Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aspekty środowiskowe a rozwój zeroemisyjnej gospodarki energią w Polsce M. Jacek Łączny, Adam Ryszko, Marcin Kelm Panel Środowisko: Jolanta Baran, Ryszard.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aspekty środowiskowe a rozwój zeroemisyjnej gospodarki energią w Polsce M. Jacek Łączny, Adam Ryszko, Marcin Kelm Panel Środowisko: Jolanta Baran, Ryszard."— Zapis prezentacji:

1 Aspekty środowiskowe a rozwój zeroemisyjnej gospodarki energią w Polsce M. Jacek Łączny, Adam Ryszko, Marcin Kelm Panel Środowisko: Jolanta Baran, Ryszard Ciach, Piotr Kaleta, Mirosław Majkut, Andrzej Zdunek, Joanna Żelazny Katowice, dnia 24 lutego 2011 r.

2 2 "Aspekty środowiskowe a rozwój zeroemisyjnej gospodarki energią w Polsce" Tematyka prezentacji Rozwój zeroemisyjny a rozwój zrównoważony Funkcja środowiska w dążeniach do zeroemisyjności Czynniki środowiskowe – mnogość, zbieżność, znaczenie … Podstawowe tezy środowiskowe związane z rozwojem zeroemisyjnej energetyki Opinie Polaków… i co z nich wynika Wnioski

3 3 "Aspekty środowiskowe a rozwój zeroemisyjnej gospodarki energią w Polsce" Zrównoważony rozwój a zeroemisyjność Zrównoważony rozwój, czyli...... Zrównoważony rozwój to rozwój, który zaspokaja potrzeby obecne, nie zagrażając możliwościom zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń. Opiera się na dwóch podstawowych czynnikach: potrzeb, w szczególności podstawowych potrzeb najbiedniejszych na świecie, którym należy nadać najwyższy priorytet (czynnik socjoekonomiczny); ograniczeń; narzuconych zdolności środowiska do zaspokojenia potrzeb obecnych i przyszłych przez stan techniki i organizacji społecznej (czynnik przyrodniczo-techniczny). Dokument Nasza Wspólna Przyszłość, tzw. Raport Brundlandt Zeroemisyjność (ang. Carbon neutrality), czyli...... zerowy bilans emisji osiągnięty poprzez równoważenie wyemitowanych gazów cieplarnianych w drodze realizacji przedsięwzięć, które w efekcie pozwolą na redukcję lub akumulację emisji w innym miejscu (np. nowe nasadzenia drzew, wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, zwiększanie efektywności energetycznej itd);... możliwie najniższy poziom emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, mieszczący się w przedziale przyjętych norm światowych.

4 Zagadnienie fundamentalne W jakim stopniu paradygmat zrównoważonego rozwoju obejmuje zeroemisyjną energetykę? Tak: Jeśli zeroemisyjność oznacza osiągnięcie stanu równowagi pomiędzy emisją zanieczyszczeń z procesów wykorzystywania energii na wszelakie potrzeby człowieka a zdolnościami odtwórczymi środowiska Nie: Jeśli przyjąć, że zeroemisyjność oznacza tylko stan równowagi pomiędzy czerpaniem z zasobów energetycznych Ziemi a emisją zanieczyszczeń (produktów ?) jednak o określonym potencjale energetycznym (energia np.: chemiczna – odpady, termiczna – zużyte wody termalne itd.. ); z założeniem, że obecny poziom wiedzy jeszcze nie umożliwia całkowite wykorzystanie odpadowych produktów ale wraz z postępem będzie to możliwe; Jeśli poziomem odniesienia dla zeroemisyjnej energetyki są aktualnie obowiązujące normy: emisji i imisji. 4 "Aspekty środowiskowe a rozwój zeroemisyjnej gospodarki energią w Polsce"

5 Rola (funkcja) środowiska w drodze do zeroemisyjności… Środowisko: podejście podmiotowe czy przedmiotowe? 5 "Aspekty środowiskowe a rozwój zeroemisyjnej gospodarki energią w Polsce" Wnioski: naukowy – problem aktualności paradygmatu zrównoważonego rozwoju (środowisko jako podmiot) praktyczny – wytyczne do działań np.: kierunków prac naukowo-badawczych, techniczno- inżynieryjnych, ekonomicznych, społecznych itp. (środowisko jako przedmiot). obecny poziom norm poziom doskonały paradygmat ZR poziom doskonały paradygmat ZR Środowisko jako przedmiot Środowisko jako podmiot

6 6 "Aspekty środowiskowe a rozwój zeroemisyjnej gospodarki energią w Polsce" Ograniczenie rozbudowy potencjału militarnego Zwiększenie współczynnika energooszczędności w budynkach Zielone budownictwo - odpady utylizowane w całości na cele surowcowe i energetyczne Lepsze materiały do budownictwa (okna 3.szyby itp.) Lepsze wykorzystanie odpadów w gospodarce leśnej, odejście od przemiału i użyźniania gleby Maksymalnie zautomatyzować procesy spalania węgla nawet w małych kotłowniach Mniejsze zużycie papieru, zastępowanie nośnikami elektronicznymi Wpływ na środowisko ze względu na emisje substancji i energii Zastosowanie technologii oczyszczania węgla do spalania przed procesem Zwiększające się dochody mieszkańców Polski Lepsze wykorzystanie cieków wodnych – budowa elektrowni wodnych Recykling materiałów palnych Szersze wykorzystanie technologii oczyszczania spalin Uwzględnienie faktu wzrostu populacji w ogóle i ludzi w wieku poprodukcyjnym Zmniejszenie ilości ścieków przemysłowych Komfort w korzystaniu i dostępność Niska emisja gazów cieplarnianych na 1 mieszkańca na jednostkę PKB Nowe technologie w oświetleniu ( LED) Ograniczenie pojemności silników spalinowych (zużycie paliwa) Poprawa komfortu życia w otoczeniu o dużej empatii dla środowiska społecznego i przyrodniczego Poziom wzrostu PKB Zmiany w modelach konsumpcji Zmniejszenie ilości odpadów z przemysłu energetycznego Współpraca jednostek badawczo-rozwojowych z przemysłem Wysokość nakładów na innowacje Powszechność transportu wykorzystanego w scentralizowanych systemach komunikacji miejskiej Potencjał Polski w zakresie możliwości wykorzystania OZE Wzrastająca liczba młodych, wykształconych osób Bezpieczeństwo dla środowiska i zdrowia ludzkiego Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii Niskie zużycie energii w gospodarstwie domowym Zmniejszenie emisji do poziomu, który jest niwelowany przez naturalny cykl obiegu materii i energii w skali globu. Osiągnięcie zerowego przyrostu zanieczyszczeń Sprawność procesów Zużycie surowców i energii ze źródeł odnawialnych Zwiększenie udziału w produkcji energii elektrycznej i cieplnej metod innych niż tylko spalanie węgla (np. uwodorienie itp.) Opracowanie bezpiecznych i ekologicznych procesów i instalacji produkcji energii jądrowej Rozwój nowych proekologicznych napędów samochodowych Akceptacja społeczna dla energetyki jądrowej Podniesienie sprawności procesów wytwarzania energii u źródła z paliw kopalnych stałych Zrównoważony rozwój rozumiany jako zerowe bądź minimalne wg BAT – perspektywa roku 2050 – emisji do powietrza, wody i gleby Wzrastający poziom świadomości ekologicznej społeczeństwa Dostępność środków na inwestycje w energetyce Edukacja ekologiczna Racjonalizacja wykorzystania zasobów (nie oszczędzanie!) Zbiór czynników środowiskowych a rozwój zeroemisyjnej energetyki 94 17 6 Zidentyfikowane czynniki poddano ewaluacji przez Ekspertów panelu środowiskowego oraz kategoryzacji pod względem średniej oceny i zbieżności opinii (wariancja) 22 czynniki akceptowalne o średniej i wysokiej ocenie >3,49 oraz niskim i średnim zróżnicowaniu σ<1,51 2 czynniki kontrowersyjne o średniej i wysokiej ocenie >3,49 oraz dużym zróżnicowaniu σ>1,51 70 czynników do eliminacji o niskiej ocenie 0<1,85 Wiele czynników środowiskowych pokrywa się z obszarami: polityki, społeczeństwa czy ekonomii! Weryfikacja i wybór 17 unikatowych czynników Identyfikacja metodą heurystyczną 94 czynników środowiskowych Wybór 6 kluczowych czynników

7 7 "Aspekty środowiskowe a rozwój zeroemisyjnej gospodarki energią w Polsce" Działalność generująca czynniki środowiskowe o istotnym wpływie na rozwój zeroemisyjnej energetyki 17 94 6 Czynniki oddziałujące bezpośrednio: 1.Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 2.Bezpieczeństwo dla środowiska i zdrowia ludzkiego 3.Zużycie surowców i energii ze źródeł odnawialnych 4.Zmniejszenie ilości odpadów z przemysłu energetycznego 5.Sprawność procesów 6.Racjonalizacja wykorzystania zasobów (nie oszczędzanie!) 7.Podniesienie sprawności procesów wytwarzania energii u źródła z paliw kopalnych stałych 8.Opracowanie bezpiecznych i ekologicznych procesów i instalacji produkcji energii jądrowej 9.Zwiększenie udziału w produkcji energii elektrycznej i cieplnej metod innych niż tylko spalanie węgla (np. uwodornienie itp.) Czynniki oddziałujące pośrednio: 1.Współpraca jednostek badawczo-rozwojowych z przemysłem 2.Wysokość nakładów na innowacje 3.Wzrastająca liczba młodych, wykształconych osób 4.Dostępność środków na inwestycje w energetyce 5.Edukacja ekologiczna 6.Potencjał Polski w zakresie możliwości wykorzystania OZE 7.Rozwój nowych proekologicznych napędów samochodowych 8.Powszechność transportu wykorzystanego w scentralizowanych systemach komunikacji miejskiej

8 8 "Aspekty środowiskowe a rozwój zeroemisyjnej gospodarki energią w Polsce" Czynniki środowiskowe kluczowe dla rozwoju zeroemisyjnej energetyki 17 94 6 1.Racjonalizacja zużycia energii w gospodarstwach domowych, budownictwie, przemyśle i energetyce oraz transporcie; 2.Zmiana struktury wytwarzania energii; 3.Bezpieczeństwo społeczne i środowiskowe; 4.Eko-efektywność działań w obszarze technicznym, społecznym i organizacyjnym; 5.Racjonalizacja wykorzystania odpadów; 6.(Drastyczne ograniczenie emisji) Emisja spalin do atmosfery w transporcie (nie tylko samochodowym).

9 9 "Aspekty środowiskowe a rozwój zeroemisyjnej gospodarki energią w Polsce" Fundamentalne tezy środowiskowe związane z rozwojem zeroemisyjnej gospodarki energią Racjonalizacja zużycia energii w przemyśle i energetyce zmniejszy emisję zanieczyszczeń do środowiska Kluczem do zmniejszenia emisji z przemysłu i energetyki jest racjonalizacja zużycia energii (np. w procesach produkcyjnych czy przemsyłu energii elektrycznej) w tych branżach. Racjonalizacja zużycia energii w gospodarstwach domowych i w budownictwie mieszkaniowym zmniejszy emisje do środowiska Teza ta bazuje na założeniu wcześniejszym, ale ujętym w aspekcie konsumpcji indywidualnej gospodarstw domowych i w branży budownictwa mieszkaniowego Zmiana struktury wytwarzania energii zmniejszy emisje do środowiska Przyjęto założenie o nieefektywności dotychczasowej struktury wytwarzania energii i o konieczności zmian wynikającej z postępu technicznego, organizacyjnego i zmian regulacji prawnych w tym zakresie

10 10 "Aspekty środowiskowe a rozwój zeroemisyjnej gospodarki energią w Polsce" Fundamentalne tezy środowiskowe związane z rozwojem zeroemisyjnej gospodarki energią c.d. Racjonalizacja wykorzystania odpadów przyczyni się do ochrony zasobów i powierzchni ziemi Teza odnosi się do problematyki zagospodarowania odpadów powstających w procesach produkcyjnych i energetycznych. Eksperci zakładali zwiększenie możliwości technicznych wykorzystania odpadów produkcyjnych oraz nacisku społecznego na powtórne wykorzystanie odpadów. Sposoby wytwarzania i zużycia energii w roku 2050 zmniejszą zagrożenie życia i zdrowia społeczeństwa oraz ograniczą negatywny wpływ na środowisko. Zakłada się, że w przyjętej perspektywie czasowej metody i techniki wytwarzania energii będą zapewniały bezpieczeństwo społeczne (rozumiane jako np. dostępność energii, możliwość rozwoju cywilizacyjnego, zapewnienie podaży dóbr podstawowych) i środowiskowe (np. nie zwiększanie emisji do atmosfery lub środowiska gruntowo-wodnego, wtórne wykorzystywanie odpadów itd) W Polsce powszechnie użytkowane będą środki i formy transportu eliminujące emisję zanieczyszczeń do środowiska.

11 11 "Aspekty środowiskowe a rozwój zeroemisyjnej gospodarki energią w Polsce" Ankietyzacja społeczeństwa polskiego O co zapytano Polaków? … o wpływ tez środowiskowych na: rozwój zeroemisyjnej gospodarki energią, OZE, energetyki jądrowej, na oszczędność energii w przemyśle, budownictwie, transporcie i w życiu codziennym, a także na pojawienie się nowych i upowszechnienie niszowych technologii energetycznych oraz poprawę tych stosowanych szeroko? …o stymulatory i bariery realizacji tez środowiskowych? W jakim stopniu racjonalne wykorzystanie energii w przemyśle i energetyce w Polsce wpłynie na zmniejszenie do roku 2050 emisji zanieczyszczeń do środowiska? Czy przedsiębiorstwa energetyczne w Polsce będą zdecydowane stosować technologie inne niż tradycyjne głównie w celu poprawy jakości środowiska naturalnego? Czy przedsiębiorstwa energetyczne w Polsce powinny mieć obowiązek wprowadzania technologii minimalizujących emisję zanieczyszczeń do środowiska, nawet wtedy jeżeli wiąże się to z większą ceną energii dla odbiorcy? W jakim stopniu racjonalne wykorzystanie energii w krajowych gospodarstwach domowych i w budownictwie mieszkaniowym wpłynie na zmniejszenie do roku 2050 emisji zanieczyszczeń do środowiska? Czy gospodarstwa domowe w Polsce będą dążyć do racjonalizacji zużycia energii poprzez wprowadzanie nowoczesnych i efektywnych energetycznie urządzeń? Co w największym stopniu skłoniłoby gospodarstwa domowe do racjonalizacji zużycia energii? Czy branża budownictwa w Polsce będzie dążyć do racjonalizacji zużycia energii poprzez stosowanie w budownictwie mieszkaniowym rozwiązań proekologicznych, tj. oszczędzających energię i surowce? Jaki będzie udział budownictwa nowej generacji (np. domy minimalnym zapotrzebowaniu na energię) w roku 2050 w krajowym budownictwie mieszkaniowym ogółem? Co skłoniłoby branże budownictwa mieszkaniowego do działań zmniejszających emisję zanieczyszczeń do środowiska? … o termin realizacji tez środowiskowych? Tezy o zmniejszeniu zanieczyszczeń poprzez racjonalizację zużycia energii

12 12 "Aspekty środowiskowe a rozwój zeroemisyjnej gospodarki energią w Polsce" Czy zmiana struktury oraz racjonalizacja zużycia energii zagwarantuje dalszy cywilizacyjny rozwój kraju bez zagrożeń dla życia i zdrowia ludzi przy równoczesnej dbałości o stan środowiska naturalnego? Teza o osiągnięciu metod produkcji i wykorzystania energii redukujących zagrożenia zdrowotne i środowiskowe Ankietyzacja społeczeństwa polskiego O co zapytano Polaków? Czy Pani/Pana zdaniem do końca roku 2050 będzie możliwe całkowite wykorzystanie odpadów powstających w wyniku wytwarzania energii? Czy możliwe jest ścisłe powiązanie procesów produkcyjnych z całkowitym wykorzystaniem odpadów w nich powstających? Czy wzrost społecznej świadomości zagrożeń wywoływanych składowaniem odpadów będzie wymuszać stosowanie technologii i środków organizacyjnych powtórnego wykorzystania odpadów? Czy wdrażanie nowych bezemisyjnych technologii wytwarzania dóbr konsumpcyjnych oraz konieczność zapewnienia podaży żywności zwiększy do roku 2050 zagrożenie bezpieczeństwa środowiskowego i społecznego? Czy możliwy jest wzrost populacji ludności w Polsce w sposób nie stwarzający zagrożenia dla środowiska? Na ile % prawdopodobne jest wprowadzenie do powszechnego użytkowania w Polsce do roku 2050 środków i form transportu eliminujących emisję zanieczyszczeń do środowiska? W jakim stopniu wprowadzenie do powszechnego użytkowania środków i form transportu eliminujących emisję zanieczyszczeń do środowiska wpłynie na bezpieczeństwo społeczne i środowiskowe? Czy do roku 2050 dominującym źródłem energii w Polsce będzie energia jądrowa? Czy rozwojowi energetyki jądrowej towarzyszyć będzie rozwój odnawialnych źródeł energii? Czy zmiana struktury wytwarzania energii (np. zmniejszenie znaczenia konwencjonalnego spalania węgla na rzecz energii jądrowej i/lub odnawialnej) będzie konieczna bez względu na nakłady związane z tą zmianą? W jakim stopniu przyszłość krajowej energetyki do 2050 roku będzie związana z nowymi efektywnymi i niskoemisyjnymi technikami pozyskiwania energii z węgla (innymi niż dotychczasowe, stanowiącymi alternatywę dla tradycyjnego spalania)? Jaki powinien być udział odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energii w 2050 r? Teza o zmniejszeniu emisji na skutek zmian struktury wytwarzania energii Teza o ochronie zasobów i powierzchni ziemi poprzez racjonalizację wykorzystania odpadów Teza o powszechności transportu eliminującego emisje

13 13 "Aspekty środowiskowe a rozwój zeroemisyjnej gospodarki energią w Polsce" Ankietyzacja społeczeństwa polskiego Horyzont czasowy realizacji tez Ponad połowa Polaków uważa, że tezy środowiskowe zostaną zrealizowane pomiędzy rokiem 2015-2030, przy czym najwcześniej może zostać zrealizowany postulat racjonalizacji wykorzystania odpadów i ograniczenia zanieczyszczeń ze strony przemysłu i energetyki oraz gospodarstw domowych i budownictwa Źródło: Raport Zeroemisyjna gospodarka energią w warunkach zrównoważonego rozwoju Polski do 2050, MillwardBrown SMG/KRC, Warszawa 2010

14 14 "Aspekty środowiskowe a rozwój zeroemisyjnej gospodarki energią w Polsce" Ankietyzacja społeczeństwa polskiego Priorytetowe tezy środowiskowe i ich wpływ na życie społeczno- gospodarcze i energetykę W opinii Polaków zaistnienie wydarzeń zgodnych z postulatami środowiskowymi przyczyni się do rozwoju gospodarki energetycznej opartej raczej na nowych technologiach bezemisyjnych (w szczególności OZE), aniżeli na energii atomowej. W opinii Polaków największy wpływ na wybrane obszary życia, energetyki i gospodarki w mają tezy środowiskowe dotyczące: zmniejszenia zanieczyszczeń ze strony przemysłu i energetyki (największy wpływ na 5 obszarów szczegółowych), zmniejszenia zanieczyszczeń ze strony gospodarstw domowych i budownictwa (największy wpływ na 2 obszary szczegółowe) poprawy sposobów wytwarzania i zużycia energii i powszechnym wykorzystaniu transportu przyjaznego środowisku (łącznie największy wpływ na 2 obszary). Mniej istotne są wydarzenia wynikające z tez (nie osiągając nigdy wartości maksymalnej w podanym zestawieniu): o zmniejszeniu zanieczyszczenia ze względu na zmianę struktury wytwarzania energii o ochronie zasobów i powierzchni Ziemi z powodu racjonalizacji wykorzystania odpadów.

15 15 "Aspekty środowiskowe a rozwój zeroemisyjnej gospodarki energią w Polsce" Ankietyzacja społeczeństwa polskiego Stymulatory i bariery realizacji tez środowiskowych W opinii Polaków działania na rzecz zeroemisyjności poprzez realizację tez środowiskowych będą hamowane przez koszty społeczne i ekonomiczne realizacji oraz poprzez przyzwyczajenia i obowiązujące tradycje! W opinii badanych głównym czynnikiem stymulującym realizację tez środowiskowych jest potencjał naukowy, gwarantujący postęp w zakresie technologii energetycznych. Dużą rolę stymulującą odgrywa również grupa czynników społecznych i politycznych, takich jak wpływ norm i postaw dominujących w krajach UE, zmiany w systemie edukacji czy nowe regulacje prawne. Na podstawie powyższych wyników można przyjąć założenie, że najważniejszy dla realizacji tez środowiskowych będzie postęp nauki i wdrażanie innowacji w energetyce. Akceptacja społeczna powyższych wydarzeń powinna być kształtowana poprzez zmiany w systemie edukacji, pośrednio wpływające także na zmianę przyzwyczajeń i tradycji, zwłaszcza wśród młodszego pokolenia Polaków. Źródło: Sprawozdanie podsumowujące prace Panelu Środowiskowego w projekcie Rozwój zeroemisyjnejgospodarki energetycznej w Polsce do roku 2050, GIG, Katowice 2010

16 16 "Aspekty środowiskowe a rozwój zeroemisyjnej gospodarki energią w Polsce" Ankietyzacja społeczeństwa Szczegółowe wnioski dot. opinii na temat realizacji tez środowiskowych W opinii większości Polaków (72,5%) do roku 2050 emisja zanieczyszczeń pochodzących z przemysłu i energetyki zostanie istotnie (>20%) zmniejszona za sprawą racjonalizacji wykorzystania energii w drodze wprowadzania przez krajowe przedsiębiorstwa technologii energetycznych, innych niż tradycyjne (przedsiębiorstwa powinny zostać do tego zobligowane, nawet kosztem podwyższenia cen energii, ponieważ chęć dbania o jakość środowiska nie będzie wystarczającą motywacją do wprowadzania zmian). W społeczeństwie polskim istnieje świadomości wagi, jaką ma racjonalne gospodarowanie energią przez każdego mieszkańca Polski dla obniżenia emisji do środowiska (72,6% Polaków uważa, że można tą drogą obniżyć emisję o więcej niż 20%). Większość (56,7%) badanych uznaje, że do racjonalizacji zużycia energii skłoniłaby ich większa dostępność urządzeń i produktów efektywnych energetycznie (rynek powinien oferować rozwiązania proekologiczne i konkurencyjne względem produktów dotychczasowych) – tą drogą można także pobudzać świadomość i pogłębić wiedzę w zakresie optymalnego gospodarowania energią. Przede wszystkim należy zwiększać dostępność rozwiązań, a dopiero w drugiej kolejności podnosić poziom wiedzy proekologicznej i kreować świadome zapotrzebowanie konsumentów na rozwiązania proekologiczne. Młodsze pokolenie w większym stopniu docenia czynnik popytowy jako stymulator zmniejszania emisji w branży budownictwa mieszkaniowego oddziałujący na zwiększanie eko-efektywności przez dostawców.

17 17 "Aspekty środowiskowe a rozwój zeroemisyjnej gospodarki energią w Polsce" Ankietyzacja społeczeństwa Szczegółowe wnioski dot. opinii na temat realizacji tez środowiskowych c.d. Niemal co drugi Polak wierzy, że do roku 2050 możliwe będzie całkowite wykorzystanie odpadów powstających w wyniku wytwarzania energii. Wszelkie rozwiązania procesowe i produktowe powinny być projektowane z uwzględnieniem problemu przetworzenia odpadów z nich powstających (np. stosując surowce łatwe do powtórnego przetworzenia). Ponad 62% Polaków jest raczej lub zdecydowanie przekonanych o tym, że zmiana struktury oraz racjonalizacja zużycia energii zagwarantują dalszy cywilizacyjny rozwój kraju bez zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa środowiskowego. 38,2% Polaków zgadza się z tezą, iż pomimo wdrażania bezemisyjnych technologii konieczność zapewnienia podaży żywności zwiększy do roku 2050 zagrożenie środowiskowe i społeczne (problematyka związana z uprawami energetycznymi i wykorzystywaniem terenów rolniczych dla tych celów, a także z genetycznymi modyfikacjami organizmów i pokarmów). Polacy oceniają sceptycznie szanse na upowszechnienia do roku 2050 w Polsce środków i form transportu eliminujących emisję zanieczyszczeń do środowiska (poprzez np. popularyzację rowerów i innych maszyn napędzanych siłą mięśni, nowe silniki spalinowe, silniki solarne/elektryczne). 37,7% badanych wskazuje na prawdopodobieństwo w przedziale 25-50%, a niemal co trzeci respondent ocenia je na 10-25%. Jednocześnie ponad połowa Polaków (56,6%) sądzi, że upowszechnienie takich form transportu pozytywnie wpływa na bezpieczeństwo zdrowotne i środowiskowe.

18 18 "Aspekty środowiskowe a rozwój zeroemisyjnej gospodarki energią w Polsce" Wnioski i podsumowanie w drodze do zeroemisyjności…funkcja podmiotowa Racjonalizacja zużycia energii w różnych branżach gospodarki (także w gospodarstwach domowych) jest konieczna i nastąpi bez względu na sytuację społeczno- gospodarczą. Zmiany struktury, chociaż wysoce pożądane w kontekście środowiskowym, nie będą dynamiczne. Eko-efektywność działań musi wzrastać wraz z rozwojem cywilizacyjnym. Żaden z przyjętych kierunków działania w obszarze energetyki nie może ujemnie wpływać na zdrowie i środowisko oraz możliwości rozwoju cywilizacyjnego – dążenie do nowej formuły paradygmatu zrównoważonego rozwoju.

19 19 "Aspekty środowiskowe a rozwój zeroemisyjnej gospodarki energią w Polsce" Wnioski i podsumowanie cd w drodze do zeroemisyjności… funkcja przedmiotowa Racjonalizacja wykorzystania energii ograniczy emisję do środowiska w funkcji zmieniających się kryteriów wartości emisji. Ograniczenia te będą niewystarczające ze względu na bariery techniczno - ekonomiczne Niezbędny jest rozwój naukowo – techniczny, który określi bariery wzrostu i stworzy przesłanki przyśpieszenia zmian w sposobie pozyskiwania i zaspakajania potrzeb energetycznych - rewolucja energetyczna Warunkiem koniecznym i wystarczającym realizacji postulatu zeroemisyjnej energetyki jest utrzymanie równowagi pomiędzy potrzebami energetycznymi a adaptacyjnymi możliwościami środowiska życia człowieka


Pobierz ppt "Aspekty środowiskowe a rozwój zeroemisyjnej gospodarki energią w Polsce M. Jacek Łączny, Adam Ryszko, Marcin Kelm Panel Środowisko: Jolanta Baran, Ryszard."

Podobne prezentacje


Reklamy Google