Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urządzenia chłodnicze – to nie tylko domowa lodówka

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urządzenia chłodnicze – to nie tylko domowa lodówka"— Zapis prezentacji:

1 Urządzenia chłodnicze – to nie tylko domowa lodówka
Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego TECHNIKUM MECHANICZNE (4-letnie): ■ technik mechanik o specjalizacji - urządzenia chłodnicze

2 URZĄDZENIA CHŁODNICZE
Specjalność ta obejmuje całokształt zagadnień związanych z techniką chłodnictwa, wentylacji oraz klimatyzacji i w związku z tym obszarem jej działalności są m.in. zakłady branży przetwórczej, spożywczej oraz indywidualne gospodarstwa domowe. Absolwent technikum o specjalności urządzenia chłodnicze zna budowę, eksploatację, konserwację urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych takich jak: lodówki, zamrażarki, agregaty chłodnicze i klimatyzacyjne Technik mechanik o specjalności urządzenia chłodnicze może zostać zatrudniony w licznych na Lubelszczyźnie zakładach: przetwórstwa owocowo - warzywnego, przemysłu mięsnego i mleczarskiego, w handlu, w usługach dla ludności.

3 Zasady rekrutacji do Technikum Mechanicznego 4-letniego
■ technik mechanik o specjalizacji - urządzenia chłodnicze (wyciąg z zasad rekrutacji do LCEZ na rok szkolny 2006/2007) ● O przyjęcie do klasy pierwszej technikum czteroletniego mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum. ● Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie. ● O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Lubelskiego Centrum Edukacji Zawodowej decyduje suma punktów uzyskanych: a) z egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, b) z przeliczenia ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia gimnazjum, z przedmiotów: -język polski, -matematyka, - język obcy, - informatyka, c) za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, d) za udokumentowane na świadectwie osiągnięcia w olimpiadach i konkursach oraz za osiągnięcia sportowe lub artystyczne. ● Obligatoryjne zasady naliczania punktów rekrutacyjnych: a) za oceny z każdego z czterech wybranych przedmiotów na świadectwie ukończenia gimnazjum: • celujący pkt., • bardzo dobry pkt., • dobry pkt., • dostateczny pkt., • dopuszczający pkt., b) za dodatkowe osiągnięcia: • świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem pkt., • potwierdzone osiągnięcia, co najmniej na szczeblu wojewódzkim, w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty - 7 pkt., • potwierdzone osiągnięcia sportowe lub artystyczne (indywidualne lub zespołowe), co najmniej na szczeblu powiatowym, w tym: - I miejsce lub tytuł laureata – 3 pkt., - II miejsce lub tytuł finalisty – 2 pkt., - III miejsce lub wyróżnienie – 1 pkt. (MINIMALNA ILOŚĆ PUNKTÓW JEST NIEOKREŚLONA) ZAPRASZAMY!

4 ZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKOŁY O PONAD 50-LETNIEJ TRADYCJI
PATRON NASZEJ SZKOŁY Krzysztof Kamil Baczyński Zajęcia specjalistyczne odbywają się także w zakładach pracy: ▪ Serwis AGD – AMICA. ▪ Chłodnia ZOMAR.

5 Chłodzeniem nazywa się proces fizyczny, podczas którego, wskutek odprowadzania ciepła od ośrodka, następuje spadek lub utrzymanie jego temperatury na stałym poziomie, niższym od temperatury otoczenia. Chłodzenie może odbywać się w sposób: ● naturalny, przy użyciu czynnika o temperaturze niższej niż temperatura ochładzanej substancji, ● sztuczny, przy użyciu czynnika podlegającego procesowi termodynamicznemu, głównie zamkniętemu, dzięki któremu możliwe jest uzyskiwanie niskich temperatur. Chłodnictwo jest dziedziną techniki zajmującą się chłodzeniem za pomocą urządzeń chłodniczych, w których następuje transport ciepła od ośrodka ochładzanego do otoczenia o temperaturze wyższej niż temperatura tego ośrodka.

6 Urządzenia chłodnicze
Urządzenie chłodnicze służy do obniżania temperatury poniżej temperatury otoczenia. Ciepło przenoszone jest z ciała zimniejszego do cieplejszego, co wymaga wykonania pracy. Wykorzystuje się w tym celu zwłaszcza energię mechaniczną lub elektryczną.

7 Schemat sprężarkowego obiegu chłodniczego.
Urządzenia chłodnicze sprężarkowe – najczęściej stosowane Schemat sprężarkowego obiegu chłodniczego. 1 – sprężarka, 2 – skraplacz, 3 – zawór dławiący, 4 – parownik, ▬ komora chłodnicza, ▬ strona tłoczna instalacji, ▬ strona ssąca układu. Sprężarki chłodnicze.

8 Najczęściej stosowane techniki chłodnicze:
• pompy ciepła • klimatyzacja • chłodzenie • mrożenie • kriogenika ─ wykorzystanie instalacji chłodniczej do ogrzewania oraz klimatyzowania pomieszczeń lub wspomagania innych systemów grzewczych, ─ zastosowanie urządzeń chłodniczych do utrzymywania w dowolnie ustalonych granicach stałych wartości temperatury i wilgotności powietrza w pomieszczeniach i pojazdach, ─ obniżanie temperatury produktów np. spożywczych w celu poprawy warunków przechowywania lub przetwórstwa: lodówki domowe, handlowe, transportowe i komory składowe, ─ obieg chłodniczy pozwala uzyskać niskie temperatury do długoterminowego przechowywania produktów oraz wspomagania procesów technologicznych, ─ stosowanie bardzo niskich temperatur do nowoczesnych technologii (półprzewodniki) oraz leczenia przechowywania biosubstancji w medycynie i kriochirurgii.

9 Pompa ciepła jest urządzeniem wykorzystującym tradycyjny obieg chłodniczy do ogrzewania.
Schemat budowy i działania pompy ciepła. Pompa ciepła odzyskuje ciepło akumulowane w powietrzu, wodzie, gruncie przez pracę instalacji chłodniczej i odpowiednio zbudowane wymienniki ciepła dostarcza energię do ogrzewanych budowli (obniżamy temperaturę aby grzać – opłacalnie). Bilans energii w pompie ciepła.

10 Klimatyzacja to wytworzenie odpowiedniego mikroklimatu w pomieszczeniu przy pomocy urządzeń klimatyzacyjnych służących do utrzymywania w dowolnie ustalonych granicach stałych wartości temperatury i wilgotności powietrza. Urządzenia te realizują łącznie kilka procesów uzdatniania powietrza. ■ Klimatyzatory różnego typu są urządzeniami przeznaczonymi przede wszystkim do regulacji temperatury. Klimatyzator wyposażony jest w chłodnicę i nagrzewnicę, dzięki czemu można uzyskać ,,dowolną” wartość temperatury i cyrkulację powietrza. ■ Osuszacze i nawilżacze powietrza mają za zadanie regulować wilgotność w pomieszczeniu, osuszają lub nawilżają powietrze o danej temperaturze powodując cyrkulację powietrza ( zasysają powietrze do uzdatniania i uwalniają uzdatnione). ■ Jonizatory powietrza pochłaniają jony dodatnie emitowane przez urządzenia biurowe; a emitują  jony ujemne . W ten sposób jonizatory korygują elektroklimat i zbliżają go do warunków naturalnych. Niektóre jonizatory emitują małe dawki ozonu lub mieszanki zapachowe. ■ Oczyszczacze powietrza: filtry i biofiltry powietrza, zależnie od rozwiązania technologicznego i konstrukcyjnego, usuwają z powietrza całą gamę zanieczyszczeń: substancje organiczne, cząstki stałe, alergeny i mikroorganizmy.

11 Chłodzenie ma na celu obniżenie i utrzymanie temperatury w zakresie wymagań technologii: produkcji, magazynowania, dystrybucji, transportu i handlu. Obniżenie temperatury o 10oC powoduje, średnio 2,5 krotne zwolnienie tempa reakcji chemicznych. Dlatego w chłodnictwie najczęściej stosuje się zakres temperatur od 10oC do -2oC.

12 Mrożenie jest najlepszym sposobem na przedłużenie okresu gotowości do spożycia żywności z zachowaniem jej walorów pomimo długiego okresu przechowywania. Najczęściej stosowany zakres temperatur w zamrażalnictwie wynosi od -18oC do -40oC. Rodzaje urządzeń zamrażalniczych.

13 Kriostat przepływowy helowo / azotowy
Kriogenika, dział nauki i techniki zajmujący się wytwarzaniem i utrzymywaniem bardzo niskich temperatur tj. poniżej –180°C oraz badaniem własności materiałów w tych temperaturach. Kriostat przepływowy do badań optycznych sterowany przy pomocy komputera PC. Kriostat przepływowy helowo / azotowy do badań magnetycznych. Krioterapia jest to bodźcowe i stymulujące zastosowanie w kriokomorze krańcowo niskich temperatur (poniżej –120C) w czasie do 3 minut na powierzchnię całego ciała w celu wywołania odruchów i reakcji obronnych. Kriochirurgia jest metodą leczenia polegającą na miejscowym, kontrolowanym niszczeniu tkanek przez zamrożenie Kriokomory Aparaty kriochirurgiczne do zamrażania tkanki.

14 ZAPRASZAMY ! SPECJALIZACJA URZĄDZENIA CHLODNICZE
WŚRÓD TECHNIKÓW MECHANIKÓW ZWIĘKSZA TWOJĄ SZANSĘ NA ZNALEZIENIE ATRAKCYJNEJ PRACY W LUBLINIE I NASZYM REGIONIE. ● ZAKŁADY USŁUGOWE I HANDLOWE. ● ZAKŁADY PRZEMYSŁU ROLNO - SPOŻYWCZEGO. ● ZAKŁADY PRZEMYSŁU RYBNEGO. ● ZAKŁADY PRZEMYSŁU MASZYNOWEGO I CHEMICZNEGO. ● CHŁODNIE SKŁADOWE. TECHNIKUM MECHANICZNE (4-letnie): ■ technik mechanik o specjalizacji - urządzenia chłodnicze WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY ! Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Lublin ul. Magnoliowa tel./fax; (81) Opracował: Marek Łoś


Pobierz ppt "Urządzenia chłodnicze – to nie tylko domowa lodówka"

Podobne prezentacje


Reklamy Google