Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bilans przedsiębiorstwa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bilans przedsiębiorstwa"— Zapis prezentacji:

1 Bilans przedsiębiorstwa
czyli syntetyczny obraz majątku oraz źródeł jego finansowania

2 Definicja Bilans to : wartościowe zestawienie całego majątku jakim dysponuje podmiot oraz wartościowe zestawienie wszystkich źródeł jakimi podmiot finansuje ten majątek.

3 na co zwrócić uwagę w definicji
zestawienie wartościowe

4 Strony bilansu Majątkowa - zwana: lewa, Aktywa, Winien (Wn), debetowa (Dt) Źródeł finansowania – zwana : prawa, Pasywa, Ma (Ma), kredytowa (Cr)

5 Strony bilansu cd. lewa / prawa Aktywa / Pasywa Winien / Ma Dt / Cr

6 Uwaga obie strony bilansu muszą być sobie równe wartościowo
„bilans musi wyjść na zero”

7 Strona formalna bilansu
merytorycznie – bilans to zestawienie ……. formalnie – przyjmuje formę sprawozdania, które : - sporządzane jest na zestandaryzowanym formularzu, - jest obowiązkowe na koniec każdego roku gospodarczego (z wyjątkami) - jest podpisywane przez osobę sporządzającą i tzw. kierownika jednostki ( Prezesa)

8 Cel sporządzania sprawozdania „Bilans przedsiębiorstwa”
Obowiązkowy – nakazany przez ustawodawcę sprawozdawczy – wiemy co mamy kontrolny – względem zapisów księgowych, porównania do stanów przeszłych ustalenia wyniku finansowego – nadwyżka w danym okresie majątku spółki nad źródłami jego finansowania jest zyskiem (z wyjątkami).

9 Struktura bilansu nieprzypadkowa zestandaryzowana

10 Struktura bilansu cd. Oddzielnie majątek (aktywa) - oddzielnie źródła finansowania (pasywa) Aktywa – uszeregowane wg płynności (od najmniejszej do największej) Pasywa – według wymagalności (od najdłuższej do najkrótszej)

11 Odmiany bilansu Jednostronny: aktywa trwałe:
- kapitał obrotowy (różnica majątku obrotowego i zobowiązań krótkookresowych) - zobowiązania długookresowe = kapitał własny Bankowy Brutto/netto (majątek trwały bez odpisów, należności bez rezerw, wartości realne a nie księgowe itp.)

12 Analiza poszczególnych pozycji bilansu

13 Sposoby analizy bilansu
W czasie (np. rok do roku) W przestrzeni (pomiędzy różnymi podmiotami) Wewnętrzna (poszczególnych pozycji bilansowych względem siebie) : - pionowa (np. grupa aktywów/inna grupa aktywów) - pozioma (pozycja aktywów/pozycji pasywów)

14 Tytuł kolejnego wykładu
Sprawozdanie „Rachunek Zysków i Strat” jako obraz rentowności działalności podmiotu.


Pobierz ppt "Bilans przedsiębiorstwa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google