Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013 Wspólnie promujemy – więcej zyskujemy

2 NSRO Narodowa Strategia Spójności (NSS) (nazwa urzędowa: Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia) to dokument strategiczny określający priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdrażania funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności w ramach budżetu Wspólnoty na lata 2007–2013. Narodowa Strategia Spójności (NSS) (nazwa urzędowa: Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia) to dokument strategiczny określający priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdrażania funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności w ramach budżetu Wspólnoty na lata 2007–2013. Współfinansowane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 - 2013

3 PROGRAMY REALIZOWANE W OBECNEJ PERSPEKTYWIE I ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA Program Infrastruktura i Środowisko – EFRR i EFS Program Infrastruktura i Środowisko – EFRR i EFS Program Innowacyjna Gospodarka – EFRR Program Innowacyjna Gospodarka – EFRR Program Kapitał Ludzki – EFS Program Kapitał Ludzki – EFS 16 programów regionalnych – EFRR 16 programów regionalnych – EFRR Program Rozwój Polski Wschodniej – EFRR Program Rozwój Polski Wschodniej – EFRR Program Pomoc Techniczna – EFRR Program Pomoc Techniczna – EFRR Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej – EFRR Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej – EFRR Współfinansowane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 - 2013

4 ISTNIEJĄ TRZY TYPY PROGRAMÓW EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ program współpracy transgranicznej program współpracy transgranicznej program współpracy transnarodowej program współpracy transnarodowej program współpracy między - regionalnej program współpracy między - regionalnej Współfinansowane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 - 2013

5 Z UDZIAŁEM POLSKI REALIZUJE SIĘ SIEDEM PROGRAMÓW WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ, Z CZEGO TRZY: Południowy Bałtyk (Polska - Szwecja - Dania - Litwa - Niemcy) Południowy Bałtyk (Polska - Szwecja - Dania - Litwa - Niemcy) Polska (Województwo Lubuskie) – Niemcy Polska (Województwo Lubuskie) – Niemcy(Brandenburgia) Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka zarządzanych jest przez Polskę. Współfinansowane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 - 2013

6 W Perspektywie Finansowej Unii Europejskiej na lata 2007-2013 działania, do tej pory wspierane w Programie Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A, kontynuowane są w ramach Celu 3 Polityki Spójności UE określonego jako Europejska Współpraca Terytorialna (EWT). W Perspektywie Finansowej Unii Europejskiej na lata 2007-2013 działania, do tej pory wspierane w Programie Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A, kontynuowane są w ramach Celu 3 Polityki Spójności UE określonego jako Europejska Współpraca Terytorialna (EWT). Jednym z priorytetów EWT jest współpraca transgraniczna, realizowana poprzez rozwój działań o wymiarze gospodarczym, społecznym i środowiskowym w ramach wspólnych strategii na rzecz trwałego rozwoju terytorialnego. Jednym z priorytetów EWT jest współpraca transgraniczna, realizowana poprzez rozwój działań o wymiarze gospodarczym, społecznym i środowiskowym w ramach wspólnych strategii na rzecz trwałego rozwoju terytorialnego. W ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 zatwierdzonego przez Komisję Europejską dnia 20.12.2007 r., określone zostały następujące osie priorytetowe: W ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 zatwierdzonego przez Komisję Europejską dnia 20.12.2007 r., określone zostały następujące osie priorytetowe: Współfinansowane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 - 2013

7 Rozwój infrastruktury transgranicznej. Rozwój infrastruktury transgranicznej. Rozwój społeczno-gospodarczy. Rozwój społeczno-gospodarczy. Wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty). Wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty). Pomoc techniczna. Pomoc techniczna. Współfinansowane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 - 2013

8 Cele mikroprojektów Cele mikroprojektów Cel główny: Promowanie inicjatyw lokalnych i nawiązywanie kontaktów transgranicznych poprzez realizację mikroprojektów opartych na działaniach ludzie dla ludzi. Promowanie inicjatyw lokalnych i nawiązywanie kontaktów transgranicznych poprzez realizację mikroprojektów opartych na działaniach ludzie dla ludzi. Cele szczegółowe: nawiązywanie i wzmocnienie bezpośrednich kontaktów pomiędzy polską i słowacką społecznością na terenach przygranicznych, nawiązywanie i wzmocnienie bezpośrednich kontaktów pomiędzy polską i słowacką społecznością na terenach przygranicznych, tworzenie bazy dla kolejnych projektów w przyszłości tworzenie bazy dla kolejnych projektów w przyszłości Współfinansowane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 - 2013

9 Za wdrażanie mikroprojektów po stronie polskiej odpowiadają Euroregiony działające na polsko-słowackim pograniczu tj. Euroregion Beskidy, Euroregion Karpacki oraz Euroregion Tatry. Natomiast po stronie słowackiej za wdrażanie mikroprojektów odpowiedzialne są Wyższe Jednostki Terytorialne (VUC czyli Vyšši Územny Celok) w Žilinie i Prešovie. Współfinansowane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 - 2013

10 Obszar wsparcia po stronie polskiej obejmuje podregiony graniczne (NTS III) bielsko-bialski, bielsko-bialski, nowosądecki, nowosądecki, krośnieńsko-przemyski krośnieńsko-przemyski oraz jednostki terytorialne NTS IV: powiat oświęcimski (z podregionu krakowsko-tarnowskiego – NTS III), powiat oświęcimski (z podregionu krakowsko-tarnowskiego – NTS III), powiat pszczyński (z podregionu centralnego śląskiego – NTS III), powiat pszczyński (z podregionu centralnego śląskiego – NTS III), powiat rzeszowski powiat rzeszowski powiat grodzki Rzeszów (z podregionu rzeszowsko-tarnobrzeskiego – NTS III), powiat grodzki Rzeszów (z podregionu rzeszowsko-tarnobrzeskiego – NTS III), a po stronie słowackiej dwa regiony graniczne: Kraj Žilińský (NTS III) i Kraj Prešovský (NTS III). Współfinansowane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 - 2013

11 EUROREGION KARPACKI ZARZĄDZA MIKROPROJEKTAMI Z CZĘŚCI UPRAWNIONEGO OBSZARU OBEJMUJĄCEJ: w województwie podkarpackim: NTS III krośnieńsko - przemyski ( 10 powiatów w tym bieszczadzki z siedzibą w Ustrzykach Dolnych) NTS III krośnieńsko - przemyski ( 10 powiatów w tym bieszczadzki z siedzibą w Ustrzykach Dolnych) NTS III rzeszowsko - tarnobrzeski NTS III rzeszowsko - tarnobrzeski Po stronie słowackiej Wyższa Jednostka Terytorialna w Prešovie zarządza mikroprojektami z Kraju Prešovskiego oraz Wyższa Jednostka Terytorialna w Žilinie mikroprojektami z Kraju Žilińskiego Współfinansowane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 - 2013

12 W ROKU 2010 POWIAT BIESZCZADZKI ZŁOŻYŁ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU PN WSPÓLNIE PROMUJEMY – WIĘCEJ ZYSKUJEMY DO STOWARZYSZENIA EUROREGION KARPACKI PARTNER: Współfinansowane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 - 2013 Mesto Giraltovce Ul. Dukelská 75 087 01, Giraltovce, SR Svidník Prešovský kraj E mail: msugiraltovce@stonline.sk Telefon: 054/ 732 2447 Fax: 054/ 732 2301

13 W terminie od czerwca do listopada br. na terenie naszego powiatu realizowane były działania, które doprowadzić mają do osiągnięcia głównego celu wyznaczonego jako: Współfinansowane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 - 2013 wzmocnienie bezpośrednich kontaktów instytucjonalnych pomiędzy Polską a Słowacją w celu współpracy międzyregionalnej.

14 Celami bezpośrednimi były: rozwój zasobów ludzkich poprzez przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia zmierzającego w efekcie długofalowym do wypromowania regionów obiętych wsparciem. rozwój zasobów ludzkich poprzez przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia zmierzającego w efekcie długofalowym do wypromowania regionów obiętych wsparciem. podniesienie poziomu wiedzy wśród społeczności lokalnych o pograniczu, dziedzictwie kulturowym miast i regionów, lokalnych wytwórcach i przedsiębiorcach poprzez opracowanie i wydanie materiałów zwierających informacje i opisy lokalnych atrakcji turystycznych, gospodarczych podniesienie poziomu wiedzy wśród społeczności lokalnych o pograniczu, dziedzictwie kulturowym miast i regionów, lokalnych wytwórcach i przedsiębiorcach poprzez opracowanie i wydanie materiałów zwierających informacje i opisy lokalnych atrakcji turystycznych, gospodarczych nawiązanie współpracy między poszczególnymi pracownikami instytucji samorządowych a także lokalnych liderów działających w organizacjach pozarządowych, prowadzących działalność gospodarczą poprzez współprace w trakcie realizacji działań projektu oraz wymianę osobistych doświadczeń. nawiązanie współpracy między poszczególnymi pracownikami instytucji samorządowych a także lokalnych liderów działających w organizacjach pozarządowych, prowadzących działalność gospodarczą poprzez współprace w trakcie realizacji działań projektu oraz wymianę osobistych doświadczeń. ożywienia aktywności społeczno – gospodarczej regionów poprzez podpisanie porozumienia partnerskiego, co w efekcie długofalowym wpłynie na integrację społeczności przygranicznych i aktywizację tych terenów. ożywienia aktywności społeczno – gospodarczej regionów poprzez podpisanie porozumienia partnerskiego, co w efekcie długofalowym wpłynie na integrację społeczności przygranicznych i aktywizację tych terenów. Współfinansowane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 - 2013

15 Działania zrealizowane w projekcie: wydawnicze: wydanie albumu promująego walory turystyczne i kulturalne Powiatu Bieszczadzkiego wydanie albumu promująego walory turystyczne i kulturalne Powiatu Bieszczadzkiego nagranie i powielenie filmu promującego walory regionów obydwu Partnerów nagranie i powielenie filmu promującego walory regionów obydwu Partnerów publikacja informatora turystycznego publikacja informatora turystycznego publikacja informatora gospodarczego publikacja informatora gospodarczego Współfinansowane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 - 2013

16 Budowanie powiązań między instytucjonalnych: Przeprowadzenie międzynarodowego szkolenia wyjazdowego o tematyce: Skuteczna promocja miasta, gminy, regionu. Przeprowadzenie międzynarodowego szkolenia wyjazdowego o tematyce: Skuteczna promocja miasta, gminy, regionu. podpisanie porozumienia partnerskiego (umowy o przyszłej współpracy) podpisanie porozumienia partnerskiego (umowy o przyszłej współpracy) Współfinansowane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 - 2013

17 Grupami docelowymi projektu byli: pracownicy jednostek samorządowych i organizacji pozarządowych z Polski i Słowacji pracownicy jednostek samorządowych i organizacji pozarządowych z Polski i Słowacji mieszkańcy obszaru przygranicznego mieszkańcy obszaru przygranicznego przedsiębiorcy z obszaru przygranicznego i potencjalni inwestorzy przedsiębiorcy z obszaru przygranicznego i potencjalni inwestorzy Współfinansowane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 - 2013

18 Wszystkie planowane działania przeprowadzono zgodnie z zapisami wniosku. W szkoleniu wzięło udział 20 osób z obydwu krajów.

19 Uczestnicy szkolenia

20

21 Podczas szkolenia przedstawione i omówione zostały następujące zagadnienia: Promocja jako stały element komunikacji XXI wieku Podstawy działań promocyjnych Ewolucja promocji w teorii i praktyce marketingu Zastosowanie promocji/komunikacji do budowania wizerunku miasta, gminy i regionu – spojrzenie ogólne Źródła informacji o marce Współpraca z inwestorami, mediami i mieszkańcami Zagwarantowanie środków do realizacji promocji Monitorowanie działań promocyjnych Współfinansowane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 - 2013

22 OSIĄGNIETE WSKAŹNIKI WŁASNE PRODUKTU I REZULTATU PRODUKTY: album – 1000 sztuk album – 1000 sztuk informator turystyczny – 1000 sztuk informator turystyczny – 1000 sztuk Informator gospodarczy – 1000 sztuk Informator gospodarczy – 1000 sztuk Film promocyjny – 500 sztuk Film promocyjny – 500 sztuk Szkolenie – 1 sztuka Szkolenie – 1 sztuka Artykuł w prasie – 2 sztuk Artykuł w prasie – 2 sztuk Porozumienie o współpracy/umowa – 1 sztuka Porozumienie o współpracy/umowa – 1 sztuka Ulotki – 250 sztuk Ulotki – 250 sztuk Prezentacja multimedialna – 1 sztuka Prezentacja multimedialna – 1 sztuka gadżety promocyjne: kalendarz – 100 sztuk, długopis – 200 sztuk gadżety promocyjne: kalendarz – 100 sztuk, długopis – 200 sztuk REZULTATY liczba uczestników szkolenia, którzy podnieśli swoje kwalifikacja – 20 osób liczba uczestników szkolenia, którzy podnieśli swoje kwalifikacja – 20 osób liczba osób, które zwiększyły swoją wiedzę na temat pogranicza – 6000 osób liczba osób, które zwiększyły swoją wiedzę na temat pogranicza – 6000 osób liczba osób, które zwiększyły swoją wiedzę na temat Programu i działalności Euroregionu Karpackiego – 300 osób liczba osób, które zwiększyły swoją wiedzę na temat Programu i działalności Euroregionu Karpackiego – 300 osób umocnienie współpracy/podpisanie porozumienia partnerskiego/umowy – 1 sztuka umocnienie współpracy/podpisanie porozumienia partnerskiego/umowy – 1 sztuka Współfinansowane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 - 2013

23 OSIĄGNIETE WSKAŹNIKI UNIWERSALNE PRODUKTU I REZULTATU PRODUKTY: liczba wspólnych wydarzeń organizowanych po raz pierwszy – 2 sztuki liczba wspólnych wydarzeń organizowanych po raz pierwszy – 2 sztuki REZULTATY liczba uczestników kursów/szkoleń, którzy podnieśli swoje kwalifikacje – 20 osób liczba uczestników kursów/szkoleń, którzy podnieśli swoje kwalifikacje – 20 osób liczba uczestników wspólnych wydarzeń – 70 osób liczba uczestników wspólnych wydarzeń – 70 osób Współfinansowane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 - 2013

24 FINANSOWANIE PROJEKTU: FINANSOWANIE PROJEKTU: 22 553,90 - źródło finansowania z ERDF (European Regional Development Fund) stanowi 85% kosztów kawalifikowalnych projektu. 22 553,90 - źródło finansowania z ERDF (European Regional Development Fund) stanowi 85% kosztów kawalifikowalnych projektu. 2 653,40 - źródło finansowania z budżetu państwa stanowi 10% kosztów kawalifikowalnych projektu. 2 653,40 - źródło finansowania z budżetu państwa stanowi 10% kosztów kawalifikowalnych projektu. 1 326,70 - wkład własny to wkład nie finansowy w postaci pracy wolontariuszy oraz wkład finansowy wnioskodawcy co łącznie stanowi 5% kosztów kawalifikowalnych projektu. 1 326,70 - wkład własny to wkład nie finansowy w postaci pracy wolontariuszy oraz wkład finansowy wnioskodawcy co łącznie stanowi 5% kosztów kawalifikowalnych projektu. 26 534,00 - całkowita wartość Projektu. 26 534,00 - całkowita wartość Projektu. Współfinansowane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 - 2013

25 Dziękuję za uwagę! Dziękuję za uwagę! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google