Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2 V Chorzowska Konferencja Bankowości i Finansów Rozwój gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Ministerstwo.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2 V Chorzowska Konferencja Bankowości i Finansów Rozwój gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Ministerstwo."— Zapis prezentacji:

1

2 2 V Chorzowska Konferencja Bankowości i Finansów Rozwój gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Chorzów, 26 września 2008 r.

3 3 Cele PO IG Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 ma na celu rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa poprzez: wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności wspieranie projektów o dużym znaczeniu dla gospodarki

4 4 Cele szczegółowe PO IG 1. Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw 2. Wzrost konkurencyjności polskiej nauki 3. Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym 4. Zwiększenie udziału innowacyjnych, produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym 5. Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy 6. Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce

5 5 Alokacja PO IG ogółem 9 711 629 742 EUR w tym: z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 8 254 885 280 EUR dla MŚP 3 720 345 717 EUR

6 6 Osie priorytetowe PO IG

7 7 VII. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji (1) 3 typy projektów: Typ 1: przystosowanie infrastruktury teleinformatycznej, umożliwiającej wymianę danych pomiędzy dziedzinowymi platformami e-usług, rejestrami elektronicznymi i urzędami. Infrastruktura obejmie administrację wszystkich szczebli, budowa lub rozbudowa systemów informatycznych administracji publicznej wspomagających zarządzanie w sektorze publicznym, wdrażanie elektronicznego obiegu spraw i dokumentów, informatyzacja rejestrów państwowych oraz zapewnienie dostępu do elektronicznych rejestrów, wdrażanie elektronicznego podpisu i systemu elektronicznych tożsamości (eID), rozbudowa centralnej platformy usług elektronicznych.

8 8 VII. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji (2) Typ 2: budowa dziedzinowych platform e-usług na potrzeby obsługi przedsiębiorców oraz obywateli w obszarach kluczowych dla działalności gospodarczej, np. rozliczenia podatkowe, opłaty administracyjne, rejestracja działalności gospodarczej, obsługa zamówień publicznych, dostęp do baz informacji gospodarczej (m.in. bazy patentów) oraz usług administracji dla obywateli. integracja platform dziedzinowych na centralnej platformie umożliwiającej świadczenie e-usług. budowa wielokanałowych platform transakcyjnych umożliwiających wnoszenie opłat administracyjnych, a także świadczenie usług pomocniczych wspierających wymianę towarów i usług. Typ 3: Projekt systemowy polegający na realizacji działań związanych z koordynacją prac prowadzonych w ramach poszczególnych projektów typu 1. i 2. Zapewnianie jednorodności tworzonych systemów.

9 9 VIII. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Działania: 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili

10 10 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej (1) Cel działania: stymulowanie rozwoju rynku usług świadczonych w formie elektronicznej (e-usług) poprzez wsparcie mikro- i małych przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą poniżej 1 roku od uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego. E-usługa – usługa świadczona w sposób częściowo lub całkowicie zautomatyzowany przez technologię informacyjną, za pomocą systemów teleinformatycznych w publicznych sieciach telekomunikacyjnych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron w tej samej lokalizacji i wymagająca niewielkiego udziału człowieka po stronie usługodawcy. Pytanie – czy przedsiębiorcy potrafią zidentyfikować e-usługę?

11 11 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej (2) Rodzaje projektów: wsparcie dla przedsiębiorców w formie dotacji na realizację indywidualnych projektów mikro- oraz małych przedsiębiorców mających na celu świadczenie usług drogą elektroniczną i ewentualne wytworzenie produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług, które będą dofinansowywane przez okres 24 miesięcy ich realizacji. Ze wsparcia wykluczone są projekty polegające na oferowaniu usług hostingu, poczty elektronicznej, rejestracji i utrzymania domen internetowych oraz projekty polegające na obrocie handlowym towarami. Wartość projektu: minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 20 tys. PLN maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 1 mln PLN Kwota wsparcia: Maksymalnie 200 000 euro (pomoc de minimis)

12 12 Alokacja finansowa na działanie 390 635 294 euro Wkład ze środków unijnych na działanie 332 040 000 euro Wkład ze środków publicznych krajowych na działanie 58 595 294 euro Alokacja dla MŚP 385 635 294 euro Alokacja na rok 2008 wyniosła 73 876 000 PLN. Środki zostały wyczerpane w ciągu 2 tygodniu prowadzenia naboru, w trakcie którego złożonych zostało ponad 300 wniosków. Pytanie - Jaki jest status przedsiębiorców składających wnioski? Podstawa udzielania wsparcia: Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. 153, poz. 956). 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej (3)

13 13 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B (1) Cel działania: stymulowanie tworzenia wspólnych przedsięwzięć biznesowych prowadzonych w formie elektronicznej. Rodzaje projektów dla przedsiębiorców: wsparcie przedsięwzięć o charakterze technicznym (informatycznym), jak i organizacyjnym, prowadzących do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej, obejmujących trzy lub więcej przedsiębiorstw. Dofinansowanie przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące. Wartość projektu: nie ma ograniczeń Kwota wsparcia: minimalna wartość wsparcia: 20 tys. PLN maksymalna wartość wsparcia: 2 mln PLN

14 14 Alokacja finansowa na działanie 460 817 882 euro Wkład ze środków unijnych na działanie 391 695 200 euro Wkład ze środków publicznych krajowych na działanie 69 122 682 euro Alokacja dla MŚP 460 817 882 euro Alokacja na rok 2008 wyniosła 73 876 000 PLN. Od 15 do 24 września do Regionalnych Instytucji Finansujących napłynęły 44 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 18 890 190 PLN. Nabór będzie trwał do wyczerpania 100% alokacji przewidzianej na 2008 r. i najpóźniej do 15 października br. Podstawa udzielania wsparcia: Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. 153, poz. 956). 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B (2)

15 15 Cel działania: zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. Działanie polega na sfinansowaniu dostępu do Internetu osobom o niskich dochodach, które są zagrożone wykluczeniem cyfrowym. Będzie miało ono charakter dotacji przekazywanej jednostkom samorządu terytorialnego (JST) lub konsorcjom JST i organizacji pozarządowych, które będą odpowiedzialne za kompleksową realizację działań związanych z udzieleniem wsparcia uprawnionym gospodarstwom domowym na terenie gminy. 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion (1)

16 16 zakup sprzętu komputerowego dla użytkownika końcowego, dotacja całkowicie lub częściowo pokrywająca koszty dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych na obszarze objętym projektem (max. przez 3 lata), pokrycie kosztów dostarczenia, instalacji oraz serwisowania sprzętu komputerowego i/lub niezbędnego oprogramowania w gospodarstwach domowych wskazanych przez projektodawcę, zakup usługi przeprowadzenia szkoleń z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z Internetu dla użytkowników końcowych projektu, dofinansowanie kosztów operacyjnych oraz kosztów zatrudnienia i szkolenia pracowników JST i/lub organizacji pozarządowej uczestniczącej w konsorcjum z JST, którzy będą odpowiedzialni za realizację działania, dofinansowanie promocji projektu na obszarze objętym projektem. 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion (2) Projekty realizowane w ramach działania mogą składać się z następujących komponentów:

17 17 Kryteria formalne: projekt skierowany jest do właściwej grupy docelowej (dzieci i młodzież, osoby niepełnosprawne, itd.), dzięki realizacji projektu min. 40 gospodarstw domowych uzyska dostęp do Internetu w okresie wymaganej trwałości projektu, Kryteria merytoryczne (m.in.): sprawdzenie czy zidentyfikowane zostały: –skala problemu wykluczenia cyfrowego na obszarze objętym projektem, –grupa docelowa spełniająca warunki działania, –bariery wykorzystania Internetu na obszarze objętym projektem, –korzyści wynikające z udostępnienia Internetu grupie docelowej, –techniczne problemy dotarcia do grupy docelowej, –uwarunkowania społeczne i organizacyjne mogące negatywnie wpływać na efektywność projektu i prawidłowość wykorzystania jego efektów. 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion (3)

18 18 Wartość projektu: nie ma ograniczeń Kwota wsparcia: nie ma ograniczeń Minimalny wkład własny beneficjenta: 15% Alokacja finansowa364 411 765 euro Wkład ze środków unijnych309 750 000 euro Wkład ze środków publicznych krajowych 54 611 765 euro Alokacja dostępna w naborze w 2008 r. 31 252 729 euro Zidentyfikowany problem – niewielkie zainteresowanie JST działaniem – w ciągu 2 miesięcy naboru wpłynęło tylko 5 wniosków! 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion (4)

19 19 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili (1) Cel działania: stworzenie możliwości bezpośredniego dostarczania usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu na etapie tzw. ostatniej mili dla grupy docelowej (dostarczanie Internetu bezpośrednio do użytkownika) poprzez wsparcie mikro- małych i średnich przedsiębiorców zamierzających dostarczać tę usługę na obszarach, na których prowadzenie tej działalności na zasadach rynkowych jest nieopłacalne finansowo. Rodzaje projektów dla MŚP: projekty polegające na dofinansowaniu budowy dedykowanej infrastruktury teleinformatycznej stworzonej pomiędzy najbliższym lub najbardziej efektywnym punktem dystrybucji Internetu a grupą docelową na obszarach, na których prowadzenie tej działalności na zasadach rynkowych jest nieopłacalne finansowo. Na obszarze gminy może być realizowany więcej niż 1 projekt tego typu.

20 20 Beneficjenci: MŚP, organizacje non-profit. Grupa docelowa: Społeczność lokalna, w tym w szczególności min. 50% udział przedstawicieli następujących grup: dzieci i młodzież uczące się, pochodzące z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, osoby bezrobotne, osoby niepełnosprawne, beneficjenci działania 8.1. Kryteria formalne specyficzne (m.in.): dzięki realizacji projektu min. 40 podmiotów uzyska dostęp do Internetu w okresie wymaganej trwałości projektu, na obszarze objętym projektem nie była skutecznie prowadzona podobna działalność o charakterze komercyjnym. 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili (2)

21 21 Wartość projektu: nie ma ograniczeń Kwota wsparcia: min. 30 tys. PLN Minimalny wkład własny beneficjenta: 30% (zgodnie z projektem rozporządzeniem MSWiA) Alokacja finansowa na lata 2007-2013: 200 000 000 euro Wkład ze środków unijnych: 170 000 000 euro Wkład ze środków publicznych krajowych: 30 000 000 euro Podstawa udzielania wsparcia: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia … 2008 r. w sprawie udzielania przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie pomocy finansowej na dostarczenie usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili (3)

22 22 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego lukasz.malecki@mrr.gov.pl www.mrr.gov.pl www.poig.gov.pl prostefundusze@mrr.gov.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "2 V Chorzowska Konferencja Bankowości i Finansów Rozwój gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Ministerstwo."

Podobne prezentacje


Reklamy Google