Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

S TRATEGIA ZARZĄDZANIA ZMIANĄ GOSPODARCZĄ W POWIECIE STRZELECKIM Agnieszka Brożkowska Krzysztof Wrana Izbicko, 16 grudnia 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "S TRATEGIA ZARZĄDZANIA ZMIANĄ GOSPODARCZĄ W POWIECIE STRZELECKIM Agnieszka Brożkowska Krzysztof Wrana Izbicko, 16 grudnia 2009."— Zapis prezentacji:

1 S TRATEGIA ZARZĄDZANIA ZMIANĄ GOSPODARCZĄ W POWIECIE STRZELECKIM Agnieszka Brożkowska Krzysztof Wrana Izbicko, 16 grudnia 2009

2 Główne założenia metodologiczne do pracy nad strategią zmiany gospodarczej w powiecie strzeleckim partnerstwo zawarcie w strategii oczekiwań i aspiracji lokalnych pomiotów oraz zawiązanie lokalnej koalicji na rzecz zmiany, długofalowość zawarcie w strategii kluczowych projektów dających istotne impulsy dla rozwoju powiatu oraz podmiotów decydujących o zmianie gospodarczej powiatu, elastyczność otwarcie strategii na nowe projekty i podmioty, zintegrowany i zrównoważony rozwój wielopłaszczyznowość zmiany i synergia pomiędzy płaszczyznami.

3 Pytania, na które odpowiada strategia zmiany gospodarczej Jaki jest punkt startu rozwoju powiatu? Na czym należy skoncentrować uwagę, aby rozwijać powiat i firmy powiatu? Jakie funkcje gospodarcze i społeczne będą decydowały o rozwoju powiatu? Co powinno wyróżniać gospodarkę powiatu w jego otoczeniu? Kto będzie partnerem wdrażania strategii i kreowania zmiany? W jakim zakresie i w jaki sposób podmioty z powiatu mogą współpracować na rzecz kreowania zmiany gospodarczej w powiecie?

4 Strategia zarządzania zmianą gospodarczą w powiecie strzeleckim – spis treści Wizytówka powiatu – polityka rozwoju gmin powiatu strzeleckiego oraz istotne instrumenty polityki lokalnej kształtujące i wspierające zmianę gospodarczą, Czynniki sprzyjające i hamujące rozwój gospodarczy w powiecie strzeleckim, Podmioty zmiany i ich wpływ na czynniki sprzyjające i hamujące rozwój gospodarczy w powiecie strzeleckim, Scenariusze rozwoju gospodarczego w powiecie strzeleckim, Priorytety i cele strategiczne, wskaźniki zmiany partnerskiej w powiecie strzeleckim, Projekty wdrażające zmianę gospodarczą w powiecie strzeleckim, System wdrażania zmiany gospodarczej w powiecie strzeleckim.

5 Priorytety strategiczne zmiany gospodarczej w powiecie strzeleckim: 1.Kreowanie marki biznesowej powiatu. 2.Budowa sieci kooperacji biznesowej. 3.Rozwijanie środowisk innowacyjnych i kreatywnych. 4.Podwyższanie atrakcyjności lokalnego rynku pracy dla aktywnych zawodowo.

6 1. Kreowanie marki biznesowej powiatu: a)Przyjazna, konsekwentna, długofalowa polityka władz lokalnych na rzecz rozwoju biznesu. b)Przestrzenie inwestycyjne, dobrze uzbrojone i skomunikowane (z wykorzystaniem autostrady). c)Ludzie – tradycyjnie rzetelni, kompetentni, elastycznie dostosowujący się do oczekiwań biznesu (pracodawcy).

7 2. Budowa sieci kooperacji biznesowej: a)Współpraca firm lokalnych na rzecz rozwoju wspólnej oferty oraz realizacji partnerskich projektów. b)Inicjatywy klastrowe na rzecz zawiązywania i wzmacniania klastrów: budowlanego, drzewnego, logistycznego. c)Inicjatywy kooperacyjne firm lokalnych z firmami w Aglomeracji Górnośląskiej. d)Wykorzystywanie osobistych i zawodowych międzynarodowych kontaktów mieszkańców powiatu do zawiązywania kooperacji biznesowej z partnerami w Niemczech. e)Współpraca firm i instytucji edukacyjnych dla równoważenia lokalnego rynku pracy.

8 3. Rozwijanie środowisk innowacyjnych i kreatywnych: a)Wysoki poziom popytu lokalnych firm na innowacje + zdolności wdrożeniowe. b)Tworzenie i wdrażanie przez lokalne firmy innowacji zorientowanych na klienta. c)Transfer innowacji z sąsiednich ośrodków aglomeracyjnych. d)Innowacyjne/kreatywne wykorzystywanie gospodarcze lokalnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. e)Wysokie zdolności firm lokalnych do gospodarowania wiedzą. f)Nowo powstające firmy przebudowujące strukturę gospodarczą powiatu, oparte na przedsiębiorczości innowacyjnej mieszkańców powiatu i osób wracających z emigracji zarobkowej.

9 4. Podwyższanie atrakcyjności lokalnego rynku pracy dla aktywnych zawodowo: a)Warunki pracy i płacy w firmach powiatu strzeleckiego istotnie ograniczające zjawisko emigracji zarobkowej. b)Atrakcyjne miejsca pracy dla młodych ludzi i fachowców. c)Elastyczne formy zatrudnienia umożliwiające aktywizację grup defaworyzowanych na rynku pracy. d)Warunki życia zatrzymujące mieszkańców i przyciągające z otoczenia powiatu kapitał ludzki ważny dla rynku pracy.

10 Strategia dokument Nowy sposób myślenia o rozwoju powiatu. Odkrycie nowych możliwości rozwoju. Aktywność i determinacja w kreowaniu rozwoju. Zmiana dokonana w rzeczywistości. MYŚLENIE DZIAŁANIE

11 Znaczenie strategii zmiany dla rozwoju powiatu – wymiar wewnętrzny podniesienie poziomu udziału lokalnych podmiotów w kształtowaniu warunków funkcjonowania w powiecie, poszerzanie przestrzeni szans dla mieszkańców oraz ograniczanie ryzyka w podejmowanych decyzjach, rozwijanie dialogu i partnerstwa między podmiotami w skali powiatu, zwiększenie spójności powiatu: skoordynowanie różnych funkcji i osiągnięcie synergii między nimi, wyzwolenie potencjału kreatywnego i przedsiębiorczego powiatu.

12 Znaczenie strategii zmiany dla rozwoju powiatu – wymiar zewnętrzny zajęcie przez powiat i podmioty z powiatu właściwego miejsca w otoczeniu (pozycja + siła relacji); zawiązanie nowych, ponadlokalnych relacji kooperacyjnych, poprawa konkurencyjności powiatu i atrakcyjności oferty powiatu dla podmiotów zewnętrznych (potencjalnych mieszkańców, inwestorów, odwiedzających), otwartość na nowe szanse pojawiające się w otoczeniu powiatu i zdolność do ich absorbowania.

13 Znaczenie strategii dla przebudowy lokalnej struktury gospodarczej urozmaicenie struktury gospodarczej powiatu, wprowadzenie nowych działalności gospodarczych bazujących na wiedzy, podejmowanie partnerskich projektów przez lokalne firmy, kształtowanie trwałej sieci współpracy, tworzenie zalążków klastrów, stworzenie warunków do harmonijnej współpracy sektora biznesu, edukacji, samorządu, organizacji pozarządowych, instytucji rynku pracy.

14 Bezpośrednie korzyści uczestników/uczestniczek projektu uczestnictwo w opracowaniu koncepcji rozwoju powiatu, a poprzez to wpływ na realne procesy rozwoju gospodarczego zachodzące na terenie powiatu, stworzenie dla swojej firmy lub instytucji miejsca w lokalnych procesach rozwoju, a w szczególności stworzenie szans dla rozwoju swojej firmy lub instytucji, wymiana doświadczeń pomiędzy partnerami uczestniczącymi w projekcie, reprezentującymi różne branże gospodarki, odkrycie potencjalnych pól współpracy i nowych rynków dla swoich firm w lokalnej sieci kooperacji, zainicjowanie partnerskich projektów łączących firmy i instytucje z terenu powiatu, poszerzenie wiedzy na temat zmiany i zarządzania zmianą gospodarczą.

15 Wnioski i wyzwania związane z formułowaniem i wdrażaniem strategii zmiany Wnioski z procesu formułowania strategii Wyzwania wdrożeniowe Duże zaangażowanie partnerów w warsztaty strategiczne. Podtrzymywanie aktywności i zainteresowania partnerów zmianą poprzez organizację spotkań w interesującej formie i o użytecznej treści. Wielowymiarowość treści strategii i planowanych zmian. Przyciąganie kolejnych partnerów do procesu wdrażania. Niewielkie doświadczenia partnerów w zakresie wcześniejszej współpracy. Rozwijanie narzędzi dialogu, wspólnych projektów oraz rozwiązań klastrowych jako punkt ciężkości procesu wdrażania. Zapewnienie dobrej organizacji prac nad strategią przez PUP w Strzelcach Opolskich oraz CTC. Wsparcie procesu wdrażania strategii zmiany przez władze lokalne.

16 Dziękujemy za uwagę! krzysztof_wrana@o2.pl agnieszka.brozkowska@prokonto.pl


Pobierz ppt "S TRATEGIA ZARZĄDZANIA ZMIANĄ GOSPODARCZĄ W POWIECIE STRZELECKIM Agnieszka Brożkowska Krzysztof Wrana Izbicko, 16 grudnia 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google