Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POLISH NATIONAL DANCES

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POLISH NATIONAL DANCES"— Zapis prezentacji:

1 POLISH NATIONAL DANCES
POLSKIE TAŃCE NARODOWE Polish national dances - dances that have spread all over Poland. They have the characteristics of each region. Polskie tańce narodowe -tańce ludowe, które rozprzestrzeniły się na terenie całej Polski. Mają cechy charakterystyczne dla poszczególnych regionów. Krakowiak Polonez Mazur Oberek Kujawiak

2 Ma charakterystyczny synkopowany rytm.
KRAKOWIAK Krakowiak is a Polish, lively folk dance belongs to the Polish national dances. It has a distinctive syncopated rhythm. Krakowiak to polski, żywy taniec ludowy, zaliczany do polskich tańców narodowych. Ma charakterystyczny synkopowany rytm.

3 POLONEZ Polonez to polski taniec narodowy, w dawnych czasach był tańcem dworskim. Taniec ten jest tańcem bardzo uroczystym, w którym gracji ruchów towarzyszą posuwiste kroki. Polonaise is a Polish national dance, in the old times was a courtly dance. This dance is a ceremonial dance, which the graceful movements accompanied by sliding steps.

4 MAZUR Mazur is a Polish national dance of a living pace. The dance combines similarity of oberek (fast pace) and kujawiak (slow pace). Man leading in Mazurze called bellwether. Mazur to polski taniec narodowy z żywym tempie. Taniec ten łączy podobieństwa z oberkiem( szybkie tempo) i kujawiakiem ( powolne tempo). Mężczyzna prowadzący w Mazurze nazywa się wodzirej.

5 KUJAWIAK Kujawiak a Polish folk dance originating from the Kujaw. Comes with Kujavia wedding ceremonies. Polish folk dance is calm. This dance is walking in the quarter-note rhythm slightly bent legs. Kujawiak to polski taniec ludowy, wywodzący się z Kujaw. Pochodzi z kujawskich obrzędów weselnych. Kujawiak to taniec spokojny. Taniec ten polega na chodzeniu w rytmie ćwierćnut na lekko ugiętych nogach.

6 OBEREK Oberek a Polish folk dance is a dance with a lively pace and lively melodies. This dance is very popular in rural areas in many parts of Polish. Oberek is also known by other names such as, Ober ', Obertas', 'Small', 'Round. Oberek to polski taniec ludowy, jest tańcem o żywym tempie i skocznej melodii. Taniec ten jest bardzo popularny na wsi w wielu regionach Polski. Oberek jest znany także pod innymi nazwami takimi jak: ,Ober', ,Obertas', ,Drobny', ,Okrągły.

7 MODERN DANCE TANIEC NOWOCZESNY
It was start in the end of nineteeth century and in the beginning twentieth age. It’s a faction of ballet. It reguire from dancer unusual coordination motion. Zaczął się na końcu wieku XIX i na początku wieku XX. To odłam baletu. Wymaga od tancerza niezwykłej koordynacji ruchu. Typy tańca nowoczesnego: Break dance Hip-hop Disco dance House dance Funky Boollywod dance Afro dance Electric boogie The type of modern dance: Break dance Hip-hop Disco dance House dance Funky Boollywod dance Afro dance Electric boogie

8 Breakdance It’s very specific and unique dance with a lot of strength and fitness elements and steps performed „on the ground”, or hands and feet on the ground. To bardzo specyficzny i niepowtarzalny taniec z wieloma elementami siłowo-sprawnościowymi i krokami wykonywanymi "na ziemi", czyli ręce i nogi na ziemi.

9 Hip-hop dance A characteristic feature of the style of hip hop is
a constant footwork bent at the knees. In this dance, as in jazz, are very important insulation of individual body parts. Movement can be created, in an arbitrary manner - can be rapid, syncopated, but also smooth and continuous. Charakterystyczną cechą stylu hip hop jest ciągła praca nóg ugiętych w kolanach. W tańcu tym, jak w jazzie, bardzo ważne są izolacje poszczególnych części ciała. Ruch może być kreowany w sposób dowolny – może być gwałtowny, synkopowany, ale też płynny i ciągły. 

10 Disco dance It’s sort of disco dance, classified to sports dance. This dance characterized by fast rate and guilty legs, twine and acrobatic figures. To coś w rodzaju tańca disco, zalicza się do tańca sportowego. Taniec ten charakteryzuje się szybkim tempem i wyrzutami nóg, szpagatami i figurami akrobatycznymi.

11 House dance House dance requires the maximum sharpened hearing and sensitivity to the slightest nuances in the music, because this style is stress of different rhythms in song. Taniec house wymaga maksymalnie zaostrzonego słuchu i wrażliwości na najdrobniejsze niuanse w muzyce, ponieważ ten styl jest podkreśleniem różnych rytmów w piosence.

12 Funky Funky in broader means optimistic and "loose" approach. Everything take on unfettered and free form. Funky w szerszym oznacza optymistyczne i "luźne" podejście. Wszystko opiera się na formie swobodnej i wolnej.

13 Bollywood dance This Indian dance film is hot and dynamic. There is emphasis on wildness. It has a lot of grace. Ten indyjski filmowy taniec jest gorący i dynamiczny. Podkreśla dzikość. Ma w sobie wiele gracji.

14 Afro dance It was created on the basis of women's movements and ritual dances that arise from the observation of nature and the female cycle. He is full of energy and dynamism, can lose yourself in motion, to express feelings and let go of the negative emotions. This element, sweat, energy and joy. Został on stworzony na podstawie ruchów kobiecych i tańców rytualnych, które wynikają z obserwacji natury i cyklu kobiecego. Jest pełen energii i dynamiki, można zatracić się w ruchu, wyrazić uczucia i puścić negatywne emocje. To żywioł, pot, energia i radość.

15 Electric boogie Commonly known as „dancing robot”. This dance is a free-style, meaning that each output is based on improvisation rather than a fixed choreography. Powszechnie znany jako "taniec robota". Ten taniec jest free-style, co oznacza, że ​​każde wyjście jest oparte na improwizacji, a nie choreografii stałej.

16 Thanks for attention !


Pobierz ppt "POLISH NATIONAL DANCES"

Podobne prezentacje


Reklamy Google