Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1.Podstawowe poj ę cia zwi ą zane z kredytem gotówkowym. 2. Wzór pozwalaj ą cy obliczy ć rzeczywiste oprocentowanie kredytu. 3. Przedstawienie ofert kredytowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1.Podstawowe poj ę cia zwi ą zane z kredytem gotówkowym. 2. Wzór pozwalaj ą cy obliczy ć rzeczywiste oprocentowanie kredytu. 3. Przedstawienie ofert kredytowych."— Zapis prezentacji:

1 1.Podstawowe poj ę cia zwi ą zane z kredytem gotówkowym. 2. Wzór pozwalaj ą cy obliczy ć rzeczywiste oprocentowanie kredytu. 3. Przedstawienie ofert kredytowych kilku banków. ANALIZA KREDYTU

2 1. Podstawowe pojęcia związane z kredytem gotówkowym Zanim zaczniemy analizować kredyt, jego opłacalność oraz obliczać rzeczywiste oprocentowanie należy zadać sobie pytanie czym jest kredyt oraz jaką rolę pełni w gospodarce. Kredyt jest prawie tak stary jak świat. Polega na pożyczeniu danej osobie pieniędzy na określony czas i procent. Po upływie czasu osoba pożyczająca odzyskuje swoje pieniądze powiększone o odsetki wynikające z zawartej umowy. Kredyt pozwala na zwiększenie ilości pieniądza w obiegu, a tym samym finansowanie inwestycji, co wpływa na rozwój gospodarki. Należy zaznaczyć jednak, że dobrobyt nie buduje się na samym kredycie, a na trwałym i zdrowym funkcjonowaniu samej gospodarki.

3 Co to jest RRSO? RRSO- Rzeczywista roczna stopa procentowa. Ka ż dy kredyt zawarty w banku jest okre ś lony poprzez RRSO, aby klient mógł porówna ć ró ż ne oferty bankowe i zobaczy ć, który z nich ma najni ż sze oprocentowanie w skali roku. RRSO powinien zawiera ć wszystkie koszty, które wchodz ą w skład kredytu. Praktyka jednak wykazała, ż e nie zawsze tak jest i na przykład mo ż na podawa ć oprocentowanie kredytu bez uwzgl ę dnienia jego ubezpieczenia czy kosztu rat równych.

4 Rzeczywiste oprocentowanie – podaje rzeczywiste oprocentowanie kredytu. Jest jednolite dla wszystkich kredytów i dokładniejsze ni ż RRSO, którym mo ż na manipulowa ć. W czym tkwi ró ż nica pomi ę dzy RRSO, a RO? W prostocie. Wyliczaj ą c RRSO bierze si ę pod uwag ę wiele składowych (niektóre mo ż na pomin ąć ). Natomiast w RO musimy zna ć kwot ę pieni ę dzy, któr ą otrzymamy do r ę ki i kwot ę któr ą musimy odda ć po czasie by bezbł ę dnie oceni ć rzekome rewelacyjne oferty bankowe. Co to jest rzeczywiste oprocentowanie (RO)?

5 Rodzaje rat kredytu: 1.Raty równe, 2.Raty malej ą ce Biorąc kredyt w banku mamy do wyboru w jaki sposób będziemy spłacać zaciągnięte zobowiązanie. Mamy do wyboru raty równe bądź malejące. Czym one się różnią? Raty równe zapewniają nam przez cały okres kredytowania ratę takiej samej wielkości. Natomiast raty malejące z każdym miesiącem są coraz mniejsze. I to wszystko? Otóż nie, bowiem przy ratach malejących suma sumarum zapłacimy mniej za kredyt niż za raty równe. Wygoda rat równych kosztuje nas zatem i to wcale nie mało. Tym więcej im na dłuższy czas zaciągamy kredyt.

6 Co wpływa na koszt kredytu: Oprocentowanie nominalne Ubezpieczenie kredytu Koszt rat równych Prowizja bankowa Dodatkowe opłaty

7 Oprocentowanie nominalne- jest to tzw. baza procentowa. Czyli oprocentowanie kredytu nie uwzgl ę dniaj ą ce pozostałych kosztów (bez prowizji, ubezpieczenia, dodatkowych opłat). Na chwil ę obecn ą maksymalne oprocentowanie nominalne kredytu wynosi 17% w skali roku. Ubezpieczenie kredytu- jest to zabezpieczenie klienta i banku w razie gdy stracimy prac ę i nie b ę dziemy w stanie spłaci ć po ż yczki. Ubezpieczyciel nam pomo ż e i przez 6 miesi ę cy b ę dzie spłacał za nas kredyt. Teoretycznie ubezpieczenie kredytu nie jest obowi ą zkowe, w praktyce banki narzucaj ą nam ubezpieczenie poniewa ż stanowi to dla nich dodatkowe ź ródło dochodu, a dla nas dodatkowy koszt kredytu.

8 Koszt rat równych- jest to koszt wynikaj ą cy z ró ż nicy w stosunku do rat malej ą cych. Nale ż y zwróci ć uwag ę, ż e klient bior ą cy w banku raty równe za wygod ę płaci. Prowadzi to do tego, ż e sami sprzedawcy kredytów nigdy sami od siebie nie proponuj ą rat malej ą cych, gdy ż to obni ż a potencjalny zysk banku. Prowizja bankowa- jest to suma potr ą cana przez bank od kwoty, któr ą klient po ż ycza. W chwili obecnej jest ona nielimitowana. W praktyce wacha si ę w zakresie od 0 do10%. Dodatkowe opłaty- wszelkie opłaty około kredytowe. Równie ż takie o których klient mo ż e nie wiedzie ć np. wspomniany wy ż ej koszt rat równych czy inne sprytnie zakamuflowane działania banków.

9 2. Wzór pozwalający obliczyć rzeczywiste oprocentowanie. Nale ż y w tym miejscu stwierdzi ć, ż e projekt uczniowski w znacznej mierze opiera si ę na my ś li Wojciecha Sawickiego autora ksi ąż ki Analiza kredytu czyli- jak si ę nie da ć oszuka ć. Podaje w niej mi ę dzy innymi wzór pozwalaj ą cy obliczy ć nam rzeczywiste oprocentowanie kredytu. O tym, ż e jest on wiarygodny ś wiadczy to, ż e przy identycznych parametrach kredytu podaje tak ą sam ą warto ść procentow ą jak metod ą słu żą c ą przy obliczaniu RRSO. Dodatkowy atut jest taki, ż e nawet ucze ń gimnazjum bez problemu mo ż e obliczy ć takie oprocentowanie korzystaj ą c ze wzoru Wojciecha Sawickiego.

10 Koszt kredytu (zł) x 2400 /otrzymana gotówka/ilo ść rat+1 = RO Wzór słu żą cy do obliczenia RO (rzeczywistego oprocentowania)

11 W tym miejscu nale ż y poda ć przykład i na tym przykładzie obliczy ć oprocentowanie. Zatem wykonamy tak ą symulacj ę na razie na wymy ś lonym przykładzie. Klient po ż yczył w banku zł na okres 6 lat. Prowizja wynosiła 4% a rata 245 zł. Ile wyniosło rzeczywiste oprocentowanie kredytu? Zgodnie ze wzorem wyliczamy pierw koszt kredytu. 245 zł x 72= zł – koszt całkowity kredytu zł – 9600 zł= 8040 zł- koszt kredytu

12 Koszt kredytu (zł) x 2400 /otrzymana gotówka/ilo ść rat+1 = RO 8040 zł x 2400/9600 zł/72+1= RO 27,53%=RO

13 3. Przedstawienie ofert kredytowych kilku banków W tym punkcie stanowi ą cym kulminacj ę naszego projektu przedstawimy oferty kilku, dokładnie cztery, instytucji finansowych. Wyliczymy RO kredytów gotówkowych w skali roku, jak i równie ż postaramy si ę oceni ć w jaki sposób banki poprzez atrakcyjne reklamy staraj ą si ę oczarowa ć klientów. Podane przykłady s ą aktualnie dost ę pne na stronach internetowych banków. Pod lup ę wzi ę li ś my: 1.Euro Bank 2.Skok Stefczyka 3.Raiffeisen Bank 4.Kredyt Bank

14 Przykład I - Euro Bank Na stronie Euro Bank jest dost ę pny kalkulator kredytowy, który wylicza nam rat ę kredytu. Postanowili ś my wybra ć kredyt gotówkowy na okres 6 lat z kwot ą wnioskowan ą 5000 zł, rat ą miesi ę czn ą 119,27 zł i prowizj ą 4%. Zgodnie ze wzorem wyliczamy pierw koszt kredytu. 119,27 zł x 72=8587,44 zł – koszt całkowity kredytu 8587,44 zł – 4800 zł= 3787,44 zł- koszt kredytu

15 Koszt kredytu (zł) x 2400 /otrzymana gotówka/ilo ść rat+1 = RO 3787,44 zł x 2400/4800 zł/72+1= RO 25,94%=RO Jak wida ć w powy ż szym przykładzie oprocentowanie wyszło prawie 26% w skali roku. Nie jest to mało w czasach gdy oprocentowanie kredytów spada. Uznali ś my, ż e po ż yczka na tak wysoki procent jest nieuzasadnionym roszczeniem banku za swoj ą usług ę.

16 Przykład II – Skok Stefczyka Na stronie Skoku Stefczyka jest dost ę pny kalkulator kredytowy, który wylicza nam rat ę kredytu. Postanowili ś my wybra ć kredyt gotówkowy na okres 7 lat z kwot ą wnioskowan ą zł, rat ą miesi ę czn ą 480,68 zł i prowizj ą 8%. Zgodnie ze wzorem wyliczamy pierw koszt kredytu. 480,68 zł x 84=40377,12 zł – koszt całkowity kredytu 40377,12 zł – zł= 21997,12- koszt kredytu

17 Koszt kredytu (zł) x 2400 /otrzymana gotówka/ilo ść rat+1 = RO 21997,12 zł x 2400/18400 zł/84+1= RO 33,72%=RO Oprocentowanie to prawie 34% w skali roku!!! Jak na instytucj ę, która rzekomo walczy z wykluczeniem finansowym i chwali si ę wysokimi normami moralnymi takie oprocentowanie to po prostu kpina z obywateli. Je ś li natomiast jest si ę członkiem Skoku od kilku lat to oprocentowanie jest tylko odrobin ę ni ż sze. Je ś li faktycznie nie chcesz by ć wykluczony finansowo to nie bierz tam po ż yczek.

18 Przykład III – Raiffeisen Bank Wi ę kszo ść zna reklam ę tego banku, gdy Justyna Kowalczyk reklamuje po ż yczk ę oprocentowan ą na 0% z prowizj ą 9%. Na pierwszy rzut oka wygl ą da to na rewelacyjn ą ofert ę. Postaramy si ę zatem prze ś wietli ć t ę atrakcyjn ą reklam ę. Po pierwsze taka po ż yczka jest ograniczona czasowo do roku. Powy ż ej roku obowi ą zuj ą inne parametry kredytu. Zatem po ż yczamy na rok 2000 zł z prowizj ą 9% czyli 180 zł i rat ą 166,66 zł miesi ę cznie. Zgodnie ze wzorem wyliczamy pierw koszt kredytu. 166,66 zł x 12=2000 zł – koszt całkowity kredytu 2000 zł – 1820 zł= 180 zł- koszt kredytu

19 Koszt kredytu (zł) x 2400 /otrzymana gotówka/ilo ść rat+1 = RO 180 zł x 2400/1820 zł/12+1= RO 18,26%=RO Jak widzimy oprocentowanie to prawie 18,5%. Czyli reklamowe 0% ma niewiele wspólnego z rzeczywisto ś ci ą. Reklama wi ę c stanowi rodzaj wabika. Masz przyj ść do banku, a jak oka ż e si ę ż e potrzebujesz kredytu na dłu ż szy okres i wi ę ksz ą kwot ę to nie licz na kredyt gotówkowy poni ż ej 20% jak w reklamie. Podsumowuj ą c reklama ma za zadanie Ci ę zaciekawi ć, a nie zaoferowa ć tani kredyt.

20 Przykład IV – Kredyt Bank Ostatni bank w naszym zestawieniu i o dziwo (sprawdzili ś my to w oddziale banku) nie wymaga przy braniu kredytu ubezpieczenia. Czyli teoretycznie po ż yczka powinna by ć ta ń sza. Sprawdzimy to. Bierzemy kredyt zł na okres 5 lat, z prowizj ą 4% i rat ą 253,26 zł. Zgodnie ze wzorem wyliczamy pierw koszt kredytu. 253,26 zł x 60=15195,60 zł – koszt całkowity kredytu 15195,60 – 9600 zł= 5595,60 zł- koszt kredytu

21 Koszt kredytu (zł) x 2400 /otrzymana gotówka/ilo ść rat+1 = RO 5595,60 zł x 2400/9600 zł/60+1= RO 22,93%=RO Oprocentowanie prawie 23%. Najta ń szy bank w zestawieniu. Ale czy to jest mało? W ą tpliwe. Natomiast w ofercie banku istniej ą dla wybranych grup zawodowych kredytu gotówkowe poni ż ej 20%.

22 Podsumowuj ą c nasz projekt stwierdzamy ze smutkiem, ż e kredyty gotówkowe w naszym kraju s ą horrendalnie drogie. Je ś li nie musimy nie bierzmy ż adnych kredytów, na swoje przyjemno ś ci zapracujmy sami. Dzisiejszy ś wiat jest nastawiony na luksusowe ż ycie, a reklamy maj ą Ci ę przekona ć, ż e dzi ę ki po ż yczce mo ż esz mie ć wakacje, samochód, drogie ubrania tutaj, teraz, natychmiast. Znaj ą c sposób obliczania oprocentowania przedstawionym sposobem nie dasz si ę ju ż nigdy nabra ć na reklamy banków i b ę dziesz potrafił znale źć kredyt gotówkowy z oprocentowanie zdecydowanie ni ż szym ni ż 20%.

23 Wykonali: Rafał Krzyk :Damian Nieszwiec Rafał Drzyzga :Paweł Urba ń czyk Darek Hermanowicz


Pobierz ppt "1.Podstawowe poj ę cia zwi ą zane z kredytem gotówkowym. 2. Wzór pozwalaj ą cy obliczy ć rzeczywiste oprocentowanie kredytu. 3. Przedstawienie ofert kredytowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google