Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem dotyczącym sprzedaży nieruchomości na terenie Szamotuł. Szczegóły już za chwilę!

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem dotyczącym sprzedaży nieruchomości na terenie Szamotuł. Szczegóły już za chwilę!"— Zapis prezentacji:

1 Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem dotyczącym sprzedaży nieruchomości na terenie Szamotuł. Szczegóły już za chwilę!

2 Zarząd Powiatu Szamotulskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony Przedmiot przetargu: nieruchomość niezabudowana leżąca na terenie Szamotuł Położenie: rejon ulicy Zamkowej w Szamotułach Powierzchnia: 2,6421 ha Własność: Powiat Szamotulski

3

4 OPIS NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość wystawiona na sprzedaż położona jest w obrębie Szamotuł i obejmuje działki ewidencyjne nr: 1627 o powierzchni 2.1574ha, w tym: grunty orne - R IVa 1.9122ha, tereny rekreacyjno- wypoczynkowe -Bz 0.2452ha; 1628 o powierzchni 0.4847ha, w tym: grunty orne - R IVa 0.3647ha, tereny rekreacyjno- wypoczynkowe - Bz 0.1200ha, łącznie to powierzchnia 2.6421ha; Księga wieczysta Nr 49527 prowadzona przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Szamotułach; Nieruchomość położona jest w granicach obszaru wpisanego do rejestru zabytków, nr rejestru 486/A – decyzją nr WD 4151/1969/1GR/2007 z dnia 28 czerwca 2008r. Zadrzewiona część nieruchomości sąsiaduje z zabytkowym parkiem krajobrazowym, który figuruje w rejestrze zabytków pod nr 109/A. W związku z powyższym, w kwestiach dotyczących ww. zaleceń należy kontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Poznaniu; Nieruchomość powyższa nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego; W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szamotuły w/w działki położone są w obszarze oznaczonym jako: - tereny istniejącego zainwestowania o zdefiniowanych funkcjach – funkcja mieszkaniowa strefy centrum, oznaczone symbolem C/M, - obszary parków podworskich istniejących oraz kwalifikowanych do odtworzenia, Dla nieruchomości objętej wykazem nie funkcjonuje w obszarze prawnym żadna decyzja ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.

5 CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI 3.250.000,00-zł /brutto/ (słownie: trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych)

6 WYSOKOŚĆ WADIUM 200.000,00-zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) Wadium należy wpłacić na konto Starostwo Powiatowe w Szamotułach – Bank Spółdzielczy Duszniki Nr konta 70907200020430000323700101 – tytuł przelewu Przetarg – Zamkowa w terminie do dnia 15.12. 2008r. Za datę wpłacenia wadium, uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Starostwa Powiatowego

7 MINIMALNE POSTĄPIENIE MINIMALNE POSTĄPIENIE wynosi 1% ceny wywoławczej, co stanowi kwotę 32.500,00 zł. (słownie: trzydzieści dwa tysiące pięćset złotych). O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

8 ZWROT WADIUM Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny kupna, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

9 KIEDY UMOWA? Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym przez organizatora przetargu w zawiadomieniu do zawarcia umowy notarialnej, Zarząd Powiatu Szamotulskiego może odstąpić od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

10 Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić nie później niż na trzy dni przed podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży, kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek Starostwa Powiatowego. Osoba, która wygra przetarg ponosi koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem nieruchomości.

11 Uczestnicy przetargu przed rozpoczęciem przetargu okazują: dowód osobisty (w przypadku osoby fizycznej), pełnomocnictwo notarialne (w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej), aktualny (3 mies.) odpis z rejestru sądowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności- gospodarczej w przypadku osoby prawnej), pełnomocnictwo notarialne w przypadku pełnomocnika osoby prawnej, oryginał dowodu wpłaty wadium.

12 Informacje dla cudzoziemców Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.).

13 Termin i miejsce przetargu 19 grudnia 2008r. godz. 12:00 Siedziba Starostwa Powiatowego w Szamotułach ul. Wojska Polskiego nr 4, gmach B ( mała sala, pokój nr 7 )

14 Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, informując o tym w formie ogłoszenia w prasie ogólnokrajowej - dziennik Rzeczpospolita, na tablicy ogłoszeń oraz w BIP-ie.

15 Istnieje możliwość obejrzenia nieruchomości po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym daty oględzin. Informacje dodatkowe o nieruchomości można uzyskać pod nr tel. (061) 29 28 781 Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwo Powiatowe w Szamotułach


Pobierz ppt "Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem dotyczącym sprzedaży nieruchomości na terenie Szamotuł. Szczegóły już za chwilę!"

Podobne prezentacje


Reklamy Google