Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Wieloletni Środowisko a Zdrowie NFOŚiGW Ministerstwo Zdrowia Program jest dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Wieloletni Środowisko a Zdrowie NFOŚiGW Ministerstwo Zdrowia Program jest dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki."— Zapis prezentacji:

1 Program Wieloletni Środowisko a Zdrowie NFOŚiGW Ministerstwo Zdrowia Program jest dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Badania sondażowe

2 Program Wieloletni Środowisko a Zdrowie Najważniejsze skutki środowiskowych zagrożeń zdrowia choroby dróg oddechowych nowotwory alergie uszkodzenia przy urodzeniu oraz przedwczesne zgony Środowisko i zdrowie w Polityce Ekologicznej Państwa Cel strategiczny zapobieganie zagrożeniom zdrowia w środowisku i obniżenie ryzyka zdrowotnego wywołanego narażeniem na czynniki środowiskowe

3 Program Wieloletni Środowisko a Zdrowie Unia Europejska Osiągnięcie takiej jakości środowiska, w której poziomy zanieczyszczeń nie będą powodowały znaczącego wpływu lub ryzyka dla zdrowia, włączając w to promieniowanie. Zdrowie jest rozumiane jako stan kompleksowy dobrego fizycznego, mentalnego oraz psychicznego samopoczucia, a nie tylko brak choroby lub słabości. /6. Program Ramowy UE/

4 Program Wieloletni Środowisko a Zdrowie Główne Cele Europejskiej Strategii Środowiska i Zdrowia Środowiska i Zdrowia Zredukowanie negatywnego wpływu czynników środowiskowych na zdrowie w krajach UE Rozpoznanie i prewencja nowych zagrożeń zdrowia wywoływanych przez czynniki środowiskowe Wzmocnienie kompetencji i potencjału UE niezbędnego dla wdrażania skutecznej polityki w zakresie zdrowia środowiskowego

5 Program Wieloletni Środowisko a Zdrowie Program Wieloletni Środowisko a Zdrowie został przyjęty przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów i ustanowiony Uchwałą nr 64/2001 Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2001 r.

6 Program Wieloletni Środowisko a Zdrowie Główny cel Programu Stworzenie skutecznego systemu przeciwdziałania środowiskowym zagrożeniom zdrowia poprzez zintegrowanie działań zmierzających do ograniczenia zanieczyszczenia środowiska i eliminacji negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców Polski

7 GRUPY CELOWE SPOŁECZEŃSTWO ZADANIA RESORTU ZDROWIA ZADANIA RESORTU ŚRODOWISKA MINISTERSTWO ŚRODOWISKA MINISTERSTWO ZDROWIA REZULTATY PROMOCJA Opracowanie i wdrożenie nowoczesnej profilaktyki medycznej skutków zdrowotnych środowiska Wdrożenie nowoczesnego systemu rozpoznawania, kwantyfikacji i oceny zagrożeń zdrowia związanych z narażeniem na szkodliwe czynniki środowiska Stymulowanie, programowanie, wdrażanie i ocena skuteczności działań na rzecz środowiska i zdrowia

8 http://www.ietu.katowice.pl/wpr Ministerstwo Zdrowia Program Wieloletni REALIZATORZY ZADAŃ Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice Główny Instytut Górnictwa, Katowice Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Sosnowiec Program jest dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej PATRONI MEDIALNI

9 Program Wieloletni Środowisko a Zdrowie Opracowanie i wdrażanie systemu wskaźników zdrowia środowiskowego w Polsce Określenie przydatności wykorzystania danych monitoringu środowiska do oceny środowiskowego ryzyka zdrowotnego Opracowanie i pilotażowe wdrożenie wytycznych do wykonywania i weryfikowania raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na zdrowie w ramach ocen oddziaływania na środowisko Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programu zapobiegania astmy oskrzelowej i innych chorób alergicznych u dzieci nadmiernie narażonych na szkodliwe czynniki środowiska Kształcenie podyplomowe w dziedzinie zdrowia środowiskowego i medycyny środowiskowej Opracowanie i wdrożenie programu działań informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych dotyczących zdrowia środowiskowego dzieci ZADANIA RESORTU ZDROWIA

10

11 Program Wieloletni Środowisko a Zdrowie Utworzenie i wdrożenie systemu przekazywania informacji o stanie środowiska i zdrowia do Komisji Europejskiej Włączanie zagadnień zdrowia środowiskowego do strategii zrównoważonego rozwoju kraju Wdrażanie metod analizy środowiskowego ryzyka zdrowotnego do ustalania i kontroli przestrzegania normatywów środowiskowych Opracowanie zasad i procedur oraz wdrażanie ocen oddziaływania na zdrowie w ramach ocen oddziaływania na środowisko Promocja działań na rzecz środowiska i zdrowia wśród administracji rządowej, władz samorządowych, środowisk gospodarczych, środowisk naukowych, organizacji ekologicznych i konsumenckich Opracowanie i wdrożenie modelowego, lokalnego planu działań na rzecz środowiska i zdrowia Realizacja zadań wynikających z protokołu woda i zdrowie do konwencji z 1992 r. O Ochronie i Użytkowaniu Rzek i Jezior Granicznych Stworzenie systemu zapewniającego funkcjonalne wykorzystanie terenów zdegradowanych Realizacja zadań wynikających z karty Transport, Środowisko i Zdrowie ZADANIA RESORTU ŚRODOWISKA

12 Program Wieloletni Środowisko a Zdrowie Program kampanii promocyjnej Badania sondażowe w wybranych grupach celowych PROMOCJA DZIAŁAŃ NA RZECZ ŚRODOWISKA I ZDROWIA WŚRÓD ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, WŁADZ SAMORZĄDOWYCH, ŚRODOWISK GOSPODARCZYCH, ŚRODOWISK NAUKOWYCH, ORGANIZACJI EKOLOGICZNYCH I KONSUMENCKICH Spotkania z przedstawicielami grup celowych Konferencje promocyjno-informacyjne Informacja i promocja (e-biuletyn, strona WWW, ulotki tematyczne, pakiety informacyjne, publikacje w prasie)

13 Program Wieloletni Środowisko a Zdrowie Zakres badań postrzeganie (percepcja) środowiskowych zagrożeń zdrowia dostępność informacji o stanie środowiska i środowiskowych czynnikach wpływających na stan zdrowia rozwiązania formalne i organizacyjne efektywność procesu komunikacji Adresaci społeczeństwo administracja samorządowa (osoby, które z racji pełnionych funkcji powinny posiadać wiedzę o niekorzystnych skutkach zdrowotnych narażenia na czynniki środowiskowe oraz o działaniach podejmowanych w celu ich wyeliminowania organizacje pozarządowe prowadzące działalność edukacyjną, animatorzy działań promujących proekologiczne i pro środowiskowe zachowania BADANIA SONDAŻOWE

14 Program Wieloletni Środowisko a Zdrowie zrealizowano przy współpracy z Instytutem Badania Opinii i Rynku Pentor S.A. metodą wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo (Computer Assisted Telephone Interviewing) w oparciu o ustrukturalizowany kwestionariusz wywiadu na reprezentatywnej próbie 800 dorosłych mieszkańców Polski Badanie sondażowe wśród społeczeństwa

15 Program Wieloletni Środowisko a Zdrowie MIASTOWIEŚ Liczba wywiadów – 500Liczba wywiadów – 300 Według płci Kobiety – 417 wywiadówMężczyźni – 383 wywiady Według kategorii wiekowych 18 - 29 lat – 245 wywiadów 30 – 49 lat – 281 wywiadów powyżej 50 lat – 274 wywiady BADANIA SONDAŻOWE

16 Program Wieloletni Środowisko a Zdrowie Czy Pana/Pani zdaniem niekorzystny stan środowiska może wpływać na zdrowie człowieka? W jakim stopniu? 79,8% (N = 800) respondentów jest zdania, że zanieczyszczenie środowiska naturalnego może istotnie wpływać na stan zdrowia człowieka. BADANIA SONDAŻOWE

17 Program Wieloletni Środowisko a Zdrowie Jak Pan/Pani ocenia dostępność informacji dotyczących stanu środowiska oraz wpływu zanieczyszczeń na zdrowie człowieka? BADANIA SONDAŻOWE

18 Program Wieloletni Środowisko a Zdrowie Jakie są dla Pana/Pani główne źródła informacji o stanie środowiska i zdrowiu człowieka? BADANIA SONDAŻOWE

19 Program Wieloletni Środowisko a Zdrowie Czy uważa Pan/Pani, że personel medyczny/pracownicy służby zdrowia przekazują dostateczną ilość informacji na temat wpływu zanieczyszczenia środowiska na zdrowie człowieka? BADANIA SONDAŻOWE

20 Program Wieloletni Środowisko a Zdrowie Czy uważa Pan/Pani, że każdy człowiek może swoim działaniem przyczynić się do poprawy stanu środowiska, a tym samym swojego zdrowia? Jakie to mogą być działania? BADANIA SONDAŻOWE

21 Program Wieloletni Środowisko a Zdrowie Jakie działania Pana/Pani zdaniem mogą podjąć rodzice, aby chronić dzieci przed zagrożeniami związanymi z zanieczyszczeniem środowiska? BADANIA SONDAŻOWE

22 Program Wieloletni Środowisko a Zdrowie Jakie działania w zakresie udostępniania informacji o stanie środowiska i wpływie zanieczyszczeń na zdrowie człowieka powinny Pana/Pani zdaniem podejmować władze publiczne? BADANIA SONDAŻOWE

23 Program Wieloletni Środowisko a Zdrowie Czy Pana/Pani zdaniem wejście Polski do Unii Europejskiej i przyspieszenie rozwoju gospodarczego są szansą na poprawę stanu środowiska, a tym samym zdrowia Polaków? BADANIA SONDAŻOWE

24 Program Wieloletni Środowisko a Zdrowie Wnioski z badań dotyczące działalności promocyjnej: telewizja jest dla większości społeczeństwa głównym źródłem informacji, w następnej kolejności prasa, radio, drukowane materiały informacyjne brakuje informacji o źródłach informacji istnieje duże oczekiwanie społeczne na podejmowanie działań realizowanych wspólnie przez wiele jednostek wskazane są wszelkie działania interaktywne, gdyż społeczeństwo oczekuje reakcji na wyrażane opinie i uwagi BADANIA SONDAŻOWE

25 Program Wieloletni Środowisko a Zdrowie Opracowanie i wdrożenie Modelowego Lokalnego Planu Działań na Rzecz Środowiska i Zdrowia Cel zintegrowanie działań na rzecz środowiska i zdrowia z realizacją założeń rozwoju społeczno-gospodarczego

26 Program Wieloletni Środowisko a Zdrowie Opracowanie i wdrożenie Modelowego Lokalnego Planu Działań na Rzecz Środowiska i Zdrowia dla miasta i gminy Olkusz bezpośrednie zaangażowanie społeczeństwa w przygotowywanie planu i podejmowanie decyzji diagnoza stanu środowiska badanie ankietowe propozycja planu konsultacje społeczne

27 Program Wieloletni Środowisko a Zdrowie Gmina Olkusz Stopień zadowolenia ze stanu własnego zdrowia

28 Program Wieloletni Środowisko a Zdrowie Gmina Olkusz Główne problemy miasta i gminy Olkusz

29 Program Wieloletni Środowisko a Zdrowie Gmina Olkusz Problemy środowiska najbardziej istotne dla stanu zdrowia mieszkańców

30 Program Wieloletni Środowisko a Zdrowie Gmina Olkusz Ocena poczucia własnego bezpieczeństwa

31 Program Wieloletni Środowisko a Zdrowie Gmina Olkusz Działania dla poprawy własnego zdrowia

32

33 Program Wieloletni Środowisko a Zdrowie e-biuletyn Adresowany do grup celowych Wydawany kwartalnie lub częściej Rozprowadzany za pośrednictwem poczty elektronicznej (1300 adresów na liście mailingowej) ze specjalnego konta srodowisko.a.zdrowie@ietu.katowice.pl Umieszczony na stronie WWW Programu www.ietu.katowice.pl/wpr

34 Program Wieloletni Środowisko a Zdrowie DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Program Wieloletni Środowisko a Zdrowie NFOŚiGW Ministerstwo Zdrowia Program jest dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google