Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"— Zapis prezentacji:

1

2 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

3 Nazwa szkoły: Zespół Szkół w Staniszewie ID grupy: 96/75_mp_g1_adrianna.skorowska Kompetencja: MAT-PRZYR Temat projektowy: Cząsteczkowa budowa materii Semestr/rok szkolny: 2009/2010

4

5 4 Substancje zbudowane są z cząsteczek. Cząsteczki są bardzo małe – bo ani w cieczach czystych, ani w mieszaninie nie można ich zaobserwować pod mikroskopem. Cząsteczki r ó żnych substancji są r ó żnej wielkości

6 5 Cząsteczki są bardzo małe – mierzy się ich średnicę w nanometrach (nm.) np. średnica cząsteczki wody wynosi ok. 0,3nm średnica cząsteczki denaturatu to ok. 0,6nm średnica oleju wynosi kilka nanometr ó w Uwaga: 1 nanometr to 0,000000001 metra!

7 Otaczająca nas materia to świat różnorodnych substancji np. woda, powietrze, drewno, metale. Sprawiają one wrażenie, że mają budowę ciągłą, to znaczy nie widzimy w nich poszczególnych elementów. Jednak materia nie jest lita. Zbudowana jest z małych ziarenek, które są w ciągłym, nieustannym ruchu. Dowody ziarnistej budowy materii: 1. Dyfuzja – samorzutne rozprzestrzenianie się cząstek jednej substancji w drugiej. 2. Mieszanie się dwóch cieczy i towarzyszące im zwykle zmniejszanie się objętości, np. glicerolu z wodą. 3. Rozpuszczanie ciał stałych w cieczach, np. rozpuszczanie manganianu (VII) potasu w wodzie. 4. Zmiany stanu skupienia materii. 6

8 R OBERT B OYLE, ur. 25 I 1627, Líos Mór, zm. 30 XII 1691, Londyn, angielski chemik, fizyk i filozof; podał m.in. definicję pierwiastka chemicznego, rozwinął jakościową analizę chemiczną. Demokryt – grecki filozof, który wprowadził pojęcie atomu. Przedstawił hipotezę, że świat jest zbudowany z atomów, czyli drobnych, niepodzielnych cząstek materii. John Dalton – brytyjski nauczyciel chemii, który wprowadził do nowoczesnej chemii hipotezę Demokryta 7

9 8

10 9

11 10 Twórcami atomistycznej teorii wewnętrznej budowy materii byli filozofowie- Demokryt i Leukippos. Stan ówczesnej wiedzy nie umożliwiał jednak udowodnienia tej teorii. Poglądów atomistów nie zaakceptowano ani w starożytności, ani w średniowieczu i szybko o nich zapomniano.

12 11 Założenia budowy materii przedstawił John Dalton, ale do końca XIX wieku atom wyobrażano sobie jako niezwykle małą, niepodzielną kuleczkę

13 1. Atomy tego samego pierwiastka chemicznego są identyczne pod względem masy i rozmiarów. 2. Atomy mają kształt kulisty. 3. Atom jest najmniejszą cząstką pierwiastka chemicznego, która posiada wszystkie cechy tego pierwiastka. 4. Pierwiastek chemiczny jest zbiorem takich samych atomów. 5. Atomy łączą się tworząc cząsteczki. 6. Związek chemiczny jest zbiorem takich samych cząsteczek. 12

14 13 Pod koniec XIX wieku, w 1897 roku, sir Joseph J. Thompson, badając Wyładowania elektryczne w gazach rozrzedzonych odkrył istnienie ujemne naładowanej cząsteczki mniejszej od atomu. Cząstkę tę nazwano elektronem (e - ). Po odkryciu elektronu Thomson zaproponował tzw. Model puddingu śliwkowego budowy atomu

15 14 Dalszy rozwój wiedzy o budowie materii wiąże się z odkryciem promieniotwórczości naturalnej przez Antoinea H. Becquerela, który stwierdził, że atomy niektórych pierwiastków chemicznych rozpadają się samorzutnie, emitując trzy rodzaje promieniowania: alfa, beta i gamma. Również prace Marii Skłodowskiej Curie i jej męża, Pierrea Curie, przyczyniły się do rozwoju wiedzy o budowie materii. Ich odkrycia wykazały, że atomy maja budowę złożoną. Termin promieniotwórczość pierwsza wprowadziła Maria Skłodowska Curie

16 15 Doświadczenie przeprowadzone przez Ernesta Rutherforda w 1911 roku umożliwiło rozwój wiedzy na temat atomu. Strumień cząstek alfa został skierowany na folie ze złota. Rutherford zauważył, że większość cząstek przechodziła przez folię, a ich uderzenie w ekran wywołowało słabe rozbłyski. Nieliczne cząstki alfy ulegały odchyleniu, przechodząc przez folię, a mniej więcej jedna na 20 000 odbijała się od folii i zwracała w stronę źródła emisji.

17 16 Niels H. Bohr próbując tłumaczyć rozbieżność teorii Rutherforda z faktami doświadczalnymi, ogłosił w 1913 roku teorię, w myśl której elektron krąży wokół jądra po tzw. Orbicie stacjonarnej, nie zmieniając swojej energii. Przeskok z orbity stacjonarnej na inną powoduje pobieranie lub oddawanie porcji energii nazwanej kwantem. Model atomu przedstawiony przez Bohra zgadza się z doświadczeniem tylko dla atomu wodoru. Dalszy postęp w poznawaniu budowy atomu przyniosła mechanika kwantowa, czyli dział fizyki zajmujący się m.in. Opisem budowy atomów różnych pierwiastków chemicznych.

18 17 Cząstkę elektrycznie obojętną o masie około 1u, a więc zbliżonej do masy protonu, odkrył sir James Chadwick. Dokonał tego, bombardując cząstkami alfa jądro berylu. Cząstka ta to neuron.

19 Atom zbudowany jest z jądra, w którym znajdują się protony i neutrony oraz z krążących wokół jądra elektronów. 18

20 19

21 1. Atom układ złożony z jądra atomowego oraz z krążących wokół jądra elektronów. 2. Protony – cząstki elementarne budowy atomu wchodzące w skład jądra atomu mające masę równą 1 u i ładunek elementarny dodatni. 3. Neutrony – cząstki jądra atomowego elektrycznie obojętne o masie w przybliżeniu równej masie protonu = 1u 4. Elektrony – cząstki elementarne poruszające się wokół jądra atomowego, posiadające ładunek elementarny ujemny i masę 1840 razy mniejszą od masy protonu. 5. Liczba atomowa – liczba protonów w jądrze atomowym. 6. Liczba masowa - suma liczby protonów i neutronów w jądrze atomowym. 7. Pierwiastek chemiczny – zbiór atomów o takiej samej liczbie atomowej. Co warto wiedzieć o atomie? 20

22 21

23 Liczba protonów wchodzących w skład jądra atomowego nazywa się liczbą atomową i oznacza się symbolem Z. Z = ładunek jądra = liczba protonów = liczba elektronów Liczba masowa Suma protonów i neutronów (nukleonów) jest nazwana liczbą masową i oznacza się ją symbolem A. A = liczba protonów + liczba neutronów liczba masowa = nukleony = p + + n 0 liczba atomowa = p + = e - 22

24 23

25 24 Źródło energii W elektrowniach jądrowych wytwarzane są ogromne ilości energii bez zanieczyszczania atmosfery tlenkami węgla. Problemem jednak pozostają odpady, których człowiek nie potrafi skutecznie neutralizować Medycyna Izotopy wykorzystuje się do rozpoznawania i leczenia chorób. Geologia i archeologia Określanie wieku organizmów, skał i minerałów. Geologia i archeologia Określanie wieku organizmów, skał i minerałów. Przemysł i technika Obsługa lotniska może zajrzeć do walizki bez jej otwierania dzięki zastosowaniu promieniowania jonizującego.

26 Nukleony Składniki jądra atomowego - protony i neutrony noszą nazwę nukleonów. Protony są cząstkami o ładunku dodatnim. Wchodzą w skład jąder każdego atomu. Masa protonu jest równa 1 u, a ładunek jest równy + 1 (elementarny ładunek dodatni) Neutrony Są cząstkami elektrycznie obojętnymi o masie w przybliżeniu równej masie protonu, czyli 1 u. 25

27 Maksymalna liczba elektronów w danej powłoce wynosi 2n 2, gdzie n to numer powłoki. 26

28 Elektrony powłoki zewnętrznej najsłabiej przyciągane przez jądro są najbardziej ruchliwe. Biorą one udział w reakcjach chemicznych i decydują o właściwościach pierwiastków. Nazywamy je elektronami walencyjnymi, a powłokę na której są rozmieszczone, powłoką walencyjną 27

29 Dla określenia mas atomów wprowadzono specjalną jednostkę – atomową jednostkę masy unit. Oznaczamy ją literą u (ang. unit – jednostka). 1 u = 0,166·10 -23 g = 1/12 masy atomu węgla Masy atomowe można odnaleźć w układzie okresowym pierwiastków chemicznych, np. masa atomowa: siarki m s = 32 u tlenu m o = 16 u Masa cząsteczkowa jest równa sumie mas atomowych pierwiastków chemicznych wchodzących w skład cząsteczki. 28

30 Przejście z jednego stanu skupienia do drugiego następuje wtedy, gdy zmienia się uporządkowanie atomów lub cząsteczek, co jest na ogół związane ze zmianą temperatury. Dlatego ogrzewając ciało stałe pobudzamy jego atomy lub cząsteczki do ruchu. Przy dostatecznie wysokiej temperaturze opuszczają one swoje stałe pozycje. W rezultacie ciało stałe topi się, by stać się cieczą. 29

31 Do doświadczenia potrzebujemy: Wodę, denaturat, wąską szklankę. Przebieg doświadczenia: Do wąskiej szklanki wlewamy wodę ( trochę mniej niż połowa jej objętości), a następnie taką samą objętość denaturatu (tak aby ciecze się nie wymieszały). Zaznacz pisakiem g ó rny poziom cieczy. Teraz możesz wymieszać ciecze. Co zaobserwowaliśmy? W wyniku wymieszania poziom cieczy obniżył się. 30

32 31 Potrzebne pomoce: Kasza (bądź mąka), groch, szklanka. Przebieg doświadczenia: Do szklanki wsypujemy groch i podobną objętość kaszy. Zaznacz poziom, a następnie wymieszaj wszystko. Groch i kasza wymieszały się tak że objętość mieszaniny jest mniejsza niż przed wymieszaniem. Dlaczego tak się stało? Ponieważ puste miejsca miedzy ziarnami Grochu zajęły ziarna kaszy. To doświadczenie tłumaczy wynik doświadczenia poprzedniego. Wnioski z doświadczeń Ciecze mieszające się (woda i denaturat) zachowują się podobnie jak kasza i groch, przypuszczamy więc, że denaturat i woda zbudowane są z ziarenek kt ó re nazywamy cząsteczkami. Cząsteczki o mniejszych wymiarach wypełniają przestrzenie pomiędzy cząsteczkami o większych rozmiarach dlatego ich objętość po wymieszaniu jest mniejsza.

33 32 Potrzebne pomoce: szklanka wody, esencja herbaty, szklanka. Przebieg doświadczenia: Do szklanki z wodą wlaliśmy esencję herbaty i zaobserwowaliśmy co się stało? Początkowo tylko część cząsteczek herbaty i wody wymieszało się. Jednak z upływem czasu rozprzestrzenianie się cząsteczek wody między cząsteczkami herbaty jest coraz większe, aż wreszcie obejmuje całą objętość cieczy.

34 Dwa gazy A i B są zlokalizowane w oddzielnych obszarach. Po usunięciu przegrody dzielącej dwa obszary następuje rozprzestrzenianie się cząstek gazu A i cząstek gazu B w całym naczyniu. 33

35 34

36 35 spaliny samochod ó w z powietrzem dym z komin ó w z powietrzem sok malinowy z wodą parzenie herbaty atrament z wodą woda z solą tlen i woda (dzięki takiej dyfuzji możliwe jest natlenianie zbiornik ó w wodnych)

37 36 Materia jest zbudowana z cząsteczek, kt ó re znajdują się w ciągłym ruchu. Na skutek wzajemnych zderzeń, w dowolnej chwili r ó żne cząsteczki mają r ó żne prędkości. Jak na rysunku prędkości te mają r ó żne zwroty, kierunki i wartości, kt ó re ciągle się zmieniają. Wykorzystując średnią arytmetyczną możemy wyliczyć szybkość średnią cząsteczek z następującego wzoru: Gdzie: v 1,v 2,v 3,v n - szybkości poszczeg ó lnych cząsteczek w danej chwili n – liczba cząsteczek.

38 Fotosynteza jest procesem anabolicznym, czyli z prostych substancji pobranych z otoczenia pod wpływem energii syntetyzowane są złożone substancje organiczne. Energią niezbędną do zainicjowania procesu jest światło słoneczne, natomiast podstawowym produktem jest glukoza, która później przetwarzana jest na dalsze produkty. Substratami procesu są woda i dwutlenek węgla, a produktem ubocznym jest tlen. Sumarycznie proces fotosyntezy wygląda następująco: 37

39 38 1.Wizyta w Urzędzie Gminy w Kartuzach, wydział Geodezji 2. Oczyszczalnia Ścieków w Grzybnie 3. Rezerwaty Przyrody w Kaszubskim Parku Krajobrazowym na terenie Mirachowa 4. Bałtycki Festiwal Nauki na Uniwersytecie Gdańskim w Gdańsku 5. Doświadczenia własne uczniów przeprowadzone w szkole z dostępnych materiałów

40 39

41 40

42 41

43 Oddzielanie substancji stałych i ciekłych Transport materiału do zbiorników czyszczących 42

44 Oczyszczalnia biologiczna wykorzystuje bakterie, które usuwają zanieczyszczenia Bakterie pochodzą z hodowli własnej zakładu 43

45 Czysta woda trafia doJeziora Raduńskiego 44

46 45

47 46

48 47

49 GrotaMirachowska 48

50 49

51 50

52 Ale fajnie………………! Czy będziemy tutaj studiować? 51

53 Przyrządy do pomiarówskładników pogody 52

54 Skały wulkaniczneSkały metamorficzne 53

55 Pradawne muszelki Skały wulkaniczne 54

56 55

57 56

58 Co się zmieniło?Znamy wzory 57

59 Możemy miesza棹czenie substancji 58

60 Co jeszcze możemy pomieszać? Przenikanie się cząsteczek 59

61 60

62 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Pobierz ppt "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"

Podobne prezentacje


Reklamy Google