Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."— Zapis prezentacji:

1 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 DANE INFORMACYJNE (DO UZUPEŁNIENIA) Nazwa szkoły Z ESPÓŁ S ZKÓŁ T ECHNICZNYCH IM. T ADEUSZA K OŚCIUSZKI ID grupy: 97/76_P_G2 Kompetencja: P RZEDSIĘBIORCZOŚĆ Temat projektowy: Z AKŁADANIE D ZIAŁALNOŚCI G OSPODARCZEJ Semestr/rok szkolny: I/2010

3 P RZEDSIĘBIORCĄ zgodnie z obowiązującą ustawą z 19 listopada 1999r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. z dnia 17 grudnia 1999 r.) jest to osoba fizyczna, osoba prawna oraz nie mająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego, która zawodowo, we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą.

4 K LASYFIKACJA S PÓŁEK Osoba prawna (spółka kapitałowa) to: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka akcyjna. spółka akcyjna Nie mająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego to: spółka jawna, spółka jawna spółka partnerska, spółka partnerska spółka komandytowa, spółka komandytowa spółka komandytowo-akcyjna. spółka komandytowo-akcyjna Spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą, jej wspólników łączy umowa, ale sama spółka nie może zaciągać zobowiązań, nie ma praw.

5 K ROK I W PIS DO E WIDENCJI D ZIAŁALNOŚCI G OSPODARCZEJ LUB K RAJOWEGO R EJESTRU S ĄDOWEGO Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (prowadzonym przez sądy rejestrowe) przy czym: Osoba fizyczna może zarejestrować swoją działalność indywidualną w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez gminę lub też w Krajowym Rejestrze Sądowym; Pozostali przedsiębiorcy: spółki prawa handlowego, fundacje oraz stowarzyszenia prowadzące działalność gospodarczą podlegają rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. W przypadku niektórych rodzajów działalności wymagany jest wpis do rejestru działalności regulowanej.działalności regulowanej

6 K ROK I W PIS DO E WIDENCJI D ZIAŁALNOŚCI G OSPODARCZEJ LUB K RAJOWEGO R EJESTRU S ĄDOWEGO W PIS DO K RAJOWEGO R EJESTRU S ĄDOWEGO W YMAGANE DOKUMENTY D LA MIESZKAŃCÓW POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO K RAJOWY R EJESTR S ĄDOWY - VIII W YDZIAŁ KRS - Z IELONA G ÓRA D RUKI KRS W1KRS W1, KRS W2, KRS W3, KRS W4KRS W2KRS W3KRS W4

7 K ROK I W PIS DO E WIDENCJI D ZIAŁALNOŚCI G OSPODARCZEJ LUB K RAJOWEGO R EJESTRU S ĄDOWEGO Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej Urząd Miasta lub Gminy, właściwy wg miejsca zamieszkania przedsiębiorcy. Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej powinno zawierać:miejsca zamieszkania Ewidencja Działalności gospodarczej; KRS - Rejestr Przedsiębiorców – rejestracja osoby fizycznej; KRS - Rejestr Przedsiębiorców – inni przedsiębiorcy; Wzór wniosku Instrukcja wypełniania wniosku Wzór wniosku Instrukcja wypełniania wniosku

8 K ROK II R EJESTRACJA W U RZĘDZIE S TATYSTYCZNYM Rejestracja w Urzędzie Statystycznym (w Krajowym Rejestrze Podmiotów Gospodarki Narodowej) jest bezpłatna i następuje po złożeniu stosownej deklaracji RG-1. W wyniku rejestracji firmie zostanie nadany tzw. numer REGON.RG-1 Rejestracja odbywa się w Urzędzie Statystycznym województwa, na terenie którego przedsiębiorca prowadzi działalność.Urzędzie Statystycznym województwa Przykład wypełnienia RG-1

9 K ROK II R EJESTRACJA W U RZĘDZIE S TATYSTYCZNYM Niezbędne dokumenty wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub wyciąg z rejestru Sądowego dowód osobisty właściciela (PESEL). Dodatkowe zaświadczenia obowiązują przy spółkach lub przy firmach prowadzonych przez osoby fizyczne, ale tylko w przypadku działalności wymagającej zezwolenia lub koncesji.

10 K ROK III W YROBIENIE PIECZĄTKI Wyrobienie firmowej pieczęci. Obowiązek posiadania pieczątki nie wynika z żadnych przepisów prawa, jednak wykonanie pieczątki może się okazać niezbędne w trakcie załatwiania formalności, związanych z założeniem własnej firmy.

11 K ROK IV Z AŁOŻENIE KONTA BANKOWEGO Teoretycznie brak jest w polskim prawodawstwie przepisu, który zobowiązywałby przedsiębiorcę do posiadania rachunku bankowego. Jednak część rozliczeń może być dokonywana wyłącznie za jego pośrednictwem: rozliczenia pomiędzy przedsiębiorcami przekraczające określone limity; przekazanie składek przez płatnika do ZUS (z wyjątkiem osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej); zapłata związanych z działalnością gospodarczą podatków dokonywana przez prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów (ryczałtowcy mogą wpłacać bezpośrednio na konto urzędu); rachunek jest niezbędny dla otrzymania zwrotów w zakresie podatku od towarów i usług.

12 K ROK IV Z AŁOŻENIE KONTA BANKOWEGO Regulaminy prawie wszystkich banków zakazują dokonywania rozliczeń firmowych za pośrednictwem rachunku osobistego. Przedsiębiorca może mieć więcej niż jeden rachunek bankowy, w takim wypadku zgłoszeniom w urzędzie skarbowym, ZUS itd. podlegają wszystkie te rachunki.

13 K ROK IV Z AŁOŻENIE KONTA BANKOWEGO Niezbędne dokumenty dla: osoby fizycznej dowód osobisty ; zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (xero, oryginał do wglądu); zaświadczenie REGON; NIP; pieczątka.

14 K ROK IV Z AŁOŻENIE KONTA BANKOWEGO spółka prawa handlowego odpis z rejestru handlowego; aktualny akt notarialny (ważny 3 miesiące) pod warunkiem, że są w nim wymienieni wszyscy członkowie zarządu łącznie z zajmowanymi przez siebie stanowiskami; umowa spółki; REGON; NIP; pieczątka; dowody osobiste wszystkich wspólników.

15 K ROK V R EJESTRACJA W U RZĘDZIE S KARBOWYM W Urzędzie Skarbowym składa się wniosek o nadanie NIP i dokonuje rejestracji firmy jeszcze przed dokonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu.Urzędzie Skarbowym NIP W Urzędzie Skarbowym składamy także oświadczenie w jakich terminach i jakie deklaracje będziemy składać. Na tym etapie dokonuje się również wyboru formy opodatkowania podatkiem dochodowym. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) służy do identyfikacji podmiotów płacących podatki w Polsce.

16 K ROK V R EJESTRACJA W U RZĘDZIE S KARBOWYM Do zgłoszenia o nadanie NIP dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą ma zastosowanie formularz NIP-1.NIP-1 Przy rejestracji osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w ramach spółek nie posiadających osobowości prawnej ma zastosowanie formularz NIP-3.NIP-3 Przy zgłoszeniu rejestracyjnym w zakresie podatku od towarów i usług ma zastosowanie formularzu VAT-R. VAT-R Podatnicy VAT którzy będą dokonywać świadczenia usług podatnikom z UE (spoza Polski) bądź też będą dokonywać wewnątrzwspólnotowych nabyć i dostaw muszą uzyskać tzw. NIP - UE (taki sam jak zwykły NIP, ale z przedrostkiem PL). W tym celu należy złożyć Urzędzie Skarbowym wniosek VAT-R/UE.NIP - UEVAT-R/UE Instrukcja wypełniania formularzy Instrukcja wypełniania formularzy

17 K ROK V R EJESTRACJA W U RZĘDZIE S KARBOWYM Niezbędne dokumenty dowód osobisty, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie o nadaniu numeru REGON, dokument potwierdzający prawo do lokalu (umowa najmu lub inny dokument), w którym będzie miała siedzibę firma, umowę rachunku bankowego.

18 K ROK VI U BEZPIECZENIE - ZUS W ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej należy zgłosić się do terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - właściwej ze względu na adres siedziby w celu sporządzenia i przekazania do ZUS odpowiednich dokumentów ubezpieczeniowych, przede wszystkim zgłoszeń: siebie jako płatnika składek i siebie jako osoby ubezpieczonej z tytułu prowadzenia działalności. adres Ponadto każdy przedsiębiorca zatrudniający nowego pracownika jest zobligowany do odpowiednich wniosków do ZUS w terminie 7 dni.

19 K ROK VI U BEZPIECZENIE - ZUS I. Zgłoszenie płatnika Druk ZUS ZFA – zgłoszenie płatnika osoby fizycznej; Druk ZUS ZFA Druk ZUS ZPA – zgłoszenie płatnika składek osoby prawnej lub spółka nie posiadającej osobowości prawnej. Druk ZUS ZPA II. Zgłoszenie ubezpieczonego Druk ZUS ZUA Płatnicy składek mają obowiązek złożenia imiennego zgłoszenia każdej osoby objętej obowiązkowo ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym. Zasady wypełniania formularzy Zasady wypełniania formularzy

20 K ROK VI U BEZPIECZENIE - ZUS Niezbędne dokumenty: dowód osobisty, numer rachunku bankowego, decyzji naczelnika urzędu skarbowego o nadaniu numeru NIP, zaświadczenia urzędu statystycznego o nadaniu aktualnego numeru -REGON, ZUS ZFA.

21 K ROK VII Z GŁOSZENIE W P AŃSTWOWEJ I NSPEKCJI P RACY I S ANEPIDZIE Gdy firma zatrudnia pracowników, ma obowiązek – w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia działalności – zawiadomić na piśmie właściwego inspektora pracy i właściwego inspektora o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności oraz o przewidywanej liczbie pracowników, a także złożyć pisemną informację o środkach i procedurach przyjętych w celu spełnienia wymagań dotyczących BHP i przepisów przeciwpożarowych w danej dziedzinie działalności.

22 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Pobierz ppt "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google