Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

VII WOJEWÓDZKIE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "VII WOJEWÓDZKIE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH"— Zapis prezentacji:

1 VII WOJEWÓDZKIE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
WSPÓŁPRACA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Arkadiusz Jachimowicz Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Toruń, 26. września 2006

2 system współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi
BARIERY NA DRODZE DO PARTNERSTWA Organizacje pozarządowe to najsłabsze ogniwo w trójsektorowym partnerstwie. Jak to zmienić?

3 system współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi
BARIERY NA DRODZE DO PARTNERSTWA Przeszkody w budowaniu partnerstwa - brak tradycji współpracy - dysproporcje w zasobach materialnych, finansowych i ludzkich - odmienna kultura pracy: stabilizacja wobec zmienności - postawa paternalizmu ze strony samorządu - postawa klientelizmu ze strony organizacji - animozje personalne - obawa przed przejęciem władzy przez liderów op - konkurencja pomiędzy organizacjami/brak współpracy

4 system współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi
CO OZNACZA SYSTEM WSPÓŁPRACY Recepta na partnerstwo? Budowanie systemu współpracy.

5 system współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi
CO OZNACZA SYSTEM WSPÓŁPRACY System współpracy to: - trwałe wkomponowanie organizacji pozarządowych w strukturę działań samorządu, - odpowiednie zapisy prawa lokalnego, - dobra praktyka współpracy oparta na zasadzie pomocniczości i partycypacji społecznej.

6 system współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi
PODSTAWY PRAWNE SYSTEMU WSPÓŁPRACY

7 system współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi
PODSTAWY PRAWNE SYSTEMU WSPÓŁPRACY Ustawa o działalności pożytku publicznego podstawowym aktem prawnym regulującym współpracę samorządów z organizacjami pozarządowymi jest Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

8 system współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi
PRAWO LOKALNE UCHWAŁA W SPRAWIE ZASAD WSPÓŁPRACY

9 system współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi
ZASADY WSPÓŁPRACY System współpracy opisany jest w akcie prawa lokalnego pod nazwą: ZASADY WSPÓŁPRACY (Karta współpracy) samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi. Forma przyjęcia Zasad współpracy: uchwała Rady Miejskiej (Olsztyn) zarządzenie prezydenta (Elbląg)

10 system współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi
WARTOŚCI I ZASADY SYSTEMU WSPÓŁPRACY

11 system współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi
WARTOŚCI I ZASADY SYSTEMU WSPÓŁPRACY Wartości i zasady leżące u podstaw systemu współpracy: zasada pomocniczości, suwerenność, partnerstwo, partycypacja, efektywność, uczciwa konkurencja, jawność

12 system współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi
ZASADY WSPÓŁPRACY Charakterystyka Zasad współpracy kompleksowy przewodnik współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi dokument zawierający wszystkie elementy współpracy nawiązuje do strategii rozwoju samorządu opisuje praktykę współpracy zastosowany czytelny język opisu

13 system współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi
ELEMENTY SYSTEMU WSPÓŁPRACY

14 system współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi
ELEMENTY SYSTEMU WSPÓŁPRACY System współpracy składa się z: aktów prawa lokalnego partnerów współpracy wspólnych zespołów aspektów formalnych i organizacyjnych

15 system współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi
ELEMENTY SYSTEMU WSPÓŁPRACY W zakresie prawa lokalnego strategia rozwoju samorządu (oraz programy operacyjne) właściwie lokująca organizacje pozarządowe jako przedmiot oddziaływań, ale i podmiot identyfikujący problemy i realizujący zadania określone w strategii

16 system współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi
ELEMENTY SYSTEMU WSPÓŁPRACY W zakresie prawa lokalnego zasady współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi (karta współpracy, program współpracy) – przyjęte uchwałą rady gminy/powiatu/województwa (lub zarządzeniem/uchwałą organów wykonawczych)

17 system współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi
ELEMENTY SYSTEMU WSPÓŁPRACY W zakresie prawa lokalnego roczny program współpracy przyjęty uchwałą gminy/powiatu/województwa zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego, jako operacyjny program określający (1) konkretne zadania do wykonania w danym roku wraz z ich kosztami oraz (2) wydarzenia wychodzące poza zwykłą praktykę współpracy.

18 system współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi
ELEMENTY SYSTEMU WSPÓŁPRACY W zakresie prawa lokalnego budżet samorządu określający wielkość środków finansowych przeznaczonych w danym roku na finansowanie zadań przekazanych do realizacji organizacjom pozarządowym

19 system współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi
ELEMENTY SYSTEMU WSPÓŁPRACY Strategia rozwoju sektora pozarządowego strategia opracowana przez organizacje pozarządowe, mogąca służyć m.in. jako podstawa do opracowania strategii rozwoju samorządu w obszarze dotyczącym sektora pozarządowego, zasad współpracy i rocznych programów współpracy

20 system współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi
ELEMENTY SYSTEMU WSPÓŁPRACY Partnerzy współpracy – po stronie samorządu organ uchwałodawczy samorządu (np. Rada Miejska, komisje stałe) organ wykonawczy (np. prezydent) wydziały/departamenty, jednostki organizacyjne (MOPS)

21 system współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi
ELEMENTY SYSTEMU WSPÓŁPRACY Partnerzy współpracy – po stronie sektora pozarządowego zorganizowany partner po stronie organizacji pozarządowych: np. reprezentacja organizacji pozarządowych danego powiatu, gminy czy województwa, czynnie współtworzący ww akty prawa lokalnego, dbający o właściwą praktykę współpracy poprzez jej stałe monitorowanie i ewaluację

22 system współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi
ELEMENTY SYSTEMU WSPÓŁPRACY Osoba kontaktowa ze strony samorządu lokalnego urzędnik odpowiedzialny za realizację zasad współpracy (pełnomocnik prezydenta ds. organizacji pozarządowych)

23 system współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi
ELEMENTY SYSTEMU WSPÓŁPRACY Wspólne zespoły wspólny zespół (np. Zespół Konsultacyjny) złożony z przedstawicieli samorządu i reprezentantów sektora pozarządowego, wskazanych przez sektor pozarządowy; zadaniem takiego zespołu jest kreowanie, monitorowanie i ewaluacja współpracy

24 system współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi
ELEMENTY SYSTEMU WSPÓŁPRACY Wspólne zespoły wspólna komisja oceniająca oferty składane przez organizacje w konkursach ofert ogłaszanych przez samorząd, w skład której obligatoryjnie wchodzą również liderzy organizacji pozarządowych wskazani przez sektor pozarządowy

25 system współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi
ELEMENTY SYSTEMU WSPÓŁPRACY Wspólne zespoły wspólne zespoły tematyczne złożone z przedstawicieli samorządu i organizacji pozarządowych zajmujące się konkretnymi obszarami pożytku publicznego (zdrowie, edukacja itp.), zespoły współpracują w sposób stały w ramach wydziału/departamentu

26 system współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi
ELEMENTY SYSTEMU WSPÓŁPRACY Aspekty formalne i organizacyjne Ośrodek wspierania organizacji pozarządowych - stałe miejsce wsparcia organizacji pozarządowych prowadzone na zasadzie powierzenia zadania wyspecjalizowanej organizacji pozarządowej

27 system współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi
ELEMENTY SYSTEMU WSPÓŁPRACY Metoda oceny ofert konkursowych wspólna komisja konkursowa/oceniająca ocena punktowa karta oceny - ocena każdej oferty przez każdego członka komisji wykluczenie konfliktu interesu – podpisywanie oświadczeń przez członków komisji jawność oceny - dostęp organizacji do protokołu konkursu

28 system współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi
ELEMENTY SYSTEMU WSPÓŁPRACY Wymiana informacji strona internetowa samorządu strona internetowa organizacji (np. serwis regionalny, strona reprezentacji) baza adresów owych

29 system współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi
ELEMENTY SYSTEMU WSPÓŁPRACY Spotkania doroczna konferencja plenarna organizacji pozarządowych organizowana wspólnie z samorządem spotkania branżowe organizacji pozarządowych organizowane wspólnie z wydziałami urzędów miast

30 system współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi
ELEMENTY SYSTEMU WSPÓŁPRACY Standaryzacja zadań wprowadzenie zasady, że powierzenie zadania organizacji pozarządowej wymaga uprzedniego wystandaryzowania standaryzacji dokonuje grupa ekspertów i praktyków ze strony samorządu i organizacji pozarządowych

31 system współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi
ELEMENTY SYSTEMU WSPÓŁPRACY Możliwość dofinansowania wkładu własnego organizacji organizacje mogą otrzymać środki finansowe na pokrycie wkładu własnego do projektów kierowanych do funduszy europejskich i innych. środki pochodzą z rezerwy celowej samorządu. przekazywane są w formie konkursu.

32 system współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi
ELEMENTY SYSTEMU WSPÓŁPRACY Zgłaszanie zadań do rocznego programu współpracy organizacje pozarządowe mogą zgłaszać propozycje zadań, które – ich zdaniem - powinny zostać ujęte w programie współpracy na rok następny. propozycje powinny być zgłaszane w określonym terminie na odpowiednim formularzu.

33 system współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi
Dlaczego warto wypracować i wdrożyć system współpracy?

34 system współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi
DLACZEGO SYSTEM WSPÓŁPRACY Zalety utworzenia systemu współpracy w jednym dokumencie zgromadzona zostaje pełna wiedza na temat wszystkich aspektów współpracy samorządu z organizacjami następuje uporządkowanie w urzędzie procedur dotyczących organizacji pozarządowych (jednolite dokumenty, formularze, przebieg dokumentów) opisana jest zrozumiałym językiem praktyka współpracy samorządu z organizacjami

35 system współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi
DLACZEGO SYSTEM WSPÓŁPRACY Zalety utworzenia systemu współpracy następuje włączanie liderów organizacji do współzarządzania samorządem – partycypacja społeczna pojawia się lepsza kontrola nad wydatkowaniem dotacji przez organizacje oraz efektywnością realizacji zadań powstaje przejrzysta, jednolita procedura udzielania dotacji przez samorząd

36 system współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi
DLACZEGO SYSTEM WSPÓŁPRACY Zalety utworzenia systemu współpracy uruchomiony zostaje monitoring społeczny nad wydatkowaniem pieniędzy publicznych lepsza realizacja zadań publicznych poprzez opracowanie standardów zlecania zadań powstaje wewnętrzne gremium odwoławcze (wspólny zespół), które reaguje na sytuacje konfliktowe pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi

37 system współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi
DLACZEGO SYSTEM WSPÓŁPRACY Co utrudnia tworzenie systemu współpracy przyzwyczajenia i stereotypy po stronie urzędników i działaczy pozarządowych nieustabilizowane, niejasne, niekiedy niekorzystne prawo dotyczące niektórych aspektów współpracy rozproszenie sektora, indywidualizm, ambicje liderów brak reprezentacji po stronie sektora pozarządowego

38 system współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi
DLACZEGO SYSTEM WSPÓŁPRACY Co pomaga w opracowaniu i wdrożeniu systemu współpracy wzajemne zaufanie, poszanowanie znajomość specyfiki partnera partnerstwo, a nie klientelizm: unikanie dominacji administracji nad organizacjami obywatelskimi gotowość stron do kompromisów i porozumień obopólna zgoda na przejrzystość planowanych działań i procedur (w tym kontrolnych) istnienie reprezentacji sektora pozarządowego

39 system współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi
DLA PRZYKŁADU ZASADY WSPÓŁPRACY SAMORZĄDOWYCH WŁADZ ELBLĄGA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI zarządzenie Prezydenta Elbląga z 2004 roku

40 system współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi
DLA PRZYKŁADU ZASADY WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

41 system współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ kontakt Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Biuro w Elblągu: Ul. Zw. Jaszczurczego 17 ● Elbląg ● tel. fax , ● Biuro w Olsztynie: Ul. Kopernika 13 ● Olsztyn ● tel.fax ● ● ●


Pobierz ppt "VII WOJEWÓDZKIE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google