Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urządzenia chłodnicze – to nie tylko domowa lodówka Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego TECHNIKUM MECHANICZNE (4-letnie):

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urządzenia chłodnicze – to nie tylko domowa lodówka Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego TECHNIKUM MECHANICZNE (4-letnie):"— Zapis prezentacji:

1 Urządzenia chłodnicze – to nie tylko domowa lodówka Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego TECHNIKUM MECHANICZNE (4-letnie): technik mechanik o specjalizacji - urządzenia chłodnicze

2 URZĄDZENIA CHŁODNICZE Specjalność ta obejmuje całokształt zagadnień związanych z techniką chłodnictwa, wentylacji oraz klimatyzacji i w związku z tym obszarem jej działalności są m.in. zakłady branży przetwórczej, spożywczej oraz indywidualne gospodarstwa domowe. Absolwent technikum o specjalności urządzenia chłodnicze zna budowę, eksploatację, konserwację urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych takich jak: lodówki, zamrażarki, agregaty chłodnicze i klimatyzacyjne. Technik mechanik o specjalności urządzenia chłodnicze może zostać zatrudniony w licznych na Lubelszczyźnie zakładach: przetwórstwa owocowo - warzywnego, przemysłu mięsnego i mleczarskiego, w handlu, w usługach dla ludności.

3 Zasady rekrutacji do Technikum Mechanicznego 4-letniego technik mechanik o specjalizacji - urządzenia chłodnicze (wyciąg z zasad rekrutacji do LCEZ na rok szkolny 2006/2007) O przyjęcie do klasy pierwszej technikum czteroletniego mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Lubelskiego Centrum Edukacji Zawodowej decyduje suma punktów uzyskanych: a) z egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, b) z przeliczenia ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia gimnazjum, z przedmiotów: -język polski, -matematyka, - język obcy, - informatyka, c) za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, d) za udokumentowane na świadectwie osiągnięcia w olimpiadach i konkursach oraz za osiągnięcia sportowe lub artystyczne. Obligatoryjne zasady naliczania punktów rekrutacyjnych: a) za oceny z każdego z czterech wybranych przedmiotów na świadectwie ukończenia gimnazjum: celujący - 20 pkt., bardzo dobry - 15 pkt., dobry - 10 pkt., dostateczny - 5 pkt., dopuszczający - 2 pkt., b) za dodatkowe osiągnięcia: świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - 10 pkt., potwierdzone osiągnięcia, co najmniej na szczeblu wojewódzkim, w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty - 7 pkt., potwierdzone osiągnięcia sportowe lub artystyczne (indywidualne lub zespołowe), co najmniej na szczeblu powiatowym, w tym: - I miejsce lub tytuł laureata – 3 pkt., - II miejsce lub tytuł finalisty – 2 pkt., - III miejsce lub wyróżnienie – 1 pkt. (MINIMALNA ILOŚĆ PUNKTÓW JEST NIEOKREŚLONA) ZAPRASZAMY!

4 ZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKOŁY O PONAD 50-LETNIEJ TRADYCJI PATRON NASZEJ SZKOŁY Krzysztof Kamil Baczyński 1921- 1944 Zajęcia specjalistyczne odbywają się także w zakładach pracy: Serwis AGD – AMICA. Chłodnia ZOMAR.

5 Chłodzeniem nazywa się proces fizyczny, podczas którego, wskutek odprowadzania ciepła od ośrodka, następuje spadek lub utrzymanie jego temperatury na stałym poziomie, niższym od temperatury otoczenia. Chłodzenie może odbywać się w sposób: naturalny, przy użyciu czynnika o temperaturze niższej niż temperatura ochładzanej substancji, sztuczny, przy użyciu czynnika podlegającego procesowi termodynamicznemu, głównie zamkniętemu, dzięki któremu możliwe jest uzyskiwanie niskich temperatur. Chłodnictwo jest dziedziną techniki zajmującą się chłodzeniem za pomocą urządzeń chłodniczych, w których następuje transport ciepła od ośrodka ochładzanego do otoczenia o temperaturze wyższej niż temperatura tego ośrodka.

6 Urządzenia chłodnicze Urządzenie chłodnicze służy do obniżania temperatury poniżej temperatury otoczenia. Ciepło przenoszone jest z ciała zimniejszego do cieplejszego, co wymaga wykonania pracy. Wykorzystuje się w tym celu zwłaszcza energię mechaniczną lub elektryczną.

7 Urządzenia chłodnicze sprężarkowe – najczęściej stosowane Schemat sprężarkowego obiegu chłodniczego. 1 – sprężarka, 2 – skraplacz, 3 – zawór dławiący, 4 – parownik, komora chłodnicza, strona tłoczna instalacji, strona ssąca układu. Sprężarki chłodnicze.

8 Najczęściej stosowane techniki chłodnicze: pompy ciepła klimatyzacja chłodzenie mrożenie kriogenika wykorzystanie instalacji chłodniczej do ogrzewania oraz klimatyzowania pomieszczeń lub wspomagania innych systemów grzewczych, zastosowanie urządzeń chłodniczych do utrzymywania w dowolnie ustalonych granicach stałych wartości temperatury i wilgotności powietrza w pomieszczeniach i pojazdach, obniżanie temperatury produktów np. spożywczych w celu poprawy warunków przechowywania lub przetwórstwa: lodówki domowe, handlowe, transportowe i komory składowe, obieg chłodniczy pozwala uzyskać niskie temperatury do długoterminowego przechowywania produktów oraz wspomagania procesów technologicznych, stosowanie bardzo niskich temperatur do nowoczesnych technologii (półprzewodniki) oraz leczenia przechowywania biosubstancji w medycynie i kriochirurgii.

9 Pompa ciepła jest urządzeniem wykorzystującym tradycyjny obieg chłodniczy do ogrzewania. Pompa ciepła odzyskuje ciepło akumulowane w powietrzu, wodzie, gruncie przez pracę instalacji chłodniczej i odpowiednio zbudowane wymienniki ciepła dostarcza energię do ogrzewanych budowli (obniżamy temperaturę aby grzać – opłacalnie). Bilans energii w pompie ciepła. Schemat budowy i działania pompy ciepła.

10 Klimatyzatory różnego typu są urządzeniami przeznaczonymi przede wszystkim do regulacji temperatury. Klimatyzator wyposażony jest w chłodnicę i nagrzewnicę, dzięki czemu można uzyskać,,dowolną wartość temperatury i cyrkulację powietrza. Osuszacze i nawilżacze powietrza mają za zadanie regulować wilgotność w pomieszczeniu, osuszają lub nawilżają powietrze o danej temperaturze powodując cyrkulację powietrza ( zasysają powietrze do uzdatniania i uwalniają uzdatnione). Jonizatory powietrza pochłaniają jony dodatnie emitowane przez urządzenia biurowe; a emitują jony ujemne. W ten sposób jonizatory korygują elektroklimat i zbliżają go do warunków naturalnych. Niektóre jonizatory emitują małe dawki ozonu lub mieszanki zapachowe. Oczyszczacze powietrza: filtry i biofiltry powietrza, zależnie od rozwiązania technologicznego i konstrukcyjnego, usuwają z powietrza całą gamę zanieczyszczeń: substancje organiczne, cząstki stałe, alergeny i mikroorganizmy. Klimatyzacja to wytworzenie odpowiedniego mikroklimatu w pomieszczeniu przy pomocy urządzeń klimatyzacyjnych służących do utrzymywania w dowolnie ustalonych granicach stałych wartości temperatury i wilgotności powietrza. Urządzenia te realizują łącznie kilka procesów uzdatniania powietrza.

11 Chłodzenie ma na celu obniżenie i utrzymanie temperatury w zakresie wymagań technologii: produkcji, magazynowania, dystrybucji, transportu i handlu. Obniżenie temperatury o 10 o C powoduje, średnio 2,5 krotne zwolnienie tempa reakcji chemicznych. Dlatego w chłodnictwie najczęściej stosuje się zakres temperatur od 10 o C do -2 o C.

12 Mrożenie jest najlepszym sposobem na przedłużenie okresu gotowości do spożycia żywności z zachowaniem jej walorów pomimo długiego okresu przechowywania. Najczęściej stosowany zakres temperatur w zamrażalnictwie wynosi od -18 o C do -40 o C. Rodzaje urządzeń zamrażalniczych.

13 Kriogenika, dział nauki i techniki zajmujący się wytwarzaniem i utrzymywaniem bardzo niskich temperatur tj. poniżej –180°C oraz badaniem własności materiałów w tych temperaturach. Kriostat przepływowy do badań optycznych sterowany przy pomocy komputera PC. Kriostat przepływowy helowo / azotowy do badań magnetycznych. Kriochirurgia jest metodą leczenia polegającą na miejscowym, kontrolowanym niszczeniu tkanek przez zamrożenie Aparaty kriochirurgiczne do zamrażania tkanki. Krioterapia jest to bodźcowe i stymulujące zastosowanie w kriokomorze krańcowo niskich temperatur (poniżej –120C) w czasie do 3 minut na powierzchnię całego ciała w celu wywołania odruchów i reakcji obronnych. Kriokomory

14 Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 20-143 Lublin ul. Magnoliowa 8. www.lcez.lublin.pl tel./fax; (81) 747-03-78 www.lcez.lublin.pl SPECJALIZACJA URZĄDZENIA CHLODNICZE WŚRÓD TECHNIKÓW MECHANIKÓW ZWIĘKSZA TWOJĄ SZANSĘ NA ZNALEZIENIE ATRAKCYJNEJ PRACY W LUBLINIE I NASZYM REGIONIE. Opracował: Marek Łoś WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY ! ZAKŁADY USŁUGOWE I HANDLOWE. ZAKŁADY PRZEMYSŁU ROLNO - SPOŻYWCZEGO. ZAKŁADY PRZEMYSŁU RYBNEGO. ZAKŁADY PRZEMYSŁU MASZYNOWEGO I CHEMICZNEGO. CHŁODNIE SKŁADOWE. TECHNIKUM MECHANICZNE (4-letnie): technik mechanik o specjalizacji - urządzenia chłodnicze


Pobierz ppt "Urządzenia chłodnicze – to nie tylko domowa lodówka Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego TECHNIKUM MECHANICZNE (4-letnie):"

Podobne prezentacje


Reklamy Google