Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Patrick MAZEAU – EMCEF főtitkár-helyettes Europejski dialog socjalny ZZwPG seminarium – 2006. kwietnia 28 Balatongyörök –Wegry.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Patrick MAZEAU – EMCEF főtitkár-helyettes Europejski dialog socjalny ZZwPG seminarium – 2006. kwietnia 28 Balatongyörök –Wegry."— Zapis prezentacji:

1 Patrick MAZEAU – EMCEF főtitkár-helyettes Europejski dialog socjalny ZZwPG seminarium – 2006. kwietnia 28 Balatongyörök –Wegry

2 Pojecie dialogu społecznego Dwudziestolecie Europejskiego dialogu (1985-2005) Inicjatywa prezydenta Jacques Delorsa -1985 Partnerzy socjalni powinni sie przyczynic do rozwijania dialogu spolecznego w Unii Europejskiej. Posiedzenie Rady Europy w Barcelonie - 2002 Podstawą europejskiego modelu spolecznego są: zdrowa gospodarka, ubezpieczenie społeczne na wysokim poziomie, szkolnictwo i dialog spoleczny.

3 Komisja Związki zawodowe Pracodawcy 1985-1991 Komisja Związki zawodowe Pracodawcy 2002... Komisja Związki zawodowe Pracodawcy 1991-2001 Etapy rozwoju dialogu społecznego

4 Komisja Europejska Wspiera dialog miezy partnerami socjalnymi przed złożeniem wniosku dotyczącego sfery socjalnej prowadzi konsultacje z partnerami Partnerzy socjalni mogą działać według postępowania opisanego w artykule 139. Europejski dialog socjalny Instytucja uznana w artykule 138 traktatu Wspólnoty Europejskiej

5 Proces Ustawo- dawczy Rada Bezpieczeństwo Partner społeczny Umowa stosowana za decyzją rady Ustawa Samodzielna umowa Konsultacja Opinia lub zalecenia Obrady Konsultacja, obrady, mechanizm ustawodawstwa Nie ma obrad albo jest nieskuteczny Stosują partnerzy socjalni

6 Umowa o minimalnych normatywach, które w państwach są stosowane na podstawie odrębnego postępowania i praktyki. Umowa ramowa Tele-pracy (2002) Umowa o Europejskim prawie jazdy dla kierowców pracujących w transporcie transgranicznym 2004 Umowa o stresie w miejscu pracy, 2004 Umowa o « Chorobach, nieprawidlowosciach rozwoju mięśni i systemu kostnego », 2005 Umowa « O zdrowiu pracujących z kryształem krzemu ( Silice cristalline ) », 2006 (EMCEF) Samodzielne umowy (autonomes)

7 Umowa ramowa o urlopie rodzicielskim, 1995 Umowa ramowa o pracy w niepełnym wymiarze godzin, 1997 Umowa ramowa o pracy na czas określony, 1999 …. Minimalne normatywy, okreslone w Umowie ktore maja byc zastosowane na podstawie rozporzadzenia Rady.

8 139.2 Umowa Decyzja rady Samodzielne umowy 139.2 Ramy akcji Zalecenia dot. norm Analizy i sprawozdania Kodeks zachowań Kierunek polityczny Wskazówki Reguły dot. Postępowania Wymiana informacji Środki Ukształtowanie wspólnej opini Wspólna deklaracja Opracowania normatywTeksty o charakterze informacyjnym Tematy europejskiego dialogu spolecznego. * w Sformulowania roznorakie.

9 Europa dziś jest obszarem najmocniej scementującym siłę gospodarczą (najmocniejszym mocarstwem gospodarczym świata)i model socjalny. Natomiast nie jest w stanie zapobiegać zmianom gdzieińdziej wywołanym: globalizacja i innowacja w produkcji Europejski dialog socjalny …

10 Branżowe Komisje Dialogu Społecznego 31 Branżowych komisji EMCEF : 3 Branżowe komisje (Energie Elektryczna, Górnictwo, Przemysł Chemiczny… I Pzemysł gazu ziemnego…) Charakterystyka : Europejskie Rady Zakładowe (Na szczeblu przedsiębiorstw ) 700 ERZ w Europie 215 ERZ w ramach EMCEF … oparty na trzech filarach I państwa członkowskie…

11 Dialog spoleczny potrzebny jest do … Do modernizacji i adaptowania naszych struktur. Dla sformułowania odpowiedzi na pytanie dotyczącego starzenia się ludności Dla utworzenia mobilności zawodowej i geograficznej Dla zapobiegania konsekwencjom socjalnym reorganizacji Partnerzy społeczni koniecznie muszą się przyczynić do sformułowania odpowiedzi na wyzwania socjalne.

12 1. Odkrywanie efektywnych synergii (Działanie łącznei wspólne) 2. Rozszeżenie 3. Wiarygodność i trnsparencja 4. Poprawa środków śledzenia wywartych efektów 5. Pójście w stronę samodzielnych umów Poprawa sytuacji. (Les axes damélioration) (Les axes damélioration) Analiza stanu - Biz (2004) 557 ostateczne Poprawa sytuacji. (Les axes damélioration) (Les axes damélioration) Analiza stanu - Biz (2004) 557 ostateczne

13 Umocnienie synergii... Na bazie umocnienia branz Umocnienie synergii... Na bazie umocnienia branz Dzisiaj nie wykorzystuje sie tej możliwośći Choc bylaby ona najbardziej przydatna we właściwym zarządzaniu oczekiwaniami poszczególnych branży.… Ponieważ w ten sposób można fachowo akcje towarzyszące…

14 Nasza rola … Właściwa interpretacja wyzwań branżowych i stosowanie bezpośredniego dialogu we wszystkich tematach doltyczących naszych branży przemysłowych. Instytucje UE okreslyly temat podejmowania wspólnej odpowiedzialności partnerów społecznych. Europejski model socjalny naloży na nas ważną rolę bo faktycznie my możemy najwięcej zrobić dla polepszenia warunków pracy, szkolenia, organizacji pracy…

15 I perspektywy Organizujmy konferencje dla lepszego zrozumienia naszych branży i przemysłów. Poznajmy acquis communautaire, normatywy, normy i przekażmy naszą wiedzę nowym państwom członkowskim. … Włączmy do ERZ nowe państwa członkowskie. (ERZ=europejska rada zakładowa)

16 Komisja Branżowego Dialogu Socjalnego w Górnictwie …

17 Az ágazati szociális párbeszéd bizottság megalakítása (az alábbi szöveget nem lehet felülírni.Lásd a fordítást a végén csatolva) Az ágazati szociális párbeszéd bizottság megalakítása (az alábbi szöveget nem lehet felülírni.Lásd a fordítást a végén csatolva)

18 Tematy do dyskusji Uchwała o projekcie dyrektywy regulującej handel kwotami jednostek emisji gazów cieplarnianych(8/11/2002). Komisja diologu branżowego w górnictwie przyjmuje działania mające na celu zapobieganie ujemnym wpływom zmiany klimatu, tak jak one figurują w traktacie z KIOTO. Dla przeniesienia tych działań do dyrektywy Europejskiej należy uwzględnic następujące aspekty, : już osiągnięte wyniki Pokazanie w dyrektywie 6 gazów powodujących efekt cieplarniany (nazewnictwo, integracja) Adaptowalność dyrektywy do dobrowolnych porozumień zawartych w celu odparcia efektu cieplarnianego …. Utrzymanie równowagi w polityce energetycznej i klimatycznej.………. « opracowanie Europejskiego środka prawnego zapobiegającego efektowi klimatycznemu, niemoże zagrozić zatrudnieniu »…

19 Tematy do dyskusji Stanowisko dotyczące wartości dwutlenkaazotu (NO2), (2003/01/21). Według uczesników partycypujących w dialogu społecznym Zalecenia CSLEP dotyczące określenia wartości granicznych w poszczególnych zawodach (Comité Scientifique Limites dExposition Professionnelle –(?)) : Z punktu widzenia naukowego nie jest ugruntowane (Negatywny wpływ tlenku azotu według komisji (CSLEP) jest sprzeczny i niepewny). Z punktu widzenia finansowego i technicznego pomiaru nie da się wykonać (Wielkość inwestycji proponowanych przekracza możliwości przedsiębiorstw górniczych). Konsekwencje : « Zasada konkurencyjności jest naruszona w sposób trwały. Zlikwidowane będą miejsca pracy i sparaliżowane wydobycie podziemne»…

20 Tematy do dyskusji Wspólne stanowisko dotyczące utrzymywania Organu nadzorującego bezpieczeństwa i higieny w kopalniach węgla kamiennego i innych przemysłach wydobywczych(2003 Luty). (Position commune concernant le maintien de l'Organe permanent pour la sécurité et la salubrité dans les mines de houille et les autres industries extractives (Février 2003) Utrzymywać niezależny status stałego Organu. Dla nadzorowania górnictwa i śledzenia charakterystycznych i potencjalnych ryzyk wymagających specjalną troskę z aspektu BHP,. Ma specjalne duże znaczenie w związku przystąpieniem państw Europy środkowo-wschodniej do Unii Dla efektywnego stosowania norm bezpieczeństwa w górnictwie kilku krajach Europy Środkowo-wschodniej potrzebne jest wsparcie Komisji.

21 Tematy do dyskusji Stanowisko w kwestii szkolenia podstawowego i stałego kkształcenia (2003 kwiecień) Bezwzględna ważność szkolenia trwającego przez całe życie. Dla szkolenia trwającego przez całe życie potrzebne są konkurencyjny system oświaty i efektywny system kształcenia zawodowego. Coraz większe znaczenie bedzie miało kwalifikacja zawodowa zdobyta w określonym fachu i uzyskanie kompetencji socjalnych. Dziś już niezbędna jest znajomość obcego języka i opanowanie tzw. europejskich kompetencji, - ¨ do poprawy ilościowej i jakościowej wskażników zatrudnienia..

22 Tematy do dyskusji Wspólne stanowisko o postępowaniach anty dumpingowych wydanych przez Komisję Europejską (2004 Styczeń) Komisja Branżowa działająca w ramach dialogu socjalnego żąda aby Komisja Europejska szla za tą praktyką bo w ten sposób uszanuje fakty i nie narusza niczyjich interesów. Według zalecenia komisji branżowej należylo by gwarantować prawa konsultacyjne i ochronne organizacji reprezentujących interesy pracowników. Dumping naruszające zasady konkurencji nietylko osłabia przedsiębiorstwa europejskie lecz zagraża również przez nie eksploatowanym miejscom pracy…

23 Tematy do dyskusji Wspólna deklaracja dotycząca zagadnień BHP (2004/08) Zakres zastosowania. Podstawowe, i stałe szkolenie Zapobieganie ryzykom, zagrożeniom tkwiącym w zawodzie Profilaktyczne działania medyczne (mesures médicales préventives) Higiena w miejscu pracy Prawa partycypacyjne i obowiązki pracowników Analiza stanu i dokonanie oceny

24 Tematy do dyskusji Wspólne stanowisko «O konieczności Europejskiej strategii w zakresie bogactw mineralnych » (2005, sierpień. 22) Bilans – Stopa zatrudnienia, produkcja, dane dotyczące rocznego obrotu. Podjęte zadania Ponoszenie odpowiedzialności Bezpieczeństwo zaopatrzenia Wzrost gospodarczy i dobrobyt Bezpieczne planowanie Działania oszczędzające środowisko (respect de l'environnement) Podejmowania wyzwań 21 wieku Sygnatariusze: EMCEF IMA-Europe, APEP, Euromines, EURACOAL

25 Tematy do dyskusji Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw (W toku…) Uświadomić zagrożenia ekologiczne( ESR) i poprawić poziom wiedzy na ten temat Rozwijanie kompetencji mających na celu zapobieganiu ESR Stworzenia odpowiednich warunków dla zapobiegania zagrożeniom ESR Rozwijanie działalności służących ustalaniu i zapobieganiu ESR Znajomość odnośnych przepisów, reguł i analiza międzynarodowzch referencji, Raport ESR z włanczaniem zainteresowanych czynników wenętrznych i wewnętrznych. Rozwijanie pozyztywnego podejściadoi związków i dialogu socjalnego. Analiza filaru socjalnego na podstawie wskażników z góry określonych.

26 Jedyna strategia : Zatrudnienie…. Dziękuję za uwagę …


Pobierz ppt "Patrick MAZEAU – EMCEF főtitkár-helyettes Europejski dialog socjalny ZZwPG seminarium – 2006. kwietnia 28 Balatongyörök –Wegry."

Podobne prezentacje


Reklamy Google