Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zintegrowany System Zarządzania Infrastrukturą Sieciową

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zintegrowany System Zarządzania Infrastrukturą Sieciową"— Zapis prezentacji:

1 Zintegrowany System Zarządzania Infrastrukturą Sieciową
Komadres–GIS Zintegrowany System Zarządzania Infrastrukturą Sieciową

2 Ogólna charakterystyka systemu Komadres–GIS
System pracuje z relacyjną bazą danych MS SQL. Bazy graficzne Systemu tworzone w systemie działają w środowisku lidera silników GIS - Bentley Power Map System jest wytworzony tylko dla potrzeb przedsiębiorstw branży wodociągowej, kanalizacyjnej i ciepłowniczej. Praca z systemem nie wymaga szczególnej konfiguracji, wszelkie prototypy obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych są zdefiniowane z uwzględnieniem praktyki branżowej oraz obowiązujących instrukcji geodezyjnych.

3 Ogólna charakterystyka systemu Komadres–GIS
System posiada nowoczesny i bezpieczny moduł umożliwiający zdefiniowanie kompetencji użytkowników. Interface zastosowany w Systemie zaprojektowany został z dużym naciskiem na ergonomie, przejrzystość i funkcjonalność.

4 Ogólna charakterystyka systemu Komadres–GIS
System posiada dwie konfiguracje Konfiguracja edycyjna, umożliwiająca edycje map cyfrowych i baz ewidencyjnych, drukowanie map oraz tworzenie raportów i zestawień. Konfiguracja ta oparta jest na silniku GIS Bentley PowerMap v8i Konfiguracja podglądowa, umożliwiająca podgląd map cyfrowych (bez możliwości nanoszenia zmian i wprowadzania nowych elementów graficznych) i umożliwiająca edycję baz ewidencyjnych, drukowanie map oraz tworzenie raportów i zestawień. Konfiguracja ta oparta będzie na silniku GIS – Bentley Redline v8 XM

5 Bazy danych ewidencyjnych – Manager Obiektów
Manager Obiektów jest kluczowym modułem Systemu. Manager ma kształt okna z dwiema niezależnymi listami, w których wyświetlane są podstawowe informacje o przeglądanych typach obiektów branżowych. W Managerze Obiektów realizowane są podstawowe operacje związane z dostępem do funkcji: dodawania / edycji / usuwania obiektów branżowych (formatek opisowych) grupowej modyfikacji obiektów branżowych prezentacji (odnalezienia) wybranych obiektów na mapie cyfrowej inicjalizacji raportów tworzenia relacji hierarchicznych pomiędzy obiektami branżowymi szybkiego (tekstowego) wyszukiwania obiektów wizualnego (graficznego) kreatora zapytań SQL

6 Typy obiektów branżowych prezentowanych na mapie cyfrowej
Budynek Inny obiekt sytuacji Rura wodociągowa Komora wodociągowa Studzienka wodomierzowa Zasuwa Hydrant Studnia Inny obiekt wodociągowy Rura kanalizacyjna Komora kanalizacyjna Studzienka kanalizacyjna Szambo Kratka ściekowa Inny obiekt kanalizacyjny

7 Bazy danych graficznych – Nawigator Map
Nawigator Map jest modułem zapewniającym prosty dostęp do zasobu map cyfrowych wektorowych i map cyfrowych rastrowych. Moduł osadzony będzie w silniku GIS’owym Bentley. Funkcjonalność Nawigatora Map będzie jednakowa w obydwu podstawowych konfiguracjach Systemu.

8 Bazy danych graficznych – Nawigator Map – mapa wektorowa
Przyłączenie bazy graficznej budynków

9 Bazy danych graficznych – Nawigator Map – mapa wektorowa
Przyłączenie bazy graficznej budynków

10 Bazy danych graficznych – Nawigator Map – mapa wektorowa
Przyłączenie bazy graficznej sieci wodociągowej

11 Bazy danych graficznych – Nawigator Map – mapa wektorowa
Przyłączenie mapy rastrowej

12 Bazy danych graficznych – Nawigator Map – mapa wektorowa
Przyłączenie mapy rastrowej

13 Bazy danych graficznych – Nawigator Map – mapa wektorowa
Przyłączenie mapy rastrowej

14 Bazy danych graficznych – Nawigator Map – mapa wektorowa
Przyłączenie mapy rastrowej

15 Relacje hierarchiczne – integracja baz danych graficzno-opisowych z bazami administracyjnymi
System zapewnia możliwość tworzenia bazy elementów sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej, budynków w sposób umożliwiający graficzna i opisową prezentacje danych z dowolnego modułu Systemu. Taka systematyka tworzenia bazy relacyjnych pozwala na wykorzystywanie zgromadzonych danych do wykonywania wielopłaszczyznowych analiz zawierających dane graficzne, ilościowe i jakościowe. Dane hierarchiczne są podstawą do projektu i wykonania modeli matematycznych sieci wodociągowych, modeli sieci kanalizacyjnych, audytu strat wody

16 Relacje hierarchiczne – typowa ścieżka powiązań
Wyświetl mapę, wybierz budynek

17 Relacje hierarchiczne – typowa ścieżka powiązań
Wyświetl dane opisowe, następnie pokaż relacje budynku z innymi obiektami

18 Relacje hierarchiczne – typowa ścieżka powiązań
Wybierz obiekt z listy, wyświetl informacje o obiekcie

19 Relacje hierarchiczne – typowa ścieżka powiązań
Pokaż informację o miejscu poboru

20 Relacje hierarchiczne – typowa ścieżka powiązań
Pokaż informację o naliczeniach

21 Raporty i zestawienia System wyposażony jest w mechanizm raportowania oparty na szablonach definiowanych na etapie wdrożenia. Raporty prezentowane są z danych graficzno-opisowych wybranych z poziomu mapy cyfrowej bądź z poziomu Managera Obiektów. Raporty i zestawienia mogą być prezentowane w postaci tabelarycznej, w postaci zagregowanej oraz w postaci wykresów. Konstrukcja raportów pozwala na nieograniczona swobodę tworzenia raportów agregujących wartości, np. raport sumy długości sieci kanalizacyjnej z podziałem na typ sieci oraz średnice sieci, z uwzględnieniem obszarów (ulic) na których występuje sieć.

22 Raporty i zestawienia Zaznacz obszar na mapie i wyswietl raport agregujący średnicę, materiał rur wodociągowych

23 Manager wydruku Funkcjonalność Managera Wydruku jest jednakowa w obydwu konfiguracjach Systemu. Drukowania polega na: Wyborze skali wydruku ze listy typowych wielkości skali, od 1:100 do 1: Wyborze rozmiaru papieru dla wydruku (od A4 do A0) Po wybraniu podstawowych parametrów wydruku, użytkownik wskazuje graficznie obszar przeznaczony do wydruku. Wskazanie realizowane jest za pomocą kursora w kształcie ogrodzenia w rozmiarze pokrywającym obszar mapy cyfrowej zapewniający wydruk w wyżej określonych parametrach. Po wyborze obszaru wydruku, narzędzie wydruku automatycznie wyznaczy na marginesie wydruku użytą skalę oraz numer sekcji geodezyjnej, w której leży środek geometryczny wydruku.

24 Manager wydruku

25 Kreator Obiektów Branżowych
Kreator Obiektów Branżowych (KOB). Narzędzie to zapewnia możliwość tworzenia obiektów branżowych posiadających właściwy (wcześniej zdefiniowany) charakter formatki opisowej. Użytkownik wybiera z menu piktogramowego obiekt branżowy i nanosi go na mapę cyfrową. Wybór obiektu branżowego automatycznie definiuje atrybuty graficzne obiektu zgodne z wytycznymi właściwych instrukcji geodezyjnych. Obiekt zostanie osadzony na właściwej warstwie tematycznej mapy cyfrowej. Po zakończeniu graficznego tworzenia obiektu, automatycznie wygenerowana zostanie właściwa formatka opisując tworzony obiekt.

26 Kreator Obiektów Branżowych

27 Kreator Obiektów Branżowych

28 Kreator Obiektów Branżowych

29 Słowniki W Systemie zdefiniowano blisko 400 wartości słownikowych zgrupowanych w 47 typach słowników. Wartości słownikowe są dostępne, w zależności od wybranego typu obiektów branżowego. Słowniki mogą być edytowane i rozwijane przez administratora systemu.

30 Narzędzia System wyposażony jest w wiele nowoczesnych, definiowanych dla potrzeb przedsiębiorstw sieciowych, narzędzi graficznych, min: Pokaż na Mapie – funkcja wyświetlająca obszar mapy cyfrowej powiązany relacja z dowolnie wskazanym obiektem zapisanym w systemie, np. Miejscem poboru, kontrahentem związanym z miejscem poboru, środkiem trwałym itp.. 3dQRY – narzędzie do przestrzennego wyboru obiektów na mapie spełniających określone kryteria opisowe. Kryteria opisowe konstruowane są graficznie przez użytkownika systemu. Szybki Zoom – funkcja szybkiego zbliżania obiektów z grupy wyselekcjonowanych obiektów GRel – narzędzie do graficznego tworzenia relacji hierarchicznych pomiędzy obiektami branżowymi

31 Komadres–GIS - dziękujemy


Pobierz ppt "Zintegrowany System Zarządzania Infrastrukturą Sieciową"

Podobne prezentacje


Reklamy Google