Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PODSUMOWANIE PROJEKTU

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PODSUMOWANIE PROJEKTU"— Zapis prezentacji:

1 PODSUMOWANIE PROJEKTU
„RÓWNAĆ SZANSE” Autor Iwona Wiśniewska

2 im. JANA PAWŁA II w MOCHOWIE
SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA II w MOCHOWIE W okresie od 01 września 2011 roku do 30 września roku realizuje projekt „RÓWNAĆ SZANSE” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

3 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.. . Kierownikiem projektu jest Pani Edyta Gabrychowicz. Koordynatorem projektu w szkole jest Pani Krystyna Karulak.

4 Głównym celem projektu „ RÓWNAĆ SZANSE” było wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich oraz rozwijanie kompetencji kluczowych poprzez: organizowanie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i kół zainteresowań, uczestnictwo w kulturze, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, organizowanie wycieczek i form letniego wypoczynku.

5 Szkoła prowadziła promocję Projektu poprzez:
rozmowy z uczniami zebranie informujące dla rodziców Baner umieszczony na szkole wykonanie gazetki szkolnej umieszczenie informacji na stronie internetowej szkoły

6 Cele projektu realizowaliśmy poprzez utworzenie grup projektowych.
Rekrutacja uczniów na zajęcia odbywała się według kryteriów opracowanych przez zespół ds. rekrutacji. Cykl zajęć „Uczestnictwo w kulturze” obejmujących wyjazdy do kina, teatru adresowany był do wszystkich uczniów zgodnie z zasadą równości szans i płci. W projekcie „RÓWNAĆ SZANSE” zaangażowanych było 6 nauczycieli, którzy prowadzili zajęcia na podstawie autorskich programów i zgodnie z opracowanym harmonogramem oraz udział wzięło 150 uczniów w następujących zadaniach:

7 Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
Zadanie nr 3: Szkolny Punkt Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Zajęcia skierowane były do uczniów z opiniami i orzeczeniami PPP, posiadającymi dysfunkcje utrudniające naukę i funkcjonowanie w grupie rówieśniczej. Celem zajęć było wsparcie uczniów zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty. Działaniem objętych zostało 20 uczniów. Zadanie realizowała Pani Magdalena Żołnowska-Kozubska 3 godziny tygodniowo

8 Zadanie nr 4: Pozalekcyjne Centrum
Technologii Informacyjnej i Multimedialnej Celem zadania było rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wyrównanie dysproporcji edukacyjnych.

9 w dwóch pracowniach komputerowych po 2 godziny tygodniowo.
Zajęcia były prowadzone przez Panią Agatę Klimkiewicz i Panią Iwonę Wiśniewską w dwóch pracowniach komputerowych po 2 godziny tygodniowo. Sala nr 13 Sala nr 12 Z zajęć Pozalekcyjne Centrum Technologii Informacyjnej i Multimedialnej skorzystało 20 uczniów nie mających w domu komputera lub Internetu. Te zajęcia były dla nich szansą na dodatkową edukację w tym zakresie.

10 Uczniowie pracując indywidualnie przy
stanowiskach komputerowych mieli możliwość doskonalenia umiejętności wykorzystania użytkowych programów komputerowych do redagowania i składania tekstu, projektowania arkusza obliczeń, tworzenia grafiki, prezentacji multimedialnej, itp. oraz pogłębiali swoją wiedzę informatyczną i utrwalali umiejętności zdobyte wcześniej na lekcjach informatyki.

11 Kompetencje uzyskane przez uczniów:
sprawne i bezpieczne posługiwanie się zestawem komputerowym i jego oprogramowaniem; wykorzystanie komputera na potrzeby własne, klasy i szkoły; samodzielne rozwiązywanie prostych problemów przy pomocy komputera oraz korzystanie z komputera przy uczeniu się innych przedmiotów; posługiwanie się edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym, programem do tworzenia prezentacji i edycji wideo; korzystanie z zasobów internetowych oraz multimedialnych jako źródeł informacji, wyszukiwanie, selekcjonowanie oraz pozyskiwanie informacji; wykorzystanie komputera jako źródła wiedzy i rozrywki; obsługa poczty elektronicznej; obsługa drukarki i skanera. Nauczyciel mianowanyNauczyciel mianowany

12 Koło matematyczno-przyrodnicze "Planuję, poszukuję, wybieram"
Zadanie nr 5: Koło matematyczno-przyrodnicze "Planuję, poszukuję, wybieram" Działaniem objętych zostało 12 uczniów z klasy VI. Zajęcia prowadziła Pani Agata Klimkiewicz – 2 godziny w tygodniu.

13 Lekcje odbywały się w formie zabaw, gier  oraz głównie zindywidualizowanych
działań i ćwiczeń. Bezpośrednią korzyścią było nabycie przez uczniów umiejętności pracy zespołowej, stosowania wiedzy w praktyce, analitycznego, logicznego i twórczego myślenia.

14 Uczniowie, którzy uczestniczyli w tym zadaniu
potrafią: wyjaśnić przebieg i znaczenie zjawisk i procesów przyrodniczo-matematycznych,    projektować doświadczenia i obserwacje przyrodnicze,    wnioskować na podstawie wyników doświadczeń i obserwacji,   interpretować tabele, wykresy, diagramy, mapy, wykonać preparaty mikroskopowe. analizować treść zadań oraz poszukiwać różnych rozwiązań, korzystać z różnych źródeł informacji, przetwarzać dane z tekstu źródłowego i przedstawiać je w postaci graficznej, szacować wyniki i korygować błędy, wykorzystywać poznaną wiedzę w sytuacjach praktycznych, stosować różne metody rozwiązywania zadań korzystać z programów komputerowych, potrafią oceniać i selekcjonować informacje dostępne konsumentom, analizować i oceniać wpływ reklamy na zachowania konsumentów. znają: zabezpieczenia walut przed fałszerstwem, zasady rachunku ekonomicznego i rozsądnego robienia zakupów, ciekawostki dotyczące wybranych zagadnień matematyczno-przyrodniczych.

15 Zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego
Zadanie nr 8: Zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego Celem zajęć było wyrównanie dysproporcji edukacyjnych. W zajęciach uczestniczyło 34 uczniów klas czwartych z podziałem na grupy Zajęcia prowadził Pan Paweł Wolder - 2 godziny w tygodniu.

16 Dzięki dodatkowej godzinie uczniowie mają możliwość częstszego utrwalania
materiału leksykalnego z nauczycielem, a przede wszystkim wykonywana ćwiczeń praktycznych. .

17 Zajęcia pozalekcyjne "Uczymy się zawodu dziennikarza"
Zadanie nr 9: Zajęcia pozalekcyjne "Uczymy się zawodu dziennikarza" Nadrzędnym celem zajęć było systematyczne wydawanie gazetki szkolnej oraz opracowanie broszury o historii szkoły. W zajęciach koła dziennikarskiego brało udział 8 uczniów klasy V i VI. Zajęcia prowadziła Pani Alicja Marta Krajewska w wymiarze 2 godzin tygodniowo.

18 Specyfika zajęć koła dziennikarskiego pozwalała wykorzystywać różne metody
aktywizujące ucznia, np.: metaplan, dyskusję, instrukcję według poleceń. Uczestnicy koła mieli możliwość poznania zasad funkcjonowania zespołu redakcyjnego podczas wyjazdu do redakcji „Tygodnika Płockiego” w Płocku. Podczas zajęć koła uczniowie korzystali z pracowni komputerowej. Zajęcia koła dziennikarskiego przybliżyły uczniom pracę dziennikarza i zasady obowiązujące w tym zawodzie oraz doprowadziły do zintegrowania technologii informacyjnej z językiem polskim.

19 Uczyli się współpracy w grupie, komunikacji,
Uczniowie bardzo zaangażowali się w miesięczne wydawanie gazetki „Trzpiot”. Uczyli się współpracy w grupie, komunikacji, tolerancji i szacunku dla poglądów innych ludzi. Młodzi dziennikarze przeprowadzali wywiady z nauczycielami i uczniami naszej szkoły. Redagowali samodzielnie teksty, zbierali informacje w Internecie i umieszczali je w gazetce. Każdy kolejny egzemplarz gazetki był powodem do radości i dumy. Efektem pracy koła było co miesiąc rozprowadzanie 100 egzemplarzy gazetki. „Trzpiot” pełnił rolę kulturotwórczą ponieważ opisując wydarzenia, zwyczaje, style, współtworzył kulturę szkoły.

20 Zajęcia głośnego czytania "W świecie baśni"
Zadanie nr 11: Zajęcia głośnego czytania "W świecie baśni" Celem zajęć była popularyzacja czytelnictwa wśród najmłodszych uczniów oraz zachęcanie do samodzielnego, pięknego czytania ze zrozumieniem. Poprzez słuchanie, uczniowie byli motywowani do samodzielnego czytania oraz rozbudzania wyobraźni. Zajęcia prowadziła Pani Danuta Ambroziak - 2 godziny w tygodniu; we wtorki dla klasy I i II, a w środy dla klasy III.

21 Dzieci chętnie i aktywnie uczestniczyły w zajęciach. Poznały:
„Bajki Ezopa”, „Baśnie” W. i J.Grimm, „Bajki rosyjskie” M.Berowska, „Bajki polskie” M.Berowska, „100 bajek krasnoludka” B.Badowska, „Za siódmą górą…Baśnie z całego świata”, Zasady dobrego wychowania Grzegorza Kasdepke „Bon czy ton – savoir-vivre dla dzieci”. Uczestnicy zajęć brali udział w konkursach pięknego czytania: „Kto czyta nie błądzi” i „Czytam nie tylko z obowiązku”. Dzięki tym zajęciom dzieci rozbudziły swoje zainteresowania czytelnicze, wzbogaciły słownictwo, wiedzę ogólną, rozwinęły podstawowe umiejętności korzystania z bogactwa literatury pięknej, chętniej czytają, uważnie słuchają i mają większą wyobraźnię.

22 Koło teatralne „Uczę się języka angielskiego poprzez zabawę w teatr”
Zadanie nr 12: Koło teatralne „Uczę się języka angielskiego poprzez zabawę w teatr” W zajęciach uczestniczyła grupa piętnastu uczniów z klas IV-VI. Praca na zajęciach miała na celu rozwijanie kompetencji językowych w oparciu o tekst literacki w języku angielskim. Członkowie kola mogli dokonać wyboru bajki i ich decyzją została rozpoczęta praca nad wystawieniem sztuki na podstawie „Kopciuszka” (ang. Cinderella).

23 Uczniowie przez pierwsze miesiące poznawali treść bajki w wersji anglojęzycznej,
oglądali wersję na DVD, czytali tekst, dokonywali tłumaczenia oraz uczyli się wymowy nowych słów. Kolejne zajęcia przynosiły nowe wyzwania w postaci nauki piosenek, a także pracy nad dekoracjami oraz strojami dla bohaterów przedstawienia. Nauka poprzez zabawę przede wszystkim zachęciła uczniów do poszerzania swojej wiedzy w zakresie języka obcego, a także rozwinęła kompetencje kluczowe . Dodatkowym sukcesem było zyskanie większej śmiałości przed publicznym wypowiadaniem się w języku angielskim oraz motywacji do dalszej pracy nad rozwijaniem warsztatu językowego. Produktem końcowym zajęć jest pokaz teatralny „Cinderella” zaprezentowany społeczności szkolnej i lokalnej. Koło teatralne prowadził Pan Paweł Wolder - 1 godzinę w tygodniu

24 WYJAZDY EDUKACYJNE W ramach projektu „ RÓWNAĆ SZANSE” - oprócz zajęć odbywających się na terenie szkoły – były realizowane bezpłatne wycieczki edukacyjne. Pierwszy zaplanowany wyjazd dla klas starszych odbył się ……….

25 PODSUMOWANIE Realizacja projektu była olbrzymim przedsięwzięciem edukacyjnym, które przyniosło wymierne korzyści zarówno uczniom, jak i rodzicom. Zrealizowano łącznie ….. godzin zajęć edukacyjnych. Każde dziecko mogło nieodpłatnie wziąć udział w różnych ciekawych zadaniach. Żadna grupa uczniów – czy to uzdolnionych, czy ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – nie została wykluczona. Podjęte działania umożliwiły uczniom zdobywanie wiedzy, wyrównywanie braków programowych, pokonywanie trudności w nauce, rozwijanie zainteresowań, doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim i korzystania z technologii informacyjnej i multimedialnej.

26 Pozwoliły także na korzystanie z trudno dostępnych form wyjazdów oraz
dostępu do dóbr i placówek kultury. Ważnym rezultatem realizacji projektu jest nabycie przez uczniów umiejętności społecznych – pracy w zespole, obiektywnej samooceny, odpowiedzialności za powierzone zadania oraz wzrost poczucia własnej wartości, pewności siebie i wiary we własne możliwości. Zajęcia z projektu były źródłem cennych doświadczeń, przeżyć. Stały się drogowskazem wskazującym właściwą drogę w procesie uczenia się, odbierania bodźców z otoczenia i prawidłowego reagowania na nie.

27 Zastosowanie aktywizujących metod pracy oraz wykorzystanie nowoczesnych
pomocy dydaktycznych wyzwoliło w uczniach twórcze postawy. Zajęcia zmotywowały uczniów do dalszych poznawczych poszukiwań, respektowania indywidualnego profilu inteligencji, wiązania poznania z działaniem, co stanowi istotę nowoczesnej szkoły, kształtowania kluczowych kompetencji

28 Wysokie oceny zajęć wystawione przez uczniów w ankietach
ewaluacyjnych, poprawa wyników nauczania, wspieranie indywidualnego rozwoju, wykorzystanie nowoczesnych narzędzi ICT oraz rozwijanie zainteresowania nauką i najbliższym środowiskiem przyrodniczym pozwala stwierdzić, że cele projektu zostały osiągnięte.

29 Dzięki uzyskaniu dofinansowania z Unii Europejskiej szkoła
wzbogaciła się o najnowocześniejsze pomoce naukowe, sprzęt multimedialny oraz środki dydaktyczne. Zakupiono m.in. kamerę cyfrową, laptopa oraz wiele innych pomocy dydaktycznych.

30 Szkolny Koordynator Projektu i nauczyciele realizujący zadania.
Udział uczniów w zajęciach projektu „Równać Szanse” przyczynił się do zwiększenia szans edukacyjnych, rozbudzenia motywacji do nauki, rozwoju samodzielności i aktywności. Osiągnięte cele i rezultaty projektu dadzą uczniom większe szanse na dalszym etapie kształcenia czego im bardzo serdecznie życzymy! Szkolny Koordynator Projektu i nauczyciele realizujący zadania.


Pobierz ppt "PODSUMOWANIE PROJEKTU"

Podobne prezentacje


Reklamy Google