Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami"— Zapis prezentacji:

1 Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

2 Podstawa prawna Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21) (weszła w życie z dniem 23 stycznia 2013 r.) zastąpiła Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz ze zm.)

3 Art. 237 nowej ustawy o odpadach:
Podmioty zobowiązane do sporządzania i przedłożenia: 1) zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów 2) sprawozdań – przedkładanych na podstawie ustaw: ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach – za lata 2012–2014 sporządzają i składają powyższe sprawozdania stosując przepisy dotychczasowe

4 Definicje Odpady – rozumie się przez to:
każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany. Odpady komunalne – rozumie się przez to: - odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji; - odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych, pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Odpady medyczne – to odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny.

5 Definicje Posiadacz odpadów – wytwórca odpadów lub osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej będące w posiadaniu odpadów. Domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości. Władający powierzchnią ziemi - rozumie się przez to właściciela nieruchomości, a jeżeli w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej na podstawie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne ujawniono inny podmiot władający gruntem - podmiot ujawniony jako władający (art. 3 pkt. 44 Poś).

6 Definicje Wytwórcą odpadów jest:
każdy, kogo działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów; każdy, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów. Wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji, napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej. Transportujący odpady – podmiot przewożący odpady. Ważne: transportujący odpady nie jest posiadaczem odpadów. Zlecając transport należy wskazać miejsce przeznaczenia odpadów.

7 Definicje odzysk odpadów recykling
rozumie się przez to jakikolwiek proces, którego głównym wynikiem jest to, aby odpady służyły użytecznemu zastosowaniu przez zastąpienie innych materiałów, które w przeciwnym przypadku zostałyby użyte do spełnienia danej funkcji, lub w wyniku którego odpady są przygotowywane do spełnienia takiej funkcji w danym zakładzie lub ogólnie w gospodarce; recykling rozumie się przez to odzysk, w ramach którego odpady są ponownie przetwarzane na produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach; obejmuje to ponowne przetwarzanie materiału organicznego (recykling organiczny), ale nie obejmuje odzysku energii i ponownego przetwarzania na materiały, które mają być wykorzystane jako paliwa lub do celów wypełniania wyrobisk;

8 Definicje unieszkodliwianie odpadów
rozumie się przez to proces niebędący odzyskiem, nawet jeżeli wtórnym skutkiem takiego procesu jest odzysk substancji lub energii; magazynowanie odpadów rozumie się przez to czasowe przechowywanie odpadów obejmujące: a) wstępne magazynowanie odpadów przez ich wytwórcę, b) tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów, c) magazynowanie odpadów przez prowadzącego przetwarzanie odpadów;

9 Definicje - Nowość pośrednik w obrocie odpadami
rozumie się przez to każdego, kto organizuje przetwarzanie odpadów w imieniu innych podmiotów, w tym również podmiot, który nie obejmuje odpadów fizycznie w posiadanie. sprzedawcy odpadów rozumie się przez to podmiot, który nabywa, a następnie zbywa odpady, we własnym imieniu, w tym również podmiot, który nie obejmuje odpadów fizycznie w posiadanie.

10 Definicje przetwarzanie
rozumie się przez to procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie; przygotowanie do ponownego użycia rozumie się przez to odzysk polegający na sprawdzeniu, czyszczeniu lub naprawie, w ramach którego produkty lub części produktów, które wcześniej stały się odpadami, są przygotowywane do tego, aby mogły być ponownie wykorzystywane bez jakichkolwiek innych czynności wstępnego przetwarzania;

11 Definicje Zbieranie odpadów Gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc przetwarzania, w tym wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów oraz tymczasowe magazynowanie odpadów. 11 11

12 Katalog odpadów Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
27 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206). określa: katalog odpadów wraz z listą odpadów niebezpiecznych – oznaczonych indeksem górnym „*”. Katalog odpadów dzieli odpady w zależności od źródła ich powstawania na 20 grup, w ramach których są podgrupy, rodzaje, odpadów oraz ich kody). sposób klasyfikowania odpadów.

13 Rodzaje odpadów, które można przekazać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami na ich własne potrzeby określa: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 75, poz. 527) w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebędącym przedsiębiorcami oraz dopuszczalnych metod ich odzysku, zmienione Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2008 r (Dz. U. z 2008 r. Nr 235, poz. 1614). oraz dopuszczalnych metod ich odzysku.

14 Przykłady odpadów, z listy zawierającej 66 pozycji, które można przekazać osobom fizycznym:
odpady żwiru; proces odzysku R14, dopuszczalne metody: do utwardzania powierzchni po rozkruszeniu, odpadowa tkanka zwierzęca; proces odzysku R14, dopuszczalne metody: do skarmiania wskazanych gatunków zwierząt zgodnie z odrębnymi przepisami, odpady metalowe, proces odzysku R14, dopuszczalne metody: do wykonywania napraw i konserwacji, opakowania z papieru i tektury; proces odzysku R1 lub R14: do wykorzystania jako paliwo lub do ponownego użycia bez procesu ich przetwarzania, w tym do wykorzystania ich funkcji opakowaniowych, odzież; proces odzysku R14, dopuszczalne metody: do wykorzystania w gospodarstwie domowym, odpady ulegające biodegradacji; proces odzysku R3, dopuszczalne metody: do wykorzystania w przydomowych kompostownikach. 14 14

15 Odzysk lub unieszkodliwianie odpadów poza instalacjami i urządzeniami
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz.U ) Rozporządzenie określa: 1) rodzaje odpadów oraz warunki ich odzysku w procesach odzysku R14 i R15, wymienionych w załączniku nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, 2) rodzaje odpadów oraz warunki ich unieszkodliwiania w procesie unieszkodliwiania D2, wymienionym w załączniku nr 6 do tej ustawy, poza instalacjami i urządzeniami.

16 RODZAJE ODPADÓW ORAZ WARUNKI ICH ODZYSKU W PROCESIE ODZYSKU R14 (wybrane przykłady odzysku odpadów poza instalacją) Rodzaj odpadów Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów Gruz ceglany ex Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (wykonane z ceramiki) Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w Gleba i ziemia, w tym kamienie Warunki odzysku Utwardzanie powierzchni terenów, do których posiadacz ma tytuł prawny, z tym że utwardzanie to nie powinno zakłócać stanu wody na gruncie zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz i Nr 267, poz. 2255). Odpady z podgrupy oraz odpady o kodach , , , w przypadku konieczności dostosowania ich składu granulometrycznego do realizacji przedsięwzięcia, przed zastosowaniem poddaje się kruszeniu.

17 RODZAJE ODPADÓW ORAZ WARUNKI ICH ODZYSKU W PROCESIE ODZYSKU R14 (wybrane przykłady odzysku odpadów poza instalacją) Rodzaj odpadów ex Słoma Odpady kory i korka ex Trociny, wióry, ścinki, drewno inne niż wymienione w Warunki odzysku Wykorzystanie przy chowie i hodowli zwierząt jako podściółki. Wykorzystanie odpadów w postaci słomy jako naturalnej zapory przeciwolejowej w akcjach likwidacji zanieczyszczeń olejowych w strefie brzegowej. Zużyte opony Wykorzystanie jako odbijaczy.

18 RODZAJE ODPADÓW ORAZ WARUNKI ICH ODZYSKU W PROCESIE ODZYSKU R14 (wybrane przykłady odzysku odpadów poza instalacją) Rodzaj odpadów Odpady metalowe Opakowania z drewna Opakowania z metali Opakowania z tekstyliów Tworzywa sztuczne Drewno Odpadowa papa Miedź, brąz, mosiądz Aluminium Żelazo i stal Mieszaniny metali Tekstylia Drewno inne niż wymienione w Metale Warunki odzysku Wykonywanie drobnych napraw i konserwacji.

19 Ewidencja odpadów oraz dokumenty stosowane na jej potrzeby
19 19

20 Posiadacz odpadów jest obowiązany
Posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z katalogiem odpadów (art. 66 ust. 1 ustawy o odpadach). 20 20

21 Ewidencja odpadów w przypadku:
wytwórcy odpadów - powinna obejmować miejsce przeznaczenia odpadów; posiadacza odpadów, który prowadzi działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów powinna obejmować: - sposoby gospodarowania odpadami, - dane o ich pochodzeniu. 21 21

22 Dokumenty ewidencji odpadów
Od 1 stycznia 2011 r. ewidencję należy prowadzić z zastosowaniem następujących dokumentów ewidencji odpadów: karta ewidencji odpadów – prowadzona dla każdego rodzaju odpadu odrębnie. Służy do prowadzenia bieżącej ewidencji odpadów w zakresie np. ilości wytwarzanych odpadów, poddawanych odzyskowi lub unieszkodliwianiu oraz przekazywanych lub przyjętych od innych podmiotów, karta przekazania odpadu - wykorzystywana przy przekazywaniu odpadów innym podmiotom, sporządzana przez przekazującego odpad, następnie wypełniana przez transportującego odpad oraz przyjmującego odpad. W szczególnych sytuacjach: karta ewidencji komunalnych osadów ściekowych - stosowana tylko w oczyszczalniach ścieków, karta ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - prowadzą ją tylko zakłady przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, karta ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji - dotyczy tylko stacji demontażu oraz prowadzących punkty zbierania pojazdów.

23 Wzory dokumentów ewidencji
Obowiązujące w latach 2007 – 2010: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2006 r. Nr 30, poz. 213). Obowiązujące od 1 stycznia 2011 r.: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1673).

24 Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów nie dotyczy:
wytwórców odpadów komunalnych, osób fizycznych i jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami - które wykorzystują odpady na własne potrzeby, wytwórców odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji - jeżeli pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, wytwórców odpadów – którzy zgodnie z tabelą zawartą w poniższym rozporządzeniu wytwarzają określone rodzaje odpadów w ilości nieprzekraczającej rocznie ilość podaną w tabeli. - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 roku w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1735). 24 24

25 Rodzaje i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów
Lp. Rodzaj odpadów Kod odpadów Ilość odpadów rocznie [Mg] 1 Odpadowa masa roślinna bez ograniczeń 2 Odchody zwierzęce 3 Odpady kory i korka do 10 4 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 5 Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w do 0,1 6 Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe * do 0,01 7 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 8 Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w do * do 0,005 9 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów do 5 10 Gruz ceglany 11 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 12 Drewno 13 Szkło 14 Tworzywa sztuczne 15 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 16 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 25 25

26 wytwarzają odpady niebezpieczne w ilości do 100 kg rocznie,
Uproszczoną ewidencję, wyłącznie w postaci karty przekazania odpadów mogą prowadzić: Podmioty które: wytwarzają odpady niebezpieczne w ilości do 100 kg rocznie, wytwarzają odpady inne niż niebezpieczne, niebędące odpadami komunalnymi w ilości do 5 Mg (ton) rocznie. Transportujący odpady -wykonujący wyłącznie usługę transportu odpadów. Władający powierzchnią ziemi, na której komunalne osady ściekowe są stosowane w celach odzysku (np. w rolnictwie przy uprawie roślin). 26 26

27 Obowiązek wypełnienia karty przekazania odpadów
Posiadacz odpadów, który przejmuje odpad od innego posiadacza jest obowiązany potwierdzić przejęcie odpadu na karcie przekazania odpadu wypełnionej przez posiadacza, który przekazuje ten odpad. Prowadzący działalność wyłącznie w zakresie transportu odpadów jest obowiązany do poświadczenia na karcie przekazania odpadu wykonania tej usługi. 27 27

28 Wymagania dotyczące ewidencji odpadów
Kartę przekazania odpadu sporządza się w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, po jednym dla każdego z posiadaczy odpadów oraz dla prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów. Dopuszcza się sporządzanie zbiorczej karty przekazania odpadów, obejmującej odpady danego rodzaju przekazywane łącznie w okresie miesiąca kalendarzowego, za pośrednictwem tego samego transportującego odpady wykonującego usługę transportu odpadów temu samemu posiadaczowi odpadów. Zbiorczą kartę przekazania odpadów sporządza się niezwłocznie po zakończeniu miesiąca, którego dotyczy. 28 28

29 Obowiązek udostępnienia dokumentów ewidencji odpadów
Na żądanie organów przeprowadzających kontrolę. W przypadku wydania decyzji zobowiązującej posiadacza odpadów lub prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów do przedłożenia dokumentów ewidencji odpadów: - decyzję taką wydaje marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce wytwarzania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów albo miejsce zamieszkania lub siedziby prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów. 29 29

30 Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania.

31 Posiadacz odpadów prowadzący ewidencję odpadów lub wytwórca komunalnych osadów ściekowych jest obowiązany: sporządzić na formularzu zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów, przekazać marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów w terminie do dnia 15 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego dane dotyczą. WAŻNE: Prowadzenie uproszczonej ewidencji odpadów (wyłącznie za pomocą karty przekazania odpadu), nie zwalnia przedsiębiorcy od sporządzenia zbiorczego zestawienia danych o odpadach (z wyjątkiem transportującego odpady, ponieważ nie jest posiadaczem odpadów).

32 Procedura dot. wypełniania rocznych zbiorczych zestawień danych o komunalnych osadach ściekowych
Podstawa  prawna:  ustawa  z  dnia  27  kwietnia 2001 r.  o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz ze zm.), ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21) 1. Wytwórca komunalnych osadów ściekowych przedkłada zbiorcze zestawienie marszałkowi województwa w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy (art. 37 ust. 3 i 6 ustawy o odpadach) 2. Stosownie do wymogów art. 37 ust. 2 ustawy o odpadach zbiorcze zestawienie danych powinno zawierać następujące informacje: (1) dane identyfikacyjne wytwórcy osadów; (2) ilość osadu wytworzonego oraz dostarczonego do stosowania; (3) skład i właściwości osadów; (4) rodzaj przeprowadzonej obróbki; (5) imię i nazwisko lub nazwę stosujących osady; (6) miejsca stosowania tych osadów

33 Procedura dot. wypełniania rocznych zbiorczych zestawień danych o komunalnych osadach ściekowych
3. Zgodnie z postanowieniami art. 37 ust. 3a, 3b i 3c ustawy o odpadach marszałek województwa weryfikuje informacje zawarte w zbiorczych zestawieniach danych. Wzór formularza do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o komunalnych osadach ściekowych  (załącznik nr 2) należy wypełnić w przypadku poddawania komunalnych osadów ściekowych odzyskowi i procedurom zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach: w rolnictwie do produkcji wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego łącznie z uprawami przeznaczonymi na produkcję pasz, do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne, w celu dostosowania gruntów do określonych potrzeb, o ile wynikają one z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu, do uprawy roślin, które nie są przeznaczone do spożycia lub na pasze.

34 Procedura dot. wypełniania rocznych zbiorczych zestawień danych o komunalnych osadach ściekowych.
Żeby obliczyć suchą masę osadu w ciągu roku potrzebujemy: a) procentową ilość osadu ściekowego z jednej partii tego osadu np. 17 % b) ilość wytworzonego osadu w ciągu roku np. 300 Mg osadu w ciągu roku odp. 300 x (17/100)= 300 x 0,17 = 51 Mg.

35 Procedura dot. wypełniania rocznych zbiorczych zestawień danych o komunalnych osadach ściekowych
UWAGA: W zestawieniach należy zwrócić szczególną uwagę na suchą masę komunalnych osadów ściekowych, gdyż: do procesu odzysku osadów polegającego na rozprowadzaniu na powierzchni ziemi lub wprowadzaniu do gleby w celu ich wykorzystywania (art. 3 ust. 3 pkt 19 ustawy o odpadach), stosuje się ustabilizowane osady, które spełniają warunki określone w art. 43 ust. 2-7 ustawy o odpadach. Zgodnie z przepisem art. 43 ust. 2 ustawy o odpadach, można stosować tylko osady ustabilizowane przygotowane. Dlatego stosownie do przepisu art. 43 ust. 3 tej ustawy – wytwórca osadów powinien poddać je badaniom laboratoryjnym przed ich zastosowaniem.

36 Procedura dot. wypełniania rocznych zbiorczych zestawień danych o komunalnych osadach ściekowych
Zbiorcze zestawienie danych należy wypełnić w przypadku poddawania komunalnych osadów ściekowych, odzyskowi i procedurom zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. W pozostałych przypadkach należy wypełnić formularz zgodny z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia. Zestawienie powinno być sporządzane osobno dla każdej oczyszczalni ścieków. Dane o ilości wytworzonych komunalnych osadów ściekowych należy ująć również w działach 2 i 5 z załącznika nr 1 rozporządzenia w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień o odpadach.

37 Procedura dot. wypełniania rocznych zbiorczych zestawień danych o komunalnych osadach ściekowych
Wytwórca komunalnych osadów ściekowych w przypadku przekazania ich do stosowania osobom fizycznym wyłącznie do celów wskazanych w art. 43 ust.1 pkt 1, 4 i 5 ustawy o odpadach tj.: 1) w rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczane do produkcji pasz, 4) do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu, 5) do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz powinien wypełnić Tabelę C Działu 5, natomiast w przypadku przekazania ich do stosowania przedsiębiorcom do celów wskazanych w art. 43 ust. 1 pkt 1,4 i 5-Tabelę B Działu 5. Stosujący komunalne osady ściekowe na powyższe cele są zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia na odzysk oraz prowadzenia ewidencji odpadów na podstawie art. 43 ust. 5 ustawy o odpadach.

38 Procedura dot. wypełniania rocznych zbiorczych zestawień danych o komunalnych osadach ściekowych
W przypadku przekazania komunalnych osadów ściekowych do stosowania do celów wskazanych w art. 43 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o odpadach tj.: 2) do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne, 3) do dostosowania gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu powinien wypełnić Tabelę B działu 5

39 Korekta zbiorczego zestawienia danych
Marszałek Województwa wzywa w drodze decyzji do korekty zbiorczego zestawienia danych, jeżeli z weryfikacji dokumentu wynika, że informacje przekazane przez posiadacza odpadów są niezgodne ze stanem rzeczywistym. Niedokonanie korekty skutkuje uznaniem, że posiadacz odpadów nie wykonał obowiązku przekazania zbiorczego zestawienia danych.

40 Kary pieniężne Jeżeli posiadacz odpadów nie przekazuje zbiorczego zestawienia danych podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł, Wówczas wojewódzki inspektor ochrony środowiska w decyzji o wymierzeniu kary pieniężnej określa termin przekazania zbiorczego zestawienia danych, nie krótszy niż 14 dni. W przypadku nieprzekazania zbiorczego zestawienia danych w terminie określonym w decyzji wydanej przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska posiadacz odpadów podlega karze pieniężnej w wysokości zł. Kara pieniężna może być wymierzana decyzjami wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska wielokrotnie, z tym że łączna wysokość kar pieniężnych za dany rok kalendarzowy nie może przekroczyć zł.

41 Marszałek Województwa na podstawie zbiorczych zestawień danych oraz informacji uzyskanych od wojewody i starostów: prowadzi wojewódzką bazę danych dotyczącą wytwarzania i gospodarowania odpadami wraz z rejestrem udzielonych zezwoleń w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami, sporządza raport wojewódzki i przekazuje go ministrowi właściwemu do spraw środowiska. Minister na podstawie raportów wojewódzkich prowadzi centralną bazę danych dotyczącą wytwarzania i gospodarowania odpadami.

42 Wzory formularzy Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów obowiązujące: w latach 2007–2010: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. z 2007 r. Nr 101, poz. 686). w latach : Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1674).

43 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. , poz
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21) - nowość: - Rejestr - Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami Rejestr Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach marszałek województwa prowadzi rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami; Rejestr tworzy się najpóźniej w terminie 36 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, tj. od 2016 r. Podmioty objęte obowiązkiem złożenia wniosku o wpis do rejestru są obowiązane do złożenia tego wniosku w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru. Minister właściwy do spraw środowiska ogłosi, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” informację o dacie utworzenia Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), w tym rejestru.

44 Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami
W Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami gromadzone będą m.in. informacje o: wprowadzanych na terytorium kraju opakowaniach, produktach w opakowaniach, w podziale na poszczególne rodzaje opakowań, oraz odpadach z nich powstających; wprowadzanych na terytorium kraju olejach smarowych, oponach oraz o odpadach z nich powstających; wprowadzanych pojazdach, zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, bateriach i akumulatorach oraz o odpadach z nich powstających; osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów, zbierania ww. wymienionych oraz odpadów powstałych w ww. wymienionych; ilości i jakości komunalnych osadów ściekowych, ich wytwórcach, miejscach zastosowania i podmiotach władających powierzchnią ziemi, na której te osady zostały zastosowane; rodzaju i ilości odpadów poddanych przetwarzaniu i zastosowanych procesach przetwarzania; decyzjach z zakresu gospodarki odpadami; transgranicznym przemieszczaniu odpadów; wpływach z opłat produktowych wraz z odsetkami; przepływie środków finansowych z opłat produktowych, recyklingowych i depozytowych; składowiskach odpadów, z podziałem na składowiska w fazie eksploatacyjnej i poeksploatacyjnej; poszczególnych rodzajach instalacji do zagospodarowania odpadów; podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wraz z informacjami o ilości odebranych odpadów komunalnych; gospodarowaniu odpadami komunalnymi w zakresie objętym rocznym sprawozdaniem z realizacji zadań, o których mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. BDO zawiera także informacje objęte rejestrem.

45 Informacje dotyczące azbestu przedkładane marszałkowi:
Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta, posiadający wyroby zawierające azbest, których gmina jest właścicielem, zarządcą lub użytkownikiem - informacja o wyrobach zawierających azbest – do dnia 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy. Wzór sprawozdania za 2011 r.: Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta - informacje o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska – wprowadzają do bazy azbestowej pod adresem

46 Obowiązki przedsiębiorców w zakresie opłaty produktowej
46 46

47 Podstawa prawna Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (tekst jednolity: Dz. U. z r. Nr 90, poz ze zm.). Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r., poz. 888) – wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

48 Art. 237 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r
Art. 237 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21) - weszła w życie z dniem 23 stycznia 2013 r. Podmioty zobowiązane do sporządzania i przedłożenia: 1) zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów 2) sprawozdań – przedkładanych na podstawie ustaw: ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach – za lata 2012–2014 sporządzają i składają powyższe sprawozdania stosując przepisy dotychczasowe

49 PRZEDSIĘBIORCY PODLEGAJĄCY PRZEPISOM USTAWY
Przedsiębiorca, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672), wprowadzający na terytorium kraju w drodze importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia: produkty w opakowaniach, których rodzaje określa załącznik nr 1 do ustawy towary których częściami składowymi lub przynależnościami są produkty wymienione w załączniku nr 3 do ustawy – opony i oleje (oraz do r. również w załączniku nr 2 – baterie i akumulatory), Przedsiębiorca wprowadzający na terytorium kraju produkty lub produkty w opakowaniach w drodze importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia na potrzeby własne, Przedsiębiorca, który pakuje produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę i wprowadza je na rynek krajowy (przedsiębiorca, którego logo znajduje się na opakowaniu), Przedsiębiorca prowadzący jednostkę lub jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 500 m2, sprzedający produkty tam pakowane, Przedsiębiorca prowadzący więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej m2, bez względu na powierzchnię pojedynczej jednostki, sprzedający produkty w tych jednostkach pakowane,

50 RODZAJE OPAKOWAŃ z tworzyw sztucznych, z aluminium,
Ustawa obowiązuje od dnia 1 stycznia 2002 roku i określa obowiązki przedsiębiorców, wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach następującego rodzaju : z tworzyw sztucznych, z aluminium, ze stali, w tym z blachy stalowej, z papieru i tektury, ze szkła gospodarczego, poza ampułkami, z drewna

51 RODZAJE PRODUKTÓW Obowiązki przedsiębiorców, wprowadzających na terytorium kraju produkty następującego rodzaju, lub towary, których częściami składowymi są następujące produkty: oleje smarowe z wyłączeniem podstawowych, do silników dwusuwowych z zapłonem iskrowym, lotniczych do silników odrzutowych i przepracowanych, opony według rodzajów wymienionych w załączniku do ustawy W poprzednich okresach były to także: lampy wyładowcze z wyłączeniem świetlówek kompaktowych (do r.) akumulatory kwasowo-ołowiowe (do r.) akumulatory niklowo-kadmowe (do r.) akumulatory niklowo-żelazowe oraz inne akumulatory elektryczne (do r.) ogniwa i baterie galwaniczne (do r.)

52 Wprowadzenie na rynek Wprowadzenie na rynek opakowań lub produktów następuje w dacie ich wydania z magazynu w celu ostatecznego wprowadzenia do obrotu. W przypadku importu importer wprowadza na terytorium kraju produkty lub produkty w opakowaniach w dacie ich dopuszczenia do obrotu na terytorium kraju. W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia przedsiębiorca wprowadza na terytorium kraju produkty lub produkty w opakowaniach w dacie wystawienia faktury potwierdzającej wewnątrzwspólnotowe nabycie produktów lub produktów w opakowaniu. Ważne: Opakowania lub produkt uważa się za wprowadzone do obrotu tylko raz.

53 Opłata produktowa nie dotyczy
Opakowań mających bezpośredni kontakt z produktami leczniczymi określonymi w przepisach Prawa farmaceutycznego, jeżeli powstające z nich odpady opakowaniowe są odpadami niebezpiecznymi w rozumieniu ustawy o odpadach, oraz opakowań po środkach niebezpiecznych w rozumieniu przepisów o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Przepisów ustawy nie stosuje się do przedsiębiorcy, który eksportuje lub dokonuje wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów lub produktów w opakowaniach, które uprzednio zostały wprowadzone na terytorium kraju w drodze importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia. Jeżeli produkt lub produkt w opakowaniu jest wprowadzany na rynek krajowy przez przedsiębiorcę, który nie jest wytwórcą produktu lub produktu w opakowaniu, ale zlecił wytworzenie tego produktu lub produktu w opakowaniu oraz którego oznaczenie zostało umieszczone na produkcie lub produkcie w opakowaniu, obowiązki określone w ustawie obciążają tego przedsiębiorcę. Palety drewniane: - w latach nie podlegały opłacie produktowej, - od r. podlegały odzyskowi, nie brało się jednak pod uwagę masy palet przy naliczeniu opłaty produktowej, - od r. masę palet drewnianych wliczamy do ogólnej masy opakowań podlegających odzyskowi. - od r. – palety podlegają zarówno odzyskowi jaki i recyklingowi.

54 Obowiązki przedsiębiorców:
Przedsiębiorcy, wprowadzający na terytorium kraju opakowania z produktami oraz produkty (wymienione w załącznikach do ustawy) mają obowiązek zapewnienia odzysku, a w szczególności recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych.

55 Sposób realizacji obowiązku
Obowiązek zapewnienia odzysku, a w szczególności recyklingu może być realizowany przez przedsiębiorcę: samodzielnie, za pośrednictwem organizacji odzysku – na podstawie podpisanej umowy.

56 SAMODZIELNIE W ustawie jest ograniczona możliwość samodzielnej realizacji obowiązku osiągnięcia wymaganych poziomów odzysku i recyklingu przez przedsiębiorcę. Od r. samodzielnie może realizować obowiązek wyłącznie przedsiębiorca, który we własnym zakresie poddaje odzyskowi lub recyklingowi wyłącznie wytworzone przez siebie odpady opakowaniowe lub poużytkowe bądź zebrane przez zorganizowaną przez siebie sieć selektywnego zbierania odpadów (przy czym sieć powinna zapewnić zebranie odpadów tego samego rodzaju i w takiej samej ilości jak wprowadzone przez tego przedsiębiorcę produkty lub produkty w opakowaniach).

57 ORGANIZACJA ODZYSKU Organizacja przejmuje od przedsiębiorcy obowiązek odzysku i recyklingu na podstawie podpisanej umowy. Wówczas przedsiębiorca do urzędu marszałkowskiego składa tylko zawiadomienie. W przypadku otwarcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości organizacji obowiązki ponownie obciążają przedsiębiorcę w stosunku do ilości lub masy opakowań i produktów wprowadzonych przez niego na terytorium kraju od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu otwarcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości. Przedsiębiorca, do którego „powróciły obowiązki” jest obowiązany złożyć sprawozdanie OŚ-OP1 za okres od dnia wygaśnięcia umowy z organizacją odzysku do końca roku kalendarzowego lub do dnia przejęcia obowiązków przez inną organizację odzysku.

58 Ewidencja przedsiębiorcy
Przedsiębiorcy i organizacje odzysku są obowiązani do prowadzenia własnej ewidencji, zawierającej dane o masie opakowań towarów oraz masie lub ilości produktów, wprowadzanych na terytorium kraju.

59 POTWIERDZENIE WYKONANIA ODZYSKU I RECYKLINGU
Masę lub ilość odpadów opakowaniowych i poużytkowych poddanych odzyskowi lub recyklingowi ustala się, na podstawie dokumentu potwierdzającego odrębnie odzysk i odrębnie recykling. Przedsiębiorca chcąc udowodnić osiągnięcie wymaganych poziomów odzysku i recyklingu musi takie dokumenty posiadać.

60 DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ODZYSK I RECYKLING
Dokumenty potwierdzające odrębnie odzysk/recykling wystawiony jest na wniosek przedsiębiorcy w trzech egzemplarzach: dla przekazującego odpad do odzysku/recyklingu oznaczony literą A dla prowadzącego odzysk/recykling (przyjmującego odpad) oznaczony literą B  dla Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oznaczony literą C Wzory dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling określa: Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling (Dz. U. z 2007 r. Nr 247, poz. 1816).

61 POTWIERDZENIE WYKONANIA ODZYSKU I RECYKLINGU
W przypadku eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych lub poużytkowych w celu poddania odzyskowi lub recyklingowi, masę lub ilość odpadów ustala się na podstawie dokumentu potwierdzającego ten eksport (np. list przewozowy CMR z podłączonym tzw. Jednolitym Dokumentem Administracyjnym SAD) lub faktury potwierdzającej wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów. Przedsiębiorca jest obowiązany przedstawić również oświadczenie, że odzysk lub recykling odbywa się w instalacjach spełniających takie same wymagania jak określone dla instalacji eksploatowanych na terenie kraju.

62 Obowiązki przedsiębiorcy – zawiadomienie:
Przedsiębiorca rozpoczynający działalność polegającą na wytwarzaniu, imporcie lub wewnątrzwspólnotowym nabyciu produktów w opakowaniach, lub produktów, jest obowiązany bez wezwania złożyć zawiadomienie o tym fakcie marszałkowi województwa, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności. Za dzień rozpoczęcia działalności uważa się datę pierwszego wprowadzenia na terytorium kraju lub powstania pierwszego długu celnego dla produktu w opakowaniu lub produktu. W terminie 14 dni złożyć zawiadomienie marszałkowi województwa o fakcie likwidacji działalności . Zawiadomienie powinno zawierać: nazwę i siedzibę lub imię i nazwisko oraz adres przedsiębiorcy, datę rozpoczęcia lub likwidacji działalności, określenie rodzaju działalności, wskazanie sposobu wykonania obowiązku (samodzielnie bądź za pośrednictwem organizacji odzysku).

63 Obowiązki przedsiębiorcy:
Złożenie marszałkowi województwa rocznego sprawozdania OŚ-OP1 o wysokości należnej opłaty produktowej zawierającego informacje o: wysokości należnej opłaty produktowej, z podziałem na poszczególne rodzaje opakowań lub produktów i określeniem odpowiednio ich masy lub ilości,   odpowiednio masie lub ilości opakowań wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy, w których przedsiębiorcy wprowadzili na rynek krajowy produkty lub wprowadzonych na rynek krajowy przez przedsiębiorców produktów wymienionych w załącznikach nr 2 i 3 do ustawy, z podziałem na poszczególne ich rodzaje, odpowiednio masie lub ilości poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów opakowaniowych, z podziałem na poszczególne ich rodzaje i według sposobu ich odzysku i recyklingu, oraz odpadów poużytkowych, z podziałem na poszczególne ich rodzaje, osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych, z podziałem na poszczególne ich rodzaje Sprawozdanie roczne należy złożyć marszałkowi województwa w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy.

64 Obowiązek uiszczenia opłaty produktowej
Przedsiębiorca, który nie wykonał obowiązku, tzn. nie osiągnął odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu, jest obowiązany do wpłacania opłaty produktowej, obliczonej oddzielnie w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu: odzysku; recyklingu. Opłata produktowa wnoszona jest do dnia 31 marca roku kalendarzowego, następującego po roku, którego opłata dotyczy.

65 Sposób naliczania opłaty produktowej:
Opłatę produktową oblicza się jako iloczyn stawki opłaty i różnicy pomiędzy wymaganym a osiągniętym poziomem recyklingu (odzysku) przeliczonej na wielkość wyrażoną w masie produktów lub opakowań (do r. również w ilości). Opłatę produktową oblicza się oddzielnie dla każdego rodzaju opakowań i produktów. Podstawę obliczenia opłaty produktowej stanowi: 1) masa w kilogramach lub 2) ilość w sztukach (do r.) Opłatę produktową dla odzysku na odpady opakowaniowe nalicza się od sumy wszystkich rodzajów opakowań łącznie, ponieważ przedsiębiorca jest obowiązany osiągnąć poziom odzysku odpadów opakowaniowych łącznie dla wszystkich rodzajów opakowań, w których wprowadził produkty.

66 Wzór na wyliczenie opłaty produktowej z tytułu nieosiągnięcia wymaganego poziomu recyklingu
Opakowania N = W x [(p – o) : 100%] x s gdzie: N — oznacza wysokość należnej opłaty produktowej, w złotych, W — oznacza masę, w kilogramach, opakowań, z uwzględnieniem opakowań wielomateriałowych w danym roku sprawozdawczym, wprowadzonych na rynek, p — oznacza wymagany poziom recyklingu, w %, o — oznacza osiągnięty poziom recyklingu odpadów opakowaniowych obliczony jako iloraz masy faktycznie poddanych recyklingowi i masy wprowadzonych na rynek opakowań, z uwzględnieniem opakowań wielomateriałowych w danym roku sprawozdawczym, wyrażony  w %, s — oznacza stawkę jednostkową opłaty produktowej, w złotych za kilogram, określoną w przepisach w sprawie stawek opłat produktowych; jeżeli (p – o) ma wartość ujemną, jako należną opłatę produktową wpisuje się wartość „0”.

67 Przykład – opłata za recykling opakowań za 2012 r.
N = W x [(p – o) : 100%] x s Opakowania z tworzyw sztucznych : 120 kg Stawka: 2,73 zł Poziom recyklingu: 20 % N = 120 x [(20 – o) : 100%] x 2,73 N = 120 x 0,2 x 2,73 N = 65,52 zł Opakowania z papieru i tektury : 250 kg Stawka: 0,65 zł Poziom recyklingu: 56 % N = 250 x [(56 – o) : 100%] x 0,65 N = 250 x 0,56 x 0,65 N = 91,00 zł

68 Wzór na wyliczenie opłaty produktowej z tytułu nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku
Produkty N = W x [(p – o) : 100%] x s gdzie: N — oznacza wysokość należnej opłaty produktowej, w złotych, W — oznacza ilość, w sztukach, lub masę, w kilogramach, produktów wprowadzonych na rynek, p — oznacza wymagany poziom odzysku lub recyklingu, w %, o — oznacza osiągnięty poziom odzysku lub recyklingu odpadów poużytkowych obliczony jako iloraz masy lub ilości faktycznie poddanych odzyskowi lub recyklingowi i masy lub ilości wprowadzonych na rynek produktów, wyrażony w %, s — oznacza stawkę jednostkową opłaty produktowej, w złotych za sztukę lub w złotych za kilogram, określoną w przepisach w sprawie stawek opłat produktowych; jeżeli (p – o) ma wartość ujemną, jako należną opłatę produktową wpisuje się wartość „0”.

69 Przykład – opłata za odzysk produktów za 2012 r.
Produkty – opony bieżnikowane z gumy: 1872 kg stawka: 1,12 zł poziom odzysku: 75 N = 1872 x [(p – o) : 100%] x s N = 1872 x [(75 – o) : 100%] x 1,12 N = 1872 x 0,75 x 1,12 N = 1 572,48 zł Do opłaty produktowej za opony bieżnikowane oprócz opłaty za odzysk doliczamy również opłatę za recykling

70 Wzór na wyliczenie opłaty produktowej z tytułu nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku:
Wysokość należnej opłaty produktowej z tytułu niewykonania obowiązku odzysku odpadów opakowaniowych należy obliczać według wzoru, znajdującego się w Załączniku nr 5 do ustawy: OP odzysk= [(M1 x OP1 + M2 x OP M6 x OP6)] M całkowita x (P odzysku x M całkowita – M odzyskana)  gdzie: OP odzysk – oznacza wysokość należnej opłaty produktowej w zł; M z indeksem liczbowym – oznacza odpowiednio masę w kg danego rodzaju opakowania wprowadzoną przez przedsiębiorcę w roku sprawozdawczym na terytorium kraju, przy czym: M1 – dotyczy opakowań z tworzyw sztucznych, M2 – dotyczy opakowań z aluminium, M3 – dotyczy opakowań ze stali, w tym z blachy stalowej, M4 – dotyczy opakowań z papieru i tektury, M5 – dotyczy opakowań ze szkła gospodarczego, poza ampułkami, M6 – dotyczy opakowań z materiałów naturalnych (drewna i tekstyliów); OP z indeksem liczbowym – oznacza odpowiednio stawkę jednostkową opłaty produktowej w zł za kg dla danego rodzaju opakowania, określoną w obowiązującym w danym roku rozliczeniowym rozporządzeniu w sprawie stawek opłat produktowych, przy czym: OP1 – dotyczy opakowań z tworzyw sztucznych, OP2 – dotyczy opakowań z aluminium, OP3 – dotyczy opakowań ze stali, w tym z blachy stalowej, OP4 – dotyczy opakowań z papieru i tektury, OP5 – dotyczy opakowań ze szkła gospodarczego, poza ampułkami, OP6 – dotyczy opakowań z materiałów naturalnych (drewna i tekstyliów); P odzysku – wyrażony ułamkiem dziesiętnym wymagany w danym roku poziom odzysku; M całkowita – oznacza sumę mas w kg wszystkich rodzajów opakowań wprowadzonych przez przedsiębiorcę w roku sprawozdawczym na terytorium kraju; M odzyskana – oznacza sumę mas w kg wszystkich rodzajów odpadów opakowaniowych poddanych odzyskowi w roku sprawozdawczym.

71 Przykład – opłata za odzysk opakowań łącznie za 2012 r.
Tworzywa sztuczne: 120 kg stawka: 2,73 zł odzysk dla opakowań łącznie: 57 % Papier i tektura: 250 kg stawka: 0,65 zł OP odzysk = [(M1 x OP1 + M2 x OP M6 x OP6)] M całkowita x (P odzysku x M całkowita – M odzyskana)  = [(120 x 2, x 0,65] x (0,57 x 370 – 0) = 370 [(120 x 2, x 0,65] [327, ,5] x (0,57 x 370 – 0) = x 0, 57 x 370 = 279,35 zł

72 Stawki opłat: Stawki opłat za rok 2007
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie stawek opłat produktowych (Dz. U. z r. Nr 225, poz. 1645) Stawki opłat za rok 2008, 2009, 2010 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych (Dz..U. z r. Nr 247, poz. 1840) Stawki opłat za rok 2011, 2012 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych (Dz. U. z r. Nr 259, poz. 1774)

73 Wzory sprawozdań Wzór sprawozdania o opłacie produktowej za rok 2007, 2008, 2009: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 226, poz. 1654). Wzór sprawozdania o opłacie produktowej za rok 2010, 2011, 2012: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 259, poz. 1775).

74 Roczne poziomy odzysku i recyklingu
Roczne poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych w 2007 roku: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 maja r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. z r. Nr 103, poz. 872). Roczne poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych w latach : Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. z r. Nr 109, poz. 752).

75 WAŻNE Opłaty nie wnosi się w przypadku, gdy kwota nie przekracza: 50 zł. Zwolnienie z obowiązku wniesienia opłaty produktowej nie zwalnia z obowiązku składania sprawozdania. W przypadku braku wpłaty należnej opłaty produktowej lub wpłaty w wysokości niższej od należnej, marszałek województwa wydaje decyzję, w której określa wysokość zaległości z tytułu opłaty produktowej. W przypadku niewykonania ww. decyzji marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, dodatkową opłatę produktową w wysokości odpowiadającej 50% kwoty niewpłaconej opłaty produktowej.

76 OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW W ZAKRESIE USTAWY O OPAKOWANIACH
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 maja r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (tekst jednolity: Dz. U. z r. Nr 90, poz. 607 ze zm.) – obowiązuje do dnia 31 grudnia 2013 r. Obowiązek złożenia sprawozdania wynikający z powyższej ustawy dotyczy: producentów opakowań o masie wytworzonych opakowań – sprawozdanie OPAK-1, importerów lub dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań o masie opakowań przywiezionych z zagranicy - sprawozdanie OPAK-2, eksporterów lub dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań o masie wywiezionych zagranicę opakowań - sprawozdanie OPAK-3, eksporterów lub dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach o masie wywiezionych zagranicę opakowań - sprawozdanie OPAK-3 FORMULARZE OPAK określa: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie formularzy służących do składania rocznych sprawozdań o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań (Dz. U. z r., Nr 4, poz. 30) Sprawozdania roczne składane są marszałkowi województwa w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy.

77 NOWOŚĆ Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r
NOWOŚĆ Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r., poz. 888) Wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. Zmiany: przepisów ustawy nie stosuje się do przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach, którzy w danym roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu produkty w opakowaniach o łącznej masie opakowań nieprzekraczającej 1 MG – stanowi to pomoc de minimis, w związku z czym ww. przedsiębiorcy składają marszałkowi województwa w terminie do dnia 15 marca zaświadczenie lub oświadczenie o pomocy de minimis wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany prowadzić publiczne kampanie edukacyjne: samodzielnie - co najmniej 2 % wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym przeznacza na kampanie lub przekazuje na rachunek NFOŚiGW za pośrednictwem org. odzysku DPR i DPO – wystawiane przez prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku. Wniosek należy złożyć nie później niż w terminie dni od upływu kwartału, w którym odpadu opakowaniowe zostały przekazane do recyklingu. Dokumenty są wystawiane w 3 egzemplarzach: dla wystawiającego dla przekazującego odpady opakowaniowe dla marszałka województwa – przedsiębiorca jest zobowiązany przekazać dokument marszałkowi w terminie 30 dni od upływu kwartału, w którym dokumenty zostały wystawione

78 NOWOŚĆ Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r
NOWOŚĆ Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r., poz. 888) Wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. Zmiany: opłata produktowa jest wnoszona na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa do dnia 15 marca następującego po roku kalendarzowym, którego opłata dotyczy nie wnosi się opłaty produktowej, której łączna wysokość dla wszystkich produktów nie przekracza 100 zł opłatę produktowa nalicza się oddzielnie dla recyklingu dla każdego rodzaju opakowania, w tym dla recyklingu dla wszystkich opakowań razem oraz dla odzysku dla wszystkich opakowań razem organizacja samorządu gospodarczego reprezentująca grupę przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych albo środki niebezpieczne może zawrzeć porozumienie z marszałkiem województwa w zakresie utworzenia i utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wielomateriałowych albo z opakowań po środkach niebezpiecznych marszałek województwa co najmniej raz na 3 lata przeprowadza kontrolę przedsiębiorców: prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych eksportujących odpady opakowaniowe oraz dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych.

79 OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW W ZAKRESIE USTAWY O BATERIACH I AKUMULATORACH
Podstawa prawna: Ustawa o z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2009 r., Nr 79, poz. 666) – weszła w życie od 12 czerwca roku (z wyjątkiem kilku przepisów, których obowiązek przestrzegania wyznaczono na inne terminy - art. 122). Ustawa określa zasady i wymagania dotyczące wprowadzanych do obrotu baterii i akumulatorów oraz zasady zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii i zużytych akumulatorów. Ponadto ustawa reguluje prawa i obowiązki podmiotów: wprowadzających do obrotu baterie lub akumulatory, dystrybujących baterie lub akumulatory lub sprzęt, zbierających, przetwarzających, dokonujących recyklingu lub unieszkodliwiania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, użytkujących baterie i akumulatory. Sprawozdania wynikające z przepisów przedmiotowej ustawy należy przedłożyć marszałkowi województwa do dnia 15 marca roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy.

80 Obowiązki przedsiębiorców wprowadzających do obrotu baterie lub akumulatory
W celu realizacji powyższych obowiązków związanych z przetwarzaniem i recyklingiem zużytych baterii i akumulatorów każdy wprowadzający będzie musiał zawrzeć umowę z zakładem przetwarzania zużytych baterii lub akumulatorów. Natomiast w przypadku wprowadzających baterie i akumulatory przenośne, przedsiębiorcy ci będą mieli obowiązek zawarcia dodatkowo umowy ze zbierającym zużyte baterie i akumulatory, w celu osiągnięcia wymaganych poziomów zbierania zużytych baterii i akumulatorów przenośnych. Przez poziom zbierania należy rozumieć wyrażony w procentach stosunek masy zużytych baterii i akumulatorów przenośnych zebranych zgodnie z ustawą w danym roku kalendarzowym do średniej masy baterii i akumulatorów przenośnych wprowadzonych do obrotu przez wprowadzającego baterie lub akumulatory w danym roku kalendarzowym oraz w dwóch latach poprzednich, przy czym w latach pośrednich zostaną określone, w drodze rozporządzenia, dodatkowe poziomy w poszczególnych latach mające na celu stopniowe tworzenie krajowego systemu zbierania zużytych baterii i akumulatorów przenośnych oraz zwiększania jego efektywności.

81 Zasady naliczania opłaty produktowej za baterie i akumulatory
W przypadku nie osiągnięcia poziomów zbierania, przedsiębiorcy są zobowiązani uiścić na rachunek urzędu marszałkowskiego opłatę produktową. Należną opłatę produktową (art. 39 ust. 2) oblicza się jako iloczyn stawki opłaty produktowej i różnicy między masą zużytych baterii i akumulatorów przenośnych, jaką należy zebrać, aby osiągnąć wymagany poziom zbierania w danym roku kalendarzowym, a masą zebranych w tym roku zużytych baterii i akumulatorów przenośnych.

82 Obowiązki przedsiębiorców wprowadzających baterie lub akumulatory względem marszałka województwa (weszły w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku): 1. roczne sprawozdanie o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów. W przypadku zakończenia działalności gospodarczej (art. 34, ust. 3) w zakresie wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów ww. sprawozdanie „wprowadzający” składa w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności.   2. roczne sprawozdanie o osiągniętych poziomach zbierania wraz z wykazem punktów zbierania prowadzonych przez danego zbierającego zużyte baterie lub zużyte akumulatory oraz wykazem miejsc odbioru, z których zbierający odbiera zużyte baterie przenośne lub zużyte akumulatory przenośne. 3. wykaz zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, z którymi ma zawartą umowę. 4. roczne sprawozdanie o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne. Jednocześnie wprowadzający baterie lub akumulatory, jest obowiązany do finansowania publicznych kampanii edukacyjnych. Wykonując powyższy obowiązek wprowadzający: przeznacza na publiczne kampanie edukacyjne, albo - przekazuje, w terminie do dnia 15 marca następującego roku na wyodrębniony rachunek urzędu marszałkowskiego – co najmniej 0,1% swoich przychodów z tytułu wprowadzenia do obrotu baterii i akumulatorów na terytorium kraju osiąganych w danym roku kalendarzowym. 5. roczne sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej. Opłata produktowa jest wpłacana na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego w terminie do dnia 15 marca następującego po roku, którego opłata dotyczy. Opłata produktowa ponoszona jest przez wprowadzającego baterie przenośne lub akumulatory przenośne w przypadku nie osiągnięcia przez niego określonych poziomów zbierania.

83 Obowiązki sprzedawców detalicznych baterii kwasowo-ołowiowych lub akumulatorów kwasowo-ołowiowych (opłata depozytowa) względem marszałka województwa (weszły w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku) 1. Sprzedawca detaliczny baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych, akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych, baterii przemysłowych kwasowo-ołowiowych lub akumulatorów przemysłowych kwasowo-ołowiowych, przekazuje nieodebraną opłatę depozytową na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności, w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, w którym nastąpiło pobranie opłaty. 2. Sprzedawca detaliczny jest obowiązany do sporządzenia i przedłożenia marszałkowi województwa, w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, w którym nastąpiło pobranie opłaty, sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej.

84 Obowiązki zbierających zużyte baterie lub zużyte akumulatory względem marszałka województwa (weszły w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku) Zbierający zużyte baterie lub zużyte akumulatory jest obowiązany do sporządzenia i przedłożenia marszałkowi województwa rocznego sprawozdania zawierającego informacje o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych, ogółem i w rozbiciu na poszczególnych wprowadzających baterie lub akumulatory, z którymi ma zawartą umowę.

85 Prowadzący zakład przetwarzania zużytych baterii
Obowiązki prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów względem marszałka województwa (weszły w życie z dniem 1 stycznia 2010roku) Prowadzący zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów sporządza i przedkłada marszałkowi województwa roczne sprawozdanie zawierające informacje o: rodzaju i masie przyjętych do przetwarzania zużytych baterii i zużytych akumulatorów; rodzaju i masie przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów; osiągniętych poziomach recyklingu.

86 REJESTR Od dnia 1 października 2009 r. wprowadzający baterie lub akumulatory oraz prowadzący zakład przetwarzania zużytych baterii i akumulatorów są zobowiązani przed rozpoczęciem działalności do złożenia Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska wniosku o wpis do rejestru oraz uzyskania numeru rejestrowego.

87 MIEJSCA ODBIORU Dla zużytych baterii i akumulatorów przenośnych zaproponowano utworzenie odrębnego systemu zbierania, gdyż są to odpady małe o znaczącym stopniu rozproszenia, jak również w celu wywiązania się z obowiązku osiągnięcia wymaganych poziomów ich zbierania. Każdy użytkownik tych baterii lub akumulatorów ma obowiązek przekazania zużytych baterii i akumulatorów przenośnych do podmiotu zbierającego tego rodzaju odpady, ale przede wszystkim do miejsc odbioru. Miejscami odbioru mogą być np. szkoły i placówki oświatowe, kulturalno-oświatowe oraz siedziby urzędów i instytucji. Mogą one zbierać zużyte baterie i akumulatory, jeżeli wyrażą taką chęć i jeżeli będą mieć zawartą umowę ze zbierającym zużyte baterie i akumulatory. Umowa ta powinna określać m.in. zobowiązanie zbierającego zużyte baterie i akumulatory do dostarczenia odpowiednich pojemników służących do zbierania zużytych baterii i akumulatorów a następnie do odbioru tych pojemników.

88 MIEJSCA ODBIORU Natomiast obligatoryjnie zużyte baterie i akumulatory przenośne od użytkowników końcowych muszą przyjmować punkty handlowe o powierzchni powyżej 25 m2, w których odbywa się sprzedaż detaliczna baterii i akumulatorów przenośnych, obiekty handlowe, sprzedawcy hurtowi tych produktów oraz punkty serwisowe. W każdym przypadku użytkownik końcowy, oddający zużyte baterie i akumulatory przenośne, nie ponosi żadnych kosztów z tym związanych. Nie wiąże się to także z obowiązkiem zakupu nowej baterii lub akumulatora. Prowadzący miejsca odbioru nie mają obowiązku posiadania stosownych zezwoleń na prowadzenie działalności zakresie zbierania odpadów, jak również prowadzenia ewidencji odpadów, o których mowa w ustawie o odpadach.

89 OBOWIĄZKI PODMIOTÓW W ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA
Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej pod adresem: zakładka: OBOWIĄZKI PODMIOTÓW W ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA

90 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU
Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami"

Podobne prezentacje


Reklamy Google