Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 VII WOJEWÓDZKIE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WSPÓŁPRACA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Arkadiusz Jachimowicz Sieć Wspierania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 VII WOJEWÓDZKIE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WSPÓŁPRACA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Arkadiusz Jachimowicz Sieć Wspierania."— Zapis prezentacji:

1 1 VII WOJEWÓDZKIE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WSPÓŁPRACA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Arkadiusz Jachimowicz Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Toruń, 26. września 2006

2 2 system współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi Organizacje pozarządowe to najsłabsze ogniwo w trójsektorowym partnerstwie. Jak to zmienić? BARIERY NA DRODZE DO PARTNERSTWA

3 3 system współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi Przeszkody w budowaniu partnerstwa - brak tradycji współpracy - dysproporcje w zasobach materialnych, finansowych i ludzkich - odmienna kultura pracy: stabilizacja wobec zmienności - postawa paternalizmu ze strony samorządu - postawa klientelizmu ze strony organizacji - animozje personalne - obawa przed przejęciem władzy przez liderów op - konkurencja pomiędzy organizacjami/brak współpracy BARIERY NA DRODZE DO PARTNERSTWA

4 4 system współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi Recepta na partnerstwo? Budowanie systemu współpracy. CO OZNACZA SYSTEM WSPÓŁPRACY

5 5 system współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi System współpracy to: - trwałe wkomponowanie organizacji pozarządowych w strukturę działań samorządu, - odpowiednie zapisy prawa lokalnego, - dobra praktyka współpracy oparta na zasadzie pomocniczości i partycypacji społecznej. CO OZNACZA SYSTEM WSPÓŁPRACY

6 6 system współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi PODSTAWY PRAWNE SYSTEMU WSPÓŁPRACY

7 7 system współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi Ustawa o działalności pożytku publicznego podstawowym aktem prawnym regulującym współpracę samorządów z organizacjami pozarządowymi jest Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie PODSTAWY PRAWNE SYSTEMU WSPÓŁPRACY

8 8 system współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi PRAWO LOKALNE UCHWAŁA W SPRAWIE ZASAD WSPÓŁPRACY

9 9 system współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi System współpracy opisany jest w akcie prawa lokalnego pod nazwą: ZASADY WSPÓŁPRACY (Karta współpracy) samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi. Forma przyjęcia Zasad współpracy: uchwała Rady Miejskiej (Olsztyn) zarządzenie prezydenta (Elbląg) ZASADY WSPÓŁPRACY

10 10 system współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi WARTOŚCI I ZASADY SYSTEMU WSPÓŁPRACY

11 11 system współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi Wartości i zasady leżące u podstaw systemu współpracy: zasada pomocniczości, suwerenność, partnerstwo, partycypacja, efektywność, uczciwa konkurencja, jawność WARTOŚCI I ZASADY SYSTEMU WSPÓŁPRACY

12 12 system współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi Charakterystyka Zasad współpracy kompleksowy przewodnik współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi dokument zawierający wszystkie elementy współpracy nawiązuje do strategii rozwoju samorządu opisuje praktykę współpracy zastosowany czytelny język opisu ZASADY WSPÓŁPRACY

13 13 system współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi ELEMENTY SYSTEMU WSPÓŁPRACY

14 14 system współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi System współpracy składa się z: aktów prawa lokalnego partnerów współpracy wspólnych zespołów aspektów formalnych i organizacyjnych ELEMENTY SYSTEMU WSPÓŁPRACY

15 15 system współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi W zakresie prawa lokalnego strategia rozwoju samorządu (oraz programy operacyjne) właściwie lokująca organizacje pozarządowe jako przedmiot oddziaływań, ale i podmiot identyfikujący problemy i realizujący zadania określone w strategii ELEMENTY SYSTEMU WSPÓŁPRACY

16 16 system współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi W zakresie prawa lokalnego zasady współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi (karta współpracy, program współpracy) – przyjęte uchwałą rady gminy/powiatu/województwa (lub zarządzeniem/uchwałą organów wykonawczych) ELEMENTY SYSTEMU WSPÓŁPRACY

17 17 system współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi W zakresie prawa lokalnego roczny program współpracy przyjęty uchwałą gminy/powiatu/województwa zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego, jako operacyjny program określający (1) konkretne zadania do wykonania w danym roku wraz z ich kosztami oraz (2) wydarzenia wychodzące poza zwykłą praktykę współpracy. ELEMENTY SYSTEMU WSPÓŁPRACY

18 18 system współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi W zakresie prawa lokalnego budżet samorządu określający wielkość środków finansowych przeznaczonych w danym roku na finansowanie zadań przekazanych do realizacji organizacjom pozarządowym ELEMENTY SYSTEMU WSPÓŁPRACY

19 19 system współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi Strategia rozwoju sektora pozarządowego strategia opracowana przez organizacje pozarządowe, mogąca służyć m.in. jako podstawa do opracowania strategii rozwoju samorządu w obszarze dotyczącym sektora pozarządowego, zasad współpracy i rocznych programów współpracy ELEMENTY SYSTEMU WSPÓŁPRACY

20 20 system współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi Partnerzy współpracy – po stronie samorządu organ uchwałodawczy samorządu (np. Rada Miejska, komisje stałe) organ wykonawczy (np. prezydent) wydziały/departamenty, jednostki organizacyjne (MOPS) ELEMENTY SYSTEMU WSPÓŁPRACY

21 21 system współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi Partnerzy współpracy – po stronie sektora pozarządowego zorganizowany partner po stronie organizacji pozarządowych: np. reprezentacja organizacji pozarządowych danego powiatu, gminy czy województwa, czynnie współtworzący ww akty prawa lokalnego, dbający o właściwą praktykę współpracy poprzez jej stałe monitorowanie i ewaluację ELEMENTY SYSTEMU WSPÓŁPRACY

22 22 system współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi Osoba kontaktowa ze strony samorządu lokalnego urzędnik odpowiedzialny za realizację zasad współpracy (pełnomocnik prezydenta ds. organizacji pozarządowych) ELEMENTY SYSTEMU WSPÓŁPRACY

23 23 system współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi Wspólne zespoły wspólny zespół (np. Zespół Konsultacyjny) złożony z przedstawicieli samorządu i reprezentantów sektora pozarządowego, wskazanych przez sektor pozarządowy; zadaniem takiego zespołu jest kreowanie, monitorowanie i ewaluacja współpracy ELEMENTY SYSTEMU WSPÓŁPRACY

24 24 system współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi Wspólne zespoły wspólna komisja oceniająca oferty składane przez organizacje w konkursach ofert ogłaszanych przez samorząd, w skład której obligatoryjnie wchodzą również liderzy organizacji pozarządowych wskazani przez sektor pozarządowy ELEMENTY SYSTEMU WSPÓŁPRACY

25 25 system współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi Wspólne zespoły wspólne zespoły tematyczne złożone z przedstawicieli samorządu i organizacji pozarządowych zajmujące się konkretnymi obszarami pożytku publicznego (zdrowie, edukacja itp.), zespoły współpracują w sposób stały w ramach wydziału/departamentu ELEMENTY SYSTEMU WSPÓŁPRACY

26 26 system współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi Aspekty formalne i organizacyjne Ośrodek wspierania organizacji pozarządowych - stałe miejsce wsparcia organizacji pozarządowych prowadzone na zasadzie powierzenia zadania wyspecjalizowanej organizacji pozarządowej ELEMENTY SYSTEMU WSPÓŁPRACY

27 27 system współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi Metoda oceny ofert konkursowych wspólna komisja konkursowa/oceniająca ocena punktowa karta oceny - ocena każdej oferty przez każdego członka komisji wykluczenie konfliktu interesu – podpisywanie oświadczeń przez członków komisji jawność oceny - dostęp organizacji do protokołu konkursu ELEMENTY SYSTEMU WSPÓŁPRACY

28 28 system współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi Wymiana informacji strona internetowa samorządu strona internetowa organizacji (np. serwis regionalny, strona reprezentacji) baza adresów e-mailowych ELEMENTY SYSTEMU WSPÓŁPRACY

29 29 system współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi Spotkania doroczna konferencja plenarna organizacji pozarządowych organizowana wspólnie z samorządem spotkania branżowe organizacji pozarządowych organizowane wspólnie z wydziałami urzędów miast ELEMENTY SYSTEMU WSPÓŁPRACY

30 30 system współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi Standaryzacja zadań wprowadzenie zasady, że powierzenie zadania organizacji pozarządowej wymaga uprzedniego wystandaryzowania standaryzacji dokonuje grupa ekspertów i praktyków ze strony samorządu i organizacji pozarządowych ELEMENTY SYSTEMU WSPÓŁPRACY

31 31 system współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi Możliwość dofinansowania wkładu własnego organizacji organizacje mogą otrzymać środki finansowe na pokrycie wkładu własnego do projektów kierowanych do funduszy europejskich i innych. środki pochodzą z rezerwy celowej samorządu. przekazywane są w formie konkursu. ELEMENTY SYSTEMU WSPÓŁPRACY

32 32 system współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi Zgłaszanie zadań do rocznego programu współpracy organizacje pozarządowe mogą zgłaszać propozycje zadań, które – ich zdaniem - powinny zostać ujęte w programie współpracy na rok następny. propozycje powinny być zgłaszane w określonym terminie na odpowiednim formularzu. ELEMENTY SYSTEMU WSPÓŁPRACY

33 33 system współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi Dlaczego warto wypracować i wdrożyć system współpracy?

34 34 Zalety utworzenia systemu współpracy w jednym dokumencie zgromadzona zostaje pełna wiedza na temat wszystkich aspektów współpracy samorządu z organizacjami następuje uporządkowanie w urzędzie procedur dotyczących organizacji pozarządowych (jednolite dokumenty, formularze, przebieg dokumentów) opisana jest zrozumiałym językiem praktyka współpracy samorządu z organizacjami system współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi DLACZEGO SYSTEM WSPÓŁPRACY

35 35 Zalety utworzenia systemu współpracy następuje włączanie liderów organizacji do współzarządzania samorządem – partycypacja społeczna pojawia się lepsza kontrola nad wydatkowaniem dotacji przez organizacje oraz efektywnością realizacji zadań powstaje przejrzysta, jednolita procedura udzielania dotacji przez samorząd system współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi DLACZEGO SYSTEM WSPÓŁPRACY

36 36 Zalety utworzenia systemu współpracy uruchomiony zostaje monitoring społeczny nad wydatkowaniem pieniędzy publicznych lepsza realizacja zadań publicznych poprzez opracowanie standardów zlecania zadań powstaje wewnętrzne gremium odwoławcze (wspólny zespół), które reaguje na sytuacje konfliktowe pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi system współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi DLACZEGO SYSTEM WSPÓŁPRACY

37 37 Co utrudnia tworzenie systemu współpracy przyzwyczajenia i stereotypy po stronie urzędników i działaczy pozarządowych nieustabilizowane, niejasne, niekiedy niekorzystne prawo dotyczące niektórych aspektów współpracy rozproszenie sektora, indywidualizm, ambicje liderów brak reprezentacji po stronie sektora pozarządowego system współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi DLACZEGO SYSTEM WSPÓŁPRACY

38 38 Co pomaga w opracowaniu i wdrożeniu systemu współpracy wzajemne zaufanie, poszanowanie znajomość specyfiki partnera partnerstwo, a nie klientelizm: unikanie dominacji administracji nad organizacjami obywatelskimi gotowość stron do kompromisów i porozumień obopólna zgoda na przejrzystość planowanych działań i procedur (w tym kontrolnych) istnienie reprezentacji sektora pozarządowego system współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi DLACZEGO SYSTEM WSPÓŁPRACY

39 39 system współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi ZASADY WSPÓŁPRACY SAMORZĄDOWYCH WŁADZ ELBLĄGA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI zarządzenie Prezydenta Elbląga z 2004 roku www.umelblag.pl DLA PRZYKŁADU

40 40 system współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi ZASADY WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI DLA PRZYKŁADU

41 41 system współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ kontakt arek@eswip.elblag.pl 605 404 972 Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Biuro w Elblągu: Ul. Zw. Jaszczurczego 17 82-300 Elbląg tel. fax 055 236 27 16, 055 235 33 88 eswip@eswip.elblag.pl eswip@eswip.elblag.pl Biuro w Olsztynie: Ul. Kopernika 13 10-575 Olsztyn tel.fax 089 523 73 45 rowop@eswip.elblag.plrowop@eswip.elblag.pl www.eswip.elblag.plwww.eswip.elblag.pl www.wim.ngo.pl www.fps.elblag.plwww.wim.ngo.plwww.fps.elblag.pl


Pobierz ppt "1 VII WOJEWÓDZKIE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WSPÓŁPRACA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Arkadiusz Jachimowicz Sieć Wspierania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google