Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. Departament Regionalnego Programu Operacyjnego Wrocław, marzec 2010 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. Departament Regionalnego Programu Operacyjnego Wrocław, marzec 2010 r."— Zapis prezentacji:

1 1

2 Departament Regionalnego Programu Operacyjnego Wrocław, marzec 2010 r.

3

4

5

6 Alokacja dla działanie 10 686 699 EUR tj. 42 667 714 PLN Zakładana kwota na miasto 200 000 EUR tj. 798 520 PLN Liczba miast potencjalnie mogących wziąć udział w naborze 54 Zapotrzebowanie na środki dla 54 miast 10 800 000 EUR tj. 43 120 080 PLN N wg kursu EBC z dnia 25 lutego 2010 r. tj 3,9926 EUR/PLN Liczba miast, które mogą otrzymać dofinansowanie 53,43 Liczba budynków możliwych do wsparcia w ramach 1 projektu w 1 mieście 5, 7 (wskazana wartość zostanie osiągnięta przy założeniu, że średnia wartość budynku realizowanego w ramach projektu wyniesie 200 000 PLN (tak jak w przypadku działania 9.1, a poziom dofinansowania osiągnie pułap 70% tj. 140 000 PLN)

7 1.Biorąc pod uwagę doświadczenia z naborów w ramach działania 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców przyjęta zasada ogranicza potencjalną możliwość zgłoszenia znacznej liczby wniosków w ramach działania 9.2, a także ewentualne utrudnienia w procesie ich oceny oraz podpisywania umów i sprawnego rozliczania projektów. 2. Pomimo formalnego ograniczenia liczby projektów, liczba budynków, które zostaną wyremontowane zostanie utrzymana na stosunkowo wysokim poziomie, co pozwoli na realizację przedsięwzięć kompleksowych. 3. Kwestia określenia lidera projektu pozostanie w gestii miasta, będącego gospodarzem Lokalnego Programu Rewitalizacji. Instytucja Zarządzająca RPO WD rekomenduje, aby liderem projektu była jednostka samorządu terytorialnego.

8 Realizacja projektu partnerskiego na podstawie umowy partnerskiej wymaga przeprowadzenia naboru partnerów z spoza sektora finansów publicznych z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania. Obowiązek przeprowadzenia naboru partnerów dotyczy także projektów w których liderem jest podmiot inny, niż gmina

9 Obowiązkowe wymogi naboru to w szczególności: ogłoszenie o naborze umieszczone w dzienniku lokalnym oraz w BIP-ie, podanie do publicznej wiadomości informacji o stronach umowy o partnerstwie oraz zakresu zadań partnerów. Wytyczne programowe Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przygotowania i realizacji projektów w formie partnerstwa w ramach RPO WD na lata2007-2013, z wyłączeniem działania 1.1 i 1.2

10 a/ Czy projekt jest ujęty w ramach LPR lub innego równoważnego dokumentu? -w przypadku działania 9.1 na podstawie kryterium formalnego specyficznego dla Priorytetu Miasta Zgodność projektu z propozycją przedstawioną w LPR oraz zapisem w Opinii IZ RPO dotyczącej zgodności LPR z wymogami RPO, -w przypadku działania 9.2 na podstawie zmienionego kryterium kluczowego, b/ Czy projekt jest zlokalizowany na prawidłowo wyznaczonym obszarze wsparcia? -w przypadku działania 9.1 podczas Oceny Lokalnego Programu Rewitalizacji, -w przypadku działania 9.2 na podstawie uzupełniającego kryterium formalnego Kompletność i zgodność wniosku: Czy wniosek zawiera poprawne i aktualne załączniki, c/ Czy zakres projektu jest zgodny z kwalifikowalnością wydatków w dziedzinie mieszkalnictwa? -na podstawie uzupełniającego kryterium formalnego Kwalifikowalność typów wydatków w ramach projektu Poprzednio obowiązujące kryteria wyboru operacji finansowanych ze środków RPO WD

11 Kwalifikowalność projektów z zakresu mieszkalnictwa na etapie oceny formalnej oceniania będzie w oparciu o następujące kryterium kluczowe: Czy projekt został wskazany jako jedyny do realizacji w ramach priorytetu Miasta RPO WD we właściwym Lokalnym Programie Rewitalizacji lub innym równorzędnym dokumencie zgodnie z Wytycznymi IZ RPO WD? Komitet Monitorujący zatwierdził w dniu 11 marca 2010r. nowe kryteria wyboru operacji finansowanych w ramach RPO WD.

12 Główne zmiany dotyczą: Doprecyzowanie wymagań dla LPR – działanie 9.2 Rozszerzone zapisy dotyczące SOOŚ Zmiany w Wytycznych pod kątem zasady jeden projekt – jedno miasto Informacje o pomocy de minimis

13 Możliwe rozwiązania: Przeprowadzenie SOOŚ po konsultacjach z RDOŚ i PWIS Uzyskanie odstąpienia od przeprowadzenia SOOŚ Brak konieczności przeprowadzenia SOOŚ

14 Termin naboru: Czerwiec 2010 r. Czas trwania naboru: min. 30 dni opcjonalnie 60 dni Zakończenie procedur i wybór projektów przez ZWD: planowane na przełom 2010/2011 r. Możliwość II naboru: nieznana, dopiero z chwilą ustalenia kwoty wolnych środków w działaniu. Szkolenie dla Beneficjentów nt zasad przygotowania wniosku o dofinansowanie: maj – czerwiec 2010 Okres kwalifikowalności wydatków: 1 stycznia 2007 r. Możliwość korzystania z zaliczek: dotyczy wyłącznie JST

15 Obowiązuje zasada: jeden projekt – jedno miasto, przy czym liczba budynków w projekcie jest dowolna Minimalna wartość projektu: 100 000 PLN Zakres projektu: Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych Przygotowanie do użytkowania nowoczesnych budynków mieszkalnych dobrego standardu poprzez renowację i adaptację budynków istniejących stanowiących własność władz publicznych lub podmiotów działających w celach niezarobkowych.

16 Wskaźniki Produkt: Powierzchnia użytkowa budynków adaptowana na potrzeby mieszkaniowe Powierzchnia poddana renowacji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych Liczba budynków mieszkalnych poddanych renowacji Rezultat: Liczba osób zamieszkujących budynek mieszkalnych wielorodzinny podany renowacji Liczba osób zamieszkujących budynek po adaptacji na cele mieszkaniowe Różnice we wskaźnikach pomiędzy złożonym wnioskiem o dofinansowanie, a umową o dofinansowanie nie powinny przekraczać +/- 15%

17 Dokumenty : Wytyczne programowe Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad udzielania zamówień i wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych w projektach realizowanych w ramach Priorytetów 1-9 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007- 2013. Wytyczne programowe Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przygotowania i realizacji projektów w formie partnerstwa w ramach RPO WD na lata 2007-2013, z wyłączeniem działania 1.1 i 1.2 Dokumenty dostępne są na stronie www.rpo.dolnyslask.plwww.rpo.dolnyslask.pl

18 1.Matryca logiczna 2.Studium WykonalnościStudium Wykonalności 3.Oświadczenie wnioskodawcy o kwalifikowalności VAT 4a.Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko 4b.Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000

19 5.Oświadczenie wnioskodawcy o zapewnieniu środków finansowych niezbędnych dla prawidłowej realizacji projektuOświadczenie wnioskodawcy o zapewnieniu środków finansowych niezbędnych dla prawidłowej realizacji projektu 6a i 6b. Formularz wyliczenia luki finansowej - nie dotyczy działania 9.2 7a i 7b. Oświadczenie wnioskodawcy o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane lub na cele realizacji projektu (w tym kopia umowy najmu, dzierżawy itp.) 8.Dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego

20 9.Program funkcjonalno-użytkowy w przypadku projektów zaprojektuj i wybuduj 10. Mapy/szkice lokalizujące projekt w najbliższym otoczeniu 11.Dokumenty potwierdzające status prawny i dane wnioskodawcy oraz partnera projektuDokumenty potwierdzające status prawny i dane wnioskodawcy oraz partnera projektu 12.Dokumenty potwierdzające zdolność finansową wnioskodawcy i partnera projektuDokumenty potwierdzające zdolność finansową wnioskodawcy i partnera projektu 13.Dokumenty potwierdzające otrzymanie pomocy publicznej/pomocy de minimisDokumenty potwierdzające otrzymanie pomocy publicznej/pomocy de minimis

21 14. Umowa partnerstwa na realizację projektu w przypadku realizacji projektu przez kilku partnerówUmowa partnerstwa na realizację projektu w przypadku realizacji projektu przez kilku partnerów 15. Dokumenty potwierdzające wniesienie wkładu niepieniężnego 16. Kategorie wydatków w ramach realizowanego projektu w przypadku połączenia w jednym projekcie różnych rodzajów przedsięwzięć 17. Pozwolenie na budowę 18. Wyciąg z dokumentacji projektowej i/lub specyfikacja zakupionego sprzętu/usługi 19. Udział w realizacji projektu innych podmiotów – nie dotyczy partnerów projektu

22 1.W załączniku nr 1 do LPR dla miast poniżej 10 tys. mieszkańców ma zostać wskazany tylko 1 projekt do realizacji w ramach działania 9.2? 2.Czy oznacza to, że w ramach omawianego działania, w latach 2010 – 1013 będzie można zrealizować tylko 1 projekt ? 3.Czy jest możliwe by następne nabory – w przypadku nie wykorzystania środków – odbywały się nie na zasadzie pomocy de minimis ? Zadając to samo pytanie w inny sposób, chodzi o to czy jest szansa na dofinansowanie w ramach działania 9.2 w kwocie powyżej 200.000 euro? 4.Dofinansowanie projektów ma być pomocą de minimis?

23 5.Czy w tym przypadku będzie też konkurs złożonych projektów, czy tylko ocena formalna? 6.Czy zostanie utrzymany czerwcowy termin naboru wniosków? 7.Czy na dzień składania wniosku wspólnoty mieszkaniowe, będące Partnerami w projekcie, muszą mieć zapewnione środki finansowe na całość zadania? 8.Czy LPR musi być zgłoszony do oceny przez IZ RPO? 9.Czy budynki w których prowadzona jest działalność gospodarcza mogą podlegać rewitalizacji? 10.Kiedy muszą zostać podpisane umowy między Partnerami a Liderem projektu?

24 11.Czy aktualizacja LPR ma być przyjęta Uchwałą RM? 12.Czy cele LPR muszą spełniać wszystkie 3 sfery, tj. społeczna, gospodarcza i ekologiczno przestrzenna? Jeśli tak to co oznacza ekologiczno – przestrzenna? 13.Czy są może wzory umów pomiędzy JST a wspólnotami? 14.Od kiedy można zacząć realizację inwestycji? Czy od dnia złożenia wniosku czy od podpisania umowy? 15.Kiedy wybieramy formę płatności - we wniosku, SW czy w umowie? 16.Czy do części wspólnych zaliczane są i kwalifikują się do wsparcia stropy międzykondygnacyjne oraz okna w ścianie elewacyjnej w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych?

25 17. Czy drenaż opaskowy jest kosztem kwalifikowalnym?

26 26

27 Załącznik nr 2. Studium wykonalności Studium Wykonalności ma za zadanie: wskazać, które z różnych proponowanych rozwiązań problemu będzie najlepsze pod względem technicznym, ekonomicznym, społecznym oraz ekologicznym, wstępnie określić zakres rzeczowy przedsięwzięcia oraz główne parametry techniczne, oszacować nakłady inwestycyjne oraz określić harmonogram realizacji projektu w celu zaplanowania wydatków, zidentyfikować potencjalne problemy związane z realizacją oraz eksploatacją analizowanej inwestycji, wykazać celowość realizowanego przedsięwzięcia. Studium Wykonalności należy sporządzić w oparciu o Metodologię opracowania studium wykonalności - analiza ekonomiczno-finansowa – opracowaną jako wytyczna IZ RPO i zamieszczoną na stronie www.rpo.dolnyslask.pl

28 Załącznik nr 5. Oświadczenie wnioskodawcy o zapewnieniu środków finansowych niezbędnych dla prawidłowej realizacji projektu nazwa wnioskodawcy, tytuł projektu, określenie wartości środków przewidzianych na wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne projektu, oświadczenie, iż projekt został ujęty do realizacji w uchwale budżetowej (numery i daty uchwał) lub innym planie finansowym. Na etapie składania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu nie należy dołączać w/w dokumentów, tj. planów finansowych potwierdzających zapewnienie środków finansowych niezbędnych do realizacji projektu. Dokumenty te będą wymagane po wyborze projektu do dofinansowania i traktowane będą jako jeden z warunków niezbędnych do spełnienia przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. W planie finansowym powinna być wymieniona dokładna nazwa zadania objętego wnioskiem oraz podana całkowita kwota środków finansowych przeznaczona na jego realizację. Załącznik niniejszy dotyczy również Partnera Projektu, jeśli występuje.Partnera Projektu

29 Załącznik nr 11. Dokumenty potwierdzające status prawny i dane Wnioskodawcy oraz partnera projektu Załącznik nr 11. Dokumenty potwierdzające status prawny i dane Wnioskodawcy oraz partnera projektu 1. Wypis z Ewidencji Działalności Gospodarczej, 2. Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego bądź innego rejestru przedsiębiorców, stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej (rejestr związków międzygminnych, związków powiatów, instytucji kultury, uczelni niepublicznych). Data wystawienia w/w dokumentów nie może być późniejsza niż 3 miesiące licząc od daty złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. 3. Statut lub inny akt powołujący jednostkę (w przypadku jednostek organizacyjnych JST oraz innych jednostek sektora finansów publicznych). Załącznik nr 11 nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego (gminy, powiatu lub województwa)

30 Załącznik nr 12. Dokumenty potwierdzające zdolność finansową Wnioskodawcy i partnera A.jednostka samorządu terytorialnego lub podległa mu jednostka opinia składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok poprzedni oraz skonsolidowany bilans; B.pozostali Wnioskodawcy zobowiązani do sporządzania bilansu i rachunku zysków i strat – kopie wymienionych dokumentów sporządzonych za poprzednie dwa lata obrachunkowe, potwierdzone przez kierownika jednostki wraz z dokumentami o przyjęciu sprawozdań finansowych przez organ zatwierdzający, nie zobowiązani do sporządzania bilansu i rachunku zysków i strat – kopie PIT/CIT z potwierdzeniem wpływu do Urzędu Skarbowego lub zestawienia roczne z działalności gospodarczej na postawie księgi przychodów i rozchodów, sporządzone za poprzednie dwa lata obrachunkowe; działający krócej niż jeden rok obrachunkowy – kopie w/w dokumentów za dotychczasowy okres działalności.

31 Załącznik nr 13. Dokumenty potwierdzające otrzymanie pomocy publicznej/pomocy de minimis Formularz informacji o pomocy publicznej/pomocy de minimis dla podmiotów ubiegających się o pomoc publiczną/pomoc de minimis Część A – informacje dotyczące podmiotu ubiegającego się o pomoc publiczną/ pomoc de minimis, Część B – informacje dotyczące otrzymanej pomocy publicznej/pomocy de minimis na przedsięwzięcie, na którego realizację podmiot ubiega się o pomoc, Część C – oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej/pomocy de minimis. Podmiot, który nie otrzymał pomocy publicznej na przedsięwzięcie, na którego realizację ubiega się o pomoc publiczną zobowiązany jest wypełnić część A i C formularza. Podmiot, który otrzymał pomoc publiczną (w tym pomoc de minimis) na przedsięwzięcie, na którego realizację ubiega się o pomoc publiczną wypełnia część A i B formularza. Załącznik dotyczy projektów objętych programem pomocy publicznej/pomocy de minimis

32 Załącznik nr 14. Umowa partnerstwa na realizację projektu w przypadku realizacji projektu przez kilku partnerów Partner - podmiot wymieniony w katalogu beneficjentów danego działania Uszczegółowienia RPO WD. Umowa partnerska powinna zawierać: wskazanie lidera projektu, który odpowiada za realizację i zarządzanie projektem, strony umowy, przedmiot umowy, zakres współpracy, zarządzanie projektem, obowiązki stron umowy, finansowanie wspólnego przedsięwzięcia, własność majątku uzyskanego w ramach projektu. Wytyczne IZ RPO WD w zakresie ogólnych zasad przygotowania i realizacji projektów w formie partnerstwa w ramach RPO WD na lata 2007-2013, z wyłączeniem działania 1.1 i 1.2


Pobierz ppt "1. Departament Regionalnego Programu Operacyjnego Wrocław, marzec 2010 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google