Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Co warto wiedzieć o możliwości odroczenia terminu płatności składek – gdy mamy chwilowe problemy finansowe 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Co warto wiedzieć o możliwości odroczenia terminu płatności składek – gdy mamy chwilowe problemy finansowe 2013."— Zapis prezentacji:

1 Co warto wiedzieć o możliwości odroczenia terminu płatności składek – gdy mamy chwilowe problemy finansowe 2013

2 Na czym polega odroczenie?
Odroczenie terminu płatności - jest jedną z prawnych form pomocy w spłacie należnych składek, udzielanych przez ZUS na wniosek płatnika składek. Polega ono na możliwości uregulowania składek w dłuższym okresie czasu, ustalonym z Zakładem, bez konsekwencji przymusowego ich dochodzenia w trybie egzekucji. Oznacza to, że nie będą podejmowane działania zmierzające do przymusowego wyegzekwowania należności, których termin zapłaty został odroczony. W stosunku do należności, których termin zapłaty został odroczony, nie nalicza się odsetek za zwłokę, natomiast w zamian pobiera się opłatę prolongacyjną w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę obowiązującej w dniu podpisania umowy. (Opłata ta jest naliczana od następnego dnia po ustawowym dniu wymagalności składki do dnia odroczenia włącznie)

3 Co podlega odroczeniu ? Składając wniosek o odroczenie, należy pamiętać, że: może ono dotyczyć jedynie składek bieżących lub przyszłych, których ustawowy termin płatności nie upłynął (dlatego wniosek o odroczenie należy złożyć najpóźniej przed upływem terminu płatności danej składki),

4 Co podlega odroczeniu ? może ono dotyczyć składek na: — ubezpieczenia społeczne – z wyłączeniem kwot odpowiadających wysokości składki na ubezpieczenie emerytalne za zatrudnionych pracowników, — ubezpieczenie zdrowotne – z wyłączeniem składek za zatrudnionych pracowników, — Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, — Fundusz Emerytur Pomostowych. w przypadku płatników opłacających składkę wyłącznie na własne ubezpieczenia odroczeniem może zostać objęta pełna kwota bieżących składek.

5 Jakie warunki muszą być spełnione ?
Warunkami niezbędnymi do rozpatrzenia sprawy o udzielenie ulgi są: złożenie wniosku o odroczenie terminu płatności składek wraz z dokumentacją umożliwiającą ocenę zasadności udzielenia ulgi – wniosek musi być wyczerpująco umotywowany i wskazywać, że zastosowanie ulgi jest uzasadnione szczególnymi okolicznościami oraz należy zaproponować termin zapłaty składek – odpowiedni druk można otrzymać w każdej jednostce ZUS lub pobrać go ze strony internetowej Zakładu: uregulowanie w ustawowym terminie kwoty odpowiadającej wysokości składki na ubezpieczenie emerytalne, a także składki na ubezpieczenie zdrowotne za zatrudnionych pracowników – za okres mający zostać objęty ewentualnym odroczeniem, wnioskowany przez płatnika.

6 Co warto wiedzieć o możliwości rozłożenia na raty należności z tytułu składek

7 Na czym polega rozłożenie należności na raty?
Rozłożenie należności z tytułu składek na raty - polega na możliwości uregulowania tych należności (wymagalne zadłużenie) w dłuższym okresie czasu, określonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, bez konsekwencji przymusowego ich dochodzenia w trybie egzekucji. Przystąpienie przez dłużnika do układu ratalnego powoduje wstrzymanie biegu odsetek. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jednak nalicza z mocy prawa opłatę prolongacyjną. Opłata ta wynosi 50% stawki odsetek za zwłokę. Harmonogram spłaty zadłużenia, określający m.in. liczbę rat, uzależniony jest od możliwości płatniczych zobowiązanego, czyli środków, jakie może on przeznaczyć na spłatę zobowiązań w ramach udzielonej ulgi. Rozłożenie spłaty zadłużenia na raty powoduje zawieszenie wcześniej wszczętych i niezakończonych postępowań egzekucyjnych, dotyczących należności objętych ulgą.

8 Co podlega rozłożeniu na raty?
Rozłożeniu na raty podlegają składki na: — ubezpieczenia społeczne – z wyłączeniem kwot odpowiadających wysokości składki na ubezpieczenie emerytalne za zatrudnionych pracowników lub innych ubezpieczonych niebędących płatnikami składek na własne ubezpieczenia, — ubezpieczenie zdrowotne – z wyłączeniem składek za zatrudnionych pracowników lub innych ubezpieczonych niebędących płatnikami składek na własne ubezpieczenia, — Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, — Fundusz Emerytur Pomostowych, wraz z odsetkami za zwłokę naliczonymi do dnia złożenia wniosku, ewentualnie wymierzoną dodatkową opłatą oraz kosztami upomnienia. W przypadku płatników opłacających składkę wyłącznie na własne ubezpieczenia układem ratalnym może zostać objęta pełna kwota należności z tytułu składek.

9 Jakie warunki muszą być spełnione?
Warunkami niezbędnymi do rozpatrzenia sprawy o udzielenie ulgi są: złożenie wniosku wraz z dokumentacją umożliwiającą ocenę zasadności udzielenia ulgi – wniosek musi być wyczerpująco umotywowany i wskazywać, że zastosowanie ulgi jest uzasadnione szczególnymi okolicznościami oraz należy zaproponować okres spłaty lub wysokość miesięcznej kwoty raty – odpowiedni druk można otrzymać w każdej jednostce ZUS lub pobrać go ze strony internetowej Zakładu: uregulowanie kwoty odpowiadającej wysokości składki na ubezpieczenie emerytalne, a także składki na ubezpieczenie zdrowotne za zatrudnionych pracowników, wraz z odsetkami za zwłokę – za okres mający zostać objęty ewentualną ulgą, wnioskowany przez dłużnika, uregulowanie kosztów egzekucyjnych w przypadku, gdy zadłużenie objęte jest egzekucją prowadzoną przez dyrektora oddziału będącego organem egzekucyjnym, po złożeniu wniosku o ulgę – terminowe i w pełnej wysokości opłacanie składek bieżących (przez płatników aktualnie zobowiązanych do ich opłacania).

10 Co warto wiedzieć o możliwości umorzenia należności z tytułu składek

11 Na czym polega umorzenie należności?
Należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne mogą być umarzane: w całości lub w części (art. 28 Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z uwzględnieniem ust. 2-4) tylko w przypadku ich całkowitej nieściągalności lub ze względu na ważny interes osoby zobowiązanej (art. 28 ust.2 Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych)

12 Na czym polega umorzenie należności?
Całkowita nieściągalność należności zachodzi, gdy: dłużnik zmarł nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił ruchomości niepodlegające egzekucji albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty stanowiącej trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia i jednocześnie brak jest następców prawnych oraz nie ma możliwości przeniesienia odpowiedzialności na osoby trzecie,

13 Na czym polega umorzenie należności?
sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika lub umorzył postępowanie upadłościowe z przyczyn, o których mowa w prawie upadłościowym (art. 13 i art. 361 pkt 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. –Prawo upadłościowe i naprawcze- majątek niewypłacalnego dłużnika nie zaspokaja kosztów postępowania), nastąpiło zaprzestanie prowadzenia działalności przy jednoczesnym braku: majątku, z którego można egzekwować należności, małżonka, następców prawnych, możliwości przeniesienia odpowiedzialności na osoby trzecie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, nie nastąpiło zaspokojenie należności w zakończonym postępowaniu likwidacyjnym,

14 Na czym polega umorzenie należności?
wysokość nieopłaconej składki nie przekracza kwoty kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym (8,80 zł), naczelnik urzędu skarbowego lub komornik sądowy stwierdził brak majątku, z którego można prowadzić egzekucję, jest oczywiste, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwot przekraczających wydatki egzekucyjne.

15 Na czym polega umorzenie należności?
Przez ważny interes osoby zobowiązanej do opłacenia składek należy rozumieć wystąpienie okoliczności, które uniemożliwiają spłatę zadłużenia, a w szczególności: ubóstwo zobowiązanego, zagrażające jego dalszej egzystencji, wynikające z niezapewnienia minimum socjalnego oraz sytuacja, gdy po uiszczeniu należności z tytułu składek dłużnik nie będzie dysponował środkami finansowymi pozwalającymi na zapewnienie podstawowych potrzeb życiowych, zdarzenia losowe i klęski żywiołowe, choroba zobowiązanego lub członków jego najbliższej rodziny (np. małżonka, dzieci, rodziców), nad którymi zobowiązany do spłaty należności sprawuje bezpośrednią opiekę – uniemożliwiająca pozyskiwanie dochodów niezbędnych do podjęcia spłaty zadłużenia.

16 W przypadku płatników opłacających składkę wyłącznie na własne
Co podlega umorzeniu? W przypadku płatników opłacających składkę wyłącznie na własne ubezpieczenia umorzeniem może zostać objęta pełna kwota należności z tytułu składek (wraz z odsetkami za zwłokę naliczonymi do dnia złożenia wniosku, ewentualnie wymierzoną dodatkową opłatą oraz kosztami upomnienia). Spod umorzenia wyłączone są kwoty finansowane przez ubezpieczonych niebędących płatnikami składek na własne ubezpieczenia (dotyczy składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne za zatrudnionych pracowników).

17 Dokumenty potwierdzające zasadność umorzenia
Wymagane dokumenty Wniosek dłużnika (wyczerpująco umotywowany) Odpowiedni druk można otrzymać w każdej terenowej jednostce ZUS lub pobrać ze strony internetowej Zakładu Dokumenty potwierdzające zasadność umorzenia Np. zaświadczenie o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej; postanowienie organu egzekucyjnego o umorzeniu postępowania egzekucyjnego wobec braku majątku; zaświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej Dokumenty obrazujące kondycję finansową i możliwości płatnicze Np. w przypadku płatników prowadzących pełną księgowość m.in. sprawozdania finansowe ( bilans rachunek zysków i strat) za ostatnie 3 lata obrotowe i dokumenty obrazujące sytuację majątkową; w przypadku prowadzonej niepełnej księgowości m.in. zeznania podatkowe, wyciąg książki przychodów i rozchodów lub ryczałt ewidencjonowany lub karta podatkowa, oświadczenie o terminowości uiszczenia opłat przez nabywców, szacunkowej wartości majątku i zobowiązań firmowych, oświadczenie o stanie majątkowym w zakresie posiadania zobowiązań względem innych wierzycieli Dokumenty wymagane przepisami z zakresu pomocy publicznej informacje dotyczące wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymane w roku, w którym płatnik ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających ten rok lat (w przypadku pomocy de minimis w rolnictwie będą to lata obrotowe), albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, informacje o otrzymanej pomocy publicznej innej niż de minimis, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy

18 W przypadku umorzenia należności osobie opłacającej składki na własne
O czym należy pamiętać? W przypadku umorzenia należności osobie opłacającej składki na własne ubezpieczenie fakt ten może mieć wpływ na zakres oraz wysokość przyszłych świadczeń, jakie będą przysługiwać tej osobie z ubezpieczeń społecznych. Zgodnie bowiem z przepisami ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty dla płatników zobowiązanych do opłacania składek na własne ubezpieczenia emerytalne i rentowe, nie uwzględnia się okresu, za który nie zostały uiszczone składki.

19 Uprawnienia dłużnika Jeśli dłużnik nie zgadza się z decyzją podjętą przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w jego sprawie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne jej rozpatrzenie, wskazując argumenty, które nie zostały uwzględnione przy rozpatrywaniu wniosku oraz powołać nowe okoliczności w sprawie. W przypadku braku możliwości pozyskania środków na spłatę należności na warunkach określonych w umowie dłużnik ma prawo wystąpić z wnioskiem o zmianę warunków udzielonej ulgi. Konsekwencją takiej zmiany będzie ponowne naliczenie opłaty prolongacyjnej, natomiast wysokość odsetek pozostanie bez zmian. III. W sytuacji, gdy zaistniały lub mogą zaistnieć szczególne okoliczności skutkujące rozwiązaniem zawartej umowy, istnieje możliwość złożenia wniosku o utrzymanie tej umowy w mocy. W przypadku pozytywnej decyzji Zakładu, co do utrzymania w mocy umowy, nie będą podejmowane działania zmierzające do przymusowego wyegzekwowania należności.

20 O czym należy pamiętać? Złożenie wniosku o rozłożenie spłaty zadłużenia na raty czy wniosek o odroczenie terminu płatności składek nie gwarantuje udzielenia ulgi i nie stanowi ustawowej przesłanki do zawieszenia postępowania egzekucyjnego. W sytuacji odmowy udzielenia ulgi dłużnik zobowiązany jest do uregulowania zadłużenia wraz z odsetkami za zwłokę, naliczonymi do dnia zapłaty włącznie. Dodatkowo Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma prawo do podjęcia czynności zmierzających do ustanowienia stosownych zabezpieczeń (hipoteka, zastaw), niezależnie od faktu wyrażenia bądź odmowy wyrażenia zgody na spłatę zadłużenia w ratach. III. Niedotrzymanie przez dłużnika warunków udzielonej ulgi skutkuje natychmiastowym zerwaniem umowy. Oznacza to, iż należności uprzednio objęte umową stają się natychmiast wymagalne. W takiej sytuacji następuje niezwłoczne podjęcie działań zmierzających do przymusowego ich dochodzenia w trybie egzekucji.

21 Jaki i gdzie złożyć wniosek?
Wnioski: o rozłożenie spłaty zadłużenia na raty, o umorzenie należności lub też o odroczenie terminu płatności składek można złożyć: osobiście, w formie pisemnej, w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS właściwej dla siedziby lub miejsca zamieszkania płatnika, bądź za pośrednictwem poczty, w formie elektronicznej, według wzoru określonego na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: W przypadku wyrażenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zgody na rozłożenie spłaty zadłużenia na raty następuje podpisanie umowy cywilnoprawnej, która określa szczegółowe warunki realizacji ulgi (terminy i wysokość poszczególnych rat).

22 Co warto wiedzieć o Abolicji dla przedsiębiorców
ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność .

23 Kto jest uprawniony do złożenia wniosku o umorzenie?
Zakres podmiotowy ustawy Podmioty uprawnione do złożenia wniosku osoby podlegające w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu rentowym oraz wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności. spadkobiercy, osoby trzecie, wobec których Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał decyzję o przeniesieniu odpowiedzialności za zobowiązania płatnika składek

24 Abolicja dla płatników składek
Zakres podmiotowy ustawy Kryterium zakończenia prowadzenia działalności W związku z wątpliwością czy umorzenie należności stanowi pomoc publiczną ustawodawca dokonał podziału zobowiązanych na dwie grupy: osoby, które przed 1 września 2012 r. zakończyły prowadzenie pozarolniczej działalności i nie prowadzą jej w dniu wydania decyzji określającej warunki umorzenia, pozostałe osoby – rozpatrzenie wniosku o umorzenie tych podmiotów zostaje zawieszone do dnia wydania decyzji przez Komisję Europejską.

25 Zakres przedmiotowy ustawy Należności podlegające umorzeniu
Co podlega umorzeniu? Zakres przedmiotowy ustawy Należności podlegające umorzeniu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. za osoby obowiązkowo podlegające tym ubezpieczeniom z tytułu prowadzonej działalności odsetki za zwłokę od w/w składek opłata prolongacyjna, koszty upomnienia, opłata dodatkowa, oraz koszty egzekucyjne naliczone przez dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, naczelnika urzędu skarbowego lub komornika sądowego - od w/w należności

26 Zakres przedmiotowy ustawy Należności podlegające umorzeniu
umorzenie należności na ubezpieczenia społeczne za osoby obowiązkowo podlegające tym ubezpieczeniom z tytułu prowadzonej działalności skutkuje umorzeniem nieopłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy za ten sam okres oraz należnych od nich odsetek za zwłokę, opłat prolongacyjnych, kosztów upomnienia, opłat dodatkowych, kosztów egzekucyjnych naliczonych przez dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, naczelnika urzędu skarbowego lub komornika sądowego.

27 Zakres przedmiotowy ustawy Należności podlegające umorzeniu
UWAGA Zakres przedmiotowy ustawy Należności podlegające umorzeniu UWAGA! Jeżeli podmiot występujący o umorzenie posiada zadłużenie z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub Fundusz Pracy za okres od 1 stycznia 1999r. do 28 lutego 2009 r. a jednocześnie nie posiada zadłużenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne za te same okresy, bądź zadłużenie to nie będzie podlegało umorzeniu, Zakład nie może wydać decyzji o umorzeniu należności na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy na podstawie ustawy abolicyjnej.

28 Co nie podlega umorzeniu?
Zakres przedmiotowy ustawy Należności niepodlegające umorzeniu składki za okres do 31 grudnia 1998 r., składki za ubezpieczonych nie będących jednocześnie płatnikami składek za okres od 1 stycznia 1999 r. składki za osobę prowadzącą działalność: - na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy za okres od 1 stycznia 1999 r. do dnia 28 lutego 2009 r. w przypadku, gdy składki te dotyczą okresów, za które osoba prowadząca działalność nie posiada zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne lub nie będą one umorzone, - na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP i FGŚP oraz FEP za okres od 1 marca 2009 r. do dnia wydania decyzji o umorzeniu należności, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, koszty upomnienia, opłaty dodatkowe oraz koszty egzekucyjne od wyżej wymienionych składek.

29 Czas na złożenie wniosku o umorzenie.
Terminy wynikające z ustawy Ustawa przewiduje 24-miesięczny termin od dnia wejścia w życie ustawy abolicyjnej, w którym można złożyć wniosek o umorzenie należności

30 Czas na złożenie wniosku o umorzenie.
Terminy wynikające z ustawy W przypadku wydania przez TJO Zakładu po dniu wejścia w życie ustawy abolicyjnej: decyzji o podleganiu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, decyzji o wysokości zadłużenia z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r., decyzji o przeniesieniu odpowiedzialności na spadkobiercę lub osobę trzecią, wniosek o umorzenie należności można złożyć w terminie 12 miesięcy od uprawomocnienia się decyzji, chyba że 24-miesięczny termin na złożenie wniosku o umorzenie należności określony w ustawie jest dłuższy

31 Jakie są warunki umorzenia?
Warunki umorzenia należności Warunkiem umorzenia należności jest nieposiadanie na dzień wydania decyzji o ich umorzeniu należności niepodlegających umorzeniu za wyjątkiem należności z tytułu składek za okres do 31 grudnia 1998 r.

32 Warunki umorzenia należności
Należności, które nie podlegają umorzeniu na podstawie przepisów ustawy abolicyjnej podlegają spłacie w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji określającej warunki umorzenia lub w terminie wynikającym z zawartej umowy o rozłożeniu zadłużenia na raty, o ile taka umowa jest aktualnie realizowana lub zostanie zawarta w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia decyzji o warunkach umorzenia.

33 W przypadku umorzenia składek na ubezpieczenie emerytalne
O czym należy pamiętać W przypadku umorzenia składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe okres, za który składki zostały umorzone nie podlegają uwzględnieniu przy ustalaniu prawa i wysokości emerytur i rent z ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń kwota umorzonych składek nie podlega wliczeniu do podstawy obliczenia emerytury Art.. 4 pkt.1i 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność

34 Wniosek i dokumentacja składana przez płatnika
Wnioski Wniosek i dokumentacja składana przez płatnika Wnioski w sprawie umorzenia należności dostępne będą: na stronie na Sali Obsługi Klientów

35 Sankcje za nie wykonanie obowiązku
z zakresu ubezpieczeń

36 Obowiązki płatnika składek – ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych
Każdy podmiot jest zobowiązany na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 205, poz. 1585 ze zm.) do realizacji określonych obowiązków z niej wynikających, w tym również do opłacania, w określonych ustawą terminach, należnych składek za każdy miesiąc kalendarzowy.

37 Wobec niesolidnych dłużników Zakład Ubezpieczeń Społecznych
SANKCJE Wobec niesolidnych dłużników Zakład Ubezpieczeń Społecznych stosuje instrumenty wynikające z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz z innych regulacji ustawowych, w tym w szczególności: może wystąpić do sądu grodzkiego z wnioskiem o ukaranie karą grzywny, zgodnie z art. 98 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych karze grzywny do 5.000 złotych podlega płatnik lub osoba zobowiązana do działania w jego imieniu, jeżeli: - nie dopełnia obowiązku terminowego opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, - nie zgłasza wymaganych ustawą danych lub zgłasza nieprawdziwe dane albo udziela w tych sprawach nieprawdziwych wyjaśnień lub odmawia ich udzielenia, - udaremnia lub utrudnia przeprowadzenie kontroli, - nie dopełnia obowiązku wypłacania świadczeń z ubezpieczeń społecznych i zasiłków finansowanych z budżetu państwa albo wypłaca je nienależnie, - nie prowadzi dokumentacji związanej z obliczaniem składek oraz z wypłatą świadczeń z ubezpieczeń społecznych, - nie dopełnia obowiązku przesyłania deklaracji rozliczeniowych oraz imiennych raportów miesięcznych w przewidzianym terminie, - nie stwierdza nieprawidłowości w imiennym raporcie miesięcznym w terminie określonym w art. 41 ust. 7( tj. nie później niż do 30 kwietnia następnego roku kalendarzowego), - nie dopełnia obowiązku przekazywania dokumentów związanych z ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym w formie określonej w art. 47a ust. 1 i 2.

38 za zwłokę jeżeli ich wysokość nie przekracza kwoty 6,60 zł.
II. Naliczenie odsetek za zwłokę Zgodnie z art. 23 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych od nieopłaconych w terminie składek należne są od płatnika odsetki za zwłokę na zasadach i wysokości określonych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm). Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie nalicza odsetek za zwłokę jeżeli ich wysokość nie przekracza kwoty 6,60 zł. Zgodnie z art. 53 § 3 oraz 55 § 1 i § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa, płatnik jest zobowiązany do obliczania odsetek, bez wezwania Zakładu, oraz ich wpłaty wraz z kwotą należności głównej. Odsetki za zwłokę nalicza się odrębnie od nieopłaconych należności za każdy okres rozliczeniowy.

39 ZUS może III. Wymierzenie opłaty dodatkowej Dodatkową opłatę, w wysokości do 100 proc. nieopłaconych składek, Zakład może wymierzyć płatnikowi w przypadku nieopłacenia składek lub ich opłacenia w zaniżonej wysokości (art. 24 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). Opłatę dodatkową ZUS może również naliczyć, w przypadku nieprzekazania w terminie albo przekazania nieprawidłowo sporządzonych dokumentów ubezpieczonych (rozliczeniowych lub zgłoszeniowych) oraz płatniczych, co skutkuje opóźnieniem w przekazaniu składek do OFE.

40 IV. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego
Artykuł 24 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych statuuje prawo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do dochodzenia należności z tytułu składek na drodze przymusowego postępowania egzekucyjnego. Zgodnie z powołaną ustawą składki oraz odsetki za zwłokę, koszty egzekucyjne, koszty upomnienia i dodatkowa opłata, zwane "należnościami z tytułu składek", nieopłacone w terminie, podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji lub egzekucji sądowej. Egzekucja należności z tytułu składek odbywa się w trybie: ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r., nr 229, poz. 1954), gdy jest prowadzona przez dyrektora Oddziału ZUS lub Naczelnika Urzędu Skarbowego, ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. nr 43, poz. 296), gdy jest prowadzona przez komornika sądowego.

41 ZUS może również: V. zabezpieczyć na majątku płatnika poprzez wystąpienie do sądu rejonowego z wnioskiem o wpis hipoteki (o założenie księgi wieczystej w przypadku jej braku) oraz złożenie wniosku do Naczelnika Urzędu Skarbowego o ustanowienie zastawu skarbowego VI. złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z zakresu ubezpieczeń społecznych, określonych przepisami Kodeksu karnego VII. złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika do sądu upadłościowego, VII. wystąpić do sądu upadłościowego z wnioskiem o pozbawienie prawa prowadzenia działalności gospodarczej lub pełnienia określonej funkcji, VIII. wykluczyć wykonawcy z postępowania o uzyskanie zamówienia publicznego w związku z zaleganiem w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (wydanie decyzji o odmowie wydania zaświadczenia o niezaleganiu) , IX. złożyć wniosek do sądu rejestrowego o dokonanie wpisu w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, X. złożyć wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym

42 PUE – Platforma Usług Elektronicznych

43 Platforma Usług Elektronicznych (PUE) to zestaw nowoczesnych
WYGODNIE PRZEZ INTERNET Platforma Usług Elektronicznych (PUE) to zestaw nowoczesnych usług dla wszystkich klientów ZUS. Jej sercem jest portal internetowy pue.zus.pl. Dzięki tej wygodnej formie kontaktu z ZUS możecie Państwo zrealizować większość spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi bez wychodzenia z domu – przez Internet. W ten sposób nie tylko uzyskacie Państwo informacje o ubezpieczeniach, świadczeniach i płatnościach czy sprawdzicie wszelkie swoje dane zamieszczone na koncie w ZUS, ale także złożycie i odbierzecie niezbędne dokumenty oraz rozliczycie składki (ePłatnik).

44 PUE dedykowane jest DLA WSZYSTKICH KLIENTÓW
Na portalu pue.zus.pl spotkacie Państwo Wirtualnego Doradcę, od którego uzyskacie odpowiedź na pytania z zakresu systemu ubezpieczeń społecznych, ZUS i samej PUE. Po rejestracji na pue.zus.pl i uwierzytelnieniu profilu PUE każdy użytkownik może m.in.: sprawdzić swoje dane zapisane na indywidualnym koncie w ZUS, śledzić stan swoich spraw i otrzymywać powiadomienia lub SMS, rezerwować wizyty w jednostce ZUS.

45 stan konta ubezpieczonego,
DLA UBEZPIECZONYCH stan konta ubezpieczonego, informacje o ubezpieczeniach, do których go zgłoszono, podstawach wymiaru składek, wykazanych w dokumentach rozliczeniowych złożonych przez pracodawcę, kalkulator emerytalny, który wyliczy prognozowaną emeryturę. DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW informacje o przyznanych i wypłacanych świadczeniach (emeryturach, rentach i zasiłkach), dostęp do formularzy PIT. Uwaga. Informacja o przyznanych i wypłacanych emeryturach i rentach jest dostępna tylko dla tych z Państwa, których świadczenia od 1 stycznia 2009 r. są obsługiwane przez Kompleksowy System Informatyczny ZUS. Baza danych o świadczeniach emerytalno-rentowych będzie sukcesywnie rozszerzana i docelowo zostanie udostępniona wszystkim klientom ZUS. DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK należne składki i wpłaty, informacje o osobach zgłoszonych do ubezpieczeń ePŁATNIK Dla przedsiębiorców przeznaczono także aplikację ePłatnik (internetowy odpowiednik programu Płatnik), dzięki której przez portal pue.zus.pl można m.in. zgłosić osoby do ubezpieczeń i rozliczyć składki.

46 Centrum Obsługi Telefonicznej (COT).
WIELE PRZEZ TELEFON I KOMUNIKATOR dla tel. stacjonarnych także dla tel. komórkowych Skype: zus_centrum_obslugi_tel Z Platformy Usług Elektronicznych możecie Państwo skorzystać przez telefon w Centrum Obsługi Telefonicznej (COT). Można tu zasięgnąć informacji (np. o danych zgromadzonych na indywidualnym koncie), zarezerwować wizytę w placówce czy złożyć niektóre wnioski, niewymagające podpisu elektronicznego. Przed przekazaniem jakichkolwiek spersonalizowanych informacji nastąpi uwierzytelnienie osoby dzwoniącej (niezbędne jest podanie loginu PUE i kodu PIN dla kanału telefonicznego, uzyskiwanych podczas rejestracji na pue.zus.pl). Część usług jest dostępna przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem automatycznego telefonicznego systemu informacyjnego.

47 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Co warto wiedzieć o możliwości odroczenia terminu płatności składek – gdy mamy chwilowe problemy finansowe 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google