Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program IW INTERREG III A Polska – Republika Słowacka 2004-2006 Rola Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego we wdrażaniu Programu w województwie małopolskim.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program IW INTERREG III A Polska – Republika Słowacka 2004-2006 Rola Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego we wdrażaniu Programu w województwie małopolskim."— Zapis prezentacji:

1 Program IW INTERREG III A Polska – Republika Słowacka 2004-2006 Rola Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego we wdrażaniu Programu w województwie małopolskim

2 Wdrażanie Programu – zadania Instytucji Pośredniczącej Małopolski Urząd Wojewódzki, jako Instytucja Pośrednicząca jest odpowiedzialny za: Zawieranie umów z Beneficjentami oraz wprowadzanie niezbędnych zmian poprzez aneksy do umów, Weryfikację i potwierdzanie wniosków Beneficjentów o refundację środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

3 Wdrażanie Programu – zadania Instytucji Pośredniczącej Przekazywanie środków z EFRR i rezerwy celowej budżetu państwa Beneficjentom z terenu Małopolski, Sprawozdawczość i monitoring, Przeprowadzanie kontroli realizacji projektów na miejscu oraz kontroli systemowych w Związku Euroregion Tatry, który jest odpowiedzialny za wdrażanie mikroprojektów.

4 Podział przyznanych środków na poszczególne priorytety

5 Stan realizacji Programu -16.06.2008 Do 16.06.2008 roku Wojewoda Małopolski: podpisał 26 umów i 26 aneksy do umów o dofinansowanie projektów na łączną kwotę 16.436.813,92 PLN: - 9 projektów infrastrukturalnych, - 10 projektów miękkich, - 6 projektów z Pomocy Technicznej;

6 Realizacja Programu w województwie małopolskim w latach 2005-2007

7 Wnioski o płatność

8 Wypłacone środki w stosunku do wartości podpisanych umów

9

10 Realizacja Programu Zakończono realizację rzeczową wszystkich projektów. Przeprowadzono kontrolę wszystkich projektów. Aktualnie trwa weryfikacja wniosków o płatność końcową 3 ostatnich projektów z działania 2.2. Planujemy zakończenie realizacji Programu w województwie małopolskim do końca czerwca 2008r.

11 Wartość płatności w poszczególnych latach realizacji Programu

12 Efekty Programu - publikacja

13 Efekty Programu Przykładowe projekty zrealizowane w województwie małopolskim w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Polska – Republika Słowacka 2004-2006

14 Efekty Programu (projekty zakończone ) Priorytet 1: Rozwój infrastruktury Działanie 1.1: Infrastruktura techniczna i komunikacyjna 1. Poprawa dostępności obszaru pogranicza poprzez oznakowanie trasy rowerowej oraz modernizację drogi lokalnej nr 25110054 Leluchów – Dubne – Wojkowa etap I – w ramach projektu zmodernizowano 4,8 km drogi lokalnej, wyznaczono i oznakowano 30 km trasy rowerowej tablicami informacyjno-turystycznymi, oraz przygotowano i wydrukowano foldery informacyjne.

15 Poprawa dostępności obszaru pogranicza poprzez oznakowanie trasy rowerowej oraz modernizację drogi lokalnej nr 25110054 Leluchów – Dubne – Wojkowa etap I Droga przed modernizacją

16 Poprawa dostępności obszaru pogranicza poprzez oznakowanie trasy rowerowej oraz modernizację drogi lokalnej nr 25110054 Leluchów – Dubne – Wojkowa etap I

17

18

19

20 Efekty Programu (projekty zakończone) 2.Modernizacja infrastruktury komunikacyjnej na odcinku Niedzica – Zamek – Granica Państwa będącym częścią trasy turystycznej Janosikowy Szlak – w ramach projektu zmodernizowano 1,2 km drogi powiatowej: położono nową nawierzchnię i wybudowano 3 wiaty przystankowe, wykonano chodniki, ścieżkę rowerową i parkingi, wykonano kanalizację deszczową, wykonano oświetlenie i oznakowanie.

21 Modernizacja infrastruktury komunikacyjnej na odcinku Niedzica – Zamek – Granica Państwa będącym częścią trasy turystycznej Janosikowy Szlak

22

23

24

25 Efekty Programu (projekty zakończone) 3.Modernizacja kładki linowej na granicznym stoku rowerowym Piwniczna –Leluchów - Lipany - w ramach projektu opracowano ocenę stanu technicznego oraz zmodernizowano kładkę liniową oraz zrealizowano prace związane z doświetleniem kładki.

26 Modernizacja kładki linowej na granicznym stoku rowerowym Piwniczna –Leluchów - Lipany

27 Efekty Programu (projekty zakończone) Działanie 1.2 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska 1. Budowa kanalizacji sanitarnej Żegiestów Zdrój – zakres rzeczowy obejmował wykonanie kanalizacji sanitarnej (kanał główny, kanał boczny i przykanaliki), przejście pod dnem potoku a także wykonanie sieci wodociągowej. Ponadto wykonano również renowację nawierzchni drogi po robotach kanalizacji sanitarnej oraz przejście kanału sanitarnego nad torami.

28 Budowa kanalizacji sanitarnej Żegiestów Zdrój

29

30

31

32 Efekty Programu (projekty zakończone) 2. Modernizacja sieci wodociągowej, stacji uzdatniania wody, ujęcia wody w Wysowej – Zdroju - zakres rzeczowy obejmował: modernizację i budowę sieci wodociągowej i przyłączy, ujęcie wody na potoku Medindek, modernizację ujęcia wody na rzece Ropie i stacji uzdatniania wody.

33 Modernizacja sieci wodociągowej, stacji uzdatniania wody, ujęcia wody w Wysowej – Zdroju

34

35

36 Efekty Programu (projekty zakończone) 3.Poprawa jakości środowiska naturalnego – przygranicznych wód jeziora Orawskiego – poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków we wsi Lipnica Wielka do przepustowości Qśr.d=1000 m3/d - w ramach projektu do istniejącej oczyszczalni ścieków zostały włączone 3 reaktory biologiczne, zmodernizowano również urządzenia oczyszczalni zwiększając dzięki temu przepustowość oczyszczalni.

37 Poprawa jakości środowiska naturalnego – przygranicznych wód jeziora Orawskiego – poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków we wsi Lipnica Wielka do przepustowości Qśr.d=1000 m3/d

38 Efekty Programu (projekty zakończone) 4. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Lipnica Mała – etap IV wykonawczy- zakres rzeczowy obejmował: budowę kolektorów sanitarnych głównych i bocznych o łącznej długości 11 270m.

39 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Lipnica Mała – etap IV wykonawczy-

40 Efekty Programu (projekty zakończone) STOP – zakup sprzętu na potrzeby transgranicznego systemu przeciwdziałania powodziom i awariom na polsko-słowackim pograniczu – w ramach projektu zakupiono sprzęt ratowniczy konieczny do działań przeciwpowodziowych i usuwania skutków awarii.

41 STOP – zakup sprzętu na potrzeby transgranicznego systemu przeciwdziałania powodziom i awariom na polsko-słowackim pograniczu

42

43

44 Efekty Programu (projekty zakończone) Priorytet II Rozwój społeczno – gospodarczy Działanie 2.1 Rozwój zasobów ludzkich i wspieranie przedsiębiorczości 1. Transgraniczna współpraca polsko-słowackich górskich organizacji ratowniczych - w ramach projektu zakupiono sprzęt ratowniczy, przeprowadzono wspólne szkolenia oraz opracowano procedury działania zespołów ratowniczych Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i Horskiej Zachrannej Slużby. W wyniku realizacji projektu została podpisana umowa o współpracy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z Horską Zachranną Slużbą w zakresie wykorzystania śmigłowca ratowniczego Sokół do działań ratowniczych w Tatrach po słowackiej stronie.

45 Transgraniczna współpraca polsko-słowackich górskich organizacji ratowniczych

46

47

48

49 Efekty Programu (projekty zakończone) Działanie 2.2 Ochrona dziedzictwa naturalnego i kulturowego 1. Wykorzystanie tradycyjnych produktów regionalnych do rozwoju turystyki kulturowej w rejonie tatrzańskim – w ramach projektu zinwentaryzowano tradycyjne wyroby rzemiosła oraz czynnych twórców sztuki ludowej i naiwnej. Opracowano Szlak Lokalnego Dziedzictwa Kulturowego w wersji samochodowej, rowerowej i narciarskiej wraz z projektem wizualizacji oraz przygotowano przewodnik, ulotki z mapą szlaku, plakaty promocyjne.

50 Wykorzystanie tradycyjnych produktów regionalnych do rozwoju turystyki kulturowej w rejonie tatrzańskim

51 Efekty Programu (projekty zakończone) 2.Rozbudowa Sądeckiego Parku Etnograficznego w Nowym Sączu - w ramach projektu wybudowano osadę kolonistów józefińskich, zakupiono wyposażenie sal ekspozycyjnych oraz eksponaty. Ponadto zorganizowano Międzynarodową Konferencję pt. Specyfika kultury karpackiej i jej prezentacja w skansenach pogranicza polsko-słowackiego.

52 Rozbudowa Sądeckiego Parku Etnograficznego w Nowym Sączu

53 Efekty Programu (projekty zakończone) Działanie 2.3 Wspieranie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty) Związek Euroregion Tatry w ramach projektuRealizacja mikroprojektów w Euroregionie Tatry jako czynnik pogłębienia kontaktów społeczności pogranicza polsko – słowackiego – projekt parasolowy podpisał 47 umów z mikrobeneficjentami, wypłacił 780.056,06 PLN (54,70% wykonania projektu).

54 Efekty Programu (projekty zakończone) Priorytet III Pomoc Techniczna Działanie 3.1 Zarządzanie, wdrażanie, monitoring i kontrola Działanie 3.2 Promocja i ocena programu W ramach Priorytetu poniesione zostały wydatki na działania związane z wdrażaniem Programu, szkoleniami dla mikrobeneficjentów, zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz opracowanie strony internetowej.

55 Prognoza realizacji Programu W II kwartale 2008 r. planowane jest: Przeprowadzenie ostatnich kontroli projektów, Zweryfikowanie ostatnich wniosków o płatność*, Refundacja ostatnich poświadczonych płatności**. * uzależnione od szybkości dokonania korekty przez Beneficjentów. **uzależnione od posiadania środków na koncie programowym.

56 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Program IW INTERREG III A Polska – Republika Słowacka 2004-2006 Rola Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego we wdrażaniu Programu w województwie małopolskim."

Podobne prezentacje


Reklamy Google