Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bezpieczna szkoła II Edycja konkursu 2012/2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bezpieczna szkoła II Edycja konkursu 2012/2013."— Zapis prezentacji:

1 Bezpieczna szkoła II Edycja konkursu 2012/2013

2 Zadania wyznaczone do realizacji w ramach konkursu
1. Przeprowadzenie, we wszystkich klasach szkoły, debaty uczniowskiej nt. Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel z testem sprawdzającym dla uczniów wg układu opracowanego przez szkołę. 2. Przeprowadzenie szkolnego konkursu nt. Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi (nauczyciel- uczeń, dziecko-rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości). 3. Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych etc. nt. Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia, udzielania pomocy, obrona konieczna itp.  4. Przeprowadzenie pogadanek we wszystkich klasach na temat: Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne. Zalecane podjęcie tematu relacji „chłopcy-dziewczęta" - język, kultura osobista etc. „Czy uczniowie klną i dlaczego...„ Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów na temat  Tytoń, narkotyki, dopalacze - jak się przed tym bronić.   

3 6. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów nt
6. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów nt. Kibole, blokersi, grupy podwórkowe - co robić, jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciągnięciem do „paczki". Wskazany udział specjalisty ds. prewencji z Policji, pedagoga-specjalisty z zakresu resocjalizacji. 7. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem Mój przyjaciel jest inwalidą - jak kształtować podstawy akceptujące niepełnosprawność.  8. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem Nie jesteś sam. Jak monitorować sytuację osób z otoczenia szkolnego lub środowiskowego, które znalazły się w biedzie, chorobie, stanie sieroctwa społecznego lub „eurosieroctwa"; gdzie szukać pomocy. Wskazany udział przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej i pomocy rodzinie, zawodowych kuratorów sądowych. 9. Przeprowadzenie konwersatoriów na temat: Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia... Prezentacja może obejmować podstawowe reguły prawa cywilnego i karnego - w konwencji odpowiedniej dla grup wiekowych, a także tematykę przestępczości nieletnich i wykonywania kar orzeczonych przez sądy dla nieletnich oraz sądy powszechne Wykonanie dowolnego zadania wg tematyki wybranej przez uczestniczącą w konkursie szkołę, dotyczącej kwestii bezpiecznej szkoły lub bezpieczeństwa uczniów Zgłaszanie swoich przedstawicieli (nauczycieli, pedagogów, psychologów) do udziału w seminarium Bezpieczna Szkoła 2013, które w okresie od 15 września 2012 r. do 15 marca 2013 r. przeprowadzi w formule e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.

4 Sprawozdanie z realizacji zadania nr 1
Na przełomie stycznia i lutego 2013 r. w naszej szkole w ramach programu „Bezpieczna szkoła” odbyły się w poszczególnych klasach debaty nt. „Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel”. Celem ich było rozumienie wymienionych pojęć z zakresu edukacji obywatelskiej oraz kształtowanie postaw i uczuć patriotycznych. W czasie dyskusji rozważano następujące kwestie: · Czym jest państwo? · W jakim państwie żyjesz? · Kto i co tworzy państwo? · Jakie słowa/określenia kojarzą Ci się ze słowem „państwo”? · Kto jest najważniejszy w państwie i dlaczego? · Czym jest prawo i co to znaczy „mieć prawo do czegoś”? · Wymień sytuacje życia codziennego, w jakich masz kontakt z prawem? · Kto i co tworzy/stanowi prawo? · Kim jest obywatel i co to znaczy „być obywatelem”? · Czy każdy może być obywatelem? · Jakie są podstawowe obowiązki i prawa obywatela? · Czym jest społeczeństwo? Kto i co je tworzy? · Co to znaczy „być członkiem społeczeństwa”? · Kto jest najważniejszy w społeczeństwie? Dlaczego?

5 W czasie debat wykorzystano metody aktywizujące, w tym korzystanie z zasobów Internetu. Miały one na celu poznanie przepisów Ustawy Zasadniczej, oraz umożliwienie uczniom swobodne wypowiedzi. Uczniowie brali czynny udział w dyskusji i okazali duże zainteresowanie tematem. Podsumowaniem przeprowadzonych debat był test przygotowany w dwóch wersjach, dla uczniów gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej oraz dla uczniów liceum. Test miał na celu sprawdzenie zdobytej wiedzy z zakresu edukacji obywatelskiej. Ze względu na specyfikę naszej szkoły, przy przygotowywaniu zestawu pytań do testu uwzględniono zakres dostosowań edukacyjnych naszych uczniów. Test sprawdzający odbył się 5 lutego 2013 roku. Uczniowie wykazali się dobrą znajomością tematu. Uczestnicy testu potrafili określić pojęcia: państwo, prawo, .społeczeństwo, obywatel, wyciągać wnioski na podstawie zebranych informacji. Wynik testu okazał się w pełni satysfakcjonujący. Debata i test z pewnością pogłębiła postawy patriotyczne wśród naszych wychowanków.

6 Sprawozdanie z realizacji zadania nr 2
W styczniu 2013 roku w naszym Ośrodku został przeprowadzony konkurs nt. Co powinno się zmienić w twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi. Prace konkursowe mogły mieć formę opowiadania, eseju, wiersza, rysunku. Celem konkursu było umożliwienie młodzieży wyrażenie swoich emocji i opinii na temat poprawy relacji w swoim otoczeniu. Zasady konkursu były dostosowane do grup wiekowych wychowanków oraz ich możliwości psychoruchowych. W konkursie brała udział młodzież z niepełnosprawnością sprzężoną (niepełnosprawność ruchowa z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim). Temat konkursu wzbudził wśród uczniów duże zainteresowanie, ponieważ wielu z nich ma problemy z nawiązywaniem prawidłowych relacji międzyludzkich lub pochodzi z rodzin dysfunkcyjnych.

7 Sprawozdanie z realizacji zadania nr 3
Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia, udzielania pomocy, obrona konieczna Bezpieczeństwo w szkole, w domu i na ulicy dla wychowanków naszego Ośrodka jest szczególnie istotne z uwagi na schorzenia psychoruchowe. W trakcie przemieszczania się po szkole i w jej otoczeniu uczniowie niepełnosprawni mają zapewnioną fachową opiekę i pomoc ze strony pracowników Ośrodka oraz innych bardziej sprawnych uczniów. Z uwagi na niebezpieczeństwo wystąpienia u uczniów ataków epilepsji, zasłabnięć, wybuchów agresji spowodowanej chorobą, wszyscy pracownicy i uczniowie są systematycznie szkoleni z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie są świadomi zagrożeń wynikających z łączenia zażywanych leków z alkoholem lub innymi środkami odurzającymi.

8 Na przełomie listopada i grudnia 2012r
Na przełomie listopada i grudnia 2012r. odbyły się spotkania z przedstawicielami Policji, Pogotowia Ratunkowego oraz inspektorem pracy, podczas których młodzież zapoznała się z: Przepisami ruchu drogowego (zasady poruszania się po drogach kierujących i pieszych, zagrożenia na drogach, odpowiedzialność za przestępstwa drogowe i wykroczenia); Bezpieczeństwem w kontaktach z dorosłymi, nietrzeźwymi, grupami chuligańskimi; Sposobami zabezpieczenia cennych rzeczy przed kradzieżą(pieniędzy, telefonu, i in.) Sposobami unikania i reagowania na zagrożenia w sytuacjach konfliktowych. W trakcie pogadanki młodzież obejrzała film nt. bezpiecznego zachowania w trakcie wakacji. Po filmie miała miejsce dyskusja dotycząca zachowania nad wodą i w wodzie (wygłupy w wodzie, udary, oparzenia słoneczne, alkohol), sposobami udzielania pierwszej pomocy i alarmowania odpowiednich służb (numery telefonów, sposób przeprowadzenia rozmowy). Po przeprowadzonej pogadance, młodzież uczestniczyła w ćwiczeniach grupowych z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

9 Sprawozdanie z realizacji zadania nr 4
„Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne” W trakcie godzin wychowawczych we wszystkich klasach zostały przeprowadzone pogadanki mające na celu: - rozpoznawanie sytuacji i zachowań naruszających godność i dobra osobiste człowieka, - umiejętność zachowania w przypadku naruszenia godności i dóbr osobistych, cielesnych. W trakcie lekcji wskazano działania i zachowania, które naruszają godność i dobra osobiste tj. niszczenie cudzego mienia, molestowanie, groźby, przemoc fizyczną, nagrywanie, robienie zdjęć osoby bez jej zgody. Wskazano źródła prawne chroniące praw człowieka. Uczniowie wskazywali przejawy braku kultury osobistej, reakcje kolegów i otoczenia na zaczepki słowne, wulgaryzmy i niestosowne zachowania. Wychowankowie zostali zapoznani z zasadami savoir vivre w różnych sytuacjach życiowych. Na zajęciach warsztatowych stworzyli własny kodeks postępowania kulturalnego ucznia

10 Sprawozdanie z realizacji zadania nr 5
Tytoń, narkotyki, dopalacze – jak się przed tym bronić Wprowadzeniem do realizacji zadania było przeprowadzenie w Ośrodku akcji propagandowej nt. niebezpieczeństw wynikających z palenia tytoniu i używania narkotyków oraz dopalaczy. Na korytarzach rozwieszono plakaty antynikotynowe oraz rozdawano ulotki o szkodliwości palenia papierosów.

11 Konkurs „stop Paleniu”

12 Konkurs „stop Paleniu”

13 Uczniowie Ośrodka wzięli udział w pogadankach z pracownikiem Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu oraz strażnikiem Straży Miejskiej, w trakcie których: - omówiono zagrożenia wynikające z używania nikotyny, narkotyków oraz dopalaczy, - omówiono następstwa zdrowotne i społeczne, - przedstawiono postawy asertywne; nauka odmawiania, - wskazano alternatywy spędzania wolnego czasu, - określono odpowiedzialność prawną, - wskazano miejsca i instytucje udzielające pomocy. Młodzież mogła wyrazić swoje poglądy w dyskusji nt.: - „dealer wróg czy przyjaciel” - „marihuana, legalizować czy nie” - „ napoje energetyczne szkodzą czy nie” „nie zabronione to nie znaczy nie szkodliwe”.

14 Spotkanie ze strażnikiem straży miejskiej

15 Spotkanie z pracownikiem mozu

16 Sprawozdanie z realizacji zadania nr 6
Kibole, blokersi, grupy podwórkowe – co robić, jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciągnięciem do „paczki” Zadanie nr 6 zostało zrealizowane wśród wychowanków Ośrodka w miesiącu grudniu 2012 r. przy udziale pracownika MOZU, Policji oraz wychowawców klas. W trakcie pogadanek były poruszane problemy: „KIBOLI” i innych grup podwórkowych Zachowania na imprezach sportowych, kulturalnych i innych (agresywne zachowania: wulgaryzmy, przemoc, narkotyki, alkohol) Odpowiedzialność prawna za czyny niedozwolone.

17 W trakcie godzin wychowawczych uczniowie dokonali charakterystyki wybranych grup podwórkowych (min. kibole, blokersi, dresiarze). Nauczyciele przeprowadzili dyskusje nt.: Sposobów spędzania wolnego czasu; Wywierania presji przez rówieśników (zmuszanie do używania narkotyków, alkoholu, atakowanie młodszych, naśmiewanie się z przechodniów, słabszych rówieśników); Świadomości zagrożeń; Asertywności i wsparcia ze strony rodziny, przyjaciół, nauczycieli; Sposobów poszukiwania pomocy. Po przeprowadzonych spotkaniach z przedstawicielami MOZU, Policji oraz wychowawcami klas uczniowie potrafią obiektywnie ocenić środowisko w jakim przebywają, interakcje w grupie oraz wpływ grupy rówieśniczej na ich zachowania i życie.

18 Sprawozdanie z realizacji zadania nr 7
„Mój przyjaciel jest inwalidą – jak kształtować postawy akceptujące niepełnosprawność”   Jednym z zadań Ośrodka jest przygotowanie wychowanków, w miarę ich możliwości, do samodzielnego udziału w życiu społecznym w integracji ze środowiskiem. Zadanie to jest realizowane poprzez: prowadzenie różnych form działalności integracyjnej, zmierzającej do łatwiejszej adaptacji wychowanków w środowisku. zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i równości szans w zaspakajaniu potrzeb psychospołecznych wszystkim wychowankom Ośrodka. kształtowanie postaw miłości i szacunku do rodziny, rówieśników, ludzi dorosłych, słabszych i potrzebujących, a także środowiska naturalnego człowieka. pomoc w odnalezieniu sensu i celu w życiu w zmienionej sytuacji życiowej, uwarunkowanej psychofizycznym stanem zdrowia. budowanie i rozwijanie poczucia własnej wartości i akceptacji własnej niepełnosprawności pokonywanie własnych ograniczeń wynikających z choroby. W ramach realizowanego zadania w każdej klasie przeprowadzane są godziny wychowawcze nt. samoakceptacji, akceptacji kalectwa, tolerancji, empatii i wzajemnej pomocy. Z racji specyfiki Ośrodka w naszej szkole uroczyści obchodzimy Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych.

19 Sprawozdanie z realizacji zadania nr 8
W ramach realizowanego zadania nr 8 Nie jesteś sam, w naszej szkole w dniu 26 lutego 2013r. odbyło się spotkanie z kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu Panem Ryszardem Wołoszynem. Podczas spotkania młodzież poznała zasady przyznawania świadczeń oraz organizowania pomocy w sytuacjach osób dotkniętych biedą, chorobą i samotnością. Dowiedziała się, kto, kiedy i w jakich okoliczności ma prawo do korzystania z pomocy GOPS-u. Spotkanie miało na celu: Uwrażliwieniem młodzieży na potrzeby osób starszych, samotnych i dotkniętych ubóstwem, Szerzenie idei wolontariatu, Doskonalenie umiejętności współpracy oraz współdziałania z różnymi instytucjami i organizacjami, Zdobywanie i wzbogacanie doświadczenia życiowego Ponadto młodzież naszego Ośrodka, współpracuje ze Świetlicą Profilaktyczno - Wychowawczą ,,ORATORIUM” w Przemyślu. Rok rocznie organizowane są akcje zbiórki maskotek, bajek, słodyczy, przyborów szkolnych w celu przekazania dzieciom z tej świetlicy. Nasza młodzież dobrze zna potrzeby tych zaniedbanych i nieradzących sobie w szkole dzieci. Często nie akceptowanych przez środowisko, ponieważ pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych, biednych i niepełnych. Cyklicznie udzielając pomocy w odrabianiu zadań szkolnych, ucząc technik multimedialnych, wysłuchują ich, starają się zrozumieć, ponieważ nie rzadko sami doświadczyli odrzucenia przez środowisko z racji swej niepełnosprawności.

20 Młodzież brała również udział w akcji charytatywno - ekologicznej polegającej na zbieraniu nakrętek po napojach i detergentach. Do akcji zostali zaangażowani również rodzice, którzy uszyli specjalne worki na nakrętki. Worki zostały zawieszone w każdej klasie tak aby uczniowie mieli możliwość systematycznego gromadzenia nakrętek. Zebrany towar przekazywany jest odpłatnie firmie recyklingowej, która przetwarza go na surowce wtórne. Uzyskane w ten sposób pieniądze przekazane zostają na leczenie, rehabilitacje lub sprzęt specjalistyczny dla potrzebujących osób. Akcja ma wymiar nie tylko społeczny lecz również ekologiczny. Nasi wychowankowie chętnie włączyli się w tę akcję i zgłosili chęć pomocy innym osobom niepełnosprawnym. Efektami podjętych działań były: uwrażliwienie na potrzeby dzieci z rodzin dysfunkcyjnych organizowanie różnych form pomocy i zabaw w ramach wolontariatu zauważanie potrzebujących pomocy materialnej i opiekuńczej poszanowanie drugiego człowieka uwrażliwianie na różne obszary biedy ludzkiej sumienne wykonywanie podejmowanych zadań i inicjatyw rozwijanie talentów i zainteresowań umiejętność dysponowania wolnym czasem współpraca zespołowa nawiązanie więzi grupowej umiejętność podejmowania odpowiedzialności za podjęte zadania.

21 Sprawozdanie z realizacji zadania nr 9
Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego także ucznia… Realizując zadanie nr 9 zostały przeprowadzone konwersatoria ze strażnikiem Straży Miejskiej, prawnikiem oraz zorganizowano wyjście młodzieży na rozprawę karną do Sądu Rejonowego w Przemyślu. Cyklicznie od września do listopada 2012r. we wszystkich klasach odbywały się pogadanki nt.: źródeł prawa: karnego i cywilnego, zakresu odpowiedzialności karnej, wieku i zakresu ponoszenia odpowiedzialności, demoralizacji, czynów zakazanych i sankcji prawnych. Młodzież Ośrodka po spotkaniach z prawnikiem opracowała prezentacje multimedialne nt. „Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia”. Udział młodzieży w rozprawie karnej w Sądzie Rejonowym w Przemyślu (listopad) pozwolił unaocznić młodzieży proces odpowiedzialności i sposób wyciągania sankcji prawnych wobec przestępców. Uczniowie mogli poczuć emocje sali sadowej; poszkodowanych oraz sprawców. Podczas realizacji zadania okazało się, że uczniowie wiedzą, że muszą przestrzegać prawa. Doskonale orientują się w jaki sposób łamią prawo w szkole i poza nią oraz jakie mogą ponosić konsekwencje. Zdobyte doświadczenia z pewnością przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa, świadomości i odpowiedzialności za swoje działania.

22 Wycieczka do sądu rejonowego w Przemyślu

23 Wycieczka do sądu rejonowego w Przemyślu

24 Wycieczka do sądu rejonowego w Przemyślu

25 Spotkanie młodzieży ze strażnikiem Straży miejskiej

26 Sprawozdanie z realizacji zadania nr 10
W ramach realizowanego zadania nr 10 w naszej szkole została przeprowadzona szkoleniowa Rada Pedagogiczna. Nauczyciele zostali poinformowani o działaniach podjętych w ramach realizowanego programu Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń. Efekty przeprowadzonego programu zostaną zaprezentowane rodzicom naszych wychowanków na ogólnoszkolnym zebraniu z rodzicami w marcu 2013r. Ponadto w ramach podniesienia świadomości bezpieczeństwa naszych uczniów, został opracowany Kodeks Naszej Szkoły – Bezpieczna Szkoła. Kodeks powstał przy współpracy nauczycieli i uczniów.

27 Kodeks Naszej Szkoły – Bezpieczna Szkoła
1. Szkoła jest wspólnotą 2. Wszyscy się szanujemy 3. Wspólnie działamy przeciw przemocy 4. Niczego nie ukrywamy 5. Zawsze reagujemy 6. Nauczyciel nie jest sam 7. Uczniowie wiedzą jak działać 8. Rodzice są z nami 9. Mamy sojuszników 10. Nagradzamy dobre przykłady

28 Dziękujemy za pomoc w realizacji programu koleżankom
Barbarze Then Annie Kalembie-Piętce Beacie Jakubiec Elżbiecie Bindudze oraz wszystkim wychowawcom klas


Pobierz ppt "Bezpieczna szkoła II Edycja konkursu 2012/2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google