Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kapitał cz. I.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kapitał cz. I."— Zapis prezentacji:

1 Kapitał cz. I

2 Źródła (kapitały) finansowania przedsiębiorstwa
Wewnętrzne Zewnętrzne Zysk Odpisy amortyzacyjne Sprzedaż majątku Przyspieszenie obrotu kapitału Wzrost udziałów Dopłaty wspólników Venture capital 2

3 Źródła (kapitały) finansowania przedsiębiorstwa
obce (zewnętrzne) Kredyt Pożyczka Kredyt handlowy Dłużne papiery wartościowe Leasing Faktoring Dotacje i subwencje Fundusze pomocowe 3

4 Czynniki decydujące o wyborze formy finansowania
Makroekonomiczne Inflacja Branża, w jakiej działa przedsiębiorstwo System opodatkowania Forma prawna przedsiębiorstwa Dostępność i koszt źródła finansowania 4

5 Mikroekonomiczne Koszt wykorzystania kapitału
Zabezpieczenie zwrotu kapitału Stopień swobody w decydowaniu o przeznaczeniu środków Szybkość uzyskania środków, Stopień sformalizowania procedur towarzyszących Rentowność przedsiębiorstwa Efekt dźwigni finansowej Ryzyko finansowe 5

6 Źródła finansowania kapitału własnego przedsiębiorstwa
Kapitał własny jest uznawany za najbardziej stabilne źródło finansowania, m. in. dlatego, że jest on zaangażowany w funkcjonowanie przedsiębiorstwa długoterminowo. 6

7 Źródła wewnętrzne kapitału własnego
Nadwyżka finansowa - składa się ona z zysku netto wypracowanego w danym okresie oraz z odpisów amortyzacyjnych Zysk netto - jest podstawowym źródłem finansowania działalności bieżącej oraz rozwoju przedsiębiorstwa 7

8 Fundusze amortyzacyjne - mogą być wykorzystane w dodatkowych inwestycjach lub inwestycjach odtworzeniowych. Ich wielkość zależy przede wszystkim od wielkości majątku trwałego przedsiębiorstwa oraz od stosowanych metod ustalania odpisów amortyzacyjnych. 8

9 Skrócenie rotacji majątku obrotowego - w majątku obrotowym są zamrożone środki pieniężne, których odzyskanie jest bardzo ważne z punktu widzenia interesu przedsiębiorstwa. Sprzedaż zbędnego majątku - może mieć niewielki udział w finansowaniu działalności przedsiębiorstwa. 9

10 Rola kapitału obcego w przedsiębiorstwie
Kapitał obcy to wszelkie zobowiązania wobec wierzycieli (budżetu państwa, banków, kontrahentów). Służy on finansowaniu działalności (rozwoju) przedsiębiorstwa. 10

11 Cechy kapitału obcego jako źródła finansowania działalności gospodarczej:
Umożliwia przedsiębiorstwu rozwój i funkcjonowanie na rynku w przypadku braku własnych środków Jest elastycznym źródłem finansowania (często jego wielkość i struktura zmieniają się w trakcie funkcjonowania przedsiębiorstwa) 11

12 Umożliwia wykorzystanie efektów dźwigni finansowej w postaci wzrostu rentowności kapitału własnego
Stwarza realną szansę racjonalnego kształtowania struktury kapitałowej w przedsiębiorstwie 12

13 Jest on dostarczany do przedsiębiorstwa na czas określony w zamian za cenę, która jest wyrażona głównie w wysokości stopy procentowej. Umożliwia wykorzystanie tarczy podatkowej (odsetki obniżają podstawą opodatkowania). 13

14 Kapitał krótkoterminowy: kredyty kupieckie zobowiązania odnawialne
różnego rodzaju pożyczki kredyty krótkoterminowe Kapitał długoterminowy: kredyty długoterminowe np. inwestycyjne leasing obligacje środki z funduszy pomocowych różnego rodzaju dotacje i subwencje franchising 14

15 Krótkoterminowe kapitały obce
Przedsiębiorstwa maja do dyspozycji trzy rodzaje źródeł obcych kapitałów krótkoterminowych: Kredyty handlowe (kupieckie) – zobowiązania wobec dostawców z tytułu nabytych towarów, wyrobów, usług, robót itp. Kredyty bankowe – przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności Inne zobowiązania krótkoterminowe 15

16 Kredyty handlowe Umożliwiają zakup niezbędnych produktów przy odroczeniu płatności na późniejszy termin, który jest ustalony w umowie pomiędzy przedsiębiorcą, a dostawcą. Z kredytu handlowego korzystają firmy nieposiadające zdolności kredytowej, dla których dostęp do kredytów bankowych jest ograniczony. 16

17 Kredyt bankowy Kryteria klasyfikacji kredytów, poza zasadniczym podziałem, często odzwierciedlają potrzeby finansowe przedsiębiorstw. Z punktu widzenia działalności gospodarczej najważniejszy jest podział na kredyty obrotowe i inwestycyjne. 17

18 Kredyt obrotowy służy finansowaniu bieżących potrzeb przedsiębiorstwa czyli wiąże się z jego działalnością eksploatacyjną Kredyt obrotowy może być udzielany na: rachunku bieżącym przedsiębiorstwa rachunku kredytowym 18

19 Długoterminowe kredyty bankowe
Służą przede wszystkim finansowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych o materialnym i niematerialnym charakterze (np. zakup papierów wartościowych) 19

20 Najważniejsze parametry kredytu na przykładzie kredytu inwestycyjnego
Oprocentowanie kredytu - ma bezpośredni wpływ na koszt obsługi kredytu Niezależnie od tego, czy będzie to oprocentowanie stałe, czy zmienne przedsiębiorca musi się liczyć z występowaniem ryzyka stopy procentowej 20

21 Okres kredytowania - im dłuższy jest czas trwania kredytu, tym większe jest ryzyko dla banku. Dłuższy okres kredytowania powoduje wzrost kosztu kredytu. Czas trwania umowy kredytu inwestycyjnego nie może być dłuższy, od okresu użytkowania (amortyzacji) sfinansowanych z tego źródła środków trwałych. 21

22 Waluta kredytu - w przypadku kredytów walutowych przedsiębiorca musi liczyć się z ryzykiem kursowym 22

23 Zabezpieczenie kredytu
- wybór odpowiedniego zabezpieczenia zależy od rodzaju inwestycji od specyfiki kredytu oraz od formy prawnej kredytobiorcy. W przypadku osób fizycznych zastosowania mają zabezpieczenia osobiste, a w przypadku podmiotów prawnych zabezpieczenia rzeczowe. 23

24 Spłata kredytu - następuje w terminach miesięcznych lub kwartalnych.
Przedsiębiorca spłaca kapitał oraz przypadające od zadłużenia odsetki, które maleją wraz ze spadkiem zadłużenia. Rata odsetkowa jest spłacana co miesiąc, natomiast rata kapitałowa w zależności od warunków kredytu może być spłacana miesięcznie, kwartalnie, półrocznie, a nawet rocznie. 24

25 W praktyce występują dwie możliwości spłat kredytów:
spłata w równych ratach – kredytobiorca płaci co miesiąc takie same raty, spłata w malejących ratach – pierwsze raty są wysokie, a kolejne stopniowo maleją. 25

26 Koszt kredytu stawka oprocentowania
W przypadku kredytów ze stałą stopą oprocentowania, stawka jest stała, a jej wysokość jest zapisana w umowie kredytu. Przy kredytach ze zmiennym oprocentowaniem, rodzaj stawki jest podany w umowie, która będzie każdorazowo wykorzystywana do budowy wysokości oprocentowania. 26

27 marża bankowa wyrażona w formie stopy procentowej i dodawana do podstawowego oprocentowania. Podstawowa stawka wraz z marżą wyznacza ostateczną wysokość stopy procentowej po jakiej jest spłacany kredyt. 27

28 przygotowaniem niezbędnej dokumentacji Wyceną zabezpieczeniami itp.
opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego oraz prowizja od uruchomienia kredytu Do pozostałych kosztów wpływających na ostateczny koszt kredytu należą koszty pozabankowe związane np. z: przygotowaniem niezbędnej dokumentacji Wyceną zabezpieczeniami itp. 28

29 Kredyt inwestycyjny powinien być dopasowany do specyfiki działalności przedsiębiorstwa oraz do samego kredytobiorcy, a wybór odpowiedniej opcji powinien zależeć od przeznaczenia kredytu oraz od typu przedsiębiorstwa. Przed wyborem odpowiedniego kredytu należy porównać parametry kredytu oraz jego koszt z innymi narzędziami pozyskania kapitału. 29

30 Leasing Jest formą finansowania działalności inwestycyjnej przedsiębiorstwa, która polega na korzystaniu przez przedsiębiorstwo z rzeczowych składników majątku trwałego, w zamian za regularne opłaty (raty leasingowe – najczęściej miesięczne). Leasing umożliwia przedsiębiorcy korzystanie z majątku trwałego bez konieczności nabywania go na własność. 30

31 Istotą transakcji leasingowej jest czasowe udostępnienie przez jedną ze stron finansującego (leasingodawcę) drugiej korzystającemu (leasingobiorcy) prawa do używania lub używania i pobierania pożytków z rzeczy nabytej przez finansującego. W zamian za korzystanie z rzeczy korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu wynagrodzenia pieniężne w ustalonych (zgodnie z umową) ratach. 31

32 Celem umowy leasingowej jest zapewnienia finansowania inwestycji bez nabycia prawa własności przedmiotu umowy w trakcie jej trwania. 32

33 liczbę stron stosunku cywilnoprawnego
Rodzaje leasingu Kryteria podziału i rodzaje leasingu łączą się ze sobą w różnych konfiguracjach, w zależności od indywidualnych potrzeb przedsiębiorstw korzystających z usług leasingowych. Podział leasingu ze względu na: liczbę stron stosunku cywilnoprawnego pośredni bezpośredni 33

34 Rodzaj finansowanych dóbr
inwestycyjny konsumpcyjny unikatowy Czas trwania umowy krótkoterminowy średnioterminowy długoterminowy 34

35 Przedmiot leasingu ruchomości nieruchomości Usługi towarzyszące suchy
mokry 35

36 Leasing finansowy i operacyjny
W aktualnych regulacjach podatkowych wyodrębnia się dwa rodzaje leasingu: leasing finansowy leasing operacyjny 36

37 Leasing finansowy - cechuje się długoterminowym charakterem umowy (zbliżony do gospodarczej używalności przekazanego środka) z gwarancją prawa zakupu przedmiotu umowy przez korzystającego po jej zakończeniu. Warunkiem koniecznym jest spłata przez korzystającego wszystkich rat przewidzianych w umowie leasingu. 37

38 Przedmiot umowy leasingu finansowego jest prawną własnością finansującego (spółki leasingowej), ale w przeciwieństwie do leasingu operacyjnego jest zaliczany do składników majątku korzystającego. 38

39 Koszty konserwacji, remontów ponosi również użytkownik przedmiotu.
W leasingu finansowym raty leasingowe składają się z części kapitałowej i odsetkowej, ale tylko raty odsetkowe stanowią koszt uzyskania przychodu. 39

40 Leasing operacyjny - okres używania przedmiotu leasingu jest stosunkowo krótki, zatem przedmiot umowy może być używany przez wielu kolejnych korzystających, ponieważ nakłady poniesione przez spółkę leasingową nie zwracają się w czasie obowiązywania umowy leasingu. 40

41 Przedmiot umowy leasingu operacyjnego jest zaliczany do majątku finansującego (spółki leasingowej), który dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Kosztem uzyskania przychodów dla korzystającego, a przychodem dla spółki leasingowej są pełne raty leasingowe. 41


Pobierz ppt "Kapitał cz. I."

Podobne prezentacje


Reklamy Google