Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SIERPIEŃ 2013. POMOC SPOŁECZNA Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej: jest zadaniem państwa i samorządu terytorialnego, jest udzielana w.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SIERPIEŃ 2013. POMOC SPOŁECZNA Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej: jest zadaniem państwa i samorządu terytorialnego, jest udzielana w."— Zapis prezentacji:

1 SIERPIEŃ 2013

2 POMOC SPOŁECZNA Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej: jest zadaniem państwa i samorządu terytorialnego, jest udzielana w przypadku, gdy jednostka (rodzina) nie wykorzystuje własnych uprawnień, zasobów, możliwości, bo albo ich nie ma albo nie potrafi zrobić z nich użytku.

3

4 Zakres działalności Ośrodka Do zadań GOPS należy: opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej; udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym; przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych; przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych; przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego; przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom mniemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, praca socjalna;

5 Zakres działalności Ośrodka Do zadań GOPS należy: organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi; dożywianie dzieci; sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym; kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu; sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej Wojewodzie Małopolskiemu, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego; przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych; opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych, celowych.

6 WYKAZ REALIZOWANYCH ZADAŃ POMOC SPOŁECZNA PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI POKL RZĄDOWY PROGRAM DOŹYWIANI A W SZKOŁACH STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH PROGRAM WSPIERANI A RODZINY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANI A PRZEMOCY W RODZINIE ŚWIADCZENI A RODZINNE FUNDUSZ ALIMENTACYJNY DŁUŹNICY ALIMENTACYJNI ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARN Y PORADNICTWO PRAWNE, PSYCHOLOGICZNE WSPARCIE FINANSOWE PRACA SOCJALNA KONTRAKTY SOCJALNE WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI

7 BUDŻET OŚRODKA Działalność GOPS finansowana jest ze środków budżetu gminy, budżetu państwa oraz środków pozabudżetowych. Budżet ogółem wynosił zł, w tym utrzymanie Ośrodka wynosiło zł.

8 W Gminie Zakliczyn wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r korzystających ze świadczeń pomocy społecznej było osób w 350 rodzinach, co stanowi 9,95 % w stosunku do ogółu społeczeństwa zamieszkującego gminę.

9 Struktura wydatków na pomoc społeczną 2012 lp świadczenieLiczba osóbKwota wypłaconych świadczeń w zł. zadania własne 1.Zasiłki stałe Zasiłki okresowe Dotacja Własne Dożywianie ogółem Dotacja Własne Dożywianie dzieci w szkołach Zasiłki celowe na dożywianie w ramach programu pomoc państwa w zakresie dożywiania Transport posiłków Zasiłki celowe i specjalne celowe ( własne), zakup odzieży, obuwia, opalu, żywności, leki itp odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych Dotacja Własne Rodziny zastępcze Dodatki mieszkaniowe Zadania zlecone 10.składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych Dotacja własne

10 Pomoc społeczna świadczona może być w formie pieniężnej i niepieniężnej. W skład świadczeń pieniężnych wchodzą zasiłki stałe, zasiłki okresowe, celowe i specjalne celowe. Do świadczeń niepieniężnych należą m.in. usługi opiekuńcze, dożywianie, schronienie, sprawienie pogrzebu.

11 ŚWIADCZENIA RODZINNE Świadczeniami rodzinnymi są: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny oraz świadczenie opiekuńcze, Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka.

12 Struktura wydatków na świadczenia rodzinne w roku 2012 lpŚwiadczenia Liczba świadczeńkwota wypłaconych świadczeń w zł Zasiłek rodzinny wraz dodatkami do zasiłku rodzinnego 1.Zasiłek rodzinny Dodatek z tytułu urodzenia dziecka Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej Dodatek z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 8.na podjęcie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły zasiłek pielęgnacyjny świadczenie pielęgnacyjne Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 12.Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka ( przyznawana niezależnie od dochodu) Składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe 14.Składki na ubezpieczenie emerytalno- rentowe Źródło : opracowanie własne ogółem

13 Ze świadczeń rodzinnych skorzystało rodzin. Obserwowalny jest nieznaczny spadek liczby rodzin pobierających świadczenia rodzinne, spowodowane jest to ubieganiem się o zasiłki rodzinne poza granicami kraju.

14 FUNDUSZ ALIMENTACYJNY Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. Bezskuteczność egzekucji w rozumieniu w/w ustawy oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje osobie uprawnionej do 18 roku życia, albo gdy się uczy w szkole lub w szkole wyższej do 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

15 Struktura wydatków na fundusz alimentacyjny w roku 2012 lpŚwiadczenieLiczba świadczeń kwota wypłaconych świadczeń w zł. fundusz alimentacyjny 1.Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

16 Wykonanie budżetu za 2012 r. lp rozdział rodzaj świadczeniawykonanie – kwotadotacjawłasne Domy Pomocy Społecznej , Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny , , , Składki na ubezpieczenia zdrowotne , ,66 7, Zasiłki celowe i okresowe , , , Dodatki mieszkaniowe 6 572, Zasiłki stałe , ,26 88, Ośrodki pomocy społecznej , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi , , pozostała działalność , , , program POKL , , , rodziny zastępcze 5 958,31 - Ogółem , , ,59

17 REALIZACJA PROJEKTU CZAS NA AKTYWNOŚĆ W ZAKLICZYNIE Od stycznia 2008 roku GOPS realizuje projekt systemowy Czas na aktywność w Zakliczynie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

18 Struktura wydatków projektu w roku 2012 Budżet projektu POKL Czas na aktywność w Zakliczynie w roku 2012 Łączny budżet projektu Dotacja z EFS Wkład własny ( zasiłki celowe, zasiłki specjalne celowe dla uczestników projektu)

19 Zastosowane instrumenty aktywnej integracji w roku 2012

20 PRACE SPOŁECZNIE - UŻYTECZNE Prace społecznie – użyteczne są organizowane dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej przez Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Urzędem Pracy a gminą w wymiarze 10 godzin w tygodniu na rzecz mieszkańców gminy.

21 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE Głównym celem Programu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych wobec osób stosujących przemoc jak również ofiar przemocy. Program jest realizowany głównie z powodu wymogu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493) oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182).

22 Dziękuję za uwagę Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie, ul. Spokojna 1, Zakliczyn


Pobierz ppt "SIERPIEŃ 2013. POMOC SPOŁECZNA Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej: jest zadaniem państwa i samorządu terytorialnego, jest udzielana w."

Podobne prezentacje


Reklamy Google