Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Premiera Metropolis" odby ł a si ę 10 stycznia 1927 roku w Berlinie. Fritz Lang zaprezentowa ł wtedy film trwaj ą cy 153 minuty. Jednak obraz nie cieszy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Premiera Metropolis" odby ł a si ę 10 stycznia 1927 roku w Berlinie. Fritz Lang zaprezentowa ł wtedy film trwaj ą cy 153 minuty. Jednak obraz nie cieszy."— Zapis prezentacji:

1

2 Premiera Metropolis" odby ł a si ę 10 stycznia 1927 roku w Berlinie. Fritz Lang zaprezentowa ł wtedy film trwaj ą cy 153 minuty. Jednak obraz nie cieszy ł si ę popularno ś ci ą ani w ś ród widzów ani w ś ród krytyków i szybko zosta ł zdj ę ty z ekranów. Sze ść miesi ę cy pó ź niej film ponownie trafia do dystrybucji, ale jest ju ż o o kilkadziesi ą t minut krótszy. Jeszcze gorszy los spotka ł obraz Langa za oceanem. Na ż yczenie ameryka ń skiego dystrybutora - firmy Paramount, dramaturg Channing Pollock nie tylko skróci ł film, ale równie ż przerobi ł jego fabu łę, usuwaj ą c z obrazu mi ę dzy innymi w ą tek konfliktu pomi ę dzy Fredersenem i Rotwangiem o zmar łą Hel. Spora cz ęść scen zosta ł a przemontowana, a zmianom uleg ł y nawet tablice z pojawiaj ą cymi si ę w trakcie projekcji napisami. Warstwa plastyczna filmu - niesamowita geometria form, futurystyczna wizja miasta drapaczy chmur o niespotykanych bry ł ach, pomys ł owe zobrazowanie pracy robotników wykonuj ą cych miarowe, machinalne ruchy przy kontrolowaniu maszyn steruj ą cych miastem. Monumentalne dekoracje oraz miniaturowe makiety Metropolis, z tysi ą cami samochodów p ł yn ą cych drogami niczym rzeka, utrwalone na czarno - bia ł ej ta ś mie robi niesamowite wra ż enie. Lang popisa ł si ę tak ż e niewyobra ż alnym wizjonerstwem. Oprócz przedstawienia pracy fantazyjnej maszynerii "stworzy ł " urz ą dzenia przypominaj ą ce komputery, monitoring, videorozmowy oraz cyborga, humanoidalnego robota Futur ę. Pot ęż na wyobra ź nia, bezgraniczne wizjonerstwo.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 Metropolis niós ł przes ł anie - w motywie buntu robotników, ich porywczo ś ci i braku my ś lenia o konsekwencjach czynów mo ż na dopatrzy ć si ę aluzji do ówczesno ś ci. Zagubione spo ł ecze ń stwo niemieckie, dzielone wielkimi kontrastami, zd ąż a ł o ku dyktaturze nazistowskiej, ku nacjonalizmowi. Z drugiej strony re ż yser, portretuj ą c w ł adc ę miasta, pokaza ł tyrani ę w ł adzy, zduszenie wolno ś ci obywatelskiej i wyzysk - posta ć Johna Fredersena mia ł a by ć przestrog ą przed dyktatorem.

13

14

15

16

17 Druga p ł aszczyzna tre ś ci "Metropolis" czyni ten obraz jeszcze wi ę kszym, genialnym, nad wyraz aktualnym, poruszaj ą cym tre ś ci uniwersalne. Lang mówi o mechanizacji, ch ę ci zast ą pienia cz ł owieka maszyn ą, zatraceniu wagi pierwiastka ludzkiego, snuje ponure przemy ś lenia widoczne chocia ż by w scenie eksplozji elektrowni, gdy m ł odemu Fredersenowi wydaje si ę ż e robotnicy s ą po ż erani przez potwora Molocha, czy w motywie przypowie ś ci Marii o wie ż y Babel. Ten motyw w dobie dzisiejszej komputeryzacji daje wiele do my ś lenia, pokazuje, ż e cz ł owiek mo ż e doj ść do kresu mo ż liwo ś ci, doprowadzaj ą c do swego upadku, ale jedynie przez rozwag ę, łą cznik miedzy czynami i my ś l ą, mo ż e tej zag ł ady unikn ąć... "Przyprowadz ę ci maszyn ę, której nikt nie b ę dzie w stanie odró ż ni ć od cz ł owieka" mówi wynalazca Rotwang do Fredersena. Nawet nie wiedzia ł, jak si ę myli ł. Maszyna pozostaje maszyn ą, bez my ś li, uzale ż niona od stwórcy - cz ł owieka. Cz ł owiek diametralnie si ę ró ż ni, mo ż e nie fizjologicznie, ale g łę bi ą. To czyni go wa ż niejszym i warto ś ciowszym. Nie nale ż y o tym zapomina ć.

18

19

20

21

22

23 Film by ł debiutem dla nowej gwiazdy kina niemego - Brigitte Helm. Wykreowana przez ni ą posta ć przywódczyni robotników, Marii, jest niesamowicie wyrazista, ł agodna i uczuciowa. Jednak dopiero jako robot Futura Helm naprawd ę zab ł ys ł a. Pokaza ł a fenomenaln ą gr ę mimik ą, demonizm i okrucie ń stwo. Zagra ł a dwie skrajnie ró ż ni ą ce si ę rysem psychologicznym postacie ze znakomitym skutkiem. Poza tym w scenie ta ń ca w klubie nocnym emanowa ł a niesamowitym erotyzmem, pi ę knem cia ł a, poezj ą ruchów, ale i artystyczn ą kreacj ą. Jestem pe ł en podziwu. Film by ł debiutem dla nowej gwiazdy kina niemego - Brigitte Helm. Wykreowana przez ni ą posta ć przywódczyni robotników, Marii, jest niesamowicie wyrazista, ł agodna i uczuciowa. Jednak dopiero jako robot Futura Helm naprawd ę zab ł ys ł a. Pokaza ł a fenomenaln ą gr ę mimik ą, demonizm i okrucie ń stwo. Zagra ł a dwie skrajnie ró ż ni ą ce si ę rysem psychologicznym postacie ze znakomitym skutkiem. Poza tym w scenie ta ń ca w klubie nocnym emanowa ł a niesamowitym erotyzmem, pi ę knem cia ł a, poezj ą ruchów, ale i artystyczn ą kreacj ą. Jestem pe ł en podziwu.

24

25

26

27

28

29


Pobierz ppt "Premiera Metropolis" odby ł a si ę 10 stycznia 1927 roku w Berlinie. Fritz Lang zaprezentowa ł wtedy film trwaj ą cy 153 minuty. Jednak obraz nie cieszy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google