Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ubezpieczenia CARGO autor: mgr Janusz Gniewkowski

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ubezpieczenia CARGO autor: mgr Janusz Gniewkowski"— Zapis prezentacji:

1 Ubezpieczenia CARGO autor: mgr Janusz Gniewkowski
aktualizacja: Ubezpieczenia CARGO autor: mgr Janusz Gniewkowski recenzent: mgr Sylwia Konecka Prezentacja dystrybuowana bezpłatnie, udostępniana do celów dydaktycznych. Opracowanie prezentacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 DHL Express (Poland) Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwa zaangażowane w opracowanie prezentacji DHL Express (Poland) Sp. z o.o. DHL Express jest światowym liderem na rynku międzynarodowych usług ekspresowych. Globalna sieć obejmuje ponad 4000 biur, terminali i sortowni, 3 globalne i 15 regionalnych centrów przeładunkowych, 500 obsługiwanych lotnisk, 250 samolotów, 62 tys. samochodów i ponad 120 tys. miejsc docelowych. W Polsce świadczy kompleksowe usługi w zakresie krajowych i międzynarodowych (drogowych i lotniczych) przesyłek ekspresowych. Klienci DHL Express mogą korzystać z nowoczesnych rozwiązań e-commerce i opcji dodatkowych, ułatwiających proces obsługi przesyłek. Raben Polska Sp. z o.o. W Grupie Raben zatrudnionych jest 8000 osób. Firma posiada ponad m2 powierzchni magazynowej, zlokalizowanej w Holandii, Niemczech, Polsce, Estonii, Czechach oraz na Słowacji, Ukrainie, Łotwie, Litwie, Węgrzech. W ramach logistyki kontraktowej, transportu drogowego, morskiego i lotniczego oferuje kompleksowe rozwiązania logistyczne i zarządzanie globalnym łańcuchem dostaw. Schenker Sp. z o.o. Schenker Sp. z o.o. wiodący operator logistyczny w Polsce należy do Grupy DB Schenker lidera na rynku dostawców zintegrowanych usług logistycznych na świecie. DB Schenker jest częścią grupy Deutsche Bahn. Operator logistyczny Schenker Sp. z o.o. zarządza globalnymi łańcuchami dostaw dla producentów, eksporterów i importerów wiodących marek.

3 PPSKiZ „TRANSMEBLE POZNAŃ” Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwa zaangażowane w opracowanie prezentacji PPSKiZ „TRANSMEBLE POZNAŃ” Sp. z o.o. Firma PPSKiZ „TRANSMEBLE POZNAŃ” Sp. z o.o. wywodzi się z państwowej ogólnopolskiej firmy przewozowej, która od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku prowadziła obsługę transportową przemysłu meblarskiego w Polsce.

4 Plan prezentacji Ubezpieczenia CARGO Rodzaje ubezpieczeń
Celowość wykupienia ubezpieczenia CARGO Obowiązki poszczególnych podmiotów w procesie ubezpieczenia CARGO Korzyści z ubezpieczenia CARGO dla poszczególnych podmiotów Jak sprzedawać ubezpieczenia CARGO? Stosowane dokumenty Wartość podlegająca ubezpieczeniu CARGO Zakres ubezpieczenia CARGO Postępowanie w przypadku powstania szkód Źródło: TRANSMEBLE POZNAŃ Źródło: TRANSMEBLE POZNAŃ

5 Rodzaje ubezpieczeń Ubezpieczenia CARGO
Ubezpieczenie zapewnia finansową rekompensatę w przypadku powstania szkody w mieniu (towarze) w transporcie zarówno krajowym, jak i międzynarodowym. Mienie objęte jest ubezpieczeniem na całej trasie przewozu, a w razie konieczności – również w trakcie niezbędnych czynności przeładunkowych i przejściowego składowania podczas zwykłego przebiegu transportu. Odpowiedzialność cywilna przewoźnika (OCP) Odpowiedzialność cywilna spedytora (OCS) Cargo foto: DHL Express

6 Rodzaje ubezpieczeń Ubezpieczenia CARGO 1. Ubezpieczenie OCP
Ochroną ubezpieczeniową jest objęta działalność przewoźnika drogowego w ruchu krajowym lub międzynarodowym z tytułu zawartych umów o przewóz towarów dokonywanych przez przewoźnika posiadającego uprawnienie do podejmowania i wykonywania krajowego lub międzynarodowego transportu drogowego. 2. Ubezpieczenie OCS Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną spedytora z tytułu zawartych umów spedycji. 3. Ubezpieczenie CARGO Ubezpieczenie obejmuje mienie (towary) przewożone transportem wykonywanym na podstawie umowy przewozu mienia przez przewoźnika. foto: Grupa Raben foto: DHL Express foto: DB Schenker

7 OCP vs CARGO Ubezpieczenia CARGO Różnice Ubezpieczenie OCP
SDR (Special Drawing Rights) – międzynarodowa jednostka rozrachunkowa, umowna jednostka monetarna, mająca charakter pieniądza bezgotówkowego, czyli istniejącego wyłącznie w postaci zapisów księgowych na bankowych rachunkach depozytowych. Różnice Ubezpieczenie OCP Ubezpieczenie CARGO Przedmiot ubezpieczenia Odpowiedzialność przewoźnika Przewożony ładunek Kwotowe ograniczenie odszkodowania (w ruchu międzynarodowym) 8,33 SDR / kg wagi brutto Uzyskanie odszkodowania do pełnej wartości szkody Ryzyko działania siły wyższej Nie obejmuje Obejmuje Ryzyko rabunku Wypadek spowodowany przez innego uczestnika Odszkodowanie Niepewność otrzymania odszkodowania gdyż są prawem przewidziane sytuacje, kiedy przewoźnik i spedytor mogą się uwolnić od odpowiedzialności. Pewność otrzymania odszkodowania. Żmudne dochodzenie roszczeń od sprawcy szkody Szybkie uzyskanie należnego odszkodowania Tylko wartość uszkodzonego ładunku (z uwzględnieniem ograniczeń kwotowych) Możliwość ubezpieczenia: kosztów przewozu, kosztów ubezpieczenia, do 10% zysku z tytułu zawarcia umowy, opłat celnych.

8 Celowość wykupienia ubezpieczenia CARGO
Znaczenie ubezpieczeń Cargo w ograniczaniu ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej: prawo do odszkodowania w przypadku gdy osoba trzecia zobowiązana jest naprawić szkodę, brak odpowiedzialności przewoźnika za wszystkie szkody, brak możliwości skorzystania z OCP w przypadku rażącego niedbalstwa, brak możliwości skorzystania z OCP w przypadku okoliczności wyłączonych z ochrony ubezpieczeniowej, ograniczenie odpowiedzialności przewoźnika w wielu przypadkach, dochodzenie odszkodowania od przewoźnika jest długotrwałe i uciążliwe, roszczenie od ubezpieczyciela w oparcie o zawartą umowę. foto: Grupa Raben

9 Celowość wykupienia ubezpieczenia CARGO
Bez ubezpieczenia CARGO Klient może polegać tylko na polisie OCP/OCS Odszkodowanie nie jest zagwarantowane Z ubezpieczeniem CARGO Ubezpieczenie „All Risk” Pełne pokrycie: Wartość towaru + fracht + 10 % Pełne odszkodowanie gwarantowane

10 Obowiązki poszczególnych podmiotów w procesie ubezpieczenia CARGO
Kwotowe ograniczenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń (OCP) Transport drogowy 8,33 SDR za kg wagi brutto Transport kolejowy 2 SDR za kg wagi brutto Transport morski 17 SDR za kg wagi brutto Transport lotniczy

11 KLIENT JAKO UBEZPIECZONY
Ubezpieczenia CARGO KLIENT JAKO UBEZPIECZONY Ubezpieczony zobowiązany jest przy zawieraniu umowy ubezpieczenia do podania wszystkich znanych sobie okoliczności, o które był zapytywany. Ubezpieczony jest zobowiązany do informowania o zmianach dotyczących powyższych okoliczności. foto: istockphoto.com

12 Korzyści dla klienta Ubezpieczenia CARGO
ubezpieczenie od wszelkiego ryzyka, wartość ubezpieczenia może wynosić CIF + 10%, brak wątpliwości w kwestii osoby odpowiedzialnej za szkodę, wypłata pełnej wartości, nieograniczonej przez konwencje, bardzo niskie składki, nieprzekraczające 1,2% wartości, profesjonalna obsługa roszczeń i brak kosztów dla klienta, płatność niezwłocznie po złożeniu kompletu dokumentów, brak odliczeń, firma spedycyjna rozpatruje roszczenia klienta. foto: DHL Express

13 Brak sporów, większa satysfakcja klienta
Ubezpieczenia CARGO Korzyści dla firmy spedycyjnej FIRMA ABC Ograniczenie ryzyka Brak odliczenia Brak sporów, większa satysfakcja klienta Generacja dochodu

14 Jak sprzedawać ubezpieczenia cargo?
Oferuj ubezpieczenie CARGO podczas otrzymywania zlecenia transportowego Zarabiaj sprzedając ubezpieczenia CARGO Zwiększaj przychody bez ponoszenia ryzyka

15 Jak sprzedawać ubezpieczenia cargo
zapytaj klienta czy przesyłka jest ubezpieczona, przypomnij klientowi o ograniczeniu odpowiedzialności przewoźnika, podaj przykłady zdarzeń, które mogą zaistnieć, podaj klientowi korzyści z wykupienia ubezpieczenia Cargo, zaoferuj wykupienie ubezpieczenia Cargo. foto: istockphoto.com

16 Wniosek ubezpieczenia towaru cargo
Ubezpieczenia CARGO Wniosek ubezpieczenia towaru cargo

17 SUMA UBEZPIECZENIA (CIF) Wartość ubezpieczenia
Ubezpieczenia CARGO Wartość podlegająca ubezpieczeniu SUMA UBEZPIECZENIA (CIF) Wartość towaru Wartość transportu Wartość ubezpieczenia ewentualne powiększenie sumy o 10% (CIF +10%) - dodatkowy zysk dodatkowy składnik na pokrycie opłat celnych

18 każda gałąź transportu najszerszy każda gałąź transportu
Ubezpieczenia CARGO Zakres ryzyka objętego podstawowymi klauzulami ładunkowymi – instytut londyńskich ubezpieczycieli A każda gałąź transportu najszerszy B głównie morski średni C każda gałąź transportu minimalny Wszelkie ryzyko powodujące utratę lub uszkodzenie ubezpieczonego ładunku, z wyjątkiem wyraźnie wymienionych przyczyn: ubytki naturalne, niewłaściwe opakowanie, wady wewnętrzne, lekkomyślne lub świadomie niewłaściwe postępowanie ubezpieczonego, szkody spowodowane opóźnieniem w dostawie towaru, szkody skażenia radioaktywnego, ryzyko wojenne, ryzyko strajkowe, ryzyko zamieszek i niepokojów społecznych. Takie jak w C oraz szkody spowodowane: trzęsieniem ziemi, wybuchem wulkanu, uderzeniem pioruna, zmyciem z pokładu, wtargnięciem wody (z wyjątkiem opadów atmosferycznych), szkody obejmujące stratę całkowitą ładunku powstałą w czasie załadunku lub rozładunku statku. Wyłączenia są analogiczne jak w A, lecz rozszerzone o: rabunek świadome działania osób trzecich Wyłącznie następujące szkody: pożar lub eksplozja, wejście statku na mieliznę, zatonięcie lub wywrócenie się statku, przewrócenie się lub wykolejenie środka transportu lądowego, kolizja środka transportu z obiektem innym niż woda, rozładunek towarów w porcie schronienia, takie, które są spowodowane awarią wspólną lub wyrzuceniem ładunku za burtę. Wyłączenia są analogiczne jak w B.

19 Zakres ubezpieczenia cargo nie obejmuje:
podejmowania przez klienta/ubezpieczonego rozmyślnych działań na szkodę, zwykłego wycieku/zużycia, nieprawidłowego i niedostatecznego opakowania, wad wewnętrznych, opóźnień, niewypłacalności właścicieli, szefów, czarterujących lub operatorów statku, pozostałe wykluczenia podano w Instytutowej Klauzuli Ładunkowej ICC A. foto: DB Schenker

20 Towar do przekazania Ubezpieczenia CARGO
towary używane, naprawione, zwrócone nadawcy, lub niebędące przedmiotem sprzedaży/zakupu wyroby stalowe (role lub arkusze), produkty toksyczne, podatne na korozję, łatwopalne, wybuchowe, produkty mineralne, kamienie, włókna, korek, towary łatwo psujące się lub głęboko zamrożone, cement, dzieła sztuki, antyki, wartościowe gobeliny, futra, cenne kolekcje, towary transportowane luzem, AGD, pojazdy nowe i używane, alkohole (wino, piwo itp.), komputery, procesory, urządzenia USB, towary markowe/związane z modą, samoloty/silniki, pojazdy wodne/jednostki pływające używane do rekreacji. foto: istockphoto.com

21 Towar wyłączony Ubezpieczenia CARGO
Ze standardowej ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są m.in. napoje alkoholowe w butelkach, wartości pieniężne, dzieła sztuki, akta, dokumenty, zwierzęta żywe. papiery wartościowe, biżuteria, kamienie półszlachetne i metale, itp. foto: istockphoto.com

22 Postępowanie w przypadku powstania szkód
Ubezpieczenia CARGO Postępowanie w przypadku powstania szkód w przesyłkach ubezpieczonych Cargo 1 zgłoszenie szkody do DZUiR, zgłoszenie roszczeń do wszystkich podwykonawców biorących udział podczas realizacji transportu przesyłki ubezpieczonej Cargo, 2 3 zgłoszenie roszczeń do przewoźników o wszelkie brakujące opakowania, 4 poinformowanie klienta o konieczności zabezpieczenia uszkodzonej przesyłki do wglądu, w żadnej sytuacji, z wyjątkiem gdy jest to wymuszone przez pisemny protest, nie wydawać czystych pokwitowań w przypadku gdy stan towarów budzi wątpliwości, 5 gdy dostawa realizowana jest według kontenerów, zapewnić niezwłoczne zbadanie kontenera i jego pieczęci przez odpowiedzialnego urzędnika, 6 wnioskowanie o badanie przez przedstawicieli przewoźnika w przypadku ujawnienia jakiejkolwiek straty lub szkody oraz żądać od przewoźnika rekompensaty za wszelkie rzeczywiste straty lub szkody ujawnione w toku takiego badania, 7 8 skompletowanie niezbędnej dokumentacji zapewniającej prawidłowe załatwienie roszczeń.

23 Informacja dla przewoźnika
Ubezpieczenia CARGO Informacja dla przewoźnika Postępowanie w przypadku powstania szkód w przesyłce ubezpieczonej CARGO: w przypadku gdy istnieje potencjalne zagrożenie uszkodzenia bądź utraty towaru, należy niezwłocznie powiadomić o nim spedytora, zabezpieczyć ładunek o ile to możliwe, sporządzić protokół szkody wraz z odbiorcą, niezwłocznie zgłosić szkodę do swojego ubezpieczyciela. foto: istockphoto.com

24 Informacja dla klienta
Ubezpieczenia CARGO Informacja dla klienta W szczególności, od ubezpieczonych lub ich agentów wymaga się: niezwłocznie zgłaszać roszczenia do przewoźników o wszelkie brakujące opakowania, nie wydawać czystych pokwitowań w przypadku gdy stan towarów budzi wątpliwości, gdy dostawa realizowana jest według kontenerów, zapewnić niezwłoczne zbadanie kontenera i jego pieczęci przez odpowiedzialnego urzędnika, niezwłocznie wnioskować o badanie przez przedstawicieli przewoźnika w przypadku ujawnienia jakiejkolwiek straty lub szkody oraz żądać od przewoźnika rekompensaty za wszelkie rzeczywiste straty lub szkody ujawnione w toku takiego badania, w przypadku ujawnienia strat lub szkód niejawnych w chwili odbioru towaru, w terminie 3 dni po dostawie powiadomić o tym na piśmie przewoźników. foto: Grupa Raben

25 Literatura Ubezpieczenia CARGO
L. Gąsiorkiewicz, J. Monkiewicz, Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa. T. 2 Zastosowania, POLTEXT, 2010 J. Monkiewicz, Ubezpieczenia w Unii Europejskiej, POLTEXT, 2003 E. Kowalewski, Umowa ubezpieczenia, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz – Toruń 2002 Portal Money.pl (dział Ubezpieczenia dla transportu) –

26 Wyższa Szkoła Logistyki
Ubezpieczenia CARGO Wyższa Szkoła Logistyki Wyższa Szkoła Logistyki jest pierwszą w Polsce uczelnią logistyczną, utworzoną w 2001 roku z inicjatywy Instytutu Logistyki i Magazynowania oraz Centrum Edukacji Logistycznej. Kadra uczelni składa się z wybitnych specjalistów z zakresu logistyki i praktyków gospodarczych. Doceniając wagę doświadczenia jakiego wymaga się dzisiaj od absolwentów uczelni wyższych, WSL umożliwia również odbywanie praktyk i staży w wiodących firmach logistycznych będących partnerami uczelni. Dzięki umowom bilateralnym podpisanym z uczelniami z krajów europejskich studenci WSL korzystający z programu Erasmus wyjeżdżają na studia za granicę. W ramach współpracy z uczelniami z Niemiec i Wielkiej Brytanii mają także możliwość zdobywania podwójnych dyplomów z zakresu logistyki. Wyższa Szkoła Logistyki przejęła rolę patrona edukacyjnego dla szkół ponadgimnazjalnych kształcących w zawodach: technik logistyk i technik spedytor w zakresie nowoczesnego kształcenia dostosowanego do potrzeb rynku. Uczelnia realizuje unikatowy w skali kraju program współpracy z ponad 200 szkołami ponadgimnazjalnymi. Niniejsza prezentacja została opracowana w ramach projektu "Wielkopolska musi wiedzieć" - partnerstwo szkolnictwa zawodowego i rynku pracy kluczem do podniesienia atrakcyjności zawodów technik logistyk i technik spedytor w województwie wielkopolskim (projekt numer: POKL /09) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Pobierz ppt "Ubezpieczenia CARGO autor: mgr Janusz Gniewkowski"

Podobne prezentacje


Reklamy Google