Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Wieloletni Środowisko a Zdrowie NFOŚiGW Ministerstwo Zdrowia Program jest dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Wieloletni Środowisko a Zdrowie NFOŚiGW Ministerstwo Zdrowia Program jest dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki."— Zapis prezentacji:

1 Program Wieloletni Środowisko a Zdrowie NFOŚiGW Ministerstwo Zdrowia Program jest dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Badania sondażowe

2 Program Wieloletni Środowisko a Zdrowie Najważniejsze skutki środowiskowych zagrożeń zdrowia choroby dróg oddechowych nowotwory alergie uszkodzenia przy urodzeniu oraz przedwczesne zgony Środowisko i zdrowie w Polityce Ekologicznej Państwa Cel strategiczny zapobieganie zagrożeniom zdrowia w środowisku i obniżenie ryzyka zdrowotnego wywołanego narażeniem na czynniki środowiskowe

3 Program Wieloletni Środowisko a Zdrowie Unia Europejska Osiągnięcie takiej jakości środowiska, w której poziomy zanieczyszczeń nie będą powodowały znaczącego wpływu lub ryzyka dla zdrowia, włączając w to promieniowanie. Zdrowie jest rozumiane jako stan kompleksowy dobrego fizycznego, mentalnego oraz psychicznego samopoczucia, a nie tylko brak choroby lub słabości. /6. Program Ramowy UE/

4 Program Wieloletni Środowisko a Zdrowie Główne Cele Europejskiej Strategii Środowiska i Zdrowia Środowiska i Zdrowia Zredukowanie negatywnego wpływu czynników środowiskowych na zdrowie w krajach UE Rozpoznanie i prewencja nowych zagrożeń zdrowia wywoływanych przez czynniki środowiskowe Wzmocnienie kompetencji i potencjału UE niezbędnego dla wdrażania skutecznej polityki w zakresie zdrowia środowiskowego

5 Program Wieloletni Środowisko a Zdrowie Program Wieloletni Środowisko a Zdrowie został przyjęty przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów i ustanowiony Uchwałą nr 64/2001 Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2001 r.

6 Program Wieloletni Środowisko a Zdrowie Główny cel Programu Stworzenie skutecznego systemu przeciwdziałania środowiskowym zagrożeniom zdrowia poprzez zintegrowanie działań zmierzających do ograniczenia zanieczyszczenia środowiska i eliminacji negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców Polski

7 GRUPY CELOWE SPOŁECZEŃSTWO ZADANIA RESORTU ZDROWIA ZADANIA RESORTU ŚRODOWISKA MINISTERSTWO ŚRODOWISKA MINISTERSTWO ZDROWIA REZULTATY PROMOCJA Opracowanie i wdrożenie nowoczesnej profilaktyki medycznej skutków zdrowotnych środowiska Wdrożenie nowoczesnego systemu rozpoznawania, kwantyfikacji i oceny zagrożeń zdrowia związanych z narażeniem na szkodliwe czynniki środowiska Stymulowanie, programowanie, wdrażanie i ocena skuteczności działań na rzecz środowiska i zdrowia

8 Ministerstwo Zdrowia Program Wieloletni REALIZATORZY ZADAŃ Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice Główny Instytut Górnictwa, Katowice Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Sosnowiec Program jest dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej PATRONI MEDIALNI

9 Program Wieloletni Środowisko a Zdrowie Opracowanie i wdrażanie systemu wskaźników zdrowia środowiskowego w Polsce Określenie przydatności wykorzystania danych monitoringu środowiska do oceny środowiskowego ryzyka zdrowotnego Opracowanie i pilotażowe wdrożenie wytycznych do wykonywania i weryfikowania raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na zdrowie w ramach ocen oddziaływania na środowisko Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programu zapobiegania astmy oskrzelowej i innych chorób alergicznych u dzieci nadmiernie narażonych na szkodliwe czynniki środowiska Kształcenie podyplomowe w dziedzinie zdrowia środowiskowego i medycyny środowiskowej Opracowanie i wdrożenie programu działań informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych dotyczących zdrowia środowiskowego dzieci ZADANIA RESORTU ZDROWIA

10

11 Program Wieloletni Środowisko a Zdrowie Utworzenie i wdrożenie systemu przekazywania informacji o stanie środowiska i zdrowia do Komisji Europejskiej Włączanie zagadnień zdrowia środowiskowego do strategii zrównoważonego rozwoju kraju Wdrażanie metod analizy środowiskowego ryzyka zdrowotnego do ustalania i kontroli przestrzegania normatywów środowiskowych Opracowanie zasad i procedur oraz wdrażanie ocen oddziaływania na zdrowie w ramach ocen oddziaływania na środowisko Promocja działań na rzecz środowiska i zdrowia wśród administracji rządowej, władz samorządowych, środowisk gospodarczych, środowisk naukowych, organizacji ekologicznych i konsumenckich Opracowanie i wdrożenie modelowego, lokalnego planu działań na rzecz środowiska i zdrowia Realizacja zadań wynikających z protokołu woda i zdrowie do konwencji z 1992 r. O Ochronie i Użytkowaniu Rzek i Jezior Granicznych Stworzenie systemu zapewniającego funkcjonalne wykorzystanie terenów zdegradowanych Realizacja zadań wynikających z karty Transport, Środowisko i Zdrowie ZADANIA RESORTU ŚRODOWISKA

12 Program Wieloletni Środowisko a Zdrowie Program kampanii promocyjnej Badania sondażowe w wybranych grupach celowych PROMOCJA DZIAŁAŃ NA RZECZ ŚRODOWISKA I ZDROWIA WŚRÓD ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, WŁADZ SAMORZĄDOWYCH, ŚRODOWISK GOSPODARCZYCH, ŚRODOWISK NAUKOWYCH, ORGANIZACJI EKOLOGICZNYCH I KONSUMENCKICH Spotkania z przedstawicielami grup celowych Konferencje promocyjno-informacyjne Informacja i promocja (e-biuletyn, strona WWW, ulotki tematyczne, pakiety informacyjne, publikacje w prasie)

13 Program Wieloletni Środowisko a Zdrowie Zakres badań postrzeganie (percepcja) środowiskowych zagrożeń zdrowia dostępność informacji o stanie środowiska i środowiskowych czynnikach wpływających na stan zdrowia rozwiązania formalne i organizacyjne efektywność procesu komunikacji Adresaci społeczeństwo administracja samorządowa (osoby, które z racji pełnionych funkcji powinny posiadać wiedzę o niekorzystnych skutkach zdrowotnych narażenia na czynniki środowiskowe oraz o działaniach podejmowanych w celu ich wyeliminowania organizacje pozarządowe prowadzące działalność edukacyjną, animatorzy działań promujących proekologiczne i pro środowiskowe zachowania BADANIA SONDAŻOWE

14 Program Wieloletni Środowisko a Zdrowie zrealizowano przy współpracy z Instytutem Badania Opinii i Rynku Pentor S.A. metodą wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo (Computer Assisted Telephone Interviewing) w oparciu o ustrukturalizowany kwestionariusz wywiadu na reprezentatywnej próbie 800 dorosłych mieszkańców Polski Badanie sondażowe wśród społeczeństwa

15 Program Wieloletni Środowisko a Zdrowie MIASTOWIEŚ Liczba wywiadów – 500Liczba wywiadów – 300 Według płci Kobiety – 417 wywiadówMężczyźni – 383 wywiady Według kategorii wiekowych lat – 245 wywiadów 30 – 49 lat – 281 wywiadów powyżej 50 lat – 274 wywiady BADANIA SONDAŻOWE

16 Program Wieloletni Środowisko a Zdrowie Czy Pana/Pani zdaniem niekorzystny stan środowiska może wpływać na zdrowie człowieka? W jakim stopniu? 79,8% (N = 800) respondentów jest zdania, że zanieczyszczenie środowiska naturalnego może istotnie wpływać na stan zdrowia człowieka. BADANIA SONDAŻOWE

17 Program Wieloletni Środowisko a Zdrowie Jak Pan/Pani ocenia dostępność informacji dotyczących stanu środowiska oraz wpływu zanieczyszczeń na zdrowie człowieka? BADANIA SONDAŻOWE

18 Program Wieloletni Środowisko a Zdrowie Jakie są dla Pana/Pani główne źródła informacji o stanie środowiska i zdrowiu człowieka? BADANIA SONDAŻOWE

19 Program Wieloletni Środowisko a Zdrowie Czy uważa Pan/Pani, że personel medyczny/pracownicy służby zdrowia przekazują dostateczną ilość informacji na temat wpływu zanieczyszczenia środowiska na zdrowie człowieka? BADANIA SONDAŻOWE

20 Program Wieloletni Środowisko a Zdrowie Czy uważa Pan/Pani, że każdy człowiek może swoim działaniem przyczynić się do poprawy stanu środowiska, a tym samym swojego zdrowia? Jakie to mogą być działania? BADANIA SONDAŻOWE

21 Program Wieloletni Środowisko a Zdrowie Jakie działania Pana/Pani zdaniem mogą podjąć rodzice, aby chronić dzieci przed zagrożeniami związanymi z zanieczyszczeniem środowiska? BADANIA SONDAŻOWE

22 Program Wieloletni Środowisko a Zdrowie Jakie działania w zakresie udostępniania informacji o stanie środowiska i wpływie zanieczyszczeń na zdrowie człowieka powinny Pana/Pani zdaniem podejmować władze publiczne? BADANIA SONDAŻOWE

23 Program Wieloletni Środowisko a Zdrowie Czy Pana/Pani zdaniem wejście Polski do Unii Europejskiej i przyspieszenie rozwoju gospodarczego są szansą na poprawę stanu środowiska, a tym samym zdrowia Polaków? BADANIA SONDAŻOWE

24 Program Wieloletni Środowisko a Zdrowie Wnioski z badań dotyczące działalności promocyjnej: telewizja jest dla większości społeczeństwa głównym źródłem informacji, w następnej kolejności prasa, radio, drukowane materiały informacyjne brakuje informacji o źródłach informacji istnieje duże oczekiwanie społeczne na podejmowanie działań realizowanych wspólnie przez wiele jednostek wskazane są wszelkie działania interaktywne, gdyż społeczeństwo oczekuje reakcji na wyrażane opinie i uwagi BADANIA SONDAŻOWE

25 Program Wieloletni Środowisko a Zdrowie Opracowanie i wdrożenie Modelowego Lokalnego Planu Działań na Rzecz Środowiska i Zdrowia Cel zintegrowanie działań na rzecz środowiska i zdrowia z realizacją założeń rozwoju społeczno-gospodarczego

26 Program Wieloletni Środowisko a Zdrowie Opracowanie i wdrożenie Modelowego Lokalnego Planu Działań na Rzecz Środowiska i Zdrowia dla miasta i gminy Olkusz bezpośrednie zaangażowanie społeczeństwa w przygotowywanie planu i podejmowanie decyzji diagnoza stanu środowiska badanie ankietowe propozycja planu konsultacje społeczne

27 Program Wieloletni Środowisko a Zdrowie Gmina Olkusz Stopień zadowolenia ze stanu własnego zdrowia

28 Program Wieloletni Środowisko a Zdrowie Gmina Olkusz Główne problemy miasta i gminy Olkusz

29 Program Wieloletni Środowisko a Zdrowie Gmina Olkusz Problemy środowiska najbardziej istotne dla stanu zdrowia mieszkańców

30 Program Wieloletni Środowisko a Zdrowie Gmina Olkusz Ocena poczucia własnego bezpieczeństwa

31 Program Wieloletni Środowisko a Zdrowie Gmina Olkusz Działania dla poprawy własnego zdrowia

32

33 Program Wieloletni Środowisko a Zdrowie e-biuletyn Adresowany do grup celowych Wydawany kwartalnie lub częściej Rozprowadzany za pośrednictwem poczty elektronicznej (1300 adresów na liście mailingowej) ze specjalnego konta Umieszczony na stronie WWW Programu

34 Program Wieloletni Środowisko a Zdrowie DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Program Wieloletni Środowisko a Zdrowie NFOŚiGW Ministerstwo Zdrowia Program jest dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google