Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak Smart Region wpisuje się w koncepcję rozwoju Pomorza?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak Smart Region wpisuje się w koncepcję rozwoju Pomorza?"— Zapis prezentacji:

1 Jak Smart Region wpisuje się w koncepcję rozwoju Pomorza?
Gdańsk, 07 września 2010 r.

2 Smart Region Ukierunkowany na innowacje. Świadomy atutów, wykorzystujący swoje potencjały. Kreujący społeczeństwo informacyjne. Sprawnie zarządzany. Zapewniający bezpieczeństwo. Oszczędzający zasoby.

3 Struktura Smart Regionu

4 „EUROPA 2020” Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Priorytet: rozwój inteligentny (smart growth): rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji; zwiększenie roli wiedzy i innowacji jako sił napędowych naszego przyszłego rozwoju. Zrównoważony rozwój oznacza budowanie zrównoważonej i konkurencyjnej gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów, (…) przyspieszając wprowadzanie inteligentnych sieci opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych ICT (…).

5 Ranking 70 miast europejskich.
Liczba mieszkańców pomiędzy a osób. Co najmniej 1 uczelnia wyższa. Funkcjonalny obszar miejski poniżej 1,5 mln osób.

6

7 Wdrażanie innowacyjnych technologii w połączeniu ze zmianami zachowań mieszkańców, w celu ograniczenia stężenia CO2 w atmosferze. Filary Smart City: Zrównoważone mieszkalnictwo. Zrównoważona gospodarka. Zrównoważony transport. Zrównoważone przestrzenie publiczne.

8 Kontrola i ograniczanie zużycia energii przez mieszkańców.
Projekty: Kontrola i ograniczanie zużycia energii przez mieszkańców. Inteligentne systemy pomiarowe. Ekologiczne przestrzenie publiczne (ograniczanie zużycia energii w obiektach handlowych, zintegrowany system oczyszczania miasta). Inteligentne budownictwo. Morskie punkty zasilania elektrycznego statków.

9 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020:
Regiony, Miasta, Obszary wiejskie (przyjęta przez Radę Ministrów w dniu r.) Tworzenie warunków do absorpcji innowacji. Tworzenie innowacyjnych technologii, produktów i usług na podstawie partnerskiego, bezpośredniego i powszechnego kontaktu świata biznesu z głównymi ośrodkami naukowymi i badawczymi w kraju. Rozwój wysoko kwalifikowanych zasobów pracy zdolnych do skutecznego i szerokiego absorbowania innowacji. Wykorzystanie i wzmacnianie specjalizacji regionalnych.

10 Strategia rozwoju województwa pomorskiego 2020
(uchwalona przez Sejmik Województwa Pomorskiego w dniu r.) Województwo pomorskie 2020 roku (…) region czystego środowiska; wysokiej jakości życia; rozwoju opartego na wiedzy, umiejętnościach, aktywności i otwartości mieszkańców; silnej i zróżnicowanej gospodarki; partnerskiej współpracy; atrakcyjnej i spójnej przestrzeni, a także kultywowania wielokulturowego dziedzictwa oraz tradycji morskich i solidarnościowych.

11 PRIORYTETY CELE STRATEGICZNE

12 Komponenty Smart Regionu w województwie pomorskim
TRISTAR Zintegrowane systemy: Zarządzania Ruchem Miejskim (punkty nadzoru wizyjnego, tablice zmiennej treści). Zarządzania Transportem Miejskim. Monitorowania i Nadzoru Ruchu. Sterowania Ruchem Miejskim. Zarządzania Parkowaniem. Informacji dla Kierowców.

13 Komponenty Smart Regionu w województwie pomorskim
TRISTAR

14 Komponenty Smart Regionu w województwie pomorskim
Zarządzanie kryzysowe GIS - System InfoMed Wymiana informacji między lekarzem koordynatorem ratownictwa, zespołami ratownictwa medycznego i szpitalami. Komponenty: Szpital (dane dot. oddziałów – liczba wolnych łóżek, sprzęt specjalistyczny). Zespół Ratownictwa Medycznego – informacje o dostępności zespołów ratownictwa medycznego. Obserwator. Informator Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego, 1/2010

15 Komponenty Smart Regionu w województwie pomorskim
Zarządzanie kryzysowe GIS - Baza Sił i Środków oraz ich dysponentów Podstawa zarządzania kryzysowego. Komunikacja, transmisja, zbieranie, przechowywanie i analiza informacji dotyczących zasobów gmin w zakresie bezpieczeństwa w sytuacji kryzysowej. Informacje z zakresu: ochrony epidemiologicznej, zabezpieczenia przeciwpowodziowego, działań ewakuacyjnych, itd. Informator Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego, 2/2008

16 Komponenty Smart Regionu w województwie pomorskim
Smart grid Rola inteligentnych sieci elektroenergetycznych w Smart Regionie Integracja struktur Smart Regionu. Umożliwienie odbiorcy wyboru sprzedawcy energii i ułatwienie procesu rzeczywistej zmiany operatora. Poprawa jakości dostaw energii elektrycznej (poprawa jakości i pewności zasilania, poprawa obsługi klienta, zapewnienie różnych form płatności). Zapewnienie odbiorcy stosownych rekompensat za niedotrzymanie warunków umowy (np. za przerwy w dostawach). Zapewnienie odbiorcy rzeczywistej i bieżącej informacji o aktualnej cenie energii i jej zużyciu w celu stymulowania odbiorcy do zachowań pro-oszczędnościowych. Umożliwienie odbiorcy uzyskiwania korzyści z udziału w programach zarządzania popytem. Stworzenie możliwości (stosownych zachęt) produkcji energii elektrycznej na własne potrzeby przez odbiorców końcowych.

17 Komponenty Smart Regionu w województwie pomorskim
Smart grid – wpływ na odbiorcę końcowego Rozwój: generacji rozproszonej (małe elektrownie - wiatraki, biogazownie, źródła fotowoltaiczne, małe elektrociepłownie i inne przyłączone do sieci dystrybucyjnej), mikrogeneracji (źródła energii bardzo małej mocy do kilku kW, domowe źródła ogrzewania produkujące również energię elektryczną). SCDanalysis

18 PSS Komponenty Smart Regionu w województwie pomorskim
Pomorska Sieć Szerokopasmowa Aplikacje administracji państwowej i samorządowej Aplikacje dla potrzeb badań naukowych Aplikacje zdalnego nauczania Aplikacje zarządzania przestrzenią środowiskiem infrastrukturą kryzysowego PSS Integracja komunikacji i systemów administracji regionalnej. Rozwój regionalnych usług informacyjnych. Nowa jakość współpracy regionalnej i konkurencyjność regionu. Wdrożenie innowacyjne nowych technologii i usług.

19 Komponenty Smart Regionu w województwie pomorskim
Inteligentne budynki Budynek Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej (ETI) System sterowania systemami ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, elektrycznymi, oświetleniowymi, sygnalizacji pożaru i oddymiania, sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu, telewizji dozorowej, okablowania, audiowizualnych, zasilania awaryjnego (BMS - Building Menagement System). Siedziba Centrum Informatycznego Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (CI TASK) z najszybszą maszyną w Polsce - superkomputerem "GALERA”.

20 Komponenty Smart Regionu w województwie pomorskim
Budynek ETI Czytnik tęczówki oka (kontrola dostępu do CI TASK). Szafa Key Watcher (kontrola obiegu kluczy używanych w obiekcie). Biblioteka na „chip” (urządzenia do „samowypożyczeń”). Przedsięwzięcia planowane: Czytniki linii papilarnych, Kamery zliczające osoby i rozpoznające twarze, Inteligentna sala wykładowa, System E-indeks.

21 Komponenty Smart Regionu w województwie pomorskim
Inteligentne budynki Kwidzyński Park Przemysłowo-Technologiczny Europejskie Centrum Energii Odnawialnych Budynki inteligentne. Demonstracyjny dom pasywny. Gruntowe wymienniki ciepła. Laboratorium solarne. Ogniwa fotowoltaiczne, kolektory słoneczne. Demonstracyjne ogniwo paliwowe. Mała elektrownia wiatrowa. Wykorzystywanie szarej wody. Centrum monitorowania zużycia energii elektrycznej i ciepła. Realizacja ze środków RPO WP w ramach OP 1. Rozwój i innowacje w MŚP Piotr Łączny „Kwidzyński Park Przemysłowo Technologiczny jako instrument prorozwojowy Powiatu Kwidzyńskiego”

22 Komponenty Smart Regionu w województwie pomorskim
Metropolia Wiedzy

23 Komponenty Smart Regionu w województwie pomorskim
Metropolia Wiedzy

24 Komponenty Smart Regionu w województwie pomorskim
Metropolia Wiedzy Wydział Biologii UG Pomorski Park Naukowo-Technologiczny - rozbudowa Gdański Park Naukowo-Technologiczny - rozbudowa Centrum Medycyny Inwazyjnej

25 Co dalej? Inteligentny Region wyzwaniem aktualizacji Strategii.
Pomorskie już ma cechy „smart”. Smart Pomorski jest zarówno wirtualny jak i materialny. Pomorski Region Innowacyjny = Smart Region. Smart Pomorski sieciową konkurencyjnością europejską. Smart Grid na Pomorzu jest jednym z warunków bezpieczeństwa energetycznego. Cechy „smart” w realizacji Strategii UE „Europa 2020” na Pomorzu.

26

27 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Tomasz Parteka współpraca: Anna Błażewicz-Stasiak, Ryszard Musiał Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego


Pobierz ppt "Jak Smart Region wpisuje się w koncepcję rozwoju Pomorza?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google