Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mosty nap ę dowe Jarosław Choiński KL II TPS. Most Nap ę dowy. Most nap ę dowy- jest niew ą tpliwie podzespo ł em uk ł adu nap ę dowego, w sk ł ad którego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mosty nap ę dowe Jarosław Choiński KL II TPS. Most Nap ę dowy. Most nap ę dowy- jest niew ą tpliwie podzespo ł em uk ł adu nap ę dowego, w sk ł ad którego."— Zapis prezentacji:

1 Mosty nap ę dowe Jarosław Choiński KL II TPS

2 Most Nap ę dowy. Most nap ę dowy- jest niew ą tpliwie podzespo ł em uk ł adu nap ę dowego, w sk ł ad którego wchodz ą ponadto silnik, sprz ę g ł o, skrzynia biegów oraz wa ł nap ę dowy. Nale ż y go jednak kojarzy ć równie ż z rodzajem zawieszenia pojazdu oraz zdolno ś ci ą do przenoszenia obci ąż e ń wynikaj ą cych z przewo ż enia ł adunków.

3 Zadania mostów Przenosi moment obrotowy do kół jezdnych;Przenosi moment obrotowy do kół jezdnych; Załamuje przebieg momentu obrotowego pod wymaganym kątem (najczęściej prostym);Załamuje przebieg momentu obrotowego pod wymaganym kątem (najczęściej prostym); Zmienia wielkość momentu i prędkości obrotowej w zależności od potrzeb dzięki zastosowaniu odpowiednich przekładni;Zmienia wielkość momentu i prędkości obrotowej w zależności od potrzeb dzięki zastosowaniu odpowiednich przekładni; Umożliwia osadzenie kół jezdnych oraz elementów współpracującego z nimi układu hamulcowego;Umożliwia osadzenie kół jezdnych oraz elementów współpracującego z nimi układu hamulcowego; W niektórych rozwiązaniach umożliwia osadzenie elementów układu kierowniczego;W niektórych rozwiązaniach umożliwia osadzenie elementów układu kierowniczego; Przenosi siły pionowe wynikające z ciężaru pojazdu i przewożonego ładunku oraz będące skutkiem najeżdżania kół jezdnych na nierówności drogi;Przenosi siły pionowe wynikające z ciężaru pojazdu i przewożonego ładunku oraz będące skutkiem najeżdżania kół jezdnych na nierówności drogi; Przenosi pozostałe siły wynikające z poruszania się pojazdu po łuku drogi lub na pochyłości (siły boczne) oraz siły wynikające z działania układu napędowego i hamulcowego (siły wzdłużne i momenty skręcające);Przenosi pozostałe siły wynikające z poruszania się pojazdu po łuku drogi lub na pochyłości (siły boczne) oraz siły wynikające z działania układu napędowego i hamulcowego (siły wzdłużne i momenty skręcające);

4 Mechanizm ró ż nicowy. -Prawid ł owa wspó ł praca elementów przek ł adni g ł ównej polegaj ą ca na w ł a ś ciwym poziomie zaz ę bienia z ę bnika i ko ł a talerzowego realizowana jest za pomoc ą takiego sposobu u ł o ż yskowania, który umo ż liwi ł atwo ść wykonania regulacji i obs ł ugi. Ko ł o talerzowe mocowane jest do obudowy mechanizmu ró ż nicowego przy pomocy drobnozwojowych ś rub pasowanych o zwi ę kszonej wytrzyma ł o ś ci, a w konstrukcjach samochodów u ż ytkowych nitowane nitami stalowymi na gor ą co. Samo u ł o ż yskowanie obudowy mechanizmu ró ż nicowego realizowane jest za pomoc ą dwóch ł o ż ysk sto ż kowych. Ich pier ś cienie wewn ę trzne s ą osadzone na czopach korpusu mechanizmu ró ż nicowego, natomiast pier ś cienie zewn ę trzne w gniazdach ł ba mostu nap ę dowego z przykr ę canymi mostkami.

5 Przek ł adnia g ł ówna o k ą cie za ł amania ró ż nym od 90 stopni. -Stożkowa przekładnia główna zblokowanego układu napędowego zamknięta jest zazwyczaj w osobnej przegrodzie korpusu skrzyni biegów. Zębnik przekładni jest osadzony na zakończeniu wałka wyjściowego skrzynki biegów. Zamocowanie koła talerzowego i sposoby regulacji luzów są podobne jak omówione wcześniej. W zblokowanych układach napędowych zazwyczaj stosuje się przekładnie hipoidalne.

6 Konstrukcja przek ł adni g ł ównej zblokowanego zespo ł u nap ę dowego -W zblokowanym uk ł adzie nap ę dowym z silnikiem umieszczonym poprzecznie wyst ę puje przek ł adnia g ł ówna walcowa. Specyficzne umiejscowienie kó ł walcowych tej przek ł adni uniemo ż liwia regulacj ę luzu mi ę dzyz ę bnego. Jego warto ść jest wi ę c sta ł a. Przek ł adnie podwójne wykonane s ą najcz ęś ciej jako zespó ł szeregowo po łą czonych przek ł adni sto ż kowej i walcowej albo sto ż kowej i obiegowej

7 Przek ł adnia dwustopniowa w uk ł adzie pionowym -pionowy, w którym omawiane ko ł a z ę bate le żą w p ł aszczy ź nie pionowej, przy czym pierwsza przek ł adnia mo ż e znajdowa ć si ę w cz ęś ci górnej, co zwi ę ksza prze ś wit wzd ł u ż ny, lub w cz ęś ci dolnej, co obni ż a po ł o ż enie wa ł u nap ę dowego

8 Przek ł adnia dwustopniowa w uk ł adzie sko ś nym -po ś redni, w którym omawiane ko ł a le żą w p ł aszczy ź nie uko ś nej do obu omawianych wy ż ej

9 Przek ł adnia dwustopniowa sto ż kowa + obiegowa -przek ł adni sto ż kowej, w której ko ł o talerzowe jest zespolone z pier ś cieniowym ko ł em przek ł adni planetarnej. W przek ł adni obiegowej ko ł o pier ś cieniowe jest ko ł em nap ę dzaj ą cym, jarzmo z satelitami jest przytwierdzone do obudowy mechanizmu ró ż nicowego i j ą nap ę dza.

10 Przek ł adnia ś limakowa ze ś limakiem górnym - Ś limakowa przek ł adnia o górnym ś limaku nadaje si ę zw ł aszcza do pojazdu terenowego, poniewa ż wbudowanie wa ł u nap ę dowego wysoko nad jezdni ą u ł atwia zapewnienie du ż ego prze ś witu pod ł u ż nego

11 Most portalowy W ciężarówkach dużej ładowności, szczególnie w USA stosowane są dwa lub nawet trzy mosty napędowe w układach nazywanych tandem - dwa mosty lub tridem - trzy mosty. Ich budowa zewnętrzna jest bardzo podobna do zwykłych mostów napędowych samochodów z napędem na jedną oś. Różnica polega na sposobie przeprowadzenia wału wejściowego przekładni głównej. Stosuje się tutaj szeregowy napęd mostów, który pozwala wyeliminować z układu napędowego skrzynię rozdzielczą. Rysunki 3 i 4 przedstawiają mosty tandem i tridem.W ciężarówkach dużej ładowności, szczególnie w USA stosowane są dwa lub nawet trzy mosty napędowe w układach nazywanych tandem - dwa mosty lub tridem - trzy mosty. Ich budowa zewnętrzna jest bardzo podobna do zwykłych mostów napędowych samochodów z napędem na jedną oś. Różnica polega na sposobie przeprowadzenia wału wejściowego przekładni głównej. Stosuje się tutaj szeregowy napęd mostów, który pozwala wyeliminować z układu napędowego skrzynię rozdzielczą. Rysunki 3 i 4 przedstawiają mosty tandem i tridem.

12 Mosty w uk ł adzie tandem -W układzie tandem pierwszy most napędowy umożliwia wyprowadzenie napędu do mostu drugiego, a w celu uniknięcia naprężeń między mostami wynikającymi z chwilowych różnic prędkości obrotowych kół jezdnych wyposażony jest w międzyosiowy mechanizm różnicowy.

13 Mosty w uk ł adzie tridem -W układzie tandem pierwszy most napędowy umożliwia wyprowadzenie napędu do mostu drugiego, a w celu uniknięcia naprężeń między mostami wynikającymi z chwilowych różnic prędkości obrotowych kół jezdnych wyposażony jest w międzyosiowy mechanizm różnicowy -W układzie tandem pierwszy most napędowy umożliwia wyprowadzenie napędu do mostu drugiego, a w celu uniknięcia naprężeń między mostami wynikającymi z chwilowych różnic prędkości obrotowych kół jezdnych wyposażony jest w międzyosiowy mechanizm różnicowy.

14 Przekrój mostu

15 Szeregowy nap ę d mostów -Napęd szeregowy mostów napędowych ma bardzo różnorodne rozwiązania we współczesnych konstrukcjach układów napędowych. Stosowane są tu przekładnie główne pojedyncze, podwójne, dwubiegowe i złożone. Wykorzystywane są przekładnie walcowe, stożkowe, hipoidalne i ślimakowe. Poszczególne mosty wyposażone są w międzyosiowe mechanizmy różnicowe, blokady tych mechanizmów, smarowanie rozbryzgowe lub ciśnieniowe oraz inne specyficzne dla danego rozwiązania konstrukcje

16 Równoleg ł o - szeregowy nap ę d mostów nap ę dowych -Rozwiązanie to stosowane jest w pojazdach amerykańskich. Skrzynka rozdzielcza jest przymocowana do ramy i napęd jest przenoszony przez zespół kół zębatych do dolnego wałka lub międzyosiowego mechanizmu różnicowego, a stamtąd za pomocą przegubów krzyżakowych do wałków atakujących sąsiednich mostów napędowych.

17 Szeregowy uk ł ad nap ę dowy 1-przekazuje moment obrotowy bezpośrednio do krzyżaka 2- satelitów, a więc niejako od wewnątrz mechanizmu różnicowego. Wałek wyjściowy drugiego mostu jest osadzony wewnątrz koła koronowego 4- podpartego w łożysku stożkowym 5- Drugie koło koronowe stanowi integralny element z walcowym kołem zębatym 6 -przekazującym moment obrotowy do przekładni głównej pierwszego mostu. Do włączenia blokady międzyosiowego mechanizmu różnicowego wystarczy w tym przypadku zwykłe sprzęgło zębate

18 Most z wymuszonym smarowaniem (np. Scania).. pompa oleju 1. pompa oleju 2. układ zintegrowany


Pobierz ppt "Mosty nap ę dowe Jarosław Choiński KL II TPS. Most Nap ę dowy. Most nap ę dowy- jest niew ą tpliwie podzespo ł em uk ł adu nap ę dowego, w sk ł ad którego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google