Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Kwalifikowalność wydatków Zasady płatności i rozliczeń Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Kwalifikowalność wydatków Zasady płatności i rozliczeń Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013."— Zapis prezentacji:

1 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Kwalifikowalność wydatków Zasady płatności i rozliczeń Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Departament Wdrożeń i Innowacji 23.01.2008 r. Kraków Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Zasady kwalifikowania wydatków w ramach PO KL (EFS) Akty prawne i dokumenty regulujące kwalifikowalność wydatków w ramach PO KL: rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (rozporządzenie ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności), rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 (rozporządzenie wykonawcze), rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego, rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – w przypadku cross- financingu,

3 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Zasady kwalifikowania wydatków w ramach PO KL (EFS) Akty prawne i dokumenty regulujące kwalifikowalność wydatków w ramach PO KL c.d: Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Program Operacyjny Kapitał Ludzki oraz Szczegółowy opis Priorytetu IV, Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie 2007-2013 wydane przez Ministra Rozwoju Regionalnego, Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach PO KL wydane przez Ministra Rozwoju Regionalnego.

4 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Zasady kwalifikowania wydatków w ramach PO KL (EFS) Okres kwalifikowalności wydatków to okres, w którym mogą być ponoszone wydatki kwalifikowalne Początek okresu kwalifikowania wydatków dla PO KL – 12 grudnia 2006 r. Koniec okresu kwalifikowania wydatków dla PO KL - 31 grudnia 2015 r. Okres kwalifikowania wydatków dla danego projektu zostanie określony w umowie o dofinansowanie zawieranej z Beneficjentem, która określi zarówno początkową jak i końcową datę kwalifikowalności wydatków w ramach danego projektu.

5 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Za kwalifikowalne można uznać wszystkie wydatki, jeżeli: są niezbędne dla realizacji projektu, zostały uwzględnione w zatwierdzonym budżecie projektu (wniosek), spełniają wymogi efektywnego zarządzania finansami, w szczególności osiągania wysokiej jakości za daną cenę zostały faktycznie poniesione, są udokumentowane, są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego oraz Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego. Zasady kwalifikowania wydatków w ramach PO KL (EFS)

6 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Przykładowe wydatki kwalifikowalne: wynagrodzenia kadry (osób realizujących projekt), amortyzacja, opłaty finansowe i inne (koszty prowadzenia wyodrębnionego rachunku bankowego, koszty porad prawnych), podatek VAT, jeśli beneficjent nie może go odzyskać w oparciu o przepisy ustawy o podatku od towarów i usług. Zasady kwalifikowania wydatków w ramach PO KL (EFS)

7 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Zasady kwalifikowania wydatków w ramach PO KL (EFS) Wynagrodzenia kwalifikowalne są wszystkie koszty zatrudnienia personelu, w szczególności: wynagrodzenie netto, składki na ubezpieczenia społeczne, składka na ubezpieczenie zdrowotne, zaliczka na podatek dochodowy, składki na Fundusz Pracy, PFRON oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

8 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Amortyzacja: kwalifikowalne są odpisy amortyzacyjne aktywów niezbędnych do realizacji projektu, zakup aktywu nie był wcześniej finansowany ze środków dotacji krajowej ani wspólnotowej, kwalifikowalna wartość odpisów amortyzacyjnych odnosi się wyłącznie do okresu realizacji projektu, wartość odpisów amortyzacyjnych musi być obliczona zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. Zasady kwalifikowania wydatków w ramach PO KL (EFS)

9 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wkład niepieniężny wniesienie do projektu określonych składników majątku Beneficjenta tj. urządzeń, materiałów, nieruchomości, nieodpłatnie wykonywanej pracy przez wolontariuszy - kwalifikowalny przy założeniu, że jego wartość może zostać w niezależny sposób wyceniona oraz zweryfikowana (np. poddana audytowi). Zasady kwalifikowania wydatków w ramach PO KL (EFS)

10 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Katalog wydatków niekwalifikowalnych (art. 11 ust 2 rozporządzenia 1081/2006): podatek VAT, jeśli może zostać odzyskany przez beneficjenta w oparciu o przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, zakup nieruchomości, gruntu oraz infrastruktury, zakup sprzętu, mebli oraz pojazdów (z wyj. wydatków w ramach cross-financingu), odsetki od zadłużenia. Zasady kwalifikowania wydatków w ramach PO KL (EFS)

11 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Cross-financing możliwość sfinansowania wydatków kwalifikowalnych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: powiązany wprost z głównymi zadaniami realizowanymi w ramach projektu, nie więcej niż 10% wydatków kwalifikowalnych. Zasady kwalifikowania wydatków w ramach PO KL (EFS)

12 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Zasady kwalifikowania wydatków w ramach PO KL (EFS) Rodzaje wydatków kwalifikowalnych w ramach cross-financingu: zakup oraz leasing sprzętu, dostosowanie budynków, pomieszczeń i miejsc pracy np. do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wydatki na zakup środków trwałych, które będą na stałe zainstalowane w ramach projektu będą wydatkami kwalifikowalnymi jeśli: środki te będą włączone w rejestr środków trwałych beneficjenta oraz wydatek ten będzie traktowany jako wydatek inwestycyjny zgodnie z zasadami rachunkowości.

13 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Zasady kwalifikowania wydatków w ramach PO KL (EFS) Przykładowe rodzaje wydatków kwalifikowalnych w ramach cross-financingu w IV Priorytecie: modernizacja infrastruktury dydaktycznej uczelni realizujących programy rozwojowe, wyposażenie obiektów dydaktycznych uczelni w laboratoria niezbędne do podnoszenia jakości usług edukacyjnych, dostosowanie budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych, zakup sprzętu komputerowego, budowa infrastruktury niezbędnej do uruchomienia programów wykorzystujących metody i techniki kształcenia na odległość (studia, studia podyplomowe, kursy).

14 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Podział kosztów w ramach projektów PO KL (EFS) Koszty bezpośrednie: koszty realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu Koszty pośrednie: koszty nie mogą zostać bezpośrednio przyporządkowane do konkretnego zadania realizowanego w ramach projektu – koszty pośrednie mogą obejmować wyłącznie koszty administracyjne

15 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Podział kosztów w ramach projektów PO KL (EFS) Podziału kosztów na bezpośrednie i pośrednie oraz ew. cross- financing dokonuje się na etapie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach PO KL – BUDŻET PROJEKTU oraz SZCZEGÓŁOWY BUDŻET PROJEKTU. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach PO KL Beneficjent wypełnia i składa w wersji papierowej i elektronicznej za pomocą generatora wniosków. www.generatorwnioskow.gov.pl lub www.efs.gov.pl

16 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Katalog kosztów pośrednich: koszty zarządu (koszty personelu zarządzającego beneficjenta) koszty personelu obsługowego (np. obsługa kadrowa, księgowa), opłaty administracyjne za najem powierzchni biurowych lub czynsz, opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę, usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, koszty materiałów biurowych i piśmienniczych, koszty ubezpieczeń majątkowych, koszty ochrony, sprzątanie pomieszczeń. Podział kosztów w ramach projektów PO KL (EFS)

17 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Podział kosztów w ramach projektów PO KL (EFS) W ramach kosztów pośrednich nie są wykazywane żadne wydatki objęte cross-financingiem. Koszty pośrednie mogą być rozliczane na dwa sposoby: (projekt zmian w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w PO KL) ryczałtem na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków.

18 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ryczałt - wysokość kosztów pośrednich uzależniona jest od wartości projektu: Wartość projektu (zł)Koszty pośrednie projektu (%) do 2 mln złdo 20% bezpośrednich kosztów projektu do 2 mln zł do 5 mln złdo 15% bezpośrednich kosztów projektu powyżej 5 mln złdo 10% bezpośrednich kosztów projektu

19 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rozliczanie kosztów pośrednich na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków - tj. bez stawki ryczałtowej, obowiązuje pełne udokumentowanie wydatków – zasady takie jak przy dokumentowaniu kosztów bezpośrednich – dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków są wykazywane we wnioskach o płatność i mogą podlegać kontroli na miejscu.

20 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Bez względu na sposób rozliczania kosztów pośrednich - we wniosku o dofinansowanie beneficjent wskazuje uzasadnienie i metodologię wyliczenia kosztów pośrednich. Rozliczanie kosztów pośrednich

21 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Zasady dotyczące płatności i rozliczeń (EFS) INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA (IP2) KOP, umowa, weryfikacja wniosku o płatność, kontrola realizacji projektu, ostateczne rozliczenie umowy (zaakceptowanie Poświadczenia i deklaracji wydatków od IP do IW) BENEFICJENT (wniosek o dofinansowanie projektu, umowa, wnioski o płatność, wniosek o płatność końcową)

22 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Płatności na realizację projektu są: wypłacane jako dotacja rozwojowa w formie zaliczki, przekazywane na rachunek bankowy, utworzony specjalnie na potrzeby danego projektu, wskazany w umowie o dofinansowanie projektu, wypłacane zgodnie z harmonogramem płatności zawartym w umowie o dofinansowanie projektu (I transza środków finansowych jest przekazywana w wysokości i terminie określonym w harmonogramie płatności), w przypadku kolejnych transz Beneficjent składa wniosek o płatność - wypłata uzależniona jest od rozliczenia co najmniej 70% łącznej kwoty dotychczas otrzymanych transz środków w ramach dotacji rozwojowej.

23 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Zasady dotyczące płatności i rozliczeń (EFS) Pierwsza transza środków na realizację projektu przekazywana jest po ustanowieniu i wniesieniu przez beneficjenta zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu. (z obowiązku tego zwolnione są jednostki sektora finansów publicznych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie szczegółowego sposobu dokonywania wydatków z realizacji programów operacyjnych).

24 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Zasady dotyczące płatności i rozliczeń (EFS) Zgodnie z ww. rozporządzeniem dopuszcza się następujące formy zabezpieczeń: w przypadku gdy wartość dofinansowania w umowie nie przekracza 1 mln zł – beneficjent składa weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, jeśli kwota przyznanego dofinansowania przekracza 1 mln zł, zabezpieczenie ustanawiane jest w jednej lub kilku następujących form: poręczenie bankowe lub poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancja bankowa,

25 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Zasady dotyczące płatności i rozliczeń (EFS) gwarancja ubezpieczeniowa, weksel z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, zastaw na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, zastaw rejestrowy na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej beneficjenta, przewłaszczenie rzeczy ruchomych beneficjenta na zabezpieczenie hipoteka, poręczenie według prawa cywilnego.

26 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wyboru formy zabezpieczeń dokonuje instytucja ogłaszająca konkurs i informuje o tym w dokumentacji konkursowej. Zabezpieczenie nie musi być wniesione w wysokości odpowiadającej całości przyznanego dofinansowania. Informacja o wysokości wymaganego zabezpieczenia zamieszczana jest w dokumentacji konkursowej. Po ostatecznym rozliczeniu umowy dokument stanowiący zabezpieczenie na pisemny wniosek jest zwracany Beneficjentowi. Zasady dotyczące płatności i rozliczeń (EFS)

27 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Zasady dotyczące płatności i rozliczeń (EFS) Wniosek o płatność Beneficjent składa wniosek o płatność w IW (Departament Wdrożeń i Innowacji), zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie o dofinansowanie projektu, składany w wersji elektronicznej i papierowej, wniosek o płatność zawiera część sprawozdawczą, co zwalnia Beneficjenta ze składania dodatkowych sprawozdań z realizacji projektu, we wniosku o płatność wykazywany jest faktyczny postęp finansowy i rzeczowy z realizacji projektu (postęp rzeczowy = postęp finansowy) czyli faktycznie zaksięgowane i zapłacone dokumenty księgowe (dokumenty ujęte w księgach rachunkowych Beneficjenta).

28 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Zasady dotyczące płatności i rozliczeń (EFS) Wniosek o płatność c.d. Beneficjent nie ma obowiązku załączania dokumentów księgowych potwierdzających poniesienie wydatków (jedynie zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte danym wnioskiem o płatność) - załącznik do wniosku o płatność lub wydruk z ewidencji księgowej beneficjenta - wyboru formy rozliczenia beneficjent dokonuje przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu, przy wypełnianiu wniosku o płatność Beneficjent kieruje się podstawową zasadą kwalifikowalności wydatków, podział na koszty pośrednie i bezpośrednie w projekcie, amortyzacja, wkład niepieniężny, cross-financing.

29 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dziękujemy za uwagę Zapraszamy do dyskusji Departament Wdrożeń i Innowacji tel. 22 52 92 603 (sekretariat) www.mnisw.gov.pl sekretariat.dwi@mnisw.gov.pl beata.hawrylik@mnisw.gov.pl


Pobierz ppt "Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Kwalifikowalność wydatków Zasady płatności i rozliczeń Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google