Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)"— Zapis prezentacji:

1

2 Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)
Nazwa szkoły Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki ID grupy: 97/76_P_G2 Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Zakładanie Działalności Gospodarczej Semestr/rok szkolny: I/2010

3 Przedsiębiorcą zgodnie z obowiązującą ustawą z 19 listopada 1999r.
Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. z dnia 17 grudnia 1999 r.) jest to osoba fizyczna, osoba prawna oraz nie mająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego, która zawodowo, we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą.

4 Klasyfikacja Spółek Osoba prawna (spółka kapitałowa) to:
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna. Nie mająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego to: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna. Spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą, jej wspólników łączy umowa, ale sama spółka nie może zaciągać zobowiązań, nie ma praw.

5 Krok I Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego
Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (prowadzonym przez sądy rejestrowe) przy czym: Osoba fizyczna może zarejestrować swoją działalność indywidualną w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez gminę lub też w Krajowym Rejestrze Sądowym; Pozostali przedsiębiorcy: spółki prawa handlowego, fundacje oraz stowarzyszenia prowadzące działalność gospodarczą podlegają rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. W przypadku niektórych rodzajów działalności wymagany jest wpis do rejestru działalności regulowanej.

6 Krok I Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego
Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego Wymagane dokumenty Dla mieszkańców powiatu świebodzińskiego Krajowy Rejestr Sądowy - VIII Wydział KRS - Zielona Góra Druki KRS W1, KRS W2, KRS W3, KRS W4

7 Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej
Krok I Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej Urząd Miasta lub Gminy, właściwy wg miejsca zamieszkania przedsiębiorcy. Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej powinno zawierać: Ewidencja Działalności gospodarczej; KRS - Rejestr Przedsiębiorców – rejestracja osoby fizycznej; KRS - Rejestr Przedsiębiorców – inni przedsiębiorcy; Wzór wniosku Instrukcja wypełniania wniosku

8 Krok II Rejestracja w Urzędzie Statystycznym
Rejestracja w Urzędzie Statystycznym (w Krajowym Rejestrze Podmiotów Gospodarki Narodowej) jest bezpłatna i następuje po złożeniu stosownej deklaracji RG-1. W wyniku rejestracji firmie zostanie nadany tzw. numer REGON. Rejestracja odbywa się w Urzędzie Statystycznym województwa, na terenie którego przedsiębiorca prowadzi działalność. Przykład wypełnienia RG-1

9 Krok II Rejestracja w Urzędzie Statystycznym
Niezbędne dokumenty wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub wyciąg z rejestru Sądowego dowód osobisty właściciela (PESEL). Dodatkowe zaświadczenia obowiązują przy spółkach lub przy firmach prowadzonych przez osoby fizyczne, ale tylko w przypadku działalności wymagającej zezwolenia lub koncesji.

10 Krok III Wyrobienie pieczątki
Wyrobienie firmowej pieczęci. Obowiązek posiadania pieczątki nie wynika z żadnych przepisów prawa, jednak wykonanie pieczątki może się okazać niezbędne w trakcie załatwiania formalności, związanych z założeniem własnej firmy.

11 Krok IV Założenie konta bankowego
Teoretycznie brak jest w polskim prawodawstwie przepisu, który zobowiązywałby przedsiębiorcę do posiadania rachunku bankowego. Jednak część rozliczeń może być dokonywana wyłącznie za jego pośrednictwem: rozliczenia pomiędzy przedsiębiorcami przekraczające określone limity; przekazanie składek przez płatnika do ZUS (z wyjątkiem osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej); zapłata związanych z działalnością gospodarczą podatków dokonywana przez prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów (ryczałtowcy mogą wpłacać bezpośrednio na konto urzędu); rachunek jest niezbędny dla otrzymania zwrotów w zakresie podatku od towarów i usług.

12 Krok IV Założenie konta bankowego
Regulaminy prawie wszystkich banków zakazują dokonywania rozliczeń firmowych za pośrednictwem rachunku osobistego. Przedsiębiorca może mieć więcej niż jeden rachunek bankowy, w takim wypadku zgłoszeniom w urzędzie skarbowym, ZUS itd. podlegają wszystkie te rachunki.

13 Krok IV Założenie konta bankowego
Niezbędne dokumenty dla: osoby fizycznej dowód osobisty; zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (xero, oryginał do wglądu); zaświadczenie REGON; NIP; pieczątka.

14 Krok IV Założenie konta bankowego
spółka prawa handlowego odpis z rejestru handlowego; aktualny akt notarialny (ważny 3 miesiące) pod warunkiem, że są w nim wymienieni wszyscy członkowie zarządu łącznie z zajmowanymi przez siebie stanowiskami; umowa spółki; REGON; NIP; pieczątka; dowody osobiste wszystkich wspólników.

15 Krok V Rejestracja w Urzędzie Skarbowym
W Urzędzie Skarbowym składa się wniosek o nadanie NIP i dokonuje rejestracji firmy jeszcze przed dokonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu. W Urzędzie Skarbowym składamy także oświadczenie w jakich terminach i jakie deklaracje będziemy składać. Na tym etapie dokonuje się również wyboru formy opodatkowania podatkiem dochodowym. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) służy do identyfikacji podmiotów płacących podatki w Polsce.

16 Krok V Rejestracja w Urzędzie Skarbowym
Do zgłoszenia o nadanie NIP dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą ma zastosowanie  formularz NIP-1. Przy rejestracji osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w ramach spółek nie posiadających osobowości prawnej ma zastosowanie formularz NIP-3. Przy zgłoszeniu rejestracyjnym w zakresie podatku od towarów i usług ma zastosowanie formularzu VAT-R. Podatnicy VAT którzy będą dokonywać świadczenia usług podatnikom z UE (spoza Polski) bądź też będą dokonywać wewnątrzwspólnotowych nabyć i dostaw muszą uzyskać tzw. NIP - UE (taki sam jak zwykły NIP, ale z przedrostkiem PL). W tym celu należy złożyć Urzędzie Skarbowym wniosek VAT-R/UE. Instrukcja wypełniania formularzy

17 Krok V Rejestracja w Urzędzie Skarbowym
Niezbędne dokumenty dowód osobisty, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie o nadaniu numeru REGON, dokument potwierdzający prawo do lokalu (umowa najmu lub inny dokument), w którym będzie miała siedzibę firma, umowę rachunku bankowego.

18 Krok VI Ubezpieczenie - ZUS
W ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej należy zgłosić się do terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - właściwej ze względu na adres siedziby w celu sporządzenia i przekazania do ZUS odpowiednich dokumentów ubezpieczeniowych, przede wszystkim zgłoszeń: siebie jako płatnika składek i siebie jako osoby ubezpieczonej z tytułu prowadzenia działalności. Ponadto każdy przedsiębiorca zatrudniający nowego pracownika jest zobligowany do odpowiednich wniosków do ZUS w terminie 7 dni.

19 Krok VI Ubezpieczenie - ZUS
I. Zgłoszenie płatnika Druk ZUS ZFA – zgłoszenie płatnika osoby fizycznej; Druk ZUS ZPA – zgłoszenie płatnika składek osoby prawnej lub spółka nie posiadającej osobowości prawnej. II. Zgłoszenie ubezpieczonego Druk ZUS ZUA Płatnicy składek mają obowiązek złożenia imiennego zgłoszenia każdej osoby objętej obowiązkowo ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym. Zasady wypełniania formularzy

20 Krok VI Ubezpieczenie - ZUS
Niezbędne dokumenty: dowód osobisty, numer rachunku bankowego, decyzji naczelnika urzędu skarbowego o nadaniu numeru NIP, zaświadczenia urzędu statystycznego o nadaniu aktualnego numeru -REGON, ZUS ZFA.

21 Krok VII Zgłoszenie w Państwowej Inspekcji Pracy i Sanepidzie
Gdy firma zatrudnia pracowników, ma obowiązek – w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia działalności – zawiadomić na piśmie właściwego inspektora pracy i właściwego inspektora o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności oraz o przewidywanej liczbie pracowników, a także złożyć pisemną informację o środkach i procedurach przyjętych w celu spełnienia wymagań dotyczących BHP i przepisów przeciwpożarowych w danej dziedzinie działalności.

22


Pobierz ppt "Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google