Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRACA ZALICZENIOWA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRACA ZALICZENIOWA."— Zapis prezentacji:

1 PRACA ZALICZENIOWA

2 STRUKTURA I DYNAMIKA AKTYWÓW
Aktywa trwałe Struktura Dynamika 2002 2003 2004 2004/03 2004/02 76,4 73,0 75,1 110,3 107,6 Wartości niematerialne i prawne [%] 0,1 - Rzeczowe aktywa trwałe [%] 71,3 70,1 105,4 100,5 Należności długoterminowe Inwestycje długoterminowe [%] 5,0 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe [%] 1,6

3 STRUKTURA I DYNAMIKA AKTYWÓW OBROTOWYCH W LATACH 2002/2004

4 STRUKTURA I DYNAMIKA AKTYWÓW
Aktywa obrotowe Struktura Dynamika 2002 2003 2004 2004/03 2004/02 Aktywa obrotowe [%] 23,6 27,1 24,9 98,7 115,9 Zapasy [%] 3,0 1,5 1,2 84,9 42,7 Należności krótkoterminowe [%] 9,4 8,7 8,0 99,4 93,4 Inwestycje krótkoterminowe [%] 10,9 16,4 15,7 102,4 157,5 Rozliczenia międzyokresowe [%] 0,3 0,5 0,1 12,8 26,3

5 STRUKTURA I DYNAMIKA AKTYWÓW OBROTOWYCH W LATACH 2002/2004

6 STRUKTURA I DYNAMIKA PASYWÓW
Pasywa Struktura Dynamika 2002 2003 2004 2004/03 2004/02 Kapitał własny [%] 79,0 71,6 72,1 107,9 100,0 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania [%] 21,1 28,4 27,9 105,3 145,5 I. Rezerwy na zobowiązania [%] 0,2 6,5 7,5 124,3 4546,8 II. Zobowiązania długoterminowe [%] - III. Zobowiązania krótkoterminowe [%] 8,9 12,0 12,2 108,8 149,6 IV. Rozliczenia międzyokresowe [%] 9,9 8,2 88,7 75,4

7 STRUKTURA I DYNAMIKA PASYWÓW W LATACH 2002/2004

8 STRUKTURA KAPITAŁOWO - MAJĄTKOWA
Nazwa wskaźnika 2002 2003 2004 Wskaźnik pokrycia aktywów stałych kapitałem własnym [%] 103,3 98,1 96,0 Wskaźnik pokrycia aktywów stałych kapitałem stałym [%] 117,5 112,5

9 ANALIZA RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
Przychody 2002 2003 2004 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Pozostałe przychody operacyjne 84.712 Przychody finansowe 34.156 24.996 41.361

10 ANALIZA RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
Koszty 2002 2003 2004 Koszty sprzedanych produktów i materiałów Koszty sprzedaży - Koszty ogólnego zarządu Pozostałe koszty operacyjne 47.989 3.313 68.846 Koszty finansowe 3.952 499

11 ANALIZA RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT W LATACH 2002/2004

12 ANALIZA RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
Zestawienie 2002 2003 2004 Przychody Koszty

13 ANALIZA RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
Przychody Struktura Dynamika 2002 2003 2004 2004/03 2004/02 Przychody netto ze sprzedaży produktów, tworzyw i materiałów [%] 96,2 97,8 97,0 118,4 129,5 Pozostałe przychody operacyjne [%] 3,1 1,7 2,3 165,3 96,0 Przychody finansowe 0,7 0,5 165,5 121,1

14 ANALIZA RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
Koszty Struktura Dynamika 2002 2003 2004 2004/03 2004/02 Koszty sprzedanych produktów, tworzyw i materiałów [%] 48,1 51,9 48,5 107,9 126,7 Koszty ogólnego zarządu [%] 50,8 48,0 50,3 120,9 124,5 Pozostałe koszty operacyjne 1,0 0,1 1,2 2078,1 143,5 Koszty finansowe 12,6

15 ANALIZA RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT W LATACH 2002/2004

16 WSTĘPNA ANALIZA CASH FLOW
Przypływy środków pieniężnych z działalności 2002 2003 2004 Operacyjnej + Inwestycyjnej - Finansowej

17 ANALIZA WSKAŹNIKOWA Nazwa wskaźnika 2002 2003 2004 2,3 1,9 1,7 2,0 1,8
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej 2,3 1,9 1,7 Wskaźnik płynności przyspieszonej 2,0 1,8 1,6 Wskaźnik środków pieniężnych 1,1 1,0

18 OCENA AKTUALNEJ PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ
Nazwa wskaźnika 2002 2003 2004 Cykl kapitały obrotowego netto 59 53 35 Cykl zapasów w dniach - 9,3 4,8 Cykl zapasów surowców i materiałów w dniach 97 96 Cykl zapasów wyrobów w dniach 8,6 4,2 Cykl należności w dniach 37,6 30,7 Cykl zobowiązań bieżących 51,1 55,1 Cykl zobowiązań krótkoterminowych 43,7 44,6 Cykl zobowiązań wobec dostawców 41,1 43,3 Cykl środków pieniężnych -4,2 -19,6

19 OCENA AKTUALNEJ PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ W LATACH 2002/2004

20 RENTOWNOŚĆ DZIAŁALNOŚCI SPRZEDAŻY
Rentowność sprzedaży Nazwa wskaźnika 2002 2003 2004 Stopa marży brutto [%] 50,7 47,1 51,8 Rentowność sprzedaży [%] -1,3 -1,8 1,8 Rentowność operacyjna sprzedaży [%] 0,9 -0,2 2,9 Rentowność sprzedaży brutto [%] 1,5 0,3 3,6 Rentowność sprzedaży netto [%] 1,4 Rentowność brutto [%] 1,6 Gotówkowa rentowność sprzedaży [%] 7,2 9,0 12,6

21 RENTOWNOŚĆ SPRZEDAŻY W LATACH 2002/2004

22 RENTOWNOŚĆ DZIAŁALNOŚCI SPRZEDAŻY
Rentowność aktywów Nazwa wskaźnika 2002 2003 2004 Rentowność aktywów [%] - 0,3 3,7 ROAo [%] -0,1 3,0 ROA [%] 6,3 10,2 Rentowność aktywów trwałych [%] 0,4 5,0 Rentowność aktywów obrotowych [%] 1,2 14,2 Pieniężna stopa zwrotu z aktywów [%] 7,9 12,5 Pieniężna stopa zwrotu z aktywów trwałych [%] 10,5 16,9 Pieniężna stopa zwrotu z aktywów obrotowych [%] 31,0 48,2

23 RENTOWNOŚĆ AKTYWÓW W LATACH 2002/2004

24 RENTOWNOŚĆ DZIAŁALNOŚCI SPRZEDAŻY
Rentowność kapitału Nazwa wskaźnika 2002 2003 2004 Rentowność kapitału własnego (ROE) [%] - 0,4 5,1 Rentowność kapitału stałego (ROI) [%] Pieniężna stopa zwrotu kapitału własnego [%] 10,4 17,4 Pieniężna stopa zwrotu kapitału stałego [%] 9,0 14,7

25 RENTOWNOŚĆ KAPITAŁU W LATACH 2002/2004

26 ANALIZA CZYNNIKOWA RENTOWNOŚCI W OPARCIU O MODEL DUPONTA
Wyniki finansowe netto 2002 2003 2004 65.180 Rentowność sprzedaży netto 2002 2003 2004 0,0145 0,0034 0,0371 : Rentowność aktywów 2002 2003 2004 0,0117 0,0029 0,0355 Przychody netto ze sprzedaży 2002 2003 2004 x Rotacja aktywów 2002 2003 2004 0,8098 0,8669 0,9571 : Rentowność kapitału własnego 2002 2003 2004 Aktywa ogółem 2002 2003 2004 : (1 - u) Zobowiązania ogółem 2002 2003 2004 Struktura kapitału (u) 2002 2003 2004 : Kapitał ogółem 2002 2003 2004

27 KONIEC


Pobierz ppt "PRACA ZALICZENIOWA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google