Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Środowisko a Zdrowie Program Wieloletni Badania sondażowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Środowisko a Zdrowie Program Wieloletni Badania sondażowe"— Zapis prezentacji:

1 Środowisko a Zdrowie Program Wieloletni Badania sondażowe
Program jest dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW Ministerstwo Zdrowia

2 w Polityce Ekologicznej Państwa
Środowisko i zdrowie w Polityce Ekologicznej Państwa Najważniejsze skutki środowiskowych zagrożeń zdrowia choroby dróg oddechowych nowotwory alergie uszkodzenia przy urodzeniu oraz przedwczesne zgony Cel strategiczny zapobieganie zagrożeniom zdrowia w środowisku i obniżenie ryzyka zdrowotnego wywołanego narażeniem na czynniki środowiskowe

3 Unia Europejska Osiągnięcie takiej jakości środowiska, w której poziomy zanieczyszczeń nie będą powodowały znaczącego wpływu lub ryzyka dla zdrowia, włączając w to promieniowanie. Zdrowie jest rozumiane jako stan kompleksowy dobrego fizycznego, mentalnego oraz psychicznego samopoczucia, a nie tylko brak choroby lub słabości. /6. Program Ramowy UE/

4 Główne Cele Europejskiej Strategii
Środowiska i Zdrowia Zredukowanie negatywnego wpływu czynników środowiskowych na zdrowie w krajach UE Rozpoznanie i prewencja nowych zagrożeń zdrowia wywoływanych przez czynniki środowiskowe Wzmocnienie kompetencji i potencjału UE niezbędnego dla wdrażania skutecznej polityki w zakresie zdrowia środowiskowego

5 Program Wieloletni Środowisko a Zdrowie został przyjęty przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów i ustanowiony Uchwałą nr 64/2001 Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2001 r.

6 Główny cel Programu Stworzenie skutecznego systemu przeciwdziałania środowiskowym zagrożeniom zdrowia poprzez zintegrowanie działań zmierzających do ograniczenia zanieczyszczenia środowiska i eliminacji negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców Polski

7 MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
MINISTERSTWO ZDROWIA ZADANIA RESORTU ŚRODOWISKA ZADANIA RESORTU ZDROWIA Wdrożenie nowoczesnego systemu rozpoznawania, kwantyfikacji i oceny zagrożeń zdrowia związanych z narażeniem na szkodliwe czynniki środowiska Stymulowanie, programowanie, wdrażanie i ocena skuteczności działań na rzecz środowiska i zdrowia Opracowanie i wdrożenie nowoczesnej profilaktyki medycznej skutków zdrowotnych środowiska REZULTATY PROMOCJA GRUPY CELOWE SPOŁECZEŃSTWO

8 http://www.ietu.katowice.pl/wpr Program Wieloletni REALIZATORZY ZADAŃ
Ministerstwo Zdrowia Program Wieloletni REALIZATORZY ZADAŃ Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Sosnowiec Główny Instytut Górnictwa, Katowice Program jest dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej PATRONI MEDIALNI

9 ZADANIA RESORTU ZDROWIA
Opracowanie i wdrażanie systemu wskaźników zdrowia środowiskowego w Polsce Określenie przydatności wykorzystania danych monitoringu środowiska do oceny środowiskowego ryzyka zdrowotnego Opracowanie i pilotażowe wdrożenie wytycznych do wykonywania i weryfikowania raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na zdrowie w ramach ocen oddziaływania na środowisko Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programu zapobiegania astmy oskrzelowej i innych chorób alergicznych u dzieci nadmiernie narażonych na szkodliwe czynniki środowiska Kształcenie podyplomowe w dziedzinie zdrowia środowiskowego i medycyny środowiskowej Opracowanie i wdrożenie programu działań informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych dotyczących zdrowia środowiskowego dzieci

10

11 ZADANIA RESORTU ŚRODOWISKA
Utworzenie i wdrożenie systemu przekazywania informacji o stanie środowiska i zdrowia do Komisji Europejskiej Włączanie zagadnień zdrowia środowiskowego do strategii zrównoważonego rozwoju kraju Wdrażanie metod analizy środowiskowego ryzyka zdrowotnego do ustalania i kontroli przestrzegania normatywów środowiskowych Opracowanie zasad i procedur oraz wdrażanie ocen oddziaływania na zdrowie w ramach ocen oddziaływania na środowisko Promocja działań na rzecz środowiska i zdrowia wśród administracji rządowej, władz samorządowych, środowisk gospodarczych, środowisk naukowych, organizacji ekologicznych i konsumenckich Opracowanie i wdrożenie modelowego, lokalnego planu działań na rzecz środowiska i zdrowia Realizacja zadań wynikających z protokołu „woda i zdrowie” do konwencji z 1992 r. „O Ochronie i Użytkowaniu Rzek i Jezior Granicznych” Stworzenie systemu zapewniającego funkcjonalne wykorzystanie terenów zdegradowanych Realizacja zadań wynikających z karty „Transport, Środowisko i Zdrowie”

12 Program kampanii promocyjnej
PROMOCJA DZIAŁAŃ NA RZECZ ŚRODOWISKA I ZDROWIA WŚRÓD ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, WŁADZ SAMORZĄDOWYCH, ŚRODOWISK GOSPODARCZYCH, ŚRODOWISK NAUKOWYCH, ORGANIZACJI EKOLOGICZNYCH I KONSUMENCKICH Program kampanii promocyjnej Badania sondażowe w wybranych grupach celowych Informacja i promocja (e-biuletyn, strona WWW, ulotki tematyczne, pakiety informacyjne, publikacje w prasie) Spotkania z przedstawicielami grup celowych Konferencje promocyjno-informacyjne

13 BADANIA SONDAŻOWE Zakres badań Adresaci
postrzeganie (percepcja) środowiskowych zagrożeń zdrowia dostępność informacji o stanie środowiska i środowiskowych czynnikach wpływających na stan zdrowia rozwiązania formalne i organizacyjne efektywność procesu komunikacji Adresaci społeczeństwo administracja samorządowa (osoby, które z racji pełnionych funkcji powinny posiadać wiedzę o niekorzystnych skutkach zdrowotnych narażenia na czynniki środowiskowe oraz o działaniach podejmowanych w celu ich wyeliminowania organizacje pozarządowe prowadzące działalność edukacyjną, animatorzy działań promujących proekologiczne i pro środowiskowe zachowania

14 Badanie sondażowe wśród społeczeństwa
zrealizowano przy współpracy z Instytutem Badania Opinii i Rynku Pentor S.A. metodą wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo (Computer Assisted Telephone Interviewing) w oparciu o ustrukturalizowany kwestionariusz wywiadu na reprezentatywnej próbie 800 dorosłych mieszkańców Polski

15 Według kategorii wiekowych
BADANIA SONDAŻOWE MIASTO WIEŚ Liczba wywiadów – 500 Liczba wywiadów – 300 Według płci Kobiety – 417 wywiadów Mężczyźni – 383 wywiady Według kategorii wiekowych lat – 245 wywiadów 30 – 49 lat – 281 wywiadów powyżej 50 lat – 274 wywiady

16 naturalnego może istotnie wpływać na stan zdrowia człowieka.
BADANIA SONDAŻOWE Czy Pana/Pani zdaniem niekorzystny stan środowiska może wpływać na zdrowie człowieka? W jakim stopniu? 79,8% (N = 800) respondentów jest zdania, że zanieczyszczenie środowiska naturalnego może istotnie wpływać na stan zdrowia człowieka.

17 BADANIA SONDAŻOWE Jak Pan/Pani ocenia dostępność informacji dotyczących stanu środowiska oraz wpływu zanieczyszczeń na zdrowie człowieka?

18 BADANIA SONDAŻOWE Jakie są dla Pana/Pani główne źródła informacji o stanie środowiska i zdrowiu człowieka?

19 BADANIA SONDAŻOWE Czy uważa Pan/Pani, że personel medyczny/pracownicy służby zdrowia przekazują dostateczną ilość informacji na temat wpływu zanieczyszczenia środowiska na zdrowie człowieka?

20 BADANIA SONDAŻOWE Czy uważa Pan/Pani, że każdy człowiek może swoim działaniem przyczynić się do poprawy stanu środowiska, a tym samym swojego zdrowia? Jakie to mogą być działania?

21 BADANIA SONDAŻOWE Jakie działania Pana/Pani zdaniem mogą podjąć rodzice, aby chronić dzieci przed zagrożeniami związanymi z zanieczyszczeniem środowiska?

22 BADANIA SONDAŻOWE Jakie działania w zakresie udostępniania informacji o stanie środowiska i wpływie zanieczyszczeń na zdrowie człowieka powinny Pana/Pani zdaniem podejmować władze publiczne?

23 BADANIA SONDAŻOWE Czy Pana/Pani zdaniem wejście Polski do Unii Europejskiej i przyspieszenie rozwoju gospodarczego są szansą na poprawę stanu środowiska, a tym samym zdrowia Polaków?

24 Wnioski z badań dotyczące działalności promocyjnej:
BADANIA SONDAŻOWE Wnioski z badań dotyczące działalności promocyjnej: telewizja jest dla większości społeczeństwa głównym źródłem informacji, w następnej kolejności prasa, radio, drukowane materiały informacyjne brakuje informacji o źródłach informacji istnieje duże oczekiwanie społeczne na podejmowanie działań realizowanych wspólnie przez wiele jednostek wskazane są wszelkie działania interaktywne, gdyż społeczeństwo oczekuje reakcji na wyrażane opinie i uwagi

25 Opracowanie i wdrożenie Modelowego Lokalnego Planu Działań na Rzecz Środowiska i Zdrowia
Cel zintegrowanie działań na rzecz środowiska i zdrowia z realizacją założeń rozwoju społeczno-gospodarczego

26 dla miasta i gminy Olkusz
Opracowanie i wdrożenie Modelowego Lokalnego Planu Działań na Rzecz Środowiska i Zdrowia dla miasta i gminy Olkusz bezpośrednie zaangażowanie społeczeństwa w przygotowywanie planu i podejmowanie decyzji diagnoza stanu środowiska badanie ankietowe propozycja planu konsultacje społeczne

27 Stopień zadowolenia ze stanu własnego zdrowia
Gmina Olkusz Stopień zadowolenia ze stanu własnego zdrowia

28 Główne problemy miasta i gminy Olkusz
Gmina Olkusz Główne problemy miasta i gminy Olkusz

29 Problemy środowiska najbardziej istotne dla stanu zdrowia mieszkańców
Gmina Olkusz Problemy środowiska najbardziej istotne dla stanu zdrowia mieszkańców

30 Ocena poczucia własnego bezpieczeństwa
Gmina Olkusz Ocena poczucia własnego bezpieczeństwa

31 Działania dla poprawy własnego zdrowia
Gmina Olkusz Działania dla poprawy własnego zdrowia

32

33 e-biuletyn www.ietu.katowice.pl/wpr Adresowany do grup celowych
Wydawany kwartalnie lub częściej Rozprowadzany za pośrednictwem poczty elektronicznej (1300 adresów na liście mailingowej) ze specjalnego konta Umieszczony na stronie WWW Programu

34 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Środowisko a Zdrowie Program Wieloletni Badania sondażowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google