Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

XI KONGRES GMIN WIEJSKICH RP

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "XI KONGRES GMIN WIEJSKICH RP"— Zapis prezentacji:

1 XI KONGRES GMIN WIEJSKICH RP
Warszawa, 20-21 października 2010r. Arkadiusz Lewicki, dyrektor w Związku Banków Polskich, Zespół ds. finansowania JST

2 NOWY ZESPÓŁ W ZBP 20 banków, w tym bankowość spółdzielcza
W biurze ZBP – stały dyżur; Organizacja dorocznego Forum Bankowo-Samorządowego – w tym we współpracy z ZGW; Spotkania z organizacjami JST; Spotkania z MF, RIO, innymi podmiotami – we wspólnych sprawach obu środowisk.

3 ZAKRES PRAC Zmiany w ustawie o finansach publicznych ułatwiające finansowanie JST i ustawie wprowadzającej uofp; w tym ocena projektu metodologii WPF; scenariusz awaryjny dla JST. Zmiany w innych ustawach (np. ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o zamówieniach publicznych). Dobre praktyki w zakresie procesu zamówień publicznych RIO- relacje banki-JST- RIO. Absorpcja środków UE z udziałem JST- usuwanie barier. Działania na rzecz ułatwień w stosowaniu i promocja: PPP, faktoring, leasing, oświadczenia patronackie, umowy wsparcia, instrumenty IFI, zabezpieczenia spłaty kredytu. „Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego Regiony, Miasta, Obszary wiejskie”, nowe programy rozwoju terytorialnego, etc. Współpraca z organizacjami jst i właściwymi resortami. Sprawy interwencyjne, w tym zgłaszane przez organizacje jst. Źródło: Na podstawie ankiety środowiskowej ZBP z lipca- sierpnia br.

4 I. PROPOPOZYCJE ZMIAN LEGISLACYJNYCH
Art. 48 uofp z 2009r. Art. 89 uofp z 2009r. Art. 92 uofp z 2009r. Art. 243 uofp z 2009r. Art. 256 uofp z 2009r. Art. 114 ustawy przepisy wprowadzające uofp z 2009r. Projekt nowelizacji z 7 września uofp- lokowanie wolnych środków JSFP. Par.2 rozporządzenia RM z

5 CELE: 1) Elastyczne zarządzanie zarówno bieżącymi kosztami obsługi długu, jak i okresem jego zapadalności. 2) Ułatwienie efektywnej restrukturyzacji długu 3) Możliwość stosowania cash poolingu jako przejaw adoptowania na grunt finansów samorządowych nowoczesnych instrumentów i metod zarządzania płynnością finansową 4)Uregulowanie możliwości i ułatwienie stosowania alternatywnych instrumentów: leasingu, faktoringu, oświadczeń patronackich, umów wsparcia.

6 Projekt z dnia 7 września 2010 r. USTAWA z dnia. 2010 r
Projekt z dnia 7 września 2010 r. USTAWA z dnia r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw Uzasadnienie: Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw ma na celu obniżenie poziomu długu publicznego oraz kosztów jego obsługi poprzez zmniejszenie potrzeb pożyczkowych Skarbu Państwa, wynikające z wykorzystania aktywów finansowych jednostek sektora finansów publicznych (JSFP) w zarządzaniu płynnością budżetu państwa. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez wprowadzenie obowiązku lokowania wolnych środków wybranych JSFP w formie depozytu prowadzonego przez Ministra Finansów lub też oddawanie w zarządzanie wolnych środków stanowiących aktywa finansowe Skarbu Państwa oraz możliwości takiego lokowania w przypadku innych jednostek sektora. Obecnie znaczna część środków JSFP, (ok. 45 mld zł na koniec 2009 r. – w całym sektorze finansów publicznych), nie jest wykorzystywana na bieżącą działalność jednostek i lokowana jest przede wszystkim w sektorze bankowym. Z drugiej strony Skarb Państwa w celu finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa pozyskuje na rynku środki poprzez sprzedaż SPW. Znaczna część tych środków pochodzi z sektora bankowego, w tym ze środków lokowanych przez JSFP w bankach. Taka sytuacja jest nieefektywna z punktu widzenia zarządzania płynnością SP i całego SFP i powoduje powstanie niepotrzebnych kosztów w postaci różnicy pomiędzy kosztem zaciąganych przez SP zobowiązań a oprocentowaniem krótkoterminowych lokat JSFP w bankach.

7 Propozycje wspólnych działań
Konieczność zrewidowania poprawności i ryzyk nowych ram zaciągania i spłaty zobowiązań przez jst zawartych w przepisach art. 243 i nast. ustawy o finansach publicznych. Do końca br jst są zobowiązane przedstawić swoje wieloletnie prognozy finansowe, w których muszą zaprezentować w jaki sposób spełnią nowe wymogi zadłużeniowe, czyli w jaki sposób mieszczą się w nowym limicie długu, który będzie obowiązywał od 2014 roku. Nowy limit oparty będzie o wskaźnik, który jest uzależniony od danych historycznych, w związku z czym ma charakter procykliczny: będzie hamował rozwój w momentach spowolnienia, a w momentach koniunktury będzie nadmiernie eksponował wzrost. Wskaźnik ten będzie wyliczany na podstawie różnic między dochodami bieżącymi a wydatkami, co będzie skłaniało jst do finansowania się długoterminowo (mimo wyższych łącznych kosztów obsługi, jst będzie mogła przeznaczać mniejsze środki na bieżącą obsługę długu).W efekcie kryzysu zaś dostęp do finansowania długoterminowego na rynku finansowym jest ograniczony. W opinii przedstawicieli obu środowisk wzór zaproponowany w art. 243 powinien więc ulec modyfikacji.

8 GRATULACJE Z OKAZJI XX-LECIA RESTYTUCJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE !

9 KONTAKT Arkadiusz Lewicki- arkadiusz.lewicki@zbp.pl
Mariusz Idzikowski-


Pobierz ppt "XI KONGRES GMIN WIEJSKICH RP"

Podobne prezentacje


Reklamy Google