr Ewa Majchrzak mgr Anna Drabik (katecheta) GRUPA V – od godziny 8:00 do godziny 15:00 nauczyciele – mgr Małgorzata Hosaniak GRUPA VI – od godziny 14:00 do godziny 19:00 nauczyciele – mgr Agata Kulak mgr Jolanta Rozmysłowicz

5 Terminy zbierania odpłatności:
WYSOKOŚĆ OPŁAT Opłata za wyżywienie wynosi 4,80 zł. za 3 posiłki dziennie. Opłata za pobyt dziecka przekraczający realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 1,00 zł za godzinę dziennie. Terminy zbierania odpłatności: Zawsze do 25 każdego miesiąca u intendenta przedszkola. Zmiany dotyczące umowy mogą być dokonywane w formie aneksu, wyłącznie przed rozpoczęciem miesiąca, którego dotyczą.

6 RODZICE - NAUCZYCIEL - DYREKTOR
ZAJĘCIA DODATKOWE kółko plastyczne, kółko logopedyczne, kółko teatralne, zajęcia z elementami jogi, kółko origami, kółko matematyczne, zajęcia z jęz. angielskiego, zajęcia z religii Zajęcia odbywać się będą wyłącznie po godzinie 13:00. Aktualny rozkład na stronie internetowej W PRZEDSZKOLU OBOWIĄZUJE DROGA SŁUŻBOWA: RODZICE - NAUCZYCIEL - DYREKTOR

7 SPECYFIKĄ NASZEGO PRZEDSZKOLA JEST JEGO PRZYJAZNA, DOMOWA ATMOSFERA
SPECYFIKĄ NASZEGO PRZEDSZKOLA JEST JEGO PRZYJAZNA, DOMOWA ATMOSFERA. JESTEŚMY PRZEDSZKOLEM NASTAWIONYM NA TWÓRCZY ROZWÓJ DZIECKA. Nasze przedszkole dba o dobre samopoczucie dzieci, wspomaga i stymuluje rozwój naszych wychowanków, stosownie do ich wrodzonych możliwości i potrzeb, wzmacnia poczucie ich własnej wartości oraz poczucie szacunku dla innych. Kreujemy postawy twórcze i aktywne. Traktujemy każde dziecko podmiotowo i indywidualnie. Przygotowujemy dzieci do uczestnictwa w życiu środowiska bliskiego i dalszego. Kształtujemy postawy, pozwalające dziecku na radzenie sobie, zarówno z sukcesem, jak i porażką. Dążymy do optymalizowania warunków dla rozwoju, wychowania oraz osiągania sukcesów dzieci w edukacji szkolnej. Cała społeczność przedszkola kładzie szczególny nacisk na ujednolicanie oddziaływań wychowawczych, odkrywanie i rozwijanie uzdolnień naszych wychowanków, wyrównywanie szans edukacyjnych. Wszyscy pracownicy angażują się w tworzenie szczególnego klimatu placówki, którego nadrzędną dewizą jest wzajemne zaufanie i szacunek.

8 CELE GŁÓWNE PRZEDSZKOLA
Nadrzędnym celem placówki jest realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Wśród pozostałych głównych celów przedszkola, kładziemy szczególny nacisk na: rozwijanie uzdolnień dzieci poprzez jak najwcześniejsze rozpoznawanie i wspieranie talentów dzieci, stworzenie optymalnych warunków do dziecięcej zabawy, nauki i różnych doświadczeń poprzez ciągłe wzbogacanie oferty edukacyjnej przedszkola, rozwijanie działalności prozdrowotnej i profilaktycznej, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci, udoskonalenie warunków lokalowych i wyposażenia przedszkola, w tym bazy dydaktycznej, udoskonalenie form współpracy z rodzicami, poszerzanie i doskonalenie współpracy ze środowiskiem, doskonalenie kadry pedagogicznej w zakresie realizacji zadań statutowych, z ukierunkowaniem na tworzenie nowatorskich rozwiązań, innowacji pedagogicznych, wzbogacania oferty edukacyjnej placówki.

9 Model absolwenta: Mając na uwadze powyższe cele stworzyliśmy model absolwenta naszego przedszkola, który ma być dzieckiem: Odnoszącym sukcesy w edukacji szkolnej. Ciekawym świata, poszukującym i twórczym. Otwartym na nową wiedzę i doświadczenie. Kreatywnym wobec środowiska. Rozumiejącym swoje emocje i tolerancyjnym wobec innych. Kulturalnym, potrafiącym prezentować asertywną postawę.

10 WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 30 sierpnia 2012 r., poz. 977)

11 Podstawa programowa wskazuje 10 celów wychowania przedszkolnego.
Celem wychowania przedszkolnego jest: 1) Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji. 2) Budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co dobre i co złe. 3) Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej, koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek. 4) Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi. 5) Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieciom o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych. 6) Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych. 7) Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych. 8) Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne. 9) Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej.

12 CELE TE SĄ REALIZOWANE WE WSZYSTKICH OBSZARACH DZIAŁALNOŚCI
10) Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej. CELE TE SĄ REALIZOWANE WE WSZYSTKICH OBSZARACH DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ PRZEDSZKOLA. W KAŻDYM Z OBSZARÓW PODANE SĄ UMIEJĘTNOŚCI I WIADOMOŚCI, KTÓRYMI POWINNY WYKAZYWAĆ SIĘ DZIECI POD KONIEC WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.

13 OBSZARY EDUKACYJNE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO:
1) Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych. 2) Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku. 3) Wspomaganie rozwoju mowy dzieci. 4) Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia. 5) Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci. 6) Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych. 7) Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem. 8) Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec. 9) Wychowanie przez sztukę: różne formy plastyczne. 10) Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych. 11) Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznym i w unikaniu zagrożeń. 12) Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt. 13) Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną. 14) Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania. 15) Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

14 Zadaniem nauczycieli jest prowadzenie obserwacji pedagogicznych, mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji. Celem takiej analizy jest zgromadzenie informacji, które mogą pomóc: rodzicom w poznaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, wspomagać; nauczycielowi przedszkola przy opracowaniu indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej; pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej, do której zostanie skierowane dziecko, w razie potrzeby pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej, należy przeprowadzić analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).

15 PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 4 ul. Kurpiowska 15 A
Jastrzębie – Zdrój ORGAN PROWADZĄCY – gmina Jastrzębie – Zdrój NADZÓR PEDAGOGICZNY – Kuratorium Oświaty w Katowicach – delegatura w Rybniku Przedszkole budżetowe, finansowane przez gminę Jastrzębie – Zdrój, na mocy porozumienia z dyrektorem przedszkola. PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 4 ul. Kurpiowska 15 a Jastrzębie - Zdrój

16 CELEM PRZEDSZKOLA JEST:
wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji, budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe, kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej, koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek, rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi, stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych, troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych, budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych, wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne, kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej, zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

17 ZADANIA PRZEDSZKOLA 1) Zadania przedszkola realizowane są poprzez:
a) zapewnienie opieki, wychowania i uczenia się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa, b) zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu, c) organizowanie pracy z dziećmi zgodnie z zasadami higieny pracy, nauki i wypoczynku oraz prawidłowościami psychologii rozwojowej dzieci, d) dostosowanie treści, metod i form pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej do możliwości rozwojowych dziecka, e) udzielanie pomocy pedagogiczno – psychologicznej, f) organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w zakresie dopuszczonym możliwościami techniczno – lokalowymi i organizacyjnymi przedszkola, g) podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, h) pomoc dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, i) informowanie rodziców na bieżąco o postępach dziecka, j) uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu zadań realizowanych przez przedszkole. 2) Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego. 3) Przedszkole prowadzi działalność diagnostyczną rozwoju wychowanka. 4) Dzieciom udzielana jest w przedszkolu pomoc psychologiczno - pedagogiczna.

18 5) Przedszkole współpracuje z poradnią psychologiczno – pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi, w celu udzielania dzieciom fachowej pomocy. 6) Przedszkole organizuje wyjazdy z zakresu krajoznawstwa i turystyki oraz na życzenie rodziców wyjazdy zdrowotne na tzw. „zielone przedszkole”. 7) Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) przedszkole współuczestniczy w organizowaniu zajęć dodatkowych dla dzieci z zakresu: nauki religii, nauki języka angielskiego, zajęć umuzykalniających, tanecznych, gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej, uwzględniając potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci. 8) Przedszkole pełni w stosunku do rodziców (prawnych opiekunów) funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze: pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej, informuje na bieżąco o postępach dziecka, uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres realizowanych w przedszkolu działań, - informuje o stanie gotowości szkolnej dziecka. 9) Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalone są w planach pracy przedszkola oraz w planach pracy poszczególnych oddziałów. 10) Indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola. Organizacja pracy następuje w porozumieniu z organem prowadzącym.

19 11) Opinię o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego wydają zespoły orzekające, działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych. Przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom. Nauczyciele prowadzą działania mające na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci oraz rozpoznanie ich zainteresowań i uzdolnień, a także zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień dzieci. Działania, o których mowa obejmują obserwację pedagogiczną, zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

20 SPOSÓB SPRAWOWANIA OPIEKI NAD DZIECKIEM W CZASIE ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU ORAZ W CZASIE ZAJĘĆ POZA PRZEDSZKOLEM 1) Za bezpieczeństwo i zdrowie w czasie pobytu dziecka w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza terenem przedszkola odpowiedzialny jest nauczyciel, któremu dyrektor powierzył prowadzenie oddziału zgodnie z harmonogramem pracy . 2) Nauczyciel jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci; zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym. 3) W trakcie zajęć poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki) zapewniona jest opieka nauczyciela oraz dodatkowo na każde 10 dzieci – jedna osoba dorosła. 4) W grupie najmłodszej, liczącej co najmniej 15 dzieci w wieku dwa i pół roku oraz trzyletnich jest zatrudniona osoba jako pomoc nauczyciela, która pomaga w sprawowaniu opieki. 5) Za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka podczas jego udziału w zajęciach dodatkowych odpowiedzialna jest osoba prowadząca te zajęcia. 6) Każdorazowo nauczyciel kontroluje miejsce przebywania dzieci pod kątem przestrzegania zasad bezpieczeństwa (sala, szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i narzędzia. Samodzielnie usuwa zagrożenia lub niezwłocznie zgłasza je dyrektorowi przedszkola. Jeśli miejsce, gdzie mają być prowadzone zajęcia lub stan znajdujących się w nim urządzeń technicznych może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa dzieci, nauczyciel obowiązany jest nie dopuścić do zajęć lub przerwać je, wyprowadzając dzieci z miejsca zagrożenia oraz powiadomić o tym niezwłocznie dyrektora przedszkola.

21 7) Nauczyciel może opuścić oddział w momencie przyjścia drugiego nauczyciela,
jednocześnie informując o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków. 8) Nauczyciel może opuścić oddział w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi mu dziećmi. 9) Obowiązkiem nauczyciela jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna. Należy powiadomić dyrektora oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach, np. wysokiej temperaturze ciała. Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek odebrać dziecko z przedszkola i zapewnić mu opiekę. 10) W wypadkach nagłych, wszystkie działania pracowników przedszkola, bez względu na zakres ich czynności służbowych, w pierwszej kolejności są skierowane na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom. 11) W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie bez zgody rodziców, poza udzielaniem pomocy w nagłych wypadkach. 12) W sytuacjach nagłego pogorszenia się stanu zdrowia dziecka oraz w innych uzasadnionych przypadkach (losowych, zagrożenie życia dziecka), przedszkole wzywa pogotowie ratunkowe. Jednocześnie o zdarzeniu informowani są rodzice (prawni opiekunowie). Dziecko zostaje powierzone opiece lekarskiej i do czasu pojawienia się rodziców (prawnych opiekunów) pozostaje w obecności nauczyciela lub dyrektora, który dziecku towarzyszy. 13) Wobec wychowanków na terenie placówki nie są stosowane żadne zabiegi medyczne oraz nie podaje się leków z uwagi na brak profesjonalnej opieki medycznej.

22 14) Obowiązkiem nauczyciela jest znajomość przepisów BHP, przeciwpożarowych,
ruchu drogowego. 15) Wycieczki i spacery poza teren przedszkola odbywają się przy udziale wymaganej liczby osób i zgodnie z regulaminem spacerów i wycieczek obowiązującym w przedszkolu. 16) Szczegółowy zakres zadań związanych z bezpieczeństwem w przedszkolu określa regulamin bezpieczeństwa przedszkola. 17) Nauczyciel ma obowiązek odnotowywania obecności dziecka po jego przybyciu do przedszkola oraz kontrolowania obecności dzieci podczas zajęć. 18) W przedszkolu realizowany jest program profilaktyki w zakresie bezpieczeństwa.

23 SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA
Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub osobę dorosłą, upoważnioną przez rodziców (prawnych opiekunów) i biorącą prawną odpowiedzialność za jego życie i zdrowie. Rodzice (prawni opiekunowie) przyjmują pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę. Przyprowadzając dziecko do przedszkola rodzice (prawni opiekunowie) powinni przygotować je w szatni do pobytu w przedszkolu, a następnie wprowadzić dziecko do sali zajęć i przekazać pod opiekę znajdującemu się tam nauczycielowi. Od momentu przekazania, odpowiedzialność za dziecko przejmuje nauczyciel. Rodzic (prawny opiekun), przejmuje ponownie prawną opiekę (odpowiada za bezpieczeństwo dziecka na terenie przedszkola) nad dzieckiem, w momencie przywitania się z dzieckiem. Dzieci odbierane są z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) bezpośrednio z sali zajęć lub ogrodu przedszkolnego. Rodzic (prawny opiekun) odbierający dziecko ma obowiązek zgłoszenia tego faktu nauczycielowi odpowiedzialnemu za dziecko. Dzieci przebywają w przedszkolu w godzinach określonych w umowie zawartej między dyrektorem i rodzicami (prawnymi opiekunami).

24 5) Ze względów organizacyjnych i konieczności przygotowania odpowiedniej
liczby posiłków, wskazane jest, aby późniejsze przyprowadzanie dziecka do przedszkola było zgłoszone wcześniej osobiście bądź telefonicznie. 6) W przypadku nie odebrania dziecka w ustalonych godzinach odbioru z przedszkola: nauczyciel niezwłocznie powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) o zaistniałym fakcie, zapewniając jednocześnie dziecku opiekę, w przypadku, gdy nauczyciel nie może nawiązać kontaktu telefonicznego lub pod wskazanym numerem nie może uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców (prawnych opiekunów), nauczyciel po upływie godziny powiadamia Komendę Miejską Policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami). 7) W sprawowaniu opieki nad dzieckiem i jego bezpieczeństwem konieczne jest przestrzeganie przez rodziców (prawnych opiekunów) zasad przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola. 8) Rodzice (prawni opiekunowie) składają w załączniku karty zapisu dziecka do przedszkola oświadczenia, w których upoważniają osoby mogące w ich zastępstwie odebrać dziecko z przedszkola. 9) Nauczyciele otrzymują oświadczenia o osobach uprawnionych do odbierania dziecka z przedszkola na początku roku szkolnego. Nauczyciele mają obowiązek przechowywania oświadczeń w dokumentacji oraz wydawania dzieci z przedszkola tylko osobom upoważnionym przez rodziców (prawnych opiekunów).

25 10) Nauczyciele upoważnieni są do przekazywania informacji rodzicom ( prawnym
opiekunom) o miejscu i czasie przyprowadzania i odbierania dzieci. 11) Nauczyciel może odmówić wydania dziecka osobie uprawnionej przez rodziców (prawnych opiekunów) do odbioru w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. 12) O każdej odmowie wydania dziecka rodzicowi (prawnemu opiekunowi) nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola lub osobę zastępującą. W tej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest do podjęcia wszelkich czynności dostępnych w celu nawiązania kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami). 13) Dyrektor informuje rodziców (prawnych opiekunów) o terminie i czasie przyprowadzania i odbierania dzieci na tablicy informacyjnej dla rodziców oraz na pierwszym zebraniu ogólnym rozpoczynającym nowy rok szkolny. 14) Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek przestrzegania godzin odbierania i przyprowadzania dziecka do przedszkola. 15) Do odbioru dziecka z przedszkola rodzice (prawni opiekunowie) mogą upoważnić wyłącznie osobę pełnoletnią. 16) Życzenie rodziców (opiekunów prawnych) dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców, musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe. Orzeczenie takie jest skuteczne przez jeden rok szkolny. 17) Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola wyłącznie dzieci zdrowe.

26 ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA
1) Przedszkole funkcjonuje od 1 września do 31 sierpnia z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący. 2) Przedszkole jest czynne pięć dni w tygodniu: od poniedziałku do piątku, w godzinach od 630 do ( grupy żywieniowe) i od do (grupa bez wyżywienia). 3) Czas pracy przedszkola wynosi 12,5 godzin dziennie. 4) Czas pracy przedszkola może ulec zmianie, w zależności od potrzeb środowiska. 5) Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział, obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25. 6) Praca dydaktyczno – wychowawcza i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego. 7) Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin dziennie, przy czym: co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie przy niewielkim udziale nauczyciela), co najmniej 1/5 czasu (w przypadku dzieci młodszych – ¼) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym , na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe i obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, pracę porządkowe i ogrodnicze itp.), najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego,

27 pozostały czas – 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności samoobsługowe, organizacyjne i inne). 8) Postawę programową wychowania przedszkolnego realizuje się w przedszkolu w godzinach od 800 do W przypadku grupy popołudniowej od 1400 do 1900.

28 DZIECKO UCZĘSZCZAJĄCE DO PRZEDSZKOLA POSIADA WSZELKIE PRAWA WYNIKAJĄCE Z KONWENCJI PRAW DZIECKA, A W SZCZEGÓLNOŚCI DO: 1) Właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo – dydaktyczno opiekuńczego, dostarczającego różnorodnych bodźców, zgodnie z zasadami pracy z małym dzieckiem oraz potrzebami i możliwościami rozwojowymi. 2) Warunków zapewniających pełne bezpieczeństwo. 3) Ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną. 4) Wszechstronnego rozwoju z uwzględnieniem zainteresowań i zdolności, możliwości i potrzeb twórczej aktywności. 5) Ochrony i poszanowania godności osobistej oraz życzliwego i podmiotowego traktowania. 6) Stałej uwagi i opieki nauczyciela, opieki ze strony innych pracowników przedszkola. 7) Akceptacji takim, jakie jest. 8) Aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym zakresie pomocy. 9) Zabawy i wyboru towarzyszy zabawy. 10) Ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej, 11) Nagradzania wysiłku i osiągnięć. 12) Znajomości swoich praw obowiązków. 13) Pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w sytuacji zaistniałej potrzeby. 14) Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Opłatę z tytułu ubezpieczenia uiszczają rodzice (prawni opiekunowie) na początku roku szkolnego.

29 DYREKTOR PRZEDSZKOLA, W POROZUMIENIU Z RADĄ PEDAGOGICZNĄ, MOŻE DOKONAĆ SKREŚLENIA DZIECKA Z LISTY WYCHOWANKÓW, GDY: 1) Dziecko w dwóch kolejnych miesiącach ma absencję na poziomie co najmniej 70 %. 2) Rodzice (prawni opiekunowie), z wyjątkiem rodziców dzieci 5 i 6 letnich przebywających w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej (ponad 5 godzin), systematycznie zalegają z opłatami lub dokonują wpłat nieterminowo. 3) Nieprzestrzegania przez rodziców (prawnych opiekunów) postanowień niniejszego statutu. 4) Dziecko przejawia wyjątkową agresję. DZIECKO UCZĘSZCZAJĄCE DO PRZEDSZKOLA MA OBOWIĄZEK: 1) Stosowania się do przyjętych umów, opracowanych przez dzieci i nauczycieli, dotyczących współdziałania i współżycia w grupie przedszkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem reagowania na polecenia personelu przedszkola. 2) Bezwzględnego poszanowania nietykalności cielesnej innych: dzieci i dorosłych. 3) Poszanowania godności osobistej innych: dzieci i dorosłych. 4) Poszanowania mienia przedszkola.

30 Z uwagi na fakt, że podstawy osobowości człowieka kształtują się w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym, przedszkole spełnia ogromną rolę w wychowaniu i rozwoju małego dziecka. Współczesna rzeczywistość, w której widocznie rysuje się wzrost problemów wychowawczych w rodzinie, szkołach i placówkach oświatowych oraz wzrost przestępczości wśród młodocianych, skłoniły nas, jako wychowawców i pedagogów, do pracy nad udoskonaleniem stosowanych form i metod wychowawczych na poziomie edukacji przedszkolnej. Zdajemy sobie sprawę, że dziecko nie ma wrodzonego poczucia dobra i zła, a podstawowych ocen wartościujących uczy się w rodzinie, przedszkolu i najbliższym mu otoczeniu społecznym. Jeśli otrzymuje jasne komunikaty ze strony dorosłych, nabywa i utrwala doświadczenia, pozwalające mu łagodnie przechodzić w kolejne fazy rozwoju społeczno – moralnego, zgodnie z ogólnie przyjętymi normami. Mając na uwadze fakt, że na tej drodze ogromną rolę odgrywa klimat i system wychowawczy, zarówno w rodzinie, jak i w przedszkolu, wzory pozytywne i negatywne, pełnione przez dziecko role i zadania - chcemy integrować działania rodziny i przedszkola w kierunku ujednolicenia stosowanych metod i form wychowawczych. Pragniemy również wspierać rodziców w procesie wychowawczym dziecka. Jedynie spójność działań przedszkola i rodziny może uchronić dziecko przed sprzecznościami i wewnętrznym rozdarciem w rozumieniu dobra i zła oraz problemami w uwewnętrznianiu ogólnoludzkich wartości moralnych. Efektem tych działań jest Program wychowawczy Publicznego Przedszkola nr 4.

31 CEL GŁÓWNY: Kształtowanie prawidłowych postaw i umiejętności społecznych dzieci w oparciu o wzmocnienia pozytywne. CELE SZCZEGÓŁOWE: Rozwijanie u dzieci: poczucia własnej wartości i wartości innych, tolerancji dla odmienności drugiego człowieka, świadomości swoich praw i obowiązków, umiejętności szanowania cudzego zdania i wolności innych, umiejętności przestrzegania zasad zgodnego współżycia w grupie rówieśniczej, umiejętności kulturalnego zwracania się do innych (dzieci i dorosłych) ze stosowaniem zwrotów grzecznościowych, umiejętności rozróżniania dobra od zła w postępowaniu człowieka, umiejętności nazywania, wyrażania i kontrolowania swoich emocji, umiejętności funkcjonowania, zgodnie z przyjętymi normami i zasadami poszanowania praw drugiego człowieka, społecznie akceptowanych postaw.

32 ZADANIA UCZESTNIKÓW PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO
Wychowawcom powierza się szczególną rolę w zaspokojeniu podstawowych potrzeb rozwojowych dziecka: potrzeby poczucia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego, potrzeby akceptacji, szacunku, radości, aktywności poznawczej, realizowania się w różnych formach działania (zabawa, ruch, twórczość słowna, muzyczna, plastyczna, samodzielne doświadczanie, poznawanie i odkrywanie). Obowiązkiem każdego nauczyciela jest dostarczanie dziecku pozytywnych wzorców wychowawczych, pomoc dziecku w sytuacjach trudnych, każdorazowe reagowanie na dobro i zło – wzmacnianie zachowań pozytywnych, eliminowanie zachowań niepożądanych. Rodzice odpowiedzialni są za zaspokajanie podstawowych potrzeb psychicznych i fizycznych swego dziecka oraz zapewnienie mu w domu odpowiednich wzorców wychowawczych. Rodzice zobowiązani są do stałego kontaktu z wychowawcą w celu: wymiany spostrzeżeń o przebiegu rozwoju swego dziecka, rozwiązywania problemów wychowawczych i dążenia do ujednolicania metod wychowawczych stosowanych w domu i w przedszkolu. Każdy z rodziców powinien uczestniczyć w życiu przedszkola i grupy, do której uczęszcza jego dziecko (wyrażać swoją opinię dotyczącą pracy wychowawczej przedszkola, uczestniczyć w zebraniach rodziców, uroczystościach przedszkolnych, zajęciach otwartych dla rodziców, wspomagać nauczycieli w organizacji wycieczek, imprez kulturalnych dla dzieci).

33 Dziecko uczestniczy w ustalaniu obowiązujących w grupie rówieśniczej reguł, norm i zasad postępowania, zgodnie z regułami obowiązującymi w przedszkolu. Dziecko dąży do przestrzegania ustalonych z opiekunami umów, zasad i norm regulujących współżycie w grupie społecznej (rodzina, grupa rówieśnicza). Dziecko stara się ponosić konsekwencje swojego postępowania. Kodeks przedszkolaka został opracowany z udziałem dzieci. Stanowi spis ogólnych reguł i zasad zachowania się, obowiązujących w naszym przedszkolu. Przedszkolak: bawi się zgodnie z kolegami, szanuje własność swoją i innych osób, dzieli się z innymi zabawkami i materiałami, zawsze zostawia po sobie porządek, czeka na swoją kolej podczas rozmowy, używa zwrotów grzecznościowych, przestrzega zasad higieny osobistej, zachowuje się kulturalnie podczas spożywania posiłków, mówi, a nie krzyczy, nie bije, nie sprawia przykrości innym. Na podstawie Kodeksu przedszkolaka zostały wypracowane jednakowe dla wszystkich dzieci normy i zasady dotyczące: zachowania przy stole i kultury spożywania posiłków, zachowania w łazience, zachowania w szatni, zachowania w sali.

34 W przypadku nieprzestrzegania ustalonych wspólnie zasad i norm postępowania został opracowany system nagród i środków zaradczych. Nagrody: pochwała, wyrażenie uznania w kontaktach indywidualnych lub na forum grupy; sprawienie dziecku przyjemności przez nauczyciela lub kolegów (np. zaśpiewanie ulubionej piosenki, pierwszeństwo w korzystaniu z atrakcyjnej zabawki; wyróżnienie symbolami w postaci umownych znaczków i odznak, ustalonych wspólnie z dziećmi; przywilej w wykonywaniu zadań powierzonych przez nauczyciela; możliwość decydowania w kwestii wyboru zabawy organizowanej z całą grupą; darzenie dziecko szczególnym zaufaniem wyrażone w postaci zwiększenia zakresu samodzielności. Środki zaradcze w przypadku nieprzestrzegania ustalonych wspólnie zasad i norm postępowania: tłumaczenie i wyjaśnianie w celu ukazywania skutków postępowania i skłonienia do autorefleksji; zadośćuczynienie przez dziecko wyrządzonej innym krzywdy (w ramach możliwości dziecka) - przeprosiny, naprawa zburzonej budowli itp.; czasowe odebranie przyznanego przywileju (np. pełnienia dyżuru), zabawy ulubioną zabawką); chwilowe wykluczenia dziecka z zabawy w celu przemyślenia swojego postępowania i propozycji rozwiązania problemu; pomoc dziecku w wyborze najlepszego sposobu rozwiązania problemu.

35 Pierwsze dni pobytu Waszego dziecka w przedszkolu będą dla Was okresem trudnym .
Dziecko zmieni swe najbliższe otoczenie , pozna nowe osoby i znajdzie się w nowych dla niego sytuacjach . Dla Was ulegnie zmianie organizacja życia codziennego , w związku z koniecznością przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola. Wraz z całym personelem przedszkola chcemy otoczyć Wasze dziecko serdeczną i fachową opieką . Życzymy Wam i Waszemu dziecku radosnego wejścia na pierwszą- - najważniejszą drogę obowiązków szkolnych w roku 2013/2014 Dyrektor przedszkola mgr Jolanta Kuchciak, wicedyrektor przedszkola mgr Jolanta Rozmysłowicz rada pedagogiczna pracownicy obsługi i administracji 6


Pobierz ppt "WITAMY W PRZEDSZKOLU ROK SZKOLNY 2013/2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google