Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PODSUMOWANIE PROJEKTU RÓWNAĆ SZANSE Autor Iwona Wiśniewska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PODSUMOWANIE PROJEKTU RÓWNAĆ SZANSE Autor Iwona Wiśniewska."— Zapis prezentacji:

1 PODSUMOWANIE PROJEKTU RÓWNAĆ SZANSE Autor Iwona Wiśniewska

2 SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA II w MOCHOWIE W okresie od 01 września 2011 roku do 30 września 2012 roku realizuje projekt RÓWNAĆ SZANSE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

3 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych... Kierownikiem projektu jest Pani Edyta Gabrychowicz. Koordynatorem projektu w szkole jest Pani Krystyna Karulak.

4 Głównym celem projektu RÓWNAĆ SZANSE było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich oraz rozwijanie kompetencji kluczowych poprzez: organizowanie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i kół zainteresowań, uczestnictwo w kulturze, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, organizowanie wycieczek i form letniego wypoczynku.

5 Szkoła prowadziła promocję Projektu poprzez: rozmowy z uczniami zebranie informujące dla rodziców Baner umieszczony na szkole wykonanie gazetki szkolnej umieszczenie informacji na stronie internetowej szkoły

6 Rekrutacja uczniów na zajęcia odbywała się według kryteriów opracowanych przez zespół ds. rekrutacji. Cykl zajęć Uczestnictwo w kulturze obejmujących wyjazdy do kina, teatru adresowany był do wszystkich uczniów zgodnie z zasadą równości szans i płci. Cele projektu realizowaliśmy poprzez utworzenie grup projektowych. W projekcie RÓWNAĆ SZANSE zaangażowanych było 6 nauczycieli, którzy prowadzili zajęcia na podstawie autorskich programów i zgodnie z opracowanym harmonogramem oraz udział wzięło 150 uczniów w następujących zadaniach:

7 Zadanie nr 3: Szkolny Punkt Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Zajęcia skierowane były do uczniów z opiniami i orzeczeniami PPP, posiadającymi dysfunkcje utrudniające naukę i funkcjonowanie w grupie rówieśniczej. Celem zajęć było wsparcie uczniów zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty. Działaniem objętych zostało 20 uczniów. Zadanie realizowała Pani Magdalena Żołnowska-Kozubska 3 godziny tygodniowo

8 Zadanie nr 4: Pozalekcyjne Centrum Technologii Informacyjnej i Multimedialnej Celem zadania było rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wyrównanie dysproporcji edukacyjnych.

9 Sala nr 12 Sala nr 13 Z zajęć Pozalekcyjne Centrum Technologii Informacyjnej i Multimedialnej skorzystało 20 uczniów nie mających w domu komputera lub Internetu. Te zajęcia były dla nich szansą na dodatkową edukację w tym zakresie. Zajęcia były prowadzone przez Panią Agatę Klimkiewicz i Panią Iwonę Wiśniewską w dwóch pracowniach komputerowych po 2 godziny tygodniowo.

10 Uczniowie pracując indywidualnie przy stanowiskach komputerowych mieli możliwość doskonalenia umiejętności wykorzystania użytkowych programów komputerowych do redagowania i składania tekstu, projektowania arkusza obliczeń, tworzenia grafiki, prezentacji multimedialnej, itp. oraz pogłębiali swoją wiedzę informatyczną i utrwalali umiejętności zdobyte wcześniej na lekcjach informatyki.

11 sprawne i bezpieczne posługiwanie się zestawem komputerowym i jego oprogramowaniem; wykorzystanie komputera na potrzeby własne, klasy i szkoły; samodzielne rozwiązywanie prostych problemów przy pomocy komputera oraz korzystanie z komputera przy uczeniu się innych przedmiotów; posługiwanie się edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym, programem do tworzenia prezentacji i edycji wideo; korzystanie z zasobów internetowych oraz multimedialnych jako źródeł informacji, wyszukiwanie, selekcjonowanie oraz pozyskiwanie informacji; wykorzystanie komputera jako źródła wiedzy i rozrywki; obsługa poczty elektronicznej; obsługa drukarki i skanera. Kompetencje uzyskane przez uczniów: Nauczyciel mianowanyNauczyciel mianowany

12 Zadanie nr 5: Koło matematyczno-przyrodnicze "Planuję, poszukuję, wybieram" Działaniem objętych zostało 12 uczniów z klasy VI. Zajęcia prowadziła Pani Agata Klimkiewicz – 2 godziny w tygodniu.

13 Lekcje odbywały się w formie zabaw, gier oraz głównie zindywidualizowanych działań i ćwiczeń. Bezpośrednią korzyścią było nabycie przez uczniów umiejętności pracy zespołowej, stosowania wiedzy w praktyce, analitycznego, logicznego i twórczego myślenia.

14 Uczniowie, którzy uczestniczyli w tym zadaniu potrafią: wyjaśnić przebieg i znaczenie zjawisk i procesów przyrodniczo-matematycznych, projektować doświadczenia i obserwacje przyrodnicze, wnioskować na podstawie wyników doświadczeń i obserwacji, interpretować tabele, wykresy, diagramy, mapy, wykonać preparaty mikroskopowe. analizować treść zadań oraz poszukiwać różnych rozwiązań, korzystać z różnych źródeł informacji, przetwarzać dane z tekstu źródłowego i przedstawiać je w postaci graficznej, szacować wyniki i korygować błędy, wykorzystywać poznaną wiedzę w sytuacjach praktycznych, stosować różne metody rozwiązywania zadań korzystać z programów komputerowych, potrafią oceniać i selekcjonować informacje dostępne konsumentom, analizować i oceniać wpływ reklamy na zachowania konsumentów. znają: zabezpieczenia walut przed fałszerstwem, zasady rachunku ekonomicznego i rozsądnego robienia zakupów, ciekawostki dotyczące wybranych zagadnień matematyczno-przyrodniczych.

15 Zadanie nr 8: Zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego W zajęciach uczestniczyło 34 uczniów klas czwartych z podziałem na grupy Celem zajęć było wyrównanie dysproporcji edukacyjnych. Zajęcia prowadził Pan Paweł Wolder - 2 godziny w tygodniu.

16 . Dzięki dodatkowej godzinie uczniowie mają możliwość częstszego utrwalania materiału leksykalnego z nauczycielem, a przede wszystkim wykonywana ćwiczeń praktycznych.

17 Zajęcia prowadziła Pani Alicja Marta Krajewska w wymiarze 2 godzin tygodniowo. W zajęciach koła dziennikarskiego brało udział 8 uczniów klasy V i VI. Zadanie nr 9: Zajęcia pozalekcyjne "Uczymy się zawodu dziennikarza" Nadrzędnym celem zajęć było systematyczne wydawanie gazetki szkolnej oraz opracowanie broszury o historii szkoły.

18 Uczestnicy koła mieli możliwość poznania zasad funkcjonowania zespołu redakcyjnego podczas wyjazdu do redakcji Tygodnika Płockiego w Płocku. Specyfika zajęć koła dziennikarskiego pozwalała wykorzystywać różne metody aktywizujące ucznia, np.: metaplan, dyskusję, instrukcję według poleceń. Podczas zajęć koła uczniowie korzystali z pracowni komputerowej. Zajęcia koła dziennikarskiego przybliżyły uczniom pracę dziennikarza i zasady obowiązujące w tym zawodzie oraz doprowadziły do zintegrowania technologii informacyjnej z językiem polskim.

19 Uczniowie bardzo zaangażowali się w miesięczne wydawanie gazetki Trzpiot. Uczyli się współpracy w grupie, komunikacji, tolerancji i szacunku dla poglądów innych ludzi. Trzpiot pełnił rolę kulturotwórczą ponieważ opisując wydarzenia, zwyczaje, style, współtworzył kulturę szkoły. Młodzi dziennikarze przeprowadzali wywiady z nauczycielami i uczniami naszej szkoły. Redagowali samodzielnie teksty, zbierali informacje w Internecie i umieszczali je w gazetce. Każdy kolejny egzemplarz gazetki był powodem do radości i dumy. Efektem pracy koła było co miesiąc rozprowadzanie 100 egzemplarzy gazetki.

20 Zadanie nr 11: Zajęcia głośnego czytania "W świecie baśni" Celem zajęć była popularyzacja czytelnictwa wśród najmłodszych uczniów oraz zachęcanie do samodzielnego, pięknego czytania ze zrozumieniem. Zajęcia prowadziła Pani Danuta Ambroziak - 2 godziny w tygodniu; we wtorki dla klasy I i II, a w środy dla klasy III. Poprzez słuchanie, uczniowie byli motywowani do samodzielnego czytania oraz rozbudzania wyobraźni.

21 Dzieci chętnie i aktywnie uczestniczyły w zajęciach. Poznały: Bajki Ezopa, Baśnie W. i J.Grimm, Bajki rosyjskie M.Berowska, Bajki polskie M.Berowska, 100 bajek krasnoludka B.Badowska, Za siódmą górą…Baśnie z całego świata, Zasady dobrego wychowania Grzegorza Kasdepke Bon czy ton – savoir-vivre dla dzieci. Uczestnicy zajęć brali udział w konkursach pięknego czytania: Kto czyta nie błądzi i Czytam nie tylko z obowiązku. Dzięki tym zajęciom dzieci rozbudziły swoje zainteresowania czytelnicze, wzbogaciły słownictwo, wiedzę ogólną, rozwinęły podstawowe umiejętności korzystania z bogactwa literatury pięknej, chętniej czytają, uważnie słuchają i mają większą wyobraźnię.

22 Zadanie nr 12: Koło teatralne Uczę się języka angielskiego poprzez zabawę w teatr W zajęciach uczestniczyła grupa piętnastu uczniów z klas IV-VI. Praca na zajęciach miała na celu rozwijanie kompetencji językowych w oparciu o tekst literacki w języku angielskim. Członkowie kola mogli dokonać wyboru bajki i ich decyzją została rozpoczęta praca nad wystawieniem sztuki na podstawie Kopciuszka (ang. Cinderella).

23 Uczniowie przez pierwsze miesiące poznawali treść bajki w wersji anglojęzycznej, oglądali wersję na DVD, czytali tekst, dokonywali tłumaczenia oraz uczyli się wymowy nowych słów. Kolejne zajęcia przynosiły nowe wyzwania w postaci nauki piosenek, a także pracy nad dekoracjami oraz strojami dla bohaterów przedstawienia. Nauka poprzez zabawę przede wszystkim zachęciła uczniów do poszerzania swojej wiedzy w zakresie języka obcego, a także rozwinęła kompetencje kluczowe. Dodatkowym sukcesem było zyskanie większej śmiałości przed publicznym wypowiadaniem się w języku angielskim oraz motywacji do dalszej pracy nad rozwijaniem warsztatu językowego. Produktem końcowym zajęć jest pokaz teatralny Cinderella zaprezentowany społeczności szkolnej i lokalnej. Koło teatralne prowadził Pan Paweł Wolder - 1 godzinę w tygodniu

24 WYJAZDY EDUKACYJNE W ramach projektu RÓWNAĆ SZANSE - oprócz zajęć odbywających się na terenie szkoły – były realizowane bezpłatne wycieczki edukacyjne. Pierwszy zaplanowany wyjazd dla klas starszych odbył się ……….

25 PODSUMOWANIE Realizacja projektu była olbrzymim przedsięwzięciem edukacyjnym, które przyniosło wymierne korzyści zarówno uczniom, jak i rodzicom. Zrealizowano łącznie ….. godzin zajęć edukacyjnych. Każde dziecko mogło nieodpłatnie wziąć udział w różnych ciekawych zadaniach. Żadna grupa uczniów – czy to uzdolnionych, czy ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – nie została wykluczona. Podjęte działania umożliwiły uczniom zdobywanie wiedzy, wyrównywanie braków programowych, pokonywanie trudności w nauce, rozwijanie zainteresowań, doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim i korzystania z technologii informacyjnej i multimedialnej.

26 Pozwoliły także na korzystanie z trudno dostępnych form wyjazdów oraz dostępu do dóbr i placówek kultury. Ważnym rezultatem realizacji projektu jest nabycie przez uczniów umiejętności społecznych – pracy w zespole, obiektywnej samooceny, odpowiedzialności za powierzone zadania oraz wzrost poczucia własnej wartości, pewności siebie i wiary we własne możliwości. Zajęcia z projektu były źródłem cennych doświadczeń, przeżyć. Stały się drogowskazem wskazującym właściwą drogę w procesie uczenia się, odbierania bodźców z otoczenia i prawidłowego reagowania na nie.

27 Zastosowanie aktywizujących metod pracy oraz wykorzystanie nowoczesnych pomocy dydaktycznych wyzwoliło w uczniach twórcze postawy. Zajęcia zmotywowały uczniów do dalszych poznawczych poszukiwań, respektowania indywidualnego profilu inteligencji, wiązania poznania z działaniem, co stanowi istotę nowoczesnej szkoły, kształtowania kluczowych kompetencji

28 Wysokie oceny zajęć wystawione przez uczniów w ankietach ewaluacyjnych, poprawa wyników nauczania, wspieranie indywidualnego rozwoju, wykorzystanie nowoczesnych narzędzi ICT oraz rozwijanie zainteresowania nauką i najbliższym środowiskiem przyrodniczym pozwala stwierdzić, że cele projektu zostały osiągnięte.

29 Dzięki uzyskaniu dofinansowania z Unii Europejskiej szkoła wzbogaciła się o najnowocześniejsze pomoce naukowe, sprzęt multimedialny oraz środki dydaktyczne. Zakupiono m.in. kamerę cyfrową, laptopa oraz wiele innych pomocy dydaktycznych.

30 Osiągnięte cele i rezultaty projektu dadzą uczniom większe szanse na dalszym etapie kształcenia czego im bardzo serdecznie życzymy! Szkolny Koordynator Projektu i nauczyciele realizujący zadania. Udział uczniów w zajęciach projektu Równać Szanse przyczynił się do zwiększenia szans edukacyjnych, rozbudzenia motywacji do nauki, rozwoju samodzielności i aktywności.


Pobierz ppt "PODSUMOWANIE PROJEKTU RÓWNAĆ SZANSE Autor Iwona Wiśniewska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google