Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mama może wszystko Olimpia Komosińska Gdańsk, 13 czerwca 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mama może wszystko Olimpia Komosińska Gdańsk, 13 czerwca 2011."— Zapis prezentacji:

1 Mama może wszystko Olimpia Komosińska Gdańsk, 13 czerwca 2011

2 PLAN RAMOWY SZKOLENIA:
Ogólne informacje na temat Europejskiego Funduszu Społecznego Szkolenia zrealizowane oraz będące w trakcie realizacji – prezentacja dobrych praktyk Działania w ramach PROW Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe Indywidualne konsultacje z trenerką

3 Europejski Fundusz Społeczny – jest głównym narzędziem finansowym Unii Europejskiej, wspierającym zatrudnienie w państwach członkowskich oraz promującym spójność gospodarczą i społeczną. Wydatki EFS to około 10% całkowitego budżetu UE.

4 Działania w ramach EFS:
Zwiększenie dostępu i uczestnictwa kobiet na rynku pracy Promocja aktywnej polityki rynku pracy mającą na celu przeciwdziałanie i zapobieganie bezrobociu Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego Kształcenie ustawiczne Doskonalenie kadr gospodarki Rozwój przedsiębiorczości Współfinansowanie programu operacyjnego PO KL

5 PO KL – program operacyjny służący realizacji Narodowej Strategii Spójności opracowanej przez Rząd RP w celu wykorzystania nowych środków w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej przeznaczonych dla Polski na lata

6 PO KL DLA KOBIET: Priorytet I: Zatrudnienie i integracja społeczna
- Poddziałanie – Projekty na rzecz promocji równych szans kobiet i mężczyzn oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poddziałanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

7 Co zrobić, żeby wziąć udział w projekcie?

8 Wejdź na stronę internetową Instytucji, gdyż często zamieszczają tam bazy projektów aktualnie realizowanych w województwie. Lista obecnie dostępnych wyszukiwarek znajduje się na stronie: Największa wyszukiwarka ofert szkoleniowych Inwestycja w kadry została opracowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Znaleźć ją można pod adresem:

9 Punkty informacyjne: Infolinia Europejskiego Funduszu Społecznego
prowadzona przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – tutaj można uzyskać ogólne informacji o programie oraz dane kontaktowe do Instytucji odpowiedzialnych za dane Działania/Poddziałania w Programie. - Punkty Informacyjne w Instytucjach Pośredniczących i Pośredniczących II Stopnia dot. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – spis takich punktów zawiera Mapa Punktów Informacyjnych wydana przez MRR.

10 Strona internetowa www. efs. gov
Strona internetowa prowadzona przez MRR i strony wszystkich instytucji zaangażowanych w realizację PO KL. Centralny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich oraz punkty regionalne nadzorowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich "Pomorskie w Unii"

11 Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich „Pomorskie w Unii”
Punkt Informacyjny w Pucku Izba Rzemieślnicza MŚP Cech Rzemiosł Różnych ul. Bogusława 2, Puck, tel wew. 16 fax:     Punkt Informacyjny w Kwidzynie Izba Rzemieślnicza MŚP Cech Rzemiosł Różnych ul. 11-go Listopada 18a, Kwidzyn,  tel ; fax: Punkt Informacyjny w Pruszczu Gdańskim Izba Rzemieślnicza MŚP Cech Rzemiosł Różnych ul. Mickiewicza 1, Pruszcz Gdański,  tel ; fax:  

12 PRIORYTET I: ZATRUDNIENIE I INTEGRACJA SPOŁECZNA

13 W ramach Poddziałania realizowane są Projekty na rzecz promocji równych szans kobiet i mężczyzn oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego

14 Zakres realizowanych działań:
pilotażowa realizacja kompleksowych programów powrotu do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci, sprzyjająca godzeniu życia zawodowego i rodzinnego tworzenie ośrodków opieki nad dziećmi w miejscu pracy oraz rozwijanie alternatywnych form opieki na dziećmi (w tym m.in. usług opiekuńczych świadczonych w warunkach domowych). W obecnym okresie, żadna z firm z województwa pomorskiego nie uzyskała dofinansowania.

15 Adresaci działań: - osoby podejmujące pracę po przerwie związanej z wychowaniem, lub urodzeniem dziecka - pracodawcy

16 PRIORYTET VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

17 Cele ogólne: Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynku Pracy. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób młodych. Zmniejszanie bezrobocia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (kobiet, osób długotrwale bezrobotnych, osób niepełnosprawnych, osób bezrobotnych zamieszkujących na obszarach wiejskich). Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób starszych.

18 Adresaci działań: - Osoby długotrwale bezrobotne - Młodzież do 25 roku życia - Osoby niepełnosprawne - Kobiety powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy - Osoby w tzw. wieku niemobilnym tj. te, które ukończyły 45 rok życia

19 DOBRE PRAKTYKI, czyli przykłady dofinansowanych działań w ramach poddziałania

20 „Cel – Praca” Termin realizacji: Krótki opis szkolenia: Szkolenie skierowane do pełnoletnich bezrobotnych kobiet i mężczyzn zamieszkujących powiat pucki. Celem szkolenia jest poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych, w tym w szczególności osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pucku.

21 W ramach szkolenia: Szkolenia zawodowe (grupowe i indywidualne):
- operator maszyn do robót ziemnych (operator koparki jednonaczyniowej, ładowarki, koparkoładowarki, koparkospycharki, spycharki, walca – do wyboru jedno z uprawnień), - barman-kelner z modułem języka angielskiego, - kucharz małej gastronomi, - recepcjonista z modułami obsługi komputera i językiem angielskim, - ABC przedsiębiorczości, - pozyskiwanie i rozliczanie funduszy unijnych, - szkolenia indywidualne.

22 Biuro beneficjenta: 84-100, Puck ul. Wejherowska 43a Telefon: (058) Fax: (058) Kontakt: Diana Jarzyna Strona internetowa:

23 „Wyjdź z cienia” Termin realizacji: Krótka charakterystyka projektu: projekt przeznaczony jest dla kobiet, które ukończyły 18lat i zamieszkują powiat Gdynia, lub Sopot. Głównym celem projektu jest pobudzenie aktywności zawodowej kobiet i przygotowanie ich do podjęcia zatrudnienia lub założenia własnej firmy.

24 W ramach projektu: - szkolenie (Pracownik biurowy, Księgowość i kadry, Florystyka, Profesjonalna stylizacja paznokcia i wizaż), - warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, - staż/przygotowanie zawodowe - przyznanie dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej.

25 Biuro beneficjenta: 81-332, Gdynia ul
Biuro beneficjenta: , Gdynia ul. Kołłątaja 8 Telefon: (058) Fax: (058) Kontakt: Patrycja Łasińska Telefon: (058) Strona internetowa: pup.gdynia.ibip.pl

26 „Chcieć to móc” Termin realizacji: Krótka charakterystyka projektu: projekt skierowany do pełnoletnich mieszkańców powiatu sztumskiego. Jego celem jest zmniejszenie liczby osób bezrobotnych na terenie powiatu sztumskiego.

27 W ramach projektu: - przygotowanie zawodowe w miejscu pracy - staże - przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

28 Biuro beneficjenta: 82-440, Dzierzgoń ul
Biuro beneficjenta: , Dzierzgoń ul. Zawadzkiego 11 Telefon: (055) Fax: (055) Kontakt: Aleksandra Kiliszewska Telefon: (055) Strona internetowa:

29 WSPARCIE ORAZ PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Poddziałanie 6.2: WSPARCIE ORAZ PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA

30 Do kogo kierowane jest działanie?
Osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej kolejnych 12 miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat Kobiety (w tym zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci) Osoby do 25 roku życia Osoby niepełnosprawne Osoby po 45 roku życia Osoby zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko – wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą

31 DOBRE PRAKTYKI, czyli przykłady dofinansowanych działań w ramach poddziałania

32 „INFO-BIZ Profesjonalna Edukacja” Termin realizacji szkolenia: Krótki opis szkolenia: szkolenie przeznaczone jest dla osób posiadających co najmniej wykształcenie średnie, zamieszkujących województwo pomorskie.

33 W ramach projektu: Szkolenia:. aspekty psychologiczne,
W ramach projektu: Szkolenia: *aspekty psychologiczne, *aspekty prawne cyberprzemocy, Interakcyjne zajęcia: *prawnej ochrony dzieci, *system reagowania w szkole, *efektywne komunikowanie się z policją.

34 Kontakt: Mariola Wiśniewska Telefon:

35 „Dobry start” Termin realizacji: Krótka charakterystyka projektu: projekt przeznaczony jest dla bezrobotnych mężczyzn i kobiet zamieszkujących powiat bytowski. Celem projektu jest aktywizacja osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

36 W ramach projektu: szkolenia z zakresu informatyki i wykorzystywania komputerów; szkolenia z zakresu rachunkowości, księgowości, bankowości, ubezpieczeń, analizy inwestycyjnej: szkolenia z zakresu prac sekretarskich i biurowych; szkolenia z zakresu usług fryzjerskich i kosmetycznych; szkolenia z zakresu nauki języków obcych; szkolenia z zakresu sprzedaży, marketingu, public relations; szkolenia z zakresu zarządzania i administrowania; szkolenia z zakresu techniki i handlu artykułami technicznymi; szkolenia z zakresu sztuki, kultury, rzemiosła artystycznego; szkolenia z zakresu usług gastronomicznych; szkolenia z zakresu usług transportowych w tym kursy prawa jazdy; szkolenia z zakresu usług stolarskich i szklarskich. szkolenia z zakresu opieki społecznej, w tym opieki nad osobami niepełnosprawnymi, starszymi, dziećmi, wolontariat. przyznawanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

37 Biuro beneficjenta: 77-100, Bytów ul
Biuro beneficjenta: , Bytów ul. Wojska Polskiego 6 Telefon: (059) Fax: (059) Kontakt: Katarzyna Kaiser Telefon: (059) Alicja Kosińska Telefon: (059) Strona internetowa:

38 „Kierunek Praca” Termin realizacji: Krótka charakterystyka projektu: Do udziału zapraszamy wszystkie osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP W GDAŃSKU, a w szczególności: - długotrwale bezrobotnych - bezrobotnych do 25.roku życia - osoby po 50.roku życia - osoby niepełnosprawne - osoby bez kwalifikacji, doświadczenia zawodowego lub wykształcenia średniego - osoby samotnie wychowujące dziecko

39 W ramach projektu oferujemy: - staże - szkolenia - jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej Kwota całego projektu (od 2008 do 2010):

40 Biuro beneficjenta: 80-802, Gdańsk ul. 3 Maja 9 Telefon: (058) Fax: (058) Kontakt: Piotr Stefaniak Telefon: (058) Strona internetowa:

41 PRIORYTET VII: Promocja integracji społecznej

42 Cele ogólne: Poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Wzmocnienie i poszerzenie zakresu działań sektora ekonomii społecznej

43 W ramach Priorytetu VII podejmowane będą przede wszystkim działania:
Ułatwiające dostęp do rynku pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz rozwijania instytucji ekonomii społecznej, Eliminowanie różnego rodzaju barier (organizacyjnych, prawnych czy psychologicznych) na jakie napotykają osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

44 Poddziałanie 7.2.1: Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

45 W ramach działania możliwe jest:
kursy i szkolenia Poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, zawodowe rozwój form zatrudnienia i wsparcie tworzenia miejsc pracy dla osób należących do grup szczególnego ryzyka

46 DOBRE PRAKTYKI, czyli przykłady dofinansowanych działań w ramach poddziałania

47 „Człowiek Istotą Społeczeństwa w powiecie bytowskim – reintegracja społeczno-zawodowa”
Termin realizacji: Krótka charakterystyka projektu: projekt skierowany do kobiet i mężczyzn zamieszkujących powiat bytowski. Celem projektu jest: wzrost zatrudnienia i spójności społecznej w latach w czasie 3 edycji reintegracji społeczno-zawodowej poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia 62 kobiet i 10 mężczyzn wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem  społecznym

48 W ramach projektu: zajęcia BHP i p.poż. zajęcia aktywizacji zawodowej
warsztatach terapii pogłębionej zajęcia psychoedukacyjne warsztaty motywacyjne warsztaty planowania życia edukacja ogólna edukacja ekologiczna i zdrowotna zajęcia z wizażu i stylizacji edukacja kulturalna spotkania integracyjne kursy zawodów kurs językowy refundacja kosztów przejazdu, Punkt Konsultacyjno-Informacyjny CIS  

49 Biuro beneficjenta: , Bytów Miła 26 Kontakt: Iwona Dzika Telefon:

50 „ Akademia pracy” Termin realizacji: 2011-01-03 - 2012-02-29
Krótka charakterystyka szkolenia: głównym celem projektu jest poprawa sytuacji zawodowo-społecznej os. zagrożonych wykluczeniem społecznym w ciągu 14 miesięcy. Działania projektowe w grupie 70 osób w tym minimum 42 kobiet na obszarze 2 powiatów woj. pomorskiego: chojnickiego i człuchowskiego.

51 W ramach szkolenia: Indywidualne spotkania z psychologiem Spotkania z doradcą zawodowym Spotkania animacyjne, zachęcające do dalszej pracy nad sobą Zajęcia z pośrednikiem pracy

52 Biuro beneficjenta: , Bydgoszcz Izerska 20 Telefon: Kontakt: Jacek Leski Telefon:

53 „Przełam Bariery” Termin realizacji: Krótki opis szkolenia: szkolenie skierowane do bezrobotnych zamieszkujących powiat gdański. Celem głównym projektu jest stworzenie szans na powrót na rynek pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

54 ZAJĘCIA REINTEGRACJI ZAWODOWEJ
W ramach projektu: SZKOLENIE W ramach projektu realizowane będzie 150 godzinne szkolenie „Pracownik administracyjno-biurowy”, w skład którego wejdą następujące bloki tematyczne: zajęcia komputerowe, obsługa klienta, rodzaje dokumentacji, archiwizacja, prawo cywilne, handlowe i kodeks postępowania administracyjnego. Program szkolenia jest komplementarny z charakterystyką stanowisk najczęściej zgłaszanych w składanych przez pracodawców wnioskach o zorganizowanie stażu. Osoba posiadająca powyżej wymienione umiejętności i wiedzę jest przydatna niezależnie od branży, jaką reprezentuje pracodawca. Szkolenie przeprowadzone będzie dla każdej z 3 10-osobowych grup uczestników i będzie rozłożone na okres 2 miesięcy dla każdej grupy. Każdy/a uczestnik/czka, który/a pozytywnie zakończy udział w szkoleniu i podniesie swoje kwalifikacje, otrzyma potwierdzający ten fakt certyfikat. Uczestnictwo w szkoleniu wiązać się będzie z otrzymywaniem przez beneficjentów/ki ostatecznych/e stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych za miesiąc (obliczane proporcjonalnie do liczby godzin szkolenia w danym miesiącu). ZAJĘCIA REINTEGRACJI ZAWODOWEJ Po zakończeniu każdego z cyklów szkoleń grupy uczestników skierowane zostaną na 6-miesięczne płatne zajęcia reintegracji zawodowej. Dzięki realizacji tego zadania uczestnik/czka wykluczony/a społecznie lub zagrożony/a wykluczeniem społecznym ma szansę na powrót na rynek pracy poprzez wykonywanie zadań zawodowych na stanowisku pracy. Mechanizm tej formy wsparcia będzie zgodny z dokumentem „Szczegółowe warunki odbywania szkoleń, kursów, staży oraz zajęć reintegracji zawodowej u pracodawcy”.

55

56 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA (PROW ) JEST PODSTAWOWYM INSTRUMENTEM WSPARCIA PRZEKSZTAŁCEŃ STRUKTURALNYCH, EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH W ROLNICTWIE I PRZETWÓRSTWIE PRODUKTÓW ROLNYCH W OBECNYM OKRESIE PROGRAMOWANIA, FINANSOWANYM Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE

57 DZIAŁANIE 312: „TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW”

58 Do kogo skierowane jest to działanie?
Osób fizycznych i prawnych Spółek prawa handlowego nieposiadających osobowości prawnej Wspólników spółek cywilnych

59 Osoba fizyczna może ubiegać się o pomoc, jeżeli:
podejmuje albo wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jest pełnoletnia i nie ukończyła 60 roku życia, nie podlega przepisom o ubezpieczeniu społecznym rolników w pełnym zakresie, ma miejsce zamieszkania w przypadku: podmiotów podejmujących lub wykonujących działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa – w miejscowości należącej do gminy: wiejskiej, lub miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, lub miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,

60 nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów UE,
w okresie ostatnich 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy w ramach przedmiotowego działania nie przyznano jej pomocy w ramach działania Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienie, objętego Programem Operacyjnym „Kapitał Ludzki, ”, został jej nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

61 Jaki jest zakres działalności gospodarczych objętych pomocą?
Pomoc może być udzielana z tytułu operacji związanych z podejmowaniem lub rozwijaniem mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie: usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, usług dla ludności, sprzedaży hurtowej i detalicznej, rzemiosła lub rękodzielnictwa, robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych, usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, usług transportowych, usług komunalnych, przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, magazynowania lub przechowywania towarów, wytwarzania produktów energetycznych z biomasy, rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych. Działalność rozwijana oznacza sytuację, w której Wnioskodawca posiada status przedsiębiorcy (tj. ma zarejestrowaną działalność gospodarczą) i planuje inwestycje związane z zarejestrowanym już rodzajem działalności (PKD) lub rozwija swoją działalność gospodarczą o nową branżę (dodaje nowy kod PKD).

62 Jaki jest maksymalny poziom i wysokość pomocy
Jaki jest maksymalny poziom i wysokość pomocy? Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Maksymalny poziom pomocy finansowej może wynosić 50% kosztów kwalifikowalnych.

63 Kiedy i gdzie można składać Wnioski o przyznanie pomocy?
Wnioski o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników składa się: - osobiście, albo przez osobę upoważnioną w oddziale regionalnym Agencji, właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji, albo za pośrednictwem poczty, tj. przesyłką rejestrowaną nadaną w terminie naboru w placówce pocztowej operatora publicznego do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji.

64 Wnioski można pobrać ze stron:

65 Jak wypełnić formularz?
Formularz wniosku o przyznanie pomocy wypełnia się czytelnie niebieskim lub czarnym kolorem. Wypełnieniu podlegają wyłącznie białe pola wniosku. W przypadku, gdy dane pole wniosku nie dotyczy Wnioskodawcy, należy wstawić kreskę chyba, że w Instrukcji podano inaczej. Szczególną przy tym uwagę należy zwracać na oznaczone dodatkowo stosownymi przypisami pozycje wymagane wniosku, których niewypełnienie skutkuje nieprzyznaniem pomocy już na etapie wstępnej weryfikacji wniosków (preselekcji). Przygotowując wniosek o przyznanie pomocy należy zgromadzić wszystkie wymagane załączniki, z których część sporządza się na formularzach udostępnionych przez Agencję. Wykaz wszystkich stosowanych w danym działaniu załączników przedstawia część VI wniosku, tj. Informacja o załącznikach.

66 Jakie są obowiązki Beneficjenta po uzyskaniu refundacji?
Zgodnie z umową przyznania pomocy beneficjent przez 5 lat jest zobowiązany m.in. do: osiągnięcia celu operacji i jego zachowania, umożliwienia przeprowadzenia kontroli związanych z przyznaną pomocą, przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą, informowania Agencji o okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy, przestrzegania ograniczeń lub spełniania warunków w zakresie: przenoszenia własności lub posiadania rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji lub sposobu ich wykorzystywania, rodzaju i czasu trwania wykonywanej działalności związanej z przyznaną pomocą, miejsca zarejestrowania oraz lokalizacji siedziby lub oddziału, oraz utworzenia nowych miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty oraz ich utrzymania przez 2 lata.

67 GDZIE SZUKAĆ DODATKOWYCH INFORMACJI?
- w oddziałach regionalnych ARiMR - pod bezpłatnym numerem infolinii – - na stronach internetowych Agencji ( oraz MRiRW (

68 FUNDUSZE POŻYCZKOWE I PORĘCZENIOWE

69 Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe są jednymi z instrumentów finansowego wspierania małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Oba rodzaje funduszy są odpowiedzią na problemy, jakie napotykają niektóre MSP (najczęściej mikroprzedsiębiorstwa) w dostępie do finansowania.

70 Pomorski Fundusz Pożyczkowy

71 Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o
Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. jest istniejącą od 2004 roku spółką non-profit, której celem jest wspieranie mikro i małych przedsiębiorstw, działających na terenie województwa pomorskiego, poprzez udostępnianie nisko oprocentowanych pożyczek, zarówno podmiotom już działającym, jak i dopiero zaczynającym działalność.

72 W OFERCIE PFP: pożyczki rozwojowa i partnerska, przeznaczone na dowolny cel związany z działalnością gospodarczą; pożyczka ekspresowa na pokrycie nagłej pilnej potrzeby, dostępna dla stałych klientów Funduszu; pożyczka innowacyjna na zakup nowych technologii i nowych środków trwałych; pożyczka europejska na prefinansowanie dotacji bezzwrotnej lub sfinansowanie wkładu własnego do dotacji bezzwrotnej dla mikro i małych przedsiębiorstw; pożyczka na start, przeznaczona na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

73 O pożyczkę może ubiegać się mały przedsiębiorca, działający co najmniej trzy miesiące prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa, na którym działa dany oddział Regionalnego Funduszu Pożyczkowego.

74 Oprocentowanie pożyczki ustalane jest indywidualnie
Oprocentowanie pożyczki ustalane jest indywidualnie. Według stopy referencyjnej ogłoszonej przez Komisję Europejska na dzień podpisania umowy, plus maksymalnie trzy punkty procentowe marży w skali roku. Dodatkowo pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 5% kwoty przyznanej pożyczki.

75 Warunki pożyczek: oprocentowanie od 7,90% do 11,90% (uzależnione od przeznaczenia pożyczki) kwota do 120 000 zł. (dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą do 65 000 zł.) okres spłaty do 60 miesięcy możliwość poręczenia przez Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. Z o.o. prowizja od 2 do 3,5 % brak opłat wstępnych

76 W biurze Regionalnego Funduszu Pożyczkowego otrzymamy wniosek pożyczkowy, który zobowiązani będziemy wypełnić i wraz z załącznikami, przedłożyć w tej samej siedzibie. Załączniki to między innymi kopia podatkowej księgi przychodów i rozchodów za okres ostatniego roku. Jeśli nasza działalność trwa krócej, to za cały okres od początku jej otwarcia. Dodatkowo przedłożyć musimy zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, o braku zaległości w opłatach składek, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w opłatach podatku, dokumenty rejestracyjne firmy, kserokopię dowodu osobistego oraz inne dokumenty, których może wymagać od nas Fundusz Pożyczkowy, a o których poinformowani zostaniemy zapewne w trakcie.

77 Dlaczego warto korzystać z usług funduszy pożyczkowych?
niższe atrakcyjne oprocentowanie niż w przypadku kredytów komercyjnych brak konieczności ubezpieczania pożyczki oraz brak innych dodatkowych, ukrytych opłat występujących przy korzystaniu z kredytów dla firm ułatwiony dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania w przypadku gdy nie można skorzystać z oferty banków komercyjnych minimalny wkład własny elastyczne formy zabezpieczenia spłaty pożyczki uproszczona procedura uzyskania pożyczki

78 Maksymalna wysokość pożyczki wynosi 120 tys. zł

79 Pożyczkę udziela się w większości przypadków po zapoznaniu się z wymogami Funduszu Pożyczkowego na podstawie analizy wniosku pożyczkowego biznesplanu przedsięwzięcia wraz z pozostałymi załącznikami, oświadczeniami określonymi przez wybrany Fundusz Pożyczkowy w regulaminie

80 Gdzie złożyć wniosek? Wniosek można złożyć oraz dodatkowe informacje uzyskać w Punkcie Obsługi Funduszu właściwym dla danego powiatu lub w siedzibie Fundacji. Szczegółowe informacje, a także wnioski do pobrania znajdują się na stronie

81 Istnieją również gotowe propozycje tzw. PRODUKTÓW POŻYCZKOWYCH:
Pożyczka Obrotowa Inwestycyjna Partnerska Ekspresowa Innowacyjna Europejska „Na Start” Pożyczka konsorcjalna „POMORSKI MIKROBIZNES”

82 Pożyczka OBROTOWA: Przeznaczenie: Na cel obrotowy związany z działalnością gospodarczą Kwota maksymalna (zł.): % nominalne: 11,9 Prowizja: 3,5 Maksymalny okres spłaty (miesiące): 36 Zabezpieczenie spłaty pożyczki: Poręczenie i/lub zabezpieczenie materialne

83 Pożyczka Inwestycyjna : Przeznaczenie: Na cel związany z inwestycją prowadzonej działalności gospodarczej Kwota maksymalna (zł.): % nominalne: 9,9 Prowizja: 3 Maksymalny okres spłaty (miesiące): 60 Zabezpieczenie spłaty pożyczki: Poręczenie i/lub zabezpieczenie materialne

84 Pożyczka Partnerska : Przeznaczenie: Na dowolny cel związany z działalnością gospodarczą Kwota maksymalna (zł.): 15 000/20000 % nominalne: 14,9 Prowizja: 5/4 Maksymalny okres spłaty (miesiące): 12 Zabezpieczenie spłaty pożyczki: Weksel własny

85 Pożyczka Europejska : Przeznaczenie: Na prefinansowanie dotacji bezzwrotnej dla mikro i małych przedsiębiorstw Kwota maksymalna (zł.): % nominalne: 7,9 Prowizja: 2,5 Maksymalny okres spłaty (miesiące): 60 Zabezpieczenie spłaty pożyczki: Cesja dotacji i/lub poręczenie PRFPK i/lub inne zabezpieczenia

86 Pożyczka „ Na Start” : Przeznaczenie: Na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym szczególnie na sfinansowanie startu biznesowego osób bezrobotnych oraz absolwentów szkół wyższych i innych. Kwota maksymalna (zł.): 50 000/65000 % nominalne: 8,59 Prowizja: 2,5 Maksymalny okres spłaty (miesiące): 60 Zabezpieczenie spłaty pożyczki: Poręczenie PRFPK i/lub inne zabezpieczenie materialne

87 Pożyczka konsorcjalna „POMORSKI MIKROBIZNES”
Przeznaczenie: Na dowolny cel związany z działalnością gospodarczą Kwota maksymalna (zł.): % nominalne: 8,9 Prowizja: do 5 Maksymalny okres spłaty (miesiące): 36 Zabezpieczenie spłaty pożyczki: Poręczenie i/ lub zabezpieczenie materialne

88 Program Pierwszy Biznes:
Pożyczki z Programu przeznaczone są dla osób bezrobotnych do 25 roku życia i bezrobotnych absolwentów do 27 roku życia. Niezbędnym warunkiem uczestnictwa w programie jest zarejestrowanie się w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna.

89 O pożyczkę ubiegać się może osoba bezrobotna do 25 roku życia oraz osoba bezrobotna legitymująca się dyplomem szkoły wyższej, świadectwem lub innym dokumentem poświadczającym ukończenie nauki, która nie ukończyła 27 roku życia i od zakończenia szkoły nie upłynęło więcej niż 12 miesięcy.

90 Wysokość udzielonej pożyczki nie może przekroczyć 40 tys
Wysokość udzielonej pożyczki nie może przekroczyć 40 tys. zł na jedną osobę uprawnioną. Pożyczka może być udzielona na okres do 36 miesięcy z możliwością karencji spłaty do 6 miesięcy. Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,75 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP. Bank Gospodarstwa Krajowego oraz lokalne fundusze pożyczkowe pobierają jednorazową prowizję od kwoty udzielonej pożyczki w wysokości 1 proc.

91 Umorzenia pożyczki Pożyczkobiorca – przedsiębiorca – który zatrudni w swojej firmie osobę bezrobotną na pełny etat na okres nie krótszy niż 12 miesięcy może uzyskać umorzenie 30% kwoty wykorzystanej pożyczki, a w przypadku zatrudnienia dwóch lub więcej osób bezrobotnych – umorzenie 35% wykorzystanej pożyczki.

92 Osoba uprawniona, ubiegająca się o pożyczkę, musi przygotować następujący zestaw dokumentów:
opis przedsięwzięcia, sposób wydatkowania kwoty wnioskowanej pożyczki oraz przewidywane źródło pozyskiwania środków na jej spłatę czyli biznesplan; informację o miejscu prowadzenia działalności; zaświadczenie o statusie bezrobotnego; odpisy dyplomu (dotyczy osób do 27 roku życia) lub zaświadczenia o uzyskanym wykształceniu z datą ukończenia  edukacji; informację o stosunku do służby wojskowej; informację o stanie cywilnym osoby uprawnionej; propozycje zabezpieczenia spłaty wnioskowanej pożyczki.

93 Więcej informacji na temat programu Pierwszy Biznes na stronie:

94 Fundusz poręczeniowy

95 Zadaniem funduszy poręczeń kredytowych jest ułatwienie przedsiębiorcom oraz osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą dostępu do zewnętrznego finansowania w postaci kredytów bankowych oraz pożyczek na prowadzenie działalności gospodarczej.

96 Na jakie cele można otrzymać ten fundusz?
rozpoczęcie lub rozszerzenie działalności, finansowanie inwestycji, finansowanie działalności gospodarczej, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, tworzenie nowych miejsc pracy, itp.

97 Poręczenia spłaty kredytów lub pożyczek przeznaczone są dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym: udzielane poręczenia dotyczą kredytów lub pożyczek oprocentowanych nie niżej, niż według stopy referencyjnej, określonej przez Komisję Europejską, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, poręczania są udzielane po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciąganego przez przedsiębiorcę zobowiązania, poręczenia są udzielane za wynagrodzeniem uwzględniającym ryzyko niespłacenia zaciąganego przez przedsiębiorcę zobowiązania, koszty administracyjne oraz zwrot na kapitale, poręczenia są udzielane w wysokości nie przekraczającej 80% zobowiązania, którego dotyczą; poręczenia nie są udzielane przedsiębiorcom będącym w trudnej sytuacji, w rozumieniu przepisów Wytycznych Wspólnoty dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw.

98 Więcej informacji, oraz wzory wniosków można uzyskać w:
Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. – Fundusz Poręczeń Wzajemnych Dzierzgoń, Plac Wolności 7 tel. (055) ,, fax. (055) Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o Gdańsk, Długi Targ 1/7 tel. (058) (-06),, fax. (058) Fundusz Poręczeń przy Słupskim Stowarzyszeniu Innowacji Gospodarczych I Przedsiębiorczości Słupsk, Tuwima 22 A tel. (059) w.104, fax. (059) Kościerski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o Kościerzyna, 3 Maja 9c tel. (069)

99 PRZYKŁADOWE FUNDUSZE PORĘCZENIOWE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

100 Subregionalny Fundusz Pożyczkowy „Gryf” KONTAKT: Słupsk 76-200 ul
Subregionalny Fundusz Pożyczkowy „Gryf” KONTAKT: Słupsk ul. Jana Pawła II 1 Telefon : Faks :

101 Subregionalny Fundusz Pożyczkowy "GRYF", jest przeznaczony dla mikro i małych przedsiębiorców w szczególności z zachodniej części województwa pomorskiego. Celem Funduszu jest wspieranie lokalnej aktywności gospodarczej poprzez ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania w postaci pożyczek

102 Kto może otrzymać pożyczkę?
zatrudniający do 50 pracowników mający swoją siedzibę i prowadzący podstawową działalność na terenie województwa pomorskiego działający co najmniej 3 miesiące posiadający wyraźnie określony cel, na który zostanie wykorzystana pożyczka mający dobrą strategie działania, lecz niewystarczające środki finansowe na sfinansowanie swojego działania i rozwoju działający we wszystkich branżach, z wyjątkiem przedsiębiorców z sektora rolniczego, zbrojeniowego i przedsiębiorców prowadzących działalność przemysłową określana jako szkodliwa dla środowiska, a także prowadzących działalność powszechnie uznawaną za nieetyczna

103 Jaką pożyczkę można otrzymać?
cel: pożyczka może być udzielona zarówno na cele inwestycyjne, jak i na cele obrotowe kwota pożyczki: pożyczka może być udzielona maksymalnie do wysokości 120 tys. zł okres spłaty pożyczki: okres spłaty pożyczki wynosi 36 miesięcy od momentu podpisania umowy. Dopuszczalny jest 6 miesięczny okres karencji w spłacie kapitału. W indywidualnych przypadkach, istnieje możliwość udzielenia pożyczki o okresie spłaty do 60 miesięcy wkład własny: minimalny wkład własny ubiegającego się o pożyczkę wynosi 20% wartości przedsięwzięcia oprocentowanie pożyczek uzależnione jest od stóp rynkowych i jest nie niższe niż stopa referencyjna, zgodnie z metodą jej ustalania określoną w Komunikacje Komisji Europejskiej. Pożyczki oprocentowane są według stopy referencyjnej, obowiązującej w dniu zawarcia umowy pożyczki plus maksymalnie 3,0 punkty procentowe marży funduszu w stosunku rocznym od przyznanej pożyczki pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości do 5,0% kwoty przyznanej pożyczki zabezpieczenie: zabezpieczenie z tytułu pożyczki może stanowić m.in.: weksel in blanco, poręczenie funduszu poręczeń kredytowych, poręczenie przez osoby trzecie, hipoteka, przewłaszczenie

104 Gdzie można złożyć wniosek o pożyczkę?
Wniosek można złożyć oraz dodatkowe informacje uzyskać w Punkcie Obsługi Funduszu właściwym dla danego powiatu lub w siedzibie Fundacji

105 „Fundusz Poręczeń Kredytowych POFLUND S. A
„Fundusz Poręczeń Kredytowych POFLUND S.A.” - udziela poręczeń dotychczasowym oraz nowym Klientom banków współpracujących, którzy ubiegają się o przyznanie kredytu i nie posiadają wystarczającego zabezpieczenia jego spłaty.

106 KTO MOŻE OTRZYMAĆ PORĘCZENIE?
Jeśli są Państwo mikro, małym lub średnim przedsiębiorcom, czyli jeśli firma zatrudnia mniej niż 250 pracowników i roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro (równowartość w złotych) a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 (równowartość w złotych) milionów euro, to można ubiegać się o poręczenie. Ponadto: Państwa działalność musi podlegać polskim przepisom prawa (jesteś rezydentem w rozumieniu prawa dewizowego). Powinni Państwo działać na rynku przynajmniej trzy miesiące, z preferencją dla firm działających powyżej jednego roku. Konieczne jest także posiadanie dobrej znajomości biznesu i potrzeb rynku a strategia działania powinna być ukierunkowana na rozwój. Prosimy pamiętać, że zasadniczym warunkiem uzyskania poręczenia jest posiadanie przez firmę zdolności kredytowej oraz uregulowane rozliczenia z Urzędami Skarbowym i ZUS.. Z poręczenia nie mogą skorzystać firmy z sektora rolniczego, zbrojeniowego, przedsiębiorstwa prowadzące działalność przemysłową określana jako szkodliwa dla środowiska oraz firmy prowadzące działalność jako instytucje finansowe, w tym prowadzące obrót wierzytelnościami, obrót walutami, czy inwestycje w papiery wartościowe.

107  OPŁATY Z TYTUŁU PORĘCZENIA:
Opłaty dla poręczeń standardowych: jednorazowa: od 0,9% do 2,0% kwoty poręczenia (min. 350 PLN) kwartalna: od 0,4% do 1,5% kwoty poręczenia Opłata dla poręczeń pomostowych: 0,17% poręczenia za każdy miesiąc trwania poręczenia (min. 150 PLN/ m-c) Opłaty od promesy poręczenia: 50% stawki jednorazowej (min. 300,00 PLN) zaliczana na poczet opłaty wstępnej, jeżeli poręczenie zostanie udzielone

108 JAK UZYSKAĆ PORĘCZENIE?
Aby skorzystać z poręczenia  POLFUND należy zwrócić się z wnioskiem do Banku / Placówki współpracującej z POLFUND oraz przedstawić odpowiednie dokumenty, o które poprosi pracownik Banku do analizy kredytowej i poręczenia. Mogą Państwo od razu zaznaczyć, że chcą skorzystać z poręczenia POLFUND lub poczekać na analizę Państwa wniosku kredytowego. Pracownik Oddziału może sam zaproponować Państwu skorzystanie z poręczenia, jeżeli stwierdzi, że Państwa Firma spełnia kryteria niezbędne do uzyskania poręczenia. KONTAKT: Fundusz Poręczeń Kredytowych POLFUND S.A. ul. Monte Cassino Szczecin  tel: ; fax: WWW:

109 „Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o
„Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o” oferuje poręczenia firmom, które ubiegają się o pożyczkę w ramach Programu Regionalnego Funduszu Pożyczkowego POMERANUS prowadzonego przez Polską Fundację Przedsiębiorczości i nie posiadają wystarczającego zabezpieczenia jej spłaty.

110 Kto może skorzystać z poręczenia?
mikro i małe przedsiębiorstwa zatrudniające do 50 pracowników przedsiębiorstwa działające na rynku przynajmniej 3 miesiące przedsiębiorstwa posiadające dobrą znajomość biznesu i potrzeb rynku ze strategią działania ukierunkowaną na rozwój przedsiębiorstwa posiadające zdolność pożyczkową z poręczenia nie mogą skorzystać firmy z sektora rolniczego, zbrojeniowego oraz przedsiębiorstwa prowadzące działalność przemysłową określaną jako szkodliwa dla środowiska

111 Jak złożyć wniosek? Aby uzyskać szczegółowe informacje i rozpocząć procedurę prosimy o kontakt z Punktem Obsługi Funduszu Regionalnego Funduszu Pożyczkowego POMERANUS lub Zachodniopomorskim Regionalnym Funduszem Poręczeń Kredytowych S.A. Dodatkowe informacje można znaleźć także na stronie internetowej

112 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
Dziękuję za uwagę Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ul. Augustyńskiego 2, Gdańsk tel ; , 058  Internet: 112


Pobierz ppt "Mama może wszystko Olimpia Komosińska Gdańsk, 13 czerwca 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google