Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strategia przyszłej współpracy parków technologicznych biorących udział w Projekcie DISKE 20 marzec 2012 Deloitte jest światowym liderem na rynku usług.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strategia przyszłej współpracy parków technologicznych biorących udział w Projekcie DISKE 20 marzec 2012 Deloitte jest światowym liderem na rynku usług."— Zapis prezentacji:

1 Strategia przyszłej współpracy parków technologicznych biorących udział w Projekcie DISKE 20 marzec 2012 Deloitte jest światowym liderem na rynku usług doradczych. Kennedys report Global Consulting Marketplace 2011- 2014

2 © 2012 Deloitte Założenia współpracy parków technologicznych

3 © 2012 Deloitte Pierwsze parki naukowo-technologiczne powstały z inicjatywy uniwersytetów w latach 50-tych XX wieku w USA Według informacji UNESCO obecnie na świecie istnieje ponad 400 parków naukowo- technologicznych, a ich liczba stale rośnie. Park naukowy/technologiczny jest zarządzaną przez specjalistów jednostką, której celem jest promowanie kultury innowacji i konkurencyjności wśród związanych z nią przedsiębiorstw i instytucji opartych na wiedzy. Definicja Międzynarodowego Stowarzyszenia Parków Naukowych (IASP) Stanford Research Park - I park na świecie (rok zał. - 1951) Sophia Antipolis- I park w Europie (rok zał. – 1970-84) Tsukuba Science City I park w Japonii (rok zał. – lata 70)

4 © 2012 Deloitte Nawiązywanie współpracy pomiędzy parkami technologicznymi jest obecnie powszechnie stosowaną praktyką Promocja wspólnych projektów Główne cele Promocja oraz wsparcie istniejących i powstających parków naukowo – technologicznych Konsolidacja środowisk naukowych Wspólny lobbying Główne cele nawiązywania współpracy przez parki naukowo-technologiczne:

5 © 2012 Deloitte Współpraca parków technologicznych wspiera osiągnięcie efektu synergii Współpraca pomiędzy lokalnymi władzami, środowiskiem akademickim i przedsiębiorstwami jest kluczowym czynnikiem w procesie rozwoju działalności parków naukowo-technologicznych. Ośrodki akademickie Przedsiębiorcy Władze lokalne Model triple helix Władze lokalne Przedsiębiorcy Ośrodki akademickie EFEKT SYNERGII

6 © 2012 Deloitte Współpraca pomiędzy parkami technologicznymi przynosi wymierne korzyści dla każdej ze stron Kooperacja parków technologicznych umożliwia zapobieganie często pojawiającym się problemom w trakcie ich funkcjonowania. Problemy z pozyskaniem najemców parków Brak wiedzy, procedur lub zespołu, który operacyjnie jest w stanie zrealizować projekt Znikomy udział podmiotów, które można uznać za innowacyjne Niedostosowanie oferty parku w zakresie usług, cen do uwarunkowań rynkowych Brak analiz w zakresie trendów w rozwoju technologii i jej przydatności dla przedsiębiorców Parki technologiczne stawiają czoła wielu problemom, np. Wzajemna pomoc w zakresie pozyskiwania lokatorów Wspólna realizacja projektów z zakresu innowacji technologicznych Utworzenie wspólnego funduszu na rzecz wsparcia przedsiębiorstw innowacyjnych Uspójnienie zasad dotyczących jakości oferowanych usług Koordynacja działań w zakresie zlecania badań i analiz Współpraca parków pomaga rozwiązać wiele problemów, np.

7 © 2012 Deloitte Istnieje wiele przesłanek współpracy pomiędzy parkami technologicznymi w regionie Morza Bałtyckiego Wiele dokumentów wskazuje na konieczność kooperacji pomiędzy innowacyjnymi instytucjami regionu Morza Bałtyckiego Różnice pomiędzy najbardziej innowacyjnymi regionami UE w krajach skandynawskich i w Niemczech, a Polską i trzema krajami bałtyckimi, posiadającymi dobrze wykształconą młodzież i ubogą infrastrukturę, są jednak źródłem możliwości w zakresie współpracy transgranicznej i wzajemnego rozwoju, z których wszystkie strony mogą czerpać znaczne korzyści… (Strategia Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego) Mimo, że region jest bogaty w organizacje wspierające rozwój innowacji i przedsiębiorczości to ze względu na niewystarczającą współpracę między nimi wciąż istnieje wiele obszarów, w których można osiągnąć efekt synergii i wzmocnić ogólny potencjał regionu, jak również zminimalizować ryzyko powtarzania już przeprowadzonych badań. (Innovation in the Baltic Sea region) …działania w zakresie rozwoju instytucji świadczących usługi doradcze oraz techniczne na rzecz innowacyjnych przedsiębiorców, tj. parki naukowo-technologiczne, inkubatory technologiczne, centra transferu technologii itp., powinny koncentrować się na wspieraniu ich współpracy ze swoimi odpowiednikami w innych krajach. (Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007 – 2013)

8 © 2012 Deloitte Strategia współpracy parków technologicznych

9 © 2012 Deloitte International Association of Science Parks (IASP) The United Kingdom Science Park Association (UKSPA) Finnish Science Park Association TEKEL Technological Park Association in Spain (APTE) Association of University Research Parks (AURP) Baltic Association of Science/Technology Parks and Innovation Centres Najbardziej znane przykłady współpracy parków naukowo-technologicznych to: Strategia współpracy parków technologicznych określa potencjalne obszary współpracy, cele oraz konkretne działania Strategia współpracy swoim zakresem obejmuje sześć parków naukowo– technologicznych, są to: Elbląski Park Technologiczny, Gdański Park Naukowo-Technologiczny, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni, Technologiepark Greifswald w Niemczech, Videum Science Park w Szwecji, Klaipeda Science and Technology Park na Litwie (park stowarzyszony)

10 © 2012 Deloitte Misja, wizja przyszłej współpracy parków technologicznych biorących udział w Projekcie DISKE Misja: Intensyfikacja współpracy parków technologicznych sposobem na efektywniejsze wykorzystanie potencjału gospodarczego regionu Morza Bałtyckiego w zakresie innowacyjności oraz transferu i komercjalizacji technologii Wizja: Rozpoznawalna na obszarze Unii Europejskiej inicjatywa promująca i wspierająca rozwój parków naukowo-technologicznych w regionie Morza Bałtyckiego.

11 © 2012 Deloitte Obszary funkcjonowania parków stanowią punkt wyjścia dla zdefiniowania celów strategicznych i operacyjnych W celu realizacji misji i wizji przedsięwzięcia, w ramach ośmiu obszarów funkcjonowania parków technologicznych zdefiniowany został katalog celów strategicznych oraz operacyjnych: Lokatorzy parku Finanse Transfer i komercjalizacja technologii Współpraca z otoczeniem Promocja i komunikacja Oferta Inkubacje przedsiębiorstw Organizacja i zarządzanie

12 © 2012 Deloitte Wybrane cele strategiczne i operacyjne współpracy parków technologicznych biorących udział w Projekcie DISKE (1/4) Lp. Cele strategiczne Cele operacyjne Sposób realizacji 1. Koordynacja działań w zakresie rozwoju bazy lokatorów parków Wypracowanie spójnych, efektywnych mechanizmów pozyskiwania lokatorów Stworzenie katalogu najlepszych praktyk stosowanych przez współpracujące ze sobą parki w zakresie pozyskiwania lokatorów. 2. Osiągnięcie wysokiego stopnia efektywności w zakresie organizacji współpracy lokatorów Utworzenie grup funkcjonalnych Utworzenie grup w oparciu o kryterium branży w jakiej działają przedsiębiorstwa. Natomiast w przypadku realizacji kompleksowego projektu utworzenie grup zadaniowych złożonych z przedstawicieli różnych branż. W trakcie przygotowania dokumentu w ramach 8 obszarów funkcjonalnych zdefiniowanych zostało 11 celów strategicznych oraz 22 cele operacyjne obrazujące proces dochodzenia do oczekiwanego stanu nakreślonego przez cele strategiczne.

13 © 2012 Deloitte Wybrane cele strategiczne i operacyjne współpracy parków technologicznych biorących udział w Projekcie DISKE (2/4) Lp. Cele strategiczne Cele operacyjne Sposób realizacji 3.3. Stworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju innowacyjności i transferu technologii Stworzenie platformy współpracy z przedstawicielami kluczowych jednostek naukowo- badawczych Organizacja cyklicznych spotkań lub też tele / wideokonferencji, w których wezmą udział zainteresowani lokatorzy parków i przedstawiciele kluczowych instytutów naukowych z różnych krajów. Stworzenie wspólnego programu wymiany kadry pracowniczej Przekazanie funkcji koordynatora programu międzynarodowemu biuru Projektu DISKE (po jego zakończeniu). 4. Rozwój wspólnych zasobów informacyjnych Budowa wewnętrznej, internetowej platformy szkoleniowo – informacyjnej Organizacja szkoleń typu pod-cast, lub e-learning, a także monitoring odbytych szkoleń i liczby uczestników. Budowa baz danych dotyczących wspólnych zasobów oraz informacji rynkowych dostępnych dla lokatorów parku Stworzenie bazy zawierającej inf. na temat zasobów poszczególnych parków, w tym m.in. terenów, laboratoriów, sprzętu oraz zasobów ludzkich. Dostęp nastąpi poprzez zalogowanie się członka na stronie przedsięwzięcia.

14 © 2012 Deloitte Wybrane cele strategiczne i operacyjne współpracy parków technologicznych biorących udział w Projekcie DISKE (3/4) Lp. Cele strategiczne Cele operacyjne Sposób realizacji 5. Osiągnięcie wysokiego stopnia efektywności w zakresie organizacji i zarządzania Budowa efektywnych mechanizmów koordynujących współpracę Powołanie organu koordynującego, w postaci lidera przedsięwzięcia lub rady, w skład której wejdą przedstawiciele każdej ze współpracujących stron. 6.Zapewnienie spójnej i kompleksowej oferty usług oraz stworzenie mechanizmów umożliwiających jej rozwój oraz optymalizację Budowa platformy zawierającej portfolio usług parków Rozbudowa strony DISKE o portfolio usług parków uczestniczących w przedsięwzięciu, a także uruchomienie aplikacji umożliwiającej ich bieżącą aktualizację.

15 © 2012 Deloitte Wybrane cele strategiczne i operacyjne współpracy parków technologicznych biorących udział w Projekcie DISKE (4/4) Lp. Cele strategiczne Cele operacyjne Sposób realizacji 7. Osiągnięcie korzyści skali oraz zapewnienie środków finansowych na realizację wspólnych zadań Przeprowadzanie wspólnych szkoleń dla kadry i lokatorów parków Przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych w każdym parku, a następnie ich procesowanie na poziomie inicjatywy przez organ koordynujący / lidera. Stworzenie wspólnego budżetu zadaniowego Wypracowanie efektywnego systemu składkowego, zarządzanego przez organ koordynujący działaniami inicjatywy. 8. Koordynacja działań w zakresie wsparcia dla rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw Utworzenie wspólnego funduszu venture capital Powołanie funduszu, którego współudziałowcem byłby każdy ze współpracujących parków i do zadań którego należałoby wsparcie finansowe najlepszych inkubowanych przedsiębiorstw funkcjonujących w parkach uczestniczących w przedsięwzięciu. Stworzenie oraz wdrożenie wspólnych mechanizmów pozwalających na cykliczną ewaluację i wybór najlepszego inkubowanego przedsiębiorstwa Przeprowadzenie oceny podmiotu powinno uwzględniającej ego potencjał innowacyjny, jak również możliwości dalszego rozwoju. Za analizę na poziomie przedsiębiorstw powinna odpowiadać specjalnie do tego celu powołana grupa składająca się z przedstawicieli parków.

16 © 2012 Deloitte Aby strategia współpracy przyniosła wymierne rezultaty stworzono mechanizmy gwarantujące jej konsekwentne wdrażanie, monitorowanie i kontrolowanie jej efektów Zbieranie danych i informacji Analiza uzyskanych danych Wyznaczenie wartości KPIs Porównanie wartości KPIs z przyjętymi celami efektywnościowymi Analiza wyników i przygotowanie Raportu z oceny realizacji Strategii Pozytywna ocena realizacji Strategii Negatywna ocena realizacji Strategii Identyfikacja źródeł odchyleń od przyjętych celów efektywnościowych Opracowanie i akceptacja planu działań korekcyjnych Wdrożenie działań korekcyjnych Proces monitorowania strategii współpracy Wybrane monitorowane wskaźniki efektywności

17 Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/pl/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms. www.deloitte.com/pl/about Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited © 2012 Deloitte Radosław Kubaś Senior Manager Public Sector & Infrastructure/Real Estate Tel: + 48 22 511 08 11 Tel. kom.: +48 664 151 903 E-mail: rkubas@deloittece.com


Pobierz ppt "Strategia przyszłej współpracy parków technologicznych biorących udział w Projekcie DISKE 20 marzec 2012 Deloitte jest światowym liderem na rynku usług."

Podobne prezentacje


Reklamy Google