Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RODZIC PARTNEREM W SZKOLE ZAWODOWEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RODZIC PARTNEREM W SZKOLE ZAWODOWEJ"— Zapis prezentacji:

1

2 RODZIC PARTNEREM W SZKOLE ZAWODOWEJ
ZSP nr 1 w Łodzi

3 OBSZARY WSPÓŁPRACY RODZICÓW ZE SZKOŁĄ
Współudział w planowaniu, konstruowaniu i realizacji programu wychowawczego i profilaktycznego. Współpraca z dyrektorem, wychowawcą, pedagogiem, kierownikiem kształcenia praktycznego. Uczestnictwo w badaniach prowadzonych przez szkołę na temat stopnia zadowolenia z działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej szkoły.

4 WSPÓŁUDZIAŁ W PLANOWANIU, KONSTRUOWANIU I REALIZACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO I PROFILAKTYCZNEGO
EFEKTY WSPÓLNYCH DZIAŁAŃ: Stymulowanie i wspieranie rozwoju ucznia ze szczególnym uwzględnieniem jego potrzeb. Stymulowanie różnorodnych form aktywności fizycznej wspierających harmonijny rozwój uczniów. Zapobieganie zjawiskom patologicznym oraz dbałość uczniów o swoje zdrowie i środowisko. Kształtowanie hierarchii wartości oraz motywów zachowań, umiejętność ich oceny. Kształtowanie postaw patriotycznych, poczucia przynależności narodowej i międzynarodowej. Przygotowanie uczniów do podjęcia trafnej decyzji zawodowej, rozpoznanie krajowego i europejskiego rynku pracy. Walka z agresją. Zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

5 WSPÓŁPRACA Z DYREKTOREM
PŁASZCZYZNA WSPÓŁPRACY: Rozpoznawanie potrzeb i oczekiwań uczniów (np. modernizacja toalet uczniowskich, zakup szafek dla uczniów, zabezpieczenie elektroniczne wejścia do szkoły). Opiniowanie statutu szkoły, projektu planu finansowego szkoły, planu zajęć dydaktycznych, projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela. Podejmowanie rozmów na temat wyboru programów i pakietów edukacyjnych w powiązaniu z analizą wyników promocji, egzaminów zewnętrznych oraz potrzeb rynku pracy. Praca w komisji ds. programu wychowawczego i profilaktycznego, zespołu kontrolującego stan bezpieczeństwa w szkole. Pomoc w nawiązywaniu współpracy z instytucjami rządowymi i społecznymi w regionie. Pozyskiwanie środków finansowych rzeczowych i osobowych dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Udostępnianie prywatnych środków transportu. Certyfikowanie umiejętności uczniów. Organizowanie szkoleniowych rad pedagogicznych dotyczących współpracy z rodzicami np.: „Jak rozmawiać z rodzicami uczniów?”, „Dokumentowanie współpracy z rodzicami”, „Nauczyciel – wychowawca”.

6 WSPÓŁPRACA Z WYCHOWAWCĄ
PŁASZCZYZNA WSPÓŁPRACY: Systematyczne monitorowanie procesu dydaktycznego: dziennik elektroniczny LIBRUS, comiesięczne spotkania z rodzicami, konsultacje indywidualne. Wspólne diagnozowanie potrzeb i oczekiwań wychowanków. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych zaistniałych w zespole klasowym. Składanie propozycji rad oddziałowych co do pracy wychowawczo-opiekuńczej na dany rok szkolny. Udział w pracach organizacyjnych uroczystości szkolnych przygotowywanych przez zespół klasowy. Pozyskiwanie środków finansowych na wyposażenie pracowni przedmiotowych oraz społeczne odnowienie klas.

7 WSPÓŁPRACA Z WYCHOWAWCĄ DOKUMENTOWANIE WSPÓŁPRACY (KONTRAKT)
określający wzajemne prawa i obowiązki wobec uczniów zawarty dnia pomiędzy: Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łodzi, z siedzibą przy ul. Drewnowskiej 171, reprezentowanym przez: Dyrektora mgr Kamilę Niewiadomską a rodzicami uczniów klasy ……………… . 1. Przepisy ogólne. Jesteśmy dla siebie życzliwi. Wspieramy się w swoich działaniach wychowawczych i dydaktycznych dla dobra ucznia. Wspólnie poszukujemy sposobów rozwiązywania problemów i konfliktów. Jesteśmy otwarci na uwagi, sugestie i spostrzeżenia innych. Wspólnie tworzymy plan wychowawczy klasy. Rodzice uczestniczą w zebraniach, w terminach wcześniej ustalonych.

8 2.Prawa i obowiązki Rodziców.
Problemy wychowawcze klasy powinny być rozwiązywane wspólnie w atmosferze wzajemnego szacunku, pamiętając o dobru dziecka. Rodzice wspierają działania wychowawców i nauczycieli. Rodzic lub Opiekun jest zobowiązany do regularnego kontaktu ze szkołą i przestrzegania wyznaczonych terminów zebrań rodzicielskich, ze względu na dobro procesu edukacyjnego i wychowawczego dziecka. W przypadku nieobecności Rodzica / Opiekuna, zobowiązany jest on do skontaktowania się z wychowawcą w przeciągu tygodnia od terminu odbytego spotkania w formie ustalonej z wychowawcą. Konsultacje podsumowujące semestr są bezwzględnie obowiązkowe dla Rodziców/ Opiekunów. Nieobecność na zebraniach Rodziców/Opiekunów jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na decyzje na nim podjęte.

9 3. Prawa i obowiązki wychowawcy klasy wobec Rodziców/Opiekunów uczniów.
Rodzic/Opiekun jest informowany na pierwszym zebraniu o treści podstawowych dokumentów szkoły (Statut, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Karta Oceny Zachowania, procedury szkolne) oraz o harmonogramie zebrań z Rodzicami/Opiekunami w danym roku szkolnym. Wychowawca jest zobowiązany do systematycznego gromadzenia usprawiedliwień lekarskich i od Rodziców/Opiekunów i poddawania ich weryfikacji w trakcie zebrań lub indywidualnych kontaktów z Rodzicami/Opiekunami. Na usprawiedliwienia wychowawca czeka siedem dni od momentu powrotu ucznia do szkoły. Po tym terminie usprawiedliwienia nie są uwzględniane. Rodzice/Opiekunowie wpisują dokładny termin usprawiedliwianej nieobecności. Nauczyciele wspierają Rodziców/Opiekunów i uczniów w kontaktach z różnymi instytucjami, np.: PPP, doradztwo zawodowe. Wychowawca wraz z Rodzicami/Opiekunami ustala formy dodatkowego kontaktowania się (telefony, konsultacje, ). Termin indywidualnego spotkania należy dostosować tak, aby nie kolidował on z obowiązkami zawodowymi nauczyciela. W przypadku gdy Rodzice/Opiekunowie dwukrotnie (pod rząd) nie biorą udziału w zebraniu z Rodzicami i nie skontaktują się z wychowawcą, wychowawca zobowiązany jest do pisemnego wezwania Rodzica / Opiekuna do szkoły.

10 4.Przepisy końcowe. W czasie zajęć edukacyjnych nie wolno używać telefonów komórkowych oraz urządzeń odtwarzających. W przypadku naruszenia ww. zasady nauczyciel ma prawo do zabrania wyłączonego sprzętu i przekazania go do depozytu, a Rodzic/ Opiekun zobowiązany jest do odebrania go w następnym dniu. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego na podstawie orzeczenia lekarskiego. Uczniowie niećwiczący przebywają pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego. Niespełnienie obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (przez niespełnienie obowiązku nauki, należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50 %). Powyższy kontrakt został sporządzony w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i obowiązuje od dnia podpisania go przez obydwie strony.    Dyrektor Zespołu Szkół Rodzice uczniów klasy Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łodzi

11 WSPÓŁPRACA Z WYCHOWAWCĄ
PROCEDURY SZKOLNE PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA DEWASTACJI MIENIA SZKOLNEGO LUB CUDZEJ WŁASNOŚCI PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU KRADZIEŻY NA TERENIE SZKOŁY NARUSZENIA GODNOŚCI PRACOWNIKA SZKOŁY PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU UNIEMOŻLIWIENIA PROWADZENIA LEKCJI PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY DORAŹNEJ UCZNIOM PROCEDURA ZWALNIANIA UCZNIÓW Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH PROCEDURA ZWALNIANIA UCZNIÓW Z ZAJĘĆ W-F PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU DEMORALIZACJI

12 WSPÓŁPRACA Z WYCHOWAWCĄ DOKUMENTOWANIE WSPÓŁPRACY (TECZKA WYCHOWAWCY)
Każdy wychowawca jest zobowiązany do posiadania i prowadzenia teczki wychowawcy, która zawiera: listę uczniów klasy – dane osobowe, telefony kontaktowe, nr PESEL; analizę sytuacji wychowawczej; listę uczniów posiadających orzeczenia lub opinie PPP o dysleksji/dysgrafii lub inne; listę uczniów objętych lekarską opieką specjalistyczną; kartę pomocy indywidualnej ucznia; plan pracy wychowawczej; notatki służbowe z istotnych rozmów i ustaleń z rodzicami; listę obecności z konsultacji z rodzicami;  listę uczniów zwolnionych z zajęć wychowania fizycznego; załączniki: Regulamin Ucznia, WSO, Regulamin Szatni, procedury szkolne; informacje i materiały dotyczące życia klasy (dyplomy, podziękowania); informacje o różnych formach pomocy rodziców świadczonych na rzecz szkoły.

13 WSPÓŁPRACA Z WYCHOWAWCĄ KARTA POMOCY INDYWIDUALNEJ
Dostosowanie wymagań dydaktycznych do możliwości poznawczych ucznia, zgodnie z opinią poradni PPP. Nazwisko i imię ucznia: DZIAŁANIA NAUCZYCIELI: J. polski J. angielski/J. niemiecki/J. francuski Matematyka Historia Geografia/Geografia turystyki Chemia Fizyka Marketing Obsługa ruchu turystycznego Ekonomia i prawo P.O. Technologia informatyczna/Obsługa inf. w turystyce Podstawy przedsiębiorczości. UWAGI WYCHOWAWCY DZIAŁANIA UCZNIA – przyjęto zobowiązania, plan działania USTALENIA Z RODZICAMI form współpracy oraz indywidualnej pracy z uczniem. PODPIS RODZICA PODPIS WYCHOWAWCY

14 WSPÓŁPRACA Z WYCHOWAWCĄ
NOTATKI SŁUŻBOWE Z ISTOTNYCH ROZMÓW Z RODZICAMI NOTATKA Z ROZMOWY IMIĘ NAZWISKO UCZNIA RODZAJ PROBLEMU UCZESTNICY ROZMOWY PRZEBIEG ROZMOWY FORMA UDZIELONEJ POMOCY - USTALENIA PODPISY UCZESTNIKÓW ROZMOWY

15 WSPÓŁPRACA Z PEDAGOGIEM
PŁASZCZYZNA WSPÓŁPRACY: Pomoc materialna (stypendia, zwolnienie z opłaty na ubezpieczenie, zasiłek, dofinansowanie do wycieczek, pomoc rzeczowa). Pomoc psychologiczno-pedagogiczna (dyżur psychologa z poradni PPP). Badania szkolne (ankiety, wywiady).

16 WSPÓŁPRACA Z PEDAGOGIEM POMOC MATERIALNA
Pośrednictwo w przyznawaniu stypendium szkolnego (rzetelna informacja na temat zasad ubiegania się o świadczenia, gromadzenie dokumentacji i rozliczanie świadczeń). Informowanie rodziców i uczniów doświadczonych losowo o możliwości ubiegania się o zasiłek szkolny. Zachęcanie rodziców znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej do skorzystania z możliwości zwolnienia dziecka z opłaty na ubezpieczenie w danym roku szkolnym. Informowanie rodziców o możliwości dofinansowania do kosztów wycieczek metodyczno-zawodowych.

17 WSPÓŁPRACA Z PEDAGOGIEM POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
Podczas konsultacji i zebrań dyżurują: psycholog z PPP, radca prawny (raz w semestrze), którzy służą pomocą w rozwiązywaniu trudnych sytuacji szkolnych i rodzinnych. Konsultacje dla rodziców odbywają się w trzeci czwartek miesiąca. Każdy rodzic w życzliwej i partnerskiej atmosferze może porozmawiać o swoim dziecku, uzyskać wsparcie oraz ustalić zasady współpracy z nauczycielem. Organizowane są prelekcje dla rodziców z przedstawicielami policji m.in. na temat: „Konsekwencji wynikających z łamania prawa przez uczniów nieletnich”, „Jak radzić sobie z agresją dziecka?”. W rozwiązywaniu trudnych sytuacji działania szkoły wspierają następujące instytucje: - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Młodzieży - Ośrodek Interwencji Kryzysowej - Sąd Rodzinny - Dom Samotnej Matki - Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej „Nadzieja” - Pogotowie Opiekuńcze - Kurator - Policja - Straż Miejska

18 WSPÓŁPRACA Z PEDAGOGIEM PROWADZENIE BADAŃ SZKOLNYCH DOTYCZĄCYCH:
stopnia zadowolenia z działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej szkoły, poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole, poprawy frekwencji i zapobiegania demoralizacji, zadowolenia z realizacji programu nauczania, używania środków psychoaktywnych i umiejętności rozpoznawania objawów, uzależnienia od Internetu i cyberprzemocy.

19 WSPÓŁPRACA Z PEDAGOGIEM WNIOSKI DOTYCZĄCE PRZEPROWADZONEGO BADANIA ANKIETOWEGO WŚRÓD UCZNIÓW I RODZICÓW NA TEMAT PRZYCZYN OPUSZCZANIA ZAJĘĆ LEKCYJNYCH PRZEZ UCZNIÓW ZSP NR 1 brak kontroli i wsparcia ze strony niektórych rodziców (zbyt duże wotum zaufania, brak dostatniej ilości czasu poświęcanej dziecku, problemy rodzinne), niewłaściwe ocenianie możliwości kierunku kształcenia pod kątem własnych zainteresowań, a nie dziecka, niska samoocena uczniów, namowa kolegów najczęściej spoza szkoły, brak motywacji do nauki, problemy adaptacyjne, zaburzenia lękowe.

20 BADANIA SZKOLNE PRZYKŁAD PROGRAMU NAPRAWCZEGO SKONSTUOWANEGO NA PODSTAWIE WYNIKÓW ANKIETY NA TEMAT PRZYCZYN OPUSZCZANIA ZAJĘĆ LEKCYJNYCH PRZEZ UCZNIÓW ZSP NR 1 1. Diagnoza problemu: analiza frekwencji ucznia na zajęciach, obserwacja ukierunkowana na problem, rozmowa z uczniem. Wezwanie Rodziców/Opiekunów w celu ustalenia przyczyny nieobecności. Ustalenie spotkania z rodzicami i uczniem w celu wyjaśnienia sytuacji. Przekazanie informacji o konsekwencjach, wynikających z nierealizowania obowiązku szkolnego w obecności wicedyrektora, pedagoga oraz wychowawcy. 4. Określenie form udzielonej pomocy np.: skierowanie ucznia na badania psychologiczno-pedagogiczne do PPP, ustalenie terminów spotkań terapeutyczno-pedagogicznych z rodzicami i uczniem. Objęcie ucznia indywidualną opieką np.: codzienne zajęcia terapeutyczno-pedagogiczne z uczniem, monitorowanie i zapisywanie frekwencji w „karcie obecności”, wymiana uwag i spostrzeżeń z rodzicami oraz wychowawcą. Zapisy przebiegu rozmów i podjętych działań w notatce z rozmowy (załącznik do dokumentacji gromadzonej w Teczce Wychowawcy).

21 BADANIA SZKOLNE WNIOSKI KOŃCOWE
80 % młodzieży objętej pomocą terapeutyczno-pedagogiczną zostało zmotywowanych do systematycznego uczestnictwa w zajęciach szkolnych. 20 % uczniów za zgodą rodziców przeniosła dokumenty do innej placówki. 60 % młodzieży z tej grupy w dalszym ciągu ma problemy w nauce z części przedmiotów - można zatem wnioskować, że przyczyną wcześniejszych wagarów były trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe (uczniowie i rodzice, których dotyczy ten problem zachęcani są do wykonania badań psychologiczno-pedagogicznych). Rodzice chętnie uczestniczą w ustalonych spotkaniach, wykazują większe zaufanie do działań szkoły. Nie wyrażają jednak aprobaty na uczestniczenie w zajęciach dla rodziców organizowanych przez PPP , tłumacząc się brakiem czasu. W czasie konsultacji i zebrań z rodzicami pełni dyżur psycholog z PPP.

22 WSPÓŁPRACA Z KIEROWNIKIEM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ZAKRESIE ORGANIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH
Rodzice chętnie pomagają w poszukiwaniu nowych podmiotów gospodarczych, które przyjmują młodzież naszej szkoły na praktyki zawodowe w kraju i zagranicą, przekazują dane firmy. Wyrażają zgodę na wyjazd dziecka na praktyki poza miejsce zamieszkania (w kraju i zagranicą) oraz pokrycie kosztów związanych z noclegami i wyżywieniem. W sytuacjach trudnych (np. nieobecności dziecka na praktykach, niewywiązywanie się z obowiązków w danej jednostce), rodzice wraz z kierownikiem kształcenia praktycznego rozwiązują problem.

23 PO CO WSPÓŁPRACOWAĆ? Rodzina i szkoła to środowiska, które mają największy wpływ na rozwój dzieci. Rodzice – nieocenione źródło wiedzy o dziecku (potrzeby, zainteresowania, mocne i słabe strony, sposób reagowania na stres). Lepiej można poznać rzeczywiste możliwości dziecka i dzięki temu formułować bardziej adekwatne wymagania i oczekiwania, pomagać gdy ma trudności. Nauczyciel – może spojrzeć na ucznia z szerszej perspektywy, lepiej zrozumieć jego szkolne funkcjonowanie.

24 WAŻNE JEST ABY WSPÓLNIE Z RODZICEM:
Ustalić normy i zasady obowiązujące w szkole. Poinformować o tym rodziców i całą społeczność szkoły. Wyjaśnić zasady kontaktów. Jasno rozgraniczać za co odpowiedzialni są nauczyciele i rodzice. Zapewnić dobry przepływ informacji. Unikać oceny rodziców – próbuj ich zrozumieć.

25 JAK ZACHĘCAMY RODZICÓW DO WSPÓŁPRACY?
Próbujemy nawiązać dobry kontakt z każdym rodzicem. Traktujemy rodziców z szacunkiem i życzliwością. Podkreślamy, że jest naszym sojusznikiem. Podkreślamy mocne strony dziecka; mówimy o pozytywnych zmianach. Przestrzegamy zasad efektywnej komunikacji. Nie ograniczamy się do kontaktów z rodzicami uczniów sprawiających kłopoty. Oferujemy swoją pomoc w pokonywaniu trudności wychowawczych. Proponujemy wspólne działania na rzecz szkoły. Doceniamy ich wysiłki. Nie narzucamy rodzicom rozwiązań – to oni są odpowiedzialni za decyzje dotyczące ich dzieci. Jesteśmy cierpliwi i nie rezygnujemy z kolejnych prób budowania dobrego kontaktu z rodzicami.

26 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 


Pobierz ppt "RODZIC PARTNEREM W SZKOLE ZAWODOWEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google